Akcje Promocyjne

REGULAMIN KONKURSU PN. „ZADBAJ O SWÓJ SKUCES”

PODSTAWOWE ZASADY

A. W konkursie nagrodzimy Uczestników, którzy w okresie trwania konkursu zakupią dowolny produkt marki Gliss lub Gliss Color w sieci drogerii Hebe oraz prześlą najciekawsze, najbardziej kreatywne listy do siebie z przyszłości.

B. Do udziału w konkursie można się zgłaszać w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r. – jest to okres, w którym należy zakupić dowolny produkt marki Gliss lub Gliss Color w sieci drogerii Hebe oraz przesłać swoje zgłoszenie.

C. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej konkursu www.zadbajoswojsukces.pl.

D. Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy ostatecznie do dnia 6 października 2022 r.

E. Do wygrania w konkursie są nagrody pieniężne w kwotach 10.000 zł i 2.000 zł. Ponadto, w ramach konkursu przyznawane są również nagrody rzeczowe w postaci zestawów produktów.

F. Konkurs organizuje spółka Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (dalej: Organizator). Organizator działa na zlecenie Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (dalej: Henkel).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu pn. „Zadbaj o swój sukces” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców, postępowanie reklamacyjne oraz zasady przetwarzania danych osobowych.

1. JAK ZGŁOSIĆ udział?

1.1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności i zamieszkała w Polsce, która zakupi dowolny produkt marki Gliss lub Gliss Color w sieci drogerii Hebe w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarcza lub zawodową, tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: Uczestnik).

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski. Zakupu produktu marki Gliss lub Gliss Color można dokonać w stacjonarnej drogerii Hebe na terenie Polski lub w drogerii internetowej https://www.hebe.pl/.

1.3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 11 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r. (dalej: okres trwania konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:

1.3.1. zakupić co najmniej jeden, dowolny produkt marki Gliss lub Gliss Color (dalej: Produkty promocyjne) w drogerii sieci Hebe i zachować oryginalny dowód zakupu potwierdzający ten zakup,

1.3.2. a następnie zgłosić się do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Konkursu www.zadbajoswojsukces.pl.

1.4. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wymaga:

1.4.1. podania imienia i nazwiska Uczestnika;

1.4.2. podania numeru telefonu Uczestnika;

1.4.3. napisania przez Uczestnika listu do siebie z przyszłości (dalej: Zgłoszenie) zgodnie z szablonem listu ze strony www.zadbajoswojsukces.pl (maksymalna długość tekstu może wynieść 1.000 znaków ze spacjami). Przykładowa treść listu znajduje się na stronie konkursowej www.zadbajoswojsukces.pl

1.4.4. podania numeru Dowodu zakupu oraz daty zakupu produktu Gliss lub Gliss Color w drogerii sieci Hebe, o którym mowa w pkt 1.7. Regulaminu

1.4.5. zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego treści.

1.5. W odpowiedzi na prawidłowe przesłanie zgłoszenia zostanie wyświetlony automatycznie komunikat z potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało przesłane do Konkursu i przekazane do weryfikacji Organizatora. W przypadku, gdyby taki komunikat się nie wyświetlił, wówczas Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem kontakt@zadbajoswojsukces.pl, gdyż może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało zarejestrowane przez serwer teleinformatyczny.

1.6. Dowodem zakupu potwierdzającym zakup produktu marki Gliss lub Gliss Color, który może być podstawą zgłoszenia do Konkursu jest paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona przez drogerię sieci Hebe osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. „faktura konsumencka”, bez NIP) (dalej: Dowód zakupu). Nie będą akceptowane inne dowody zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT, potwierdzenia płatności kartą itp.

1.7. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku z jej zgłoszeniem do Konkursu lub posiada odpowiednie uprawnienia prawnoautorskie do użycia tych utworów w celu zgłoszenia udziału w Konkursie, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

1.8. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z jednego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu stanowi naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

1.9. Jeden Uczestnik może zgłosić się do udziału w Konkursie tylko jeden raz. Jeden Dowód zakupu może być podstawą do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia w Konkursie.

2. CO MOŻNA WYGRAĆ w konkursie?

2.1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:

2.1.1. 1 (słownie: jedna) nagroda główna pieniężna w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) (dalej: Nagroda Główna);

2.1.2. 3 (słownie: trzy) nagrody II stopnia za wyróżnienie, przy czym jedną nagrodę II stopnia stanowi nagroda pieniężna w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) (dalej: Nagroda II Stopnia).

2.1.3. 100 (słownie: sto) nagród III stopnia, przy czym jedną nagrodę III stopnia stanowi zestaw produktów marki Gliss (Gliss Color, Szampon Gliss Ultimate Repair, Gliss Intensywna Regeneracja Ultimate Repair) o wartości 76 zł (siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) brutto (dalej: Nagroda III stopnia)

2.2. Zwycięzcy nie są zobowiązani do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody w Konkursie, ponieważ do każdej nagrody zostaje przypisana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie (por. pkt 7 Regulaminu).

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE.

3.1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze zgłoszenia konkursowe, wyłoni Jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Henkel (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzców według własnego uznania, biorąc zwłaszcza pod uwagę kryteria określone w pkt A Regulaminu. Do Nagrody Głównej i każdej Nagrody II stopnia Jury wybierze również po jednym zwycięzcy rezerwowym.

3.2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu okresu trwania Konkursu spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w Konkursie. Wybór zwycięzców Konkursu zostanie dokonany według następujących zasad:

3.2.1. w pierwszej kolejności Jury wybierze jedno najlepsze zgłoszenie ( Zgłoszenie), a Uczestnikowi, który jest autorem tego Zgłoszenia przyzna Nagrodę Główną,

3.2.2. w dalszej kolejności, z pozostałych zgłoszeń, Jury wybierze 3 najlepsze zgłoszenia (Zgłoszenie), a każdemu Uczestnikowi, który jest autorem takiego Zgłoszenia przyzna jedną Nagrodę II Stopnia,

3.2.3. następnie, z pozostałych zgłoszeń, Jury wybierze 100 kolejnych najlepszych zgłoszeń (Zgłoszenie), a każdemu Uczestnikowi, który jest autorem takiego Zgłoszenia przyzna jedną Nagrodę III Stopnia,

3.2.4. w ostatniej kolejności, z pozostałych zgłoszeń, Jury wybierze jedno zgłoszenie rezerwowe dla Nagrody Głównej oraz 3 zgłoszenia rezerwowe dla Nagród II Stopnia.

3.3. Wybór zwycięzców nastąpi w terminie do 3 października 2022 r. Niezależnie od łącznej liczby przesłanych w Konkursie zgłoszeń, jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w całym Konkursie.

3.4. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

3.5. W terminie 3 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców, Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej kontaktując się z nimi na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu. Kontakt nastąpi w formie wiadomości SMS lub poprzez rozmowę telefoniczną, podczas której Organizator przekaże informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych niezbędnych do wydania nagród. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni utrzymywać w zasięgu sieci telefonicznej numer telefonu, z którego dokonali zgłoszenia w Konkursie

3.6. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia zwycięzców Nagrody Głównej i Nagród II stopnia o wygranej zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są przesłać na adres e-mail Organizatora kontakt@zadbajoswojsukces.pl na piśmie wypełniony i podpisany formularz, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jako załącznik skan lub zdjęcie Dowodu zakupu będącego podstawą dokonania zgłoszenia w Konkursie. Na Dowodzie zakupu muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje: data i miejsce dokonania zakupu (drogeria sieci Hebe), numer Dowodu zakupu oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupiony został produkt marki Gliss lub Gliss Color. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględniania dokumentów, które są niewyraźne, a przez to nie jest możliwe potwierdzenie zrealizowania warunku zakupowego w Konkursie.

3.7. Zwycięzcy rezerwowi dla danej Nagrody Głównej i Nagrody II Stopnia zostaną poinformowani o prawie do otrzymania tych Nagród dopiero w momencie, kiedy zwycięzcy podstawowi dla tych Nagród nie spełnią wszystkich warunków formalnych ich otrzymania. Do zwycięzców rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie warunki i zasady wydawania nagród określone dla zwycięzców podstawowych. Jeśli również zwycięzca rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej lub Nagrody II stopnia, Nagrody te pozostaną własnością Organizatora.

3.8. Laureaci Nagród III Stopnia zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu, wypełnić on-line elektroniczny formularz dla laureatów nagród (liczy się data wpływu do Organizatora). Formularz będzie automatycznie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.albedomarketing.pl , po podaniu numeru telefonu oraz numeru dowodu zakupu wskazanych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu. Laureat nagrody zobowiązany jest podać w tym formularzu następujące dane i złożyć niezbędne oświadczenia:

3.8.1. Dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię i nazwisko Laureata, numer telefonu komórkowego (który podano w formularzu zgłoszeniowym do konkursu) oraz adres zamieszkania, pod który ma zostać wysłana nagroda,

3.8.2. czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 1.7. Regulaminu, którego numer oraz data Zakupu będą zgodne z numerem oraz datą Zakupu podanymi w zwycięskim zgłoszeniu udziału w Konkursie, (plik zawierający Dowód zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie .png lub .jpg lub .jpeg lub .pdf),

3.8.3. zaznaczenie oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że Zakup Produktów Promocyjnych, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego udziału w konkursie nie został anulowany, w tym zwłaszcza Produkty te nie zostały przeze mnie zwrócone. Ponadto oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Organizatora Konkursu – Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani też osobą pozostającą w bliskim kontakcie z ww. osobami, zgodnie z pkt 8.1. Regulaminu.”

3.9. Wszystkie Nagrody w Konkursie zostaną wydane najpóźniej do 31.10.2022 r. Nagrody Główne i Nagrody II Stopnia zostaną przekazane za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta wskazany przez danego zwycięzcę. Nagrody III Stopnia zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w formularzu zwycięzcy, o którym mowa w pkt 3.8. Regulaminu.

3.10 Organizator opublikuje zgłoszenia Nagrody Głównej oraz Nagrody II Stopnia na stronie internetowej Konkursu najpóźniej do 31.10.2022 r.

4. REKLAMACJE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać Organizatorowi do 14.11.2022 r. (decyduje data wpływu do Organizatora).

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora (Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Zadbaj o swój sukces” lub wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@zadbajoswojsukces.pl (w temacie: Reklamacja – Konkurs Zadbaj o swój sukces).

4.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację (w przypadku reklamacji wysłanych drogą pocztową również dokładny adres korespondencyjny), jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji analogiczny sposób, w jaki złożyła reklamację, w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Jeśli reklamacja została wysłana listem poleconym, Organizator może ponadto powiadomić o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile otrzymał taką daną kontaktową od osoby zgłaszającej reklamację.

4.5. Decyzje w sprawie reklamacji są ostateczne. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ

5.1. Z chwilą wydania nagrody zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie nagrodzonego w Konkursie zgłoszenia (jako utworu) w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz Henkel, na następujących polach eksploatacji:

5.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

5.1.3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.1.1.-5.1.2. regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;

5.1.4. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

5.1.5. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów;

5.1.6. wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora.

5.2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych na okres 3 lat. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwyciężczyni nagrody w Konkursie.

5.3. Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 5 Regulaminu.

5.4. Ponadto, zwycięzcy uprawniają Organizatora do wykonywania praw zależnych do jej zgłoszenia (jako utworu) w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem go na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzcy zezwalają na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

5.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub sublicencjobiorcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do Odpowiedzi, zwyciężczyni zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora oraz sublicencjobiorcy w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwyciężczyni zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora oraz sublicencjobiorcy z udziału w sprawie.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu, a także osób składających reklamacje dotyczące Konkursu, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych są:

6.1.1. Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację Konkursu, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania;

6.1.2. Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Góralska 3, wykonujący obowiązki organizatora Konkursu.

6.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przyjmowania zgłoszeń, przyznawania i wydawania nagród, rozliczenia ewentualnego podatku od nagród, a także w celu rozpatrywania reklamacji.

6.3. Osobom, których dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do złożenia skargi na przetwarzanie danych.

6.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

7. PODATKI

Do każdej Nagrody w Konkursie, przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwyciężczyni, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, Henkel oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

8.2. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym pozbawieniem jej prawa do nagrody.

8.3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 1.8. Regulaminu i zobowiązana jest zwolnić Organizatora i Henkel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub Henkel w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

8.4. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia jej z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

8.4.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

8.4.2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

Na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego dalszy udział Uczestnika w Konkursie zostaje zawieszony.

8.5. W przypadku, gdy Uczestnicy zgłoszą takie same lub istotnie podobne zgłoszenia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego zgłoszenie zostało wcześniej nadesłane do Organizatora (decyduje czas wpływu zgłoszenia na serwer teleinformatyczny przyjmujący zgłoszenia. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

8.6. Jeśli w ramach Konkursu jeden Uczestnik ponownie prześle zgłoszenie (nie tylko po raz drugi, ale i każdy kolejny), które zawiera ten sam numer Dowodu zakupu, który wcześniej został już podany w innym zgłoszeniu przesłanym w ramach Konkursu przez tego Uczestnika, wówczas takie zgłoszenie jest wykluczane z udziału w Konkursie.

8.7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, sposobu ich wydania, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

8.8. Nagroda nieodebrana w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

8.9. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

8.10. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako konkurs – przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8.11. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy .

8.12. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu www.zadbajoswojsukces.pl oraz w siedzibie Organizatora.

8.13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie przesyłania zgłoszeń, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez informację opublikowaną na stronie internetowej Konkursu oraz wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

8.14. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone na adres Organizatora lub mailowo na kontakt@zadbajoswojsukces.pl .

8.15. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

8.16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne