Konkursy

Regulamin konkursu „Hello Summer”

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Hello Summer” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3. Organizatorem konkursu jest Katarzyna Mysiorek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi (94-238), przy ul. Kwiatowej 30, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 727-227-30-98, Regon 473051525, zwana dalej: (zwana dalej „Organizatorem”), który organizuje Konkurs na zlecenie Fundatora. Fundatorem, a także przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 oraz 921 Ustawy Kodeks Cywilny, jest Oceanic sp.z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-736) przy ul. Władysława Łokietka 58; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001076397 ; NIP: 5851444449; REGON:220702097 ; o kapitale zakładowym: 82.500.000 (zwany dalej „Fundatorem”).

Celem Konkursu jest promocja Fundatora i dystrybuowanych przez niego produktów marki AA, MORE 4 CARE, L’BIOTICA, BIOVAX LUB OILLAN.

4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, dokonująca zakupu w drogeriach stacjonarnych Hebe lub w sklepie internetowym www.hebe.pl, aplikacji mobilnej Hebe na terenie Polski (zwane dalej „Drogeriami Hebe”), będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”).

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkurshellosummer.pl wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Konkurs zaczyna się dnia 31.05.2024 r., a kończy w dniu 30.08.2024 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są w dniach 31.05.2024 – 26.06.2024 r.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora, osoby pozostające z Fundatorem lub Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie rodzin wymienionych osób (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów). Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023, poz. 227 t.j.).

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy każdorazowo spełnić wszystkie warunki Konkursu, to jest w terminie od godz. 00:00:01 dnia 31.05.2024 r. do dnia 26.06.2024 r. do godz. 23:59:59:

a) Dokonać w Drogerii Hebe zakupu minimum jednego produktu marki: AA, MORE 4 CARE, L’BIOTICA, BIOVAX LUB OILLAN (zwanego dalej „Produktem promocyjnym”) oraz zachować oryginał dowodu zakupu – paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej na osobę fizyczną (zwany dalej „Paragonem”).

b) Wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie konkursowe: Bez jakiego produktu nie wyobrażasz sobie swojej letniej kosmetyczki? (zwane dalej „Zadaniem”).

c) Zgłosić się do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu www.konkurshellosummer.pl z podaniem:

i. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail Uczestnika,

ii. danych z Paragonu: daty zakupu i numeru (w przypadku paragonu fiskalnego należy podać numer umieszczony w górnej części paragonu, na wysokości daty po prawej stronie; w przypadku faktury – numer faktury),

iii. odpowiedzi na Zadanie w formie tekstu o długości do 500 znaków licząc ze spacjami (zwanej dalej „Odpowiedzią”)

iv. Załączenie zdjęcia Paragonu, przy czym załączony plik powinien być zapisany w formacie jpg, a waga pliku nie może przekraczać 2 MB. Nieczytelne zdjęcia Paragonu lub zdjęcia Paragonu nieczytelnego, uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie daty, miejsca zakupu, numeru Paragonu oraz zakupionych produktów lub nie obejmujące tych danych lub zawierające dane niezgodne z podanymi w Zgłoszeniu, nie są brane pod uwagę przez Organizatora i mogą uniemożliwić otrzymanie nagrody przez Uczestnika. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia do Konkursu (zwane dalej „Zgłoszeniem”) zostanie potwierdzone komunikatem wyświetlonym na ekranie uczestnika oraz wiadomością e-mail wysłaną pod adresem podanym w Zgłoszeniu.

d) Zachować oryginał Paragonu do dnia 12.07.2024 r. w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, przy czym oryginałem na potrzeby Konkursu nie są w szczególności kserokopia, odpis, duplikat, wydrukowany skan, paragon zapisany w aplikacji oraz zdjęcie czy wydruk paragonu z aplikacji.

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Odpowiedzi, zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 5 Regulaminu.

3. Jednokrotne nabycie Produktu promocyjnego upoważnia do dokonania tylko jednego Zgłoszenia. Wielokrotny zakup Produktu promocyjnego potwierdzony na jednym Paragonie nie uprawnia do kolejnych Zgłoszeń. Jeden Paragon to jedno Zgłoszenie. Numer Paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne Zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie Produktu promocyjnego.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w §2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu Produktu promocyjnego), jednak może otrzymać co najwyżej jedną nagrodę.

5. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno Zgłoszenie, do przesłania wszystkich zgłoszonych Paragonów. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych Paragonów, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody.

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

a) 3 (trzy) Nagrody Główne w postaci vouchera na zakup wycieczki na wakacje.pl o wartości 10000 zł brutto każda (słownie dziesięć tysięcy złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1112,00 zł brutto przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) 3 (trzy) Nagrody pierwszego stopnia w postaci Iphona 14 o wartości 4500 zł brutto każda (słownie cztery tysiące pięćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 500,00 zł brutto przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) 100 (stu) Nagród drugiego stopnia w postaci zestawu kosmetyków Oceanic o wartości 100 zł brutto każda (słownie sto złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 12 zł brutto przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 59536,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych zero groszy).

2. Nagrody podlegają 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej Ustawa PDOF) i wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowa nagroda na pokrycie podatku nie podlega wypłacie na rzecz laureata lecz zostanie pobrana przez Fundatora, działającego jako płatnik podatku dochodowego i przekazana w całości do właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby spośród pracowników Organizatora. Zadania Komisji:

a) Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b) Ocena Odpowiedzi przesłanych przez Uczestników,

c) Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej,

d) Sporządzenie listy zwycięzców i listy rezerwowej,

e) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

f) Nadzór nad procesem wydania nagród,

g) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

4. Komisja dokona wyboru najlepszych Odpowiedzi podczas posiedzeń Komisji w dniach od 27.06.2024 do 08.07.2024 r. spośród zgłoszeń nadesłanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. Komisja wyłoni dwadzieścia najlepszych Odpowiedzi wytypowanych do nagrody.

5. W ocenie Odpowiedzi Komisja będzie stosowała następujące kryteria:

a) Przydatność w działaniach marketingowych dla Fundatora,

b) Pomysłowość i oryginalność Odpowiedzi,

c) Poprawność językowa, słownictwo i stylistyka.

6. Uczestnicy, których Odpowiedzi zostały wybrane do nagrodzenia, zostaną poinformowani o tym e-mailem na adres podany w Zgłoszeniu najpóźniej do dnia 15.07.2024 r.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania nadesłania oryginału Paragonu. Uczestnik, który otrzyma takie żądanie, jest zobowiązany w ciągu 7 dni przesłać oryginał Paragonu pocztą poleconą na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Organizator nie zwraca nadesłanych paragonów. Nieprzedstawienie przez Uczestnika oryginału Paragonu na wezwanie Organizatora lub przesłanie uszkodzonego, nieczytelnego, nieoryginalnego Paragonu lub Paragonu, na którym dane są inne niż w zgłoszeniu do Konkursu, powoduje wykluczenie zgłoszenia z udziału w Konkursie.

8. Niedochowanie terminu wskazanego w ust. 7 lub przesłanie niekompletnych dokumentów powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody przez laureata.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia dokumentów potwierdzających podane dane lub złożone oświadczenia. Nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesną utratą prawa do nagrody.

10. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 14.08.2024 r. poprzez wysłanie ich przesyłką kurierską, bez wcześniejszego powiadamiania Uczestników o przesyłce.

11. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na inne rzeczy ani na gotówkę.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę lub podanie przez niego błędnych danych niezbędnych do wysyłki nagrody.

§4 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Oceanic sp.z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-736) przy ul. Władysława Łokietka 58; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001076397; NIP: 5851444449; REGON:220702097; o kapitale zakładowym: 82.500.000

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w następujących celach i do upływu następujących okresów:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i wysyłki nagród w Konkursie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Konkursu

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń, oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników związanych z udziałem w Konkursie

c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy o rachunkowości.

4. Administrator Danych Osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych ww. Organizatorowi Konkursu tj. Katarzynie Mysiorek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi (94-238), przy ul. Kwiatowej 30, na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane firmom kurierskim i przewozowym w celu dostarczenia nagród.

5. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez ww. Administratora do ww. celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia w tym wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, w ww. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz w ww. celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące ochrony danych osobowych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody. Celem skorzystania z przysługujących praw Uczestnik może przesłać korespondencję na adres pocztowy Administratora wskazany w pkt. 2 lub mailowo: biuro@mediasmobile.pl

7. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie.

8. Cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu uniemożliwia jednak dalsze branie udziału w Konkursie lub wydanie nagrody.

9. Przetwarzane dane osobowe Uczestników należą do kategorii dane zwykłe i są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne ani w celu ich profilowania.

11. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

12. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.

13. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 21.08.2024 r. na adres: MediaS Mobile, Łódź 94-238, ul. Kwiatowa 30 z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Hello Summer”.

2. Reklamacja winna zawierać numer telefonu, z którego Uczestnik dokonywał zgłoszenia, dane Uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

3. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

5. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu wchodzi w życie i staje się obowiązujący z dniem jego publikacji.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Uczestnik nie może też przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

4. Uczestnik oświadcza, iż zgłoszenie jest wolne od wad prawnych oraz że zgłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich.

5. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać e-mailem pod adresem biuro@mediasmobile.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne