Konkursy

 

REGULAMIN KONKURSU „LATO TO PRZYGODA”

(dalej: Regulamin)

PODSTAWOWE ZASADY

A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy zakupią co najmniej jeden produkt marki „Fa” oraz zgłoszą się do konkursu i udzielą najbardziej ciekawej, kreatywnej i nowatorskiej odpowiedzi na pytanie: „Co dla Ciebie oznacza letnia przygoda z Fa?”

B. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. – jest to okres, w którym należy zakupić produkt „Fa” oraz przesłać zgłoszenie.

C. Do konkursu można zgłosić się wysyłając SMS na numer 4321 w treści podając: „fa.” a po kropce swoją propozycję odpowiedzi.

D. Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy do dnia 10 września 2020 r.

E. Do wygrania są nagrody pieniężne wydawane w postaci zasilonych kart pre-paid.

F. Konkurs organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (dalej: Organizator).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „Lato to przygoda” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne.

1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ

1.1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkała w Polsce, która dokonuje zakupu produktów objętych Konkursem w celach niezwiązanych w prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik).

1.2. W Konkursie premiowany jest zakup dowolnych produktów marki „Fa” (dalej: Produkty promocyjne).

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Polski we wszystkich sklepach prowadzących sprzedaż detaliczną Produktów promocyjnych.

1.4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 1czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:

1.4.1. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. od 1 czerwca 2020 r. od godziny 00:00:00 do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59:58) zakupić jednorazowo (tzn. jedną transakcją, stwierdzoną jednym paragonem fiskalnym), w sklepie na terenie Polski, co najmniej jeden Produkt promocyjny i zachować oryginał paragonu fiskalnego;

1.4.2. w okresie od 1 czerwca 2020 r. od godziny 00:00:05 do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59:59 zgłosić się do Konkursu wysyłając SMS pod numer 4321 w treści podając prefiks „fa.”, a po kropce swoją propozycję odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Co dla Ciebie oznacza letnia przygoda z Fa?” (dalej: SMS konkursowy); koszt SMS-a konkursowego jest zgodny z taryfą operatora;

1.4.3. zachować do końca trwania Konkursu oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu promocyjnego.

1.5. Wykonanie przez Uczestnika działań opisanych w pkt 1.4. Regulaminu zwane będzie dalej „Zgłoszeniem”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu, w tym wskazanych w pkt 1.4. Regulaminu spowoduje, że Organizator nie weźmie danego Zgłoszenia pod uwagę przy przyznawaniu nagród.

1.6. W odpowiedzi na każdy otrzymany prawidłowy SMS konkursowy Organizator będzie odsyłał SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a konkursowego w systemie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od tego momentu.

1.7. W SMS-ie konkursowym dopuszcza się użycie liter małych i dużych. SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków (włącznie ze spacjami oraz włącznie z prefiksem „fa.”). Dłuższe SMS-y konkursowe nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

Przykładowy SMS konkursowy może brzmieć: fa.oznacza dla mnie lekkosc i swiezosc przez cały dzień, dzięki zapachowi Fa czuje się caly czas jak na wakacjach.

1.8. Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu Produkty promocyjnego zgodnie z pkt 1.4.1. Regulaminu jest paragon fiskalny. Nie będą akceptowane inne dowody zakupu np. faktury VAT, potwierdzenia dokonania płatności kartą, kserokopie paragonów fiskalnych itp.

1.9. Data i godzina zakupu Produktu promocyjnego widniejąca na paragonie fiskalnym musi być wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia (SMS-a konkursowego). Wszelkie Zgłoszenia dokonane po upływie czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

1.10. Jeden paragon fiskalny, bez względu na liczbę zakupionych Produktów promocyjnych upoważnia do wysłania tylko jednego Zgłoszenia. Każdy prawidłowo przesłany SMS konkursowy to jedno Zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie (w tym zwłaszcza na podstawie odrębnego paragonu fiskalnego).

1.11. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru. W ramach udziału w Konkursie z jednego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, z którego Uczestnik przesłał swoje pierwsze zgłoszenie w Konkursie. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika przy użyciu innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

1.12. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y konkursowe wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

1.13. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a konkursowego w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a konkursowego na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-y konkursowe w imieniu Organizatora.

1.14. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

2. CO MOŻNA WYGRAĆ

2.1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:

2.1.1. 3 (słownie: trzy) nagrody pieniężne, każda o wartości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wydawane w postaci zasilonych kart pre-paid (dalej: Nagrody Główne),

2.1.2. 65 (słownie: sześćdziesiąt pięć) nagród pieniężnych, każda o wartości 200 zł wydawane w postaci zasilonych kart pre-paid (dalej: Nagrody II Stopnia).

2.2. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem Nagrody, ponieważ wraz z nagrodą zostaje mu przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie (por. pkt 5 Regulaminu).

2.3. Uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z karty przedpłaconej ma obowiązek zapoznać się z regulaminem jej użytkowania stosowanym przez bank.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Henkel (dalej: Jury). Jury dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając zwłaszcza kryteria opisane w pkt A. Regulaminu.

3.2. Zasady wybierania zwycięzców są następujące:

3.2.1. po zakończeniu każdego tygodnia okresu trwania Konkursu zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców Nagród II Stopnia, tj. Uczestników, którzy przesłali w tym tygodniu najlepsze zdaniem Jury Zgłoszenia;

3.2.2. za zgłoszenia przesłane w danym tygodniu uznaje się Zgłoszenia, które nadsyłane są od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem ostatniego tygodnia okresu trwania Konkursu, za który uważa się zgłoszenia nadesłane w dniach od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. (od poniedziałku do poniedziałku);

3.2.3. dodatkowo, po zakończeniu każdego miesiąca okresu trwania Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca podstawowy oraz jeden zwycięzca rezerwowy dla Nagrody Główne, spośród zgłoszeń, które zostały nadesłane w tym miesiącu;

3.2.4. Jury dokonuje wyboru zwycięzców w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia danego tygodnia/miesiąca okresu trwania Konkursu.

3.3. W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w pkt A Regulaminu), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

3.4. Bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń w Konkursie, jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko jednej Nagrody Głównej i jednej Nagrody II Stopnia.

3.5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru przez Jury. Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej dzwoniąc na numer telefonu, z którego przesłane zostało zwycięskiego Zgłoszenie. Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału „zajętości” lub braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany (na koszt Organizatora) w tym samym dniu za pomocą SMS-a o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do wydania nagrody.

3.6. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu (decyduje data doręczenia do Organizatora), zwycięzcy zobowiązani są przesłać listem poleconym na adres Organizatora (Albedo Marketing sp. z o.o., ul Góralska 3, 60-623 Poznań) pismo zawierające:

3.6.1. dane osobowe zwycięzcy niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki nagrody,

3.6.2. oryginalny paragon fiskalny dokumentujący zakup Produktu promocyjnego, na podstawie którego zwycięzca zgłosił się do Konkursu,

3.6.3. oświadczenia zwycięzcy o treści (każde z osobna):

3.6.3.1. „Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Lato to przygoda” zapoznałam/-łem się z regulaminem tego Konkursu”;

3.6.3.2. „Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (odpowiedzi na pytanie konkursowe) w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Lato to przygoda” oraz Henkel z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z mojej odpowiedzi na pytanie nagrodzonej w Konkursie, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6. Regulaminu Konkursu.”

– zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku nr 1 do Regulaminu i udostępnionym na stronie internetowej Konkursu.

3.7. W przypadku, gdy zwycięzca (podstawowy) dla danej Nagrody Głównej nie spełni wszystkich warunków wydania mu danej nagrody określonych w Regulaminie, prawo do tej nagrody przechodzi na zwycięzcę rezerwowego. Jeśli również zwycięzca rezerwowy dla danej Nagrody Głównej nie spełni wszystkich warunków wydania mu tej nagrody określonych w Regulaminie, to taka nagroda pozostaje własnością Organizatora. Reguły wydawania Nagród Głównych zwycięzcom (podstawowym) stosuje się również odpowiednio do wydawania tych nagród zwycięzcom rezerwowym. Zwycięzca rezerwowy zostanie poinformowany o wygranej dopiero w momencie, kiedy zwycięzca podstawowy nie spełni wszystkich warunków do wydania nagrody Głównej.

3.8. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi poprzez publikację na stronie internetowej latotoprzygoda.pl imienia oraz pierwszej litery nazwiska zwycięzcy po potwierdzeniu uprawnień do uzyskania nagrody, jednakże nie później niż do 13 października 2020 r.

3.9. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 27 października 2020 r. pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z pkt 3.6.1. Regulaminu.

3.10. Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.

4. REKLAMACJE

4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 12 listopada 2020 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora).

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań w temacie podając: „Reklamacja – Lato to przygoda”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, numer telefonu, z którego zostało przesłane Zgłoszenie, wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.3. Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie wysłana w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji do Organizatora.

4.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. PODATKI

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych są:

6.1.1. Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację Konkursu, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania;

6.1.2. Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Góralska 3, wykonujący obowiązki organizatora Konkursu.

6.2. W Albedo Marketing Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do Inspektora to iod@albedomarketing.pl.

6.3. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Akcji promocyjnych znajduje się w załączniku do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

7. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, Henkel Polska sp. z o. o. oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

7.2. Przystępując do udziału w Konkursie (tzn. spełniając warunki o których mowa w pkt 1.4. Regulaminu) Uczestnik potwierdza, że:

7.2.1. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,

7.2.2. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego odpowiedzi na pytanie konkursowe, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

7.3. Zgłoszenie w Konkursie (odpowiedź na pytanie):

7.3.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

7.3.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;

7.3.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki „Henkel” oraz „Fa”;

7.3.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;

7.3.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

7.4. Oryginalny paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

7.4.1. jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

7.4.2. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dokumentów zakupowych;

7.4.3. na liście zakupów jest oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu promocyjnego.

7.5. Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych paragonów fiskalnych odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych paragonów fiskalnych odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wyeliminowany z Konkursu. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody nie zostaną mu wydane jako uzyskane bezpodstawnie.

7.6. W sytuacji powzięcia wątpliwości, co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

7.7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 8.2.2. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i Henkel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub Henkel Polska w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

7.8. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

7.8.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;

7.8.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

7.8.3. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

7.9. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia (odpowiedzi na pytanie konkursowe), które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego Zgłoszenie jako pierwsze zostało zarejestrowane przez system teleinformatyczny przyjmujący zgłoszenia. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej odpowiedzi na pytanie konkursowe przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

7.10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

7.11. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

7.12. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.13. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

7.14. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

7.15. Regulamin jest dostępny na latotoprzygoda.pl.

7.16. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

7.17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie latotoprzygoda.pl oraz wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, z którego dokonali zgłoszenia w Konkursie.

7.18. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie SMS-y konkursowe przesłane przez takiego Uczestnika

7.19. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

7.20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

7.21. Organizator działa na zlecenie Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567666, NIP 5252624369, REGON 362077261 (zwana jako Henkel).

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne