Akcje Promocyjne

Regulamin promocji
 „Wybrane zapachy BI-ES 1+1 za grosz”

(„Regulamin”)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Wybrane zapachy BI-ES 1+1 za grosz” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”). 
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 15.11.2019 do 23.11.2019 lub do wyczerpania zapasów w poszczególnych drogeriach Hebe produktów objętych Akcją Promocyjną (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 5. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty określone w Załączniku nr 1 (dalej jako „Produkty Promocyjne”). Asortyment Produktów Promocyjnych objętych Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe. 

§ 2
Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być klient posiadający Kartę Hebe, który otrzymał sms z zasadami promocji i w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Drogeriach Hebe jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) w sposób określony w ustępach poniżej.
 2. W ramach Akcji Promocyjnej dokonując jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) z użyciem Karty Hebe minimum dwóch Produktów Promocyjnych, Uczestnik będzie mógł za najtańszy produkt (lub w takiej samej cenie, co najtańszy) zapłacić 1 grosz. 
 3. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych z Załącznika nr 1 musi odbyć się na jednym paragonie.
 4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.
 5. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe. 
 6. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator potwierdza, że aby otrzymać jeden z produktów za 1 grosz, Uczestnik jest zobowiązany przekazać kasjerowi Kartę Hebe, której numer upoważnia do Promocji.

§ 3
 Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
 4. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
 5. pocztą na adres ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa,
 6. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 7. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 9. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 11. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
 12. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 13. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 14. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 4
 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej  https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.11.2019

 

Załącznik nr 1

BI-ES FLEURES DES GRASSE W EDP 50ML

BI-ES GREEN BOTANIC W EDP 50ML

BI-ES SUNNY DAY W EDP 50ML

BI-ES EAU TURQUOISE W EDP 50ML

BI-ES FIORI DEL MATTINO EDP 50ML

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne