Konkursy

REGULAMIN KONKURSU
 „Poczuj wiosnę”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Poczuj wiosnę” (dalej: „Konkurs”).
 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 3. Konkurs organizowany jest przez Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (02-954) przy ul. Marconich 11 lok.10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225547, NIP 5213321601, (dalej: „Organizator”). 
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest COTY Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000584195, (zwana dalej: „Fundatorem”). Nagrody wydawane są w imieniu Fundatora przez Organizatora. Organizator działa na zlecenie Fundatora. Fundator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 k.c.
 5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem platformy SMS.
 6. W Okresie Trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie internetowej pod adresem www.hebe.pl/konkursy (dalej: „Strona Konkursu”) oraz w siedzibie Organizatora. 
 7. Konkurs trwa w dniach 1-30.04.2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). W tym okresie Uczestnik musi dokonać zakupu dowolnych perfum (EDT/EDP) marek Gabriela Sabatini, David Beckham, Adidas, Mexx, Bruno Banani, Katy Perry, Preta Porter, Chanson, Beyonce, Vera Wang  w sieci sklepów Hebe bądź na hebe.pl  (dalej: „Produkt Promocyjny”) zachować paragon potwierdzający zakup promocyjny w Okresie Trwania Konkursu oraz zawierający wprost nazwę Produktu Promocyjnego na liście produktów i wykonać Zadanie Konkursowe zgodnie z pkt II ust. 2 Regulaminu Konkursu.
 8. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia zamieszkała na terytorium Polski, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).
 9. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych, przysposabiających, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych. 
 10. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”) składającą się z trzech osób, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, w tym jej Przewodniczącego.
 11. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium. 
 12. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przesłania Zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem wiadomości SMS, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS, o których mowa w Regulaminie tj. informującej o przyjęciu Zgłoszenia do Konkursu albo przyznaniu prawa do Nagrody. 

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu spełnić łącznie następujące warunki:
 1. zapoznać się z treścią Regulaminu zamieszczonego na Stronie Konkursu;
 2. zapoznać się z klauzulą dotycząca przetwarzania danych osobowych w konkursie znajdującym się w Regulaminie Konkursu;
 3. zakupić dowolny Produkt Promocyjny i zachować paragon;
 4. wysłać do Organizatora, poprzez wiadomość SMS na numer 4470 (koszt wysłania jednej wiadomości jest zgodny z taryfą operatora) rozwiązanie zadania konkursowego polegającego na odpowiedzi na pytanie: „Jakie są Twoje ulubione perfumy na wiosnę?” Rozwiązanie zadania konkursowego musi być poprzedzone prefiksem „Perfumy” np.: Perfumy.odpowiedź na pytanie. Opłatę za SMS pobiera operator z usług którego korzysta Uczestnik. - dalej jako: „Zgłoszenie”. Długość odpowiedzi może być dowolna, lecz Organizator zwraca uwagę, że długość odpowiedzi może wpłynąć na opłatę za przesłany SMS, gdyż odpowiedź składać się może wówczas z więcej niż jednej wiadomości SMS. Na długość SMS może wpłynąć także użycie polskich znaków.
 1. Rozwiązania Zadania Konkursowego będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców. 
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, jednak każde Zgłoszenie powinno być poparte osobnym Paragonem. Powyższe oznacza, że ten sam Paragon może być podstawą do dokonania wyłącznie 1 (jednego) Zgłoszenia w Konkursie niezależnie od tego, czy potwierdza zakup dwóch czy większej liczby Produktów Promocyjnych(np. trzech, czterech, pięciu, sześciu itd. Produktów Promocyjnych). W przypadku, gdy Uczestnik dokonał więcej niż 1 (jednego) Zgłoszenia na podstawie tego samego Paragonu (niezależnie od tego, czy Paragon stwierdza zakup czterech albo więcej Produktów Promocyjnych), Organizator uwzględnia w Konkursie wyłącznie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze. 
 3. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do Konkursu, do przesłania drogą elektroniczną (email) skanów wszystkich Paragonów, na podstawie których Uczestnik dokonał Zgłoszeń. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie wykona zobowiązania do przesłania Paragonów w terminie 7 dni na adres Organizatora, lub prześle Paragony w liczbie niewłaściwej lub prześle Paragony nieczytelne lub niespełniające warunków opisanych w Regulaminie, wówczas Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Zgłoszenia Uczestnika oparte o Paragony, co do których zostały stwierdzone powyższe braki/nieprawidłowości. Jeżeli Uczestnik taki ma ustalone prawo do Nagrody, zostanie go pozbawiony, zaś jeżeli Nagroda została mu już wydana, będzie zobowiązany do jej zwrotu i zwrotnego przeniesienia jej własności na Organizatora. Nagroda nie wydana pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 4. Paragon powinien zostać wystawiony w Okresie trwania Konkursu. Paragon z wcześniejszą lub późniejszą datą Zakupu Promocyjnego niż czas trwania Konkursu nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagród przez Organizatora. 
 5. Zgłoszenie powinno zostać wysłane w Okresie Trwania Konkursu. 
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść rozwiązania Zadania Konkursowego w ramach przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać: praw autorskich, dóbr osobistych osób trzecich; nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc; nawiązywać w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym, treści niezgodnych z prawem albo godzących w powszechnie uznane wartości chronione prawem; naruszających dobre obyczaje, promujących markę konkurencyjną wobec marek perfum objętych Konkursem. Treść rozwiązania Zadania Konkursowego nie może zawierać danych osobowych. Zgłoszenia zawierające powyższe treści niedozwolone albo niespełniające innych warunków wskazanych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie. 
 7. Organizator może wykluczyć oraz usunąć zgłoszenie Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 
 8. Uczestnik może przesyłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń w Konkursie pod warunkiem każdorazowego spełnienia wymagań określonych w pkt II niniejszego Regulaminu.

III. PRAWA AUTORSKIE/ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonane Zgłoszenie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o następującej treści:
 2. Uczestnik jest wyłącznym autorem rozwiązania Zadania Konkursowego, 
 3. Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych do rozwiązania Zadania Konkursowego,
 4. autorskie prawa majątkowe do rozwiązania Zadania Konkursowego nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich,
 5. poza wyjątkiem wskazanym w III ust. 2 Regulaminu, udziela Organizatorowi nieodpłatnie, niewyłącznej, ograniczonej w czasie do okresu 6 miesięcy od zakończenia trwania Konkursu i terytorialnie do obszaru RP licencji na korzystanie z zawartego w Zgłoszeniu rozwiązania Zadania Konkursowego, wyłącznie na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu, wewnętrznej sprawozdawczości Organizatora w celu podsumowania przebiegu Konkursu wobec Fundatora. Udzielenie licencji w powyższym zakresie obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 1. W przypadku, gdy zgłoszenie Uczestnika okaże się zwycięskie, Organizator na podstawie art. 921 § 3 k.c. z chwilą wydania Nagrody nabywa majątkowe prawa autorskie do zawartego w Zgłoszeniu Zadania Konkursowego i jego elementów składowych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich znanych w momencie ich nabycia polach eksploatacji w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Organizator zastrzega sobie prawa pisemnego potwierdzenia przeniesienia autorskich praw majątkowych.

 1. W przypadku jeśli w wyniku nieprawdziwości oświadczenia o którym mowa w ust. 1 Regulaminu, dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Fundatorowi lub Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, Uczestnik w całości zwolni Fundatora lub Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Fundator lub Organizator.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Eastern Europe sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 34A., NIP: 5242787101 (dalej: Administrator)
 3. Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Marconich 11/10 jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,  zaś dane Laureatów także w zakresie niezbędnym do wysyłki Nagrody. 
 5. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują numer telefonu komórkowego, zaś do wydania Nagrody także imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne odpowiednio do udziału w Konkursie lub wydania Nagrody.
 6. Dane osobowe Uczestnika i Laureata będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu  przez Uczestnika. Dane osobowe osób, które złożyły reklamację będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako uzasadniony interes prawny Administratora polegający na rozstrzygnięciu reklamacji i obronie przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali Nagrody zakończy się z        upływem Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). 
 8. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agencjom marketingowym, podmiotom  świadczącym usługi IT. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu wysyłki Nagrody. 
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie Danych Osobowych do udziału w Konkursie jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub wydanie Nagrody. 

IV. NAGRODY  

 1. Do wygrania w Konkursie jest 255 (dwieście pięćdziesiąt pięć) Nagród, w tym 5 Nagród I Stopnia w postaci zestawów walizek Wittchen (każdy zestaw 3 walizki) o wartości 1500 (tysiąc pięćset) zł brutto każdy oraz 250 Nagród II Stopnia, którą jest zestaw perfum Mexx dla niej i dla niego o wartości 180 (sto osiemdziesiąt) zł brutto. 
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 3. Przyznanie prawa do Nagrody osobom trzecim na żądanie Laureata nie jest możliwe.
 4. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Do każdej z Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości Nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez COTY Eastern Europe Sp. z o.o.   na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu nagrodzonych Uczestników Konkursu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 5. Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę, niezależnie od ilości przesłanych Zgłoszeń. 

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Spośród przesłanych do Organizatora rozwiązań Zadania Konkursowego Komisja w terminie 14 dni po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu wybierze 5 najlepszych Zgłoszeń, których autorom zostaną przyznane Nagrody I Stopnia (Laureaci Nagrody I Stopnia) oraz  250 kolejno najlepszych Zgłoszeń, których autorom zostaną przyznane Nagrody II Stopnia (Laureaci Nagrody II Stopnia). Laureaci Nagród I Stopnia i Nagród II Stopnia zwani są w Regulaminie łącznie Laureatami.
 2. Komisja ocenia przesłane rozwiązania Zadania Konkursowego zawarte w Zgłoszeniach pod względem formalnym i merytorycznym. Kryteriami wyboru zwycięskich rozwiązań Zadania Konkursowego branymi pod uwagę przez Komisję do wyłonienia Laureatów są: kreatywność, oryginalność oraz zgodność z zadaniem konkursowym.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika
   do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt VIII Regulaminu.
 4. Laureaci Nagród zostaną powiadomieni przez Organizatora o uzyskanym prawie do Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego zostało dokonane zwycięskie Zgłoszenie.

VI. WYDANIE NAGRÓD, SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 1. Po wyłonieniu Laureatów, w ciągu 7 dni roboczych, Organizator skontaktuje się z danym Laureatem Nagrody w sposób wskazany w pkt V ust. 4 Regulaminu. Laureat w terminie 3  dni od powiadomienia go o prawie do Nagrody/ otrzymania wiadomości powiadamiającej go o prawie do Nagrody, w sposób, o którym mowa w pkt V ust. 3 Regulaminu, prześle na adres poczty elektronicznej (coty@nairobia.com)   wypełniony formularz Laureata, który zawiera:
 2. dane osobowe Laureata w postaci: imienia i nazwiska, adres do wysyłki,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora, 

a także wyraźne i czytelne zdjęcie paragonu Produktu Promocyjnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego zakupionego w jednym ze sklepów sieci Hebe lub w drogerii internetowej hebe.pl w Okresie Trwania Konkursu;

 1. Organizator opublikuje informację o wyłonieniu Laureatów najpóźniej do dnia 20 czerwca 2020 roku na http://nairobia.pl/laureaci
 2. Wydanie Nagrody nastąpi na koszt Organizatora.
 3. Organizator dokonuje weryfikacji czy dane wraz z paragonem, otrzymane od Laureata spełniają wymogi Regulaminu i w razie pozytywnej weryfikacji wydaje Nagrodę. O wyniku negatywnej weryfikacji Organizator informuje w odpowiedzi przesłanej na adres e-mail, z którego Laureat wysłał wiadomość, o której mowa w ust. 1. 
 4. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów przesyłką pocztową lub kurierską na podanych w Formularzu Laureata adres korespondencyjny w terminie do 45 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wskazanym w pkt II ust. 5 Regulaminu Konkursu.
 5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
 6.  nieprzesłania wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej,
 7. przesłania niekompletnej wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej,
 8. przesłania zdjęcia paragonu, które uniemożliwia jego odczytanie z uwagi na jakość zdjęcia jego zniszczenie lub uszkodzenie
 9. przesłania zdjęcia paragonu przerobionego, podrobionego, uciętego lub w inny sposób zmienionego względem oryginału lub paragonu, z którego nie wynika zakup Produktu Promocyjnego w Okresie Trwania Konkursu.
 10. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Laureata, zgodnie z ust. 6 powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator uprawniony jest do jej przyznania innej osobie.
 11. Organizator nie odpowiada za konfigurację skrzynki pocztowej ani telefonu Laureata uniemożliwiającą kontakt z Laureatem, w szczególności zaleca się zweryfikowanie ustawień firewalla, oprogramowania antyspamowego oraz antywirusowego, a także zapewnienie stosownej pojemności skrzynki e-mail.  
 12. Każdy z Laureatów może w terminie 3 dni od daty powiadomienia o wygranej przesłać wiadomość o odmowie przyjęcia Nagrody. Wiadomość należy przesłać na adres mailowy: coty@nairobia.com

VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie wiadomości e-mail wysłane na adres: coty@nairobia.comReklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 (czternaście) dni liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie, o którym mowa powyżej.
 3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.hebe.pl Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2.  Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie dokonane zmiany wywołają skutek z momentem opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej: www.hebe.pl/konkursy
 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


 

Formularz Laureata 

 

Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………

 

Adres korespondencyjny 

……………………………………………………………………………

 

□ Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dot. przetwarzania danych przez Administratora zawartym w § III Regulaminu Konkursu. Pozostaję świadomy, że wyżej podane przeze mnie dane będą przetwarzane przez Administratora Coty Eastern Europe sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie w celu wydania Nagrody w Konkursie.

 

          __________________________ 

                                                                                         (PODPIS)

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne