Konkursy

REGULAMIN KONKURSU SALLY HANSEN „Kierunek? Kolor!”

(dalej „Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kierunek? Kolor!” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361), KRS 0000326038, NIP 7272738835, (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195, która jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „Fundator”). Nagrody w Konkursie wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 12:00, a zakończy w dniu 28 sierpnia 2022 r. roku o godzinie 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 5. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”). W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie konsumenci.
 6. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
 7. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.
 8. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 9. W Okresie Trwania Konkursu link i/lub pełna treść Regulaminu będą dostępne do wglądu na serwisie Facebook na polskich fanpage’ach marek Miss Sporty (adres: https://www.facebook.com/MissSportyPolska/) i Sally Hansen (adres: https://www.facebook.com/SallyHansenPolska/) (dalej łącznie: „Strona Konkursu” lub „Strony Konkursu”) oraz w siedzibie Organizatora.
 10. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a ponadto, że promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. Organizator ani Fundator korzystają z serwisu Facebook na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu Facebook.
 11. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga dokonania zakupu minimum jednego produktu promocyjnego określonego poniżej w dniach od 01.08 do 28.08 2022 roku i zachowania paragonu (dalej ,,Paragon’’ lub ,,Dowód Zakupu’’ potwierdzającego zakup. Produktami (dalej: ,,Produkt’’, „Produkt Promocyjny” lub „Produkty Promocyjne”), których zakup uprawnia do wzięcia udziału w konkursie są:

⎯ dowolne lakiery do paznokci Miss Sporty

⎯ dowolne lakiery do paznokci Sally Hansen.

 1. Zakup może być dokonany w dowolnym sklepie internetowym lub stacjonarnym oferującym Produkty Promocyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu:

a) zakupić minimum jeden Produkt Promocyjny i zachować Paragon

b) wejść na fanpage marki Miss Spory lub Sally Hansen w serwisie Facebook i za pośrednictwem komunikatora Messenger wyrazić zgodę na udział w Konkursie, na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu i na stosowanie się do Regulaminu Konkursu,

c) wykonać zadanie Konkursowe: stworzyć kreatywną nazwę koloru lakieru do paznokci ze zdjęcia udostępnionego w czasie rozmowy na komunikatorze Messenger (dalej: „Odpowiedź”),

d) podać swoje imię i nazwisko oraz adres email,

e) wgrać zdjęcie/skan Paragonu potwierdzającego ten zakup

 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie bez załączania paragonu, ale wówczas powinien przesłać paragon w dowolnym czasie w Okresie Trwania Konkursu. Uczestnik jest kwalifikowany do tury, w której wysłał odpowiedź na zadanie konkursowe
 2. Zakup Produktu Promocyjnego danej marki (Miss Sporty lub Sally Hansen) uprawnia do udziału w Konkursie w ramach zgłoszenia przez fanpage właściwy dla tej marki. Jeden zakup Produktu Promocyjnego uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia w Konkursie. Powyższe oznacza, że jeden Paragon zawierający kilka Produktów Promocyjnych można wykorzystać w aplikacji konkursowej tyle razy, ile Produktów Promocyjnych zostało zakupionych i udokumentowanych na Paragonie.
 3. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w §2 pkt 1 - 4.
 4. Konkurs podzielony jest na 4 Etapy, w każdym etapie jest dedykowany kolor dla zadania konkursowego (dalej: Etap lub Etapy):

a) 01 – 07.08.2022- Etap 1

b) 08 - 14.08.2022- Etap 2

c) 15 - 21.08.2022- Etap 3

d) 22 - 28.08.2022 - Etap 4

 1. Spośród Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu w ramach każdego Etapu Komisja wybierze 20 zwycięzców Nagrody II stopania w terminie maksymalnie 14 dni roboczych po zakończeniu konkursu. Dodatkowo w terminie 14 dni roboczych od upływu Okresu Trwania Konkursu Komisja wybierze jednego zwycięzcę Nagrody Głównej.
 2. W dalszej części Regulaminu zarówno Nagroda Główna jak i Nagroda określane są jako Nagroda, a zdobywca każdej z tych nagród jako „Zwycięzca”.
 3. Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami:
  1. zgodności z tematem,
  2. doboru środków artystycznego wyrazu,
  3. oryginalności ujęcia tematu,
  4. kreatywności.
 4. Zwycięzcy Nagrody II stopnia oraz Zwycięzca Nagrody Głównej zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości email w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 1. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora konkurs@kierunekkolor.pl w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości email z informacją o wygranej oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do doręczenia Nagrody, a także oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu. Opcjonalnie Zwycięzca będzie mógł również podać numer telefonu kontaktowego dla kuriera. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane wyłącznie do wysyłki Nagrody, odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody przez Fundatora, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku: a) zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; c) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Fundatora.
 3. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodami (dalej: Nagrody) w konkursie są:
  a) Nagroda Główna - voucher o wartości 10.000 zł brutto na wyjazd turystyczny, przeznaczony do wykorzystania zgodnie z regulaminem ( https://fly.pl/bony-wakacyjne/ ) podmiotu zapewniającego świadczenie w ramach ufundowanej przez Fundatora Nagrody Głównej. Za wykonanie świadczenia, do którego uprawnia voucher odpowiedzialność ponosi Fly.pl sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 42, KRS 0000756308, NIP 7010057382. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykonania świadczenia zapewnianego w ramach Nagrody Głównej.

b) Nagroda - zestaw lakierów do paznokci marki Miss Sporty lub Sally Hansen (w zależności od fanpage’a, za pośrednictwem którego Uczestnik wziął udział w Konkursie) o wartości 200 zł brutto. Organizator przewidział 20 takich nagród dla obu marek łącznie na każdym Etapie Konkursu.

 1. W stosunku do każdej Nagrody ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przez Fundatora. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego przez Fundatora. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

§ 4

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy adresu do doręczenia Nagrody oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody.

2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

3. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora i Fundatora należytej staranności.


§ 5

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu „Kierunek? Kolor!” mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361). Reklamacje mogą być składane w terminie do 30 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu (decyduje data nadania) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@kierunekkolor.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie lub w tytule e-maila: „Kierunek! Kolor!”

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego adresu e-mail);

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) opis żądania

e) podpis reklamującego.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej listem poleconym lub elektronicznie wiadomością e-mail w przypadku złożenia reklamacji w formie korespondencji elektronicznej lub wskazania adresu e-mail w reklamacji.
 2. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34A. Organizator, Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować także poprzez adres email: Natalia_Maleszyk@cotyinc.com
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody.
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Instagram oraz wizerunku w przypadku, gdy Odpowiedź go zawiera. Dane osobowe niezbędne do uzyskania Nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu jak i zwycięzców Konkursu jest zgoda Uczestnika Konkursu.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali żadnej Nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie.
 10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

 1. Z chwilą przyznania Nagrody Uczestnik (Zwycięzca) przenosi na Fundatora wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie rozporządzenia i korzystania z Odpowiedzi w całości lub we fragmentach z możliwością ich przetwarzania z użyciem wszelkich środków technicznych zwielokrotniania i rozpowszechniania, do wydania na elektronicznych nośnikach informacji na terenie Rzeczpospolitej, Państw Unii Europejskiej i krajach trzecich, z uwzględnieniem ponadterytorialnego charakteru sieci Internet, bez ograniczania liczby egzemplarzy oraz liczby odtworzeń, wydań we wszystkich wersjach językowych na czas nieograniczony, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Odpowiedzi lub jej elementów:

a) bezpośrednie lub pośrednie, w części lub w całości wytwarzanie i reprodukowanie egzemplarzy Odpowiedzi lub ich elementów, w każdej technice, a w szczególności: techniką cyfrową, na papierze, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, wprowadzanie do pamięci komputera /input/ jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową postacią pojawiającej się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub w całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili przeniesienia praw, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystywanych do zapoznania się z elementami Odpowiedzi w sposób bezpośredni lub pośredni, przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia np. rzutnika, komputera, telefonu, poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarza dowolnego elementu Odpowiedzi,

b) bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy Odpowiedzi lub jej elementów do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych czy reklamowych czy indywidualnych, we wszelkiego typu i rodzaju materiałach promocyjnych, w szczególności w filmach szerokoekranowych, w technice video, w filmach telewizyjnych, wideogramach, fonogramach, katalogach, w formie cyfrowej, na CD, DVD, na taśmie magnetycznej, filmowej w publikacjach wszelkiego typu, w szczególności w publikacjach książkowych lub w mediach zawierających informacje o Fundatorze, w artykułach prasowych lub innych mediach poświęconych Fundatorowi.

2) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi lub jej elementów w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania Odpowiedzi lub jej elementów w działach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych:

a) wystawienie lub takie publiczne udostępnienie Odpowiedzi lub jej elementów, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b) udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM,

c) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu,

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych.

 1. Łącznie z majątkowymi prawami autorskimi Uczestnik (Zwycięzca) przenosi na Fundatora nieograniczone prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Odpowiedzi, do opracowań Odpowiedzi, we wszystkich wersjach językowych, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia, a co najmniej na wskazanych w Regulaminie, polach eksploatacji.
 2. Uczestnik (Zwycięzca) powierza Zleceniodawcy, bez odrębnego wynagrodzenia i w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wykonywanie przysługujących Uczestnikowi (Zwycięzcy) oraz ewentualnym pozostałym twórcom Odpowiedzi osobistych praw autorskich do Odpowiedzi, w szczególności Fundator uprawniony jest na tej podstawie do:

1) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania Odpowiedzi w części lub w całości oraz łączenia ich z innymi utworami, nadzoru nad sposobem korzystania z Odpowiedzi,

2) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania decyzji o oznaczaniu materiałów graficznych imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub rozpowszechniania Odpowiedzi anonimowo,

3) do decydowania o pierwszym udostępnieniu Odpowiedzi publiczności.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu w przypadku trudności technicznych lub organizacyjnych, których nie mógł przewidzieć na etapie organizacji Konkursu. Zmiana Regulaminu w żadnym przypadku nie naruszy praw już nabytych przez Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator powiadomi Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie www.podkrecradosc.pl. Uczestnikowi w takim przypadku przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie.
 3. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie https://www.facebook.com/MissSportyPolska/) i https://www.facebook.com/SallyHansenPolska/

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne