Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Wszystkie produkty marki Ukviat -20% z kodem UKVIAT

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Wszystkie produkty marki Ukviat -20% z kodem UKVIAT (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwneba 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”, „Sprzedawca” lub „Hebe”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ (dalej jako „ Drogeria Hebe”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 23.03.2023 r. do 29.03.2023 r. (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna dotyczy wskazanego w Załączniku nr. 1 produktu w Drogerii Internetowej Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej.

2. Rabat 20% naliczany jest przy zakupie produktu marki Ukviat po wpisaniu kodu rabatowego UKVIAT. Rabat naliczany jest automatycznie po dodaniu minimum 1 produktu wskazanego w Załączniku nr 1.

3. Akcja Promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogerii jednakże decydująca przy naliczaniu rabatu w niniejszej Akcji Promocyjnej jest wartość nominalna koszyka (wartość koszyka do zapłaty).

4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6. Akcja Promocyjna obowiązuje wszystkich klientów Drogerii Internetowej Hebe.

7. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl lub

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane kontaktowe, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Sklepach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest u Konsultantów w Sklepach Hebe oraz na stronie internetowej https://www.hebe.pl/regulaminy/akcje-promocyjne/ .

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.03.2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne