Akcje Promocyjne

Regulamin konkursu „Karnawał w Hebe"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, BDO: 000041229 (dalejOrganizator" lub „Fundator"), który odpowiada za organizację i obsługę Konkursu.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin") określa w szczególności warunki i zasady udziału w konkursie organizowanym pod nazwą „Karnawał w Hebe", zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowanie reklamacyjne ( dalej „Konkurs").

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 3 osób,
w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora ( dalej „Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało m.in. wyłonienie Zwycięzców i stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

4. Konkurs organizowany jest w serwisie społecznościowy Instagram ( dalej „Miejsce Odbycia Konkursu"). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym przypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram.

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.01.2023 r. o godzinie 00:00:01, a kończy się dnia 01.02.2023 r. o godzinie 23:59:59 ( dalej „Czas Trwania Konkursu"). W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać Czas Trwania Konkursu,
w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na stronie www.hebe.pl.

6. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022.1360).

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2022.888).

8. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Użyte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej odnoszą się także do słów w liczbie mnogiej (oraz na odwrót) i mogą mieć znaczenie odnoszące się do liczby mnogiej bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

10. Organizator przeprowadza Konkurs w celu promocji i reklamy działalności Organizatora, popularyzacji oferowanych przez Organizatora produktów i zwiększanie sprzedaży.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami"), które w momencie przystąpienia do Konkursu spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a. są pełnoletnie;

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d. wyraziły wszystkie zgody określone w Regulaminie (w szczególności na wykorzystanie zdjęć udostępnionych w ramach Konkursu i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na tych zdjęciach),

e. zaakceptowały postanowienia Regulaminu oraz zapoznały się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik do Regulaminu;

f. spełniają kumulatywnie wymagania Regulaminu Akcji „Zdjęcia i treści użytkowników" dostępnego pod linkiem https://bit.ly/3AnS6rl ,

g. posiadają własne konto w serwisie społecznościowym Instagram,

h. w Czasie Trwania Konkursu wykonały wszystkie czynności konkursowe, polegające na:

· dodaniu na swoim profilu na Instagramie Zdjęcia karnawałowego makijażu lub manicure z użyciem produktów zakupionych w Hebe marek Gosh, Claresa lub Bell HYPOAllergenic (wszystkich razem lub pojedynczych produktów danej marki), wypisaniu w opisie Zdjęcia listy użytych produktów oraz oznaczeniu Zdjęcia hasztagami: #hebepolska
i #karnawalwhebe (dalej jako „Zdjęcie" lub „Zgłoszenie")

· wyrażeniu zgody pod swoim Zdjęciem z użyciem #takhebe (co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Akcji „Zdjęcia i treści użytkowników" dostępnego pod linkiem https://bit.ly/3AnS6rl), jeśli Hebe wysłało do Uczestnika zapytanie o możliwość użycia Zdjęcia o treści np.:

„Świetne jest to zdjęcie! Odpisz nam #takhebe, jeśli możemy je dodać na naszej stronie Hebe i wykorzystywać w ramach działalności promocyjnej. Dziękujemy! Odpisując #takhebe, wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w Akcji, rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczasz, że zapoznałaś/eś się z Regulaminem i akceptujesz jego postanowienia. Szczegóły Akcji, Regulamin oraz informacje jak wycofać udzielone zgody znajdziesz na: https://bit.ly/3AnS6rl "

- lub równoważnej.

2. Tylko Zdjęcia, których autorzy wyrazili zgodę z użyciem #takhebe, biorą udział
w Konkursie.

3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega, że niespełnienie któregokolwiek z warunków daje Organizatorowi prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. Organizator jeśli stwierdzi, że Zgłoszenie nie spełnia wymogów Konkursu, zastrzega sobie także prawo nieprzesyłania zapytań o możliwość użycia Zdjęcia.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich władz lub przedstawiciele oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia, Zdjęcie zawiera wyłącznie wizerunek Uczestnika, udostępnienie Zdjęcia Organizatorowi nie będzie naruszało praw osób trzecich a także, że Uczestnik uprawniony jest do rozporządzania Zdjęciem zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem. Uczestnik oświadcza ponadto, że zgłoszone do Konkursu Zdjęcie stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.

6. Ilekroć mowa w Regulaminie o zdjęciu (dalej: „Zdjęcie") rozumie się przez to zdjęcie lub post wykonane i opublikowane przez Użytkownika portalu społecznościowego Instagram, uwidoczniające produkty dostępne w ofercie Organizatora (marek Gosh, Claresa lub Bell HYPOAllergenic), które zostały zakupione w Hebe i użyte na potrzeby wykonania zdjęcia lub postu, lub prezentujące efekty związane z wykorzystaniem w/w produktów, które są dostępne w ofercie Organizatora, w tym wizerunek Uczestnika (np. prezentacja efektu skorzystania z kosmetyków makijażowych dostępnych w ofercie Organizatora).

7. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest także wykonywanie zadania konkursowego w imieniu osób trzecich.

8. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

9. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i klauzuli informacyjnej. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Za moment zaakceptowania Regulaminu przez Uczestnika uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez opublikowanie Zdjęcia zgodnie z wymogami wskazanymi
w Regulaminie.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz wykonać zadanie konkursowe, tj.

a. dodać na swój profil na Instagramie Zdjęcie karnawałowego makijażu lub manicure
z użyciem produktów zakupionych w Hebe marek Gosh, Claresa lub Bell HYPOAllergenic (wszystkich razem lub pojedynczych produktów danej marki), wraz z listą użytych produktów (w opisie zdjęcia) oraz oznaczyć je hasztagami: #hebepolska
i #karnawalwhebe

b. zaakceptować postanowienia Regulaminu Akcji „Zdjęcia i treści użytkowników" dostępnego pod linkiem https://bit.ly/3AnS6rl, poprzez wyrażenie zgody pod swoim Zdjęciem z użyciem #takhebe - jeżeli Organizator zgłosił się do Uczestnika z prośbą
o wyrażenie takiej zgody (zgodnie z treścią par. 2 ust. 1 pkt h) Regulaminu).

2. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania dowolnej liczby Zdjęć w ramach Konkursu.

3. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika lub usuwania z Konkursu Zgłoszeń, w szczególności w następujących przypadkach:

a. niezgodności z Regulaminem lub regulaminem serwisu społecznościowego Instagram;

b. naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;

c. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;

d. gdy Zgłoszenie zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, prezentuje zachowania niebezpieczne, nawołuje do przemocy lub nietolerancji.

e. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

4. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w Konkursie nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych lub podmiotów innych niż dostępne u Organizatora.

§ 4 Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja" lub „Komisja Konkursowa").

2. W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora, w tym co najmniej 1 osoba będąca przedstawicielem Organizatora.

3. Komisja spośród wszystkich opublikowanych w ramach Konkursu Zgłoszeń dokona wyboru 3 (słownie: trzech) zwycięzców oraz przyzna dodatkowo 2 wyróżnienia w sposób określony
w § 5 Regulaminu. Dokonując wyboru, Komisja będzie kierować się zgodnością Zgłoszeń
z Regulaminem oraz kreatywnością i oryginalnością opublikowanego Zdjęcia. Komisja zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru danego Zdjęcia.

4. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny Zdjęć konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

 

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a)pierwsze 3 miejsca : paczka z kosmetykami marek biorących udział w konkursie: Gosh, Claresa i Bell HYPOAllergenic każda paczka o wartości 600 zł,

b) 2 dodatkowe wyróżnienia : karta podarunkowa w formie e-kodu do wykorzystania przez zwycięzcę w sklepie internetowym lub w aplikacji mobilnej Organizatora Konkursu ( https://www.hebe.pl/ ), o równowartości 100 zł.

2. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród opublikowanych Zgłoszeń/Zdjęć, te, które opublikowane zostały w sposób zgodny
z niniejszym Regulaminem i - zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej i w oparciu o jej swobodną ocenę - zawierały najbardziej kreatywne i najbardziej oryginalne zdjęcie makijażu twarzy lub paznokci na karnawał, z wykorzystaniem produktów wskazanych
w Regulaminie. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz zostanie mu wysłana:

a) paczka z kosmetykami (pierwsze 3 miejsca),

b) nr karty podarunkowej w formie e-kodu wraz z kodem pin poprzez wiadomość prywatną na Instagramie (2 dodatkowe wyróżnienia).

Nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu (tj. do 15.02.2023 r.) zwycięskie Zdjęcia (dot. miejsc 1-3 oraz 2 wyróżnień) zostaną opublikowane na stronie:

- https://www.hebe.pl

- https://www.hebe.pl/besty-influencerek

- https://www.hebe.pl/karnawalwhebe

- na profilu hebe.polska na Instagramie

4. Każdy Zwycięzca otrzymuje jedną nagrodę - w zależności od przyznanego miejsca: tj. miejsca 1-3 otrzymają po 1 paczce z kosmetykami, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej lub jeżeli otrzymał wyróżnienie - otrzyma 1 kartę podarunkową w formie e-kodu. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jeden raz podczas całego Czasu Trwania Konkursu.

5. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

6. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

7. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 2 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich
i odpowiedzialności z tym związanej.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę, w tym nagrodę pieniężną, jak również prawo do nich nie może być przeniesione na jakąkolwiek osobę trzecią. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród.

9. Minimalna kwota zamówienia podczas realizacji e-kodu wynosi 1 zł tj. aby móc zrealizować kartę podarunkową w formie e-kodu należy dokonać zakupów za kwotę powyżej 1 zł.
W zakresie dokonywanych zakupów zastosowanie ma regulamin zakupów Drogerii Hebe znajdujący się pod adresem: https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-drogerii-internetowej-hebe.html

10. Karta podarunkowa w formie e-kodu jest wielokrotnego użycia. W jednym zamówieniu można użyć tylko jednego e-kodu. E-kod ważny jest do 29.02.2024r. oraz można go wykorzystać tylko i wyłącznie w sklepie internetowym oraz aplikacji mobilnej Organizatora Konkursu.

11. Regulamin korzystania z kart podarunkowych w formie e-kodu znajduje się pod adresem: https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-e-kodow-na-zakupy.html

12. Instrukcja postępowania w przypadku realizacji e-kodu:

1. Wejdź na stronę www.hebe.pl lub pobierz aplikację Hebe

2. Wybierz interesujące Cię produkty i dodaj je do koszyka

3. Przejdź do koszyka i wybierz sposób dostawy

4. Przy płatności wypełnij zakładkę „MAM KARTĘ PODARUNKOWĄ LUB E-KOD":

13. Nagrody, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być opodatkowane. Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie należnego podatku od nagród oraz wypełnienie innych obowiązków płatnika z tytułu nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami jest Fundator.

14. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w odniesieniu do nagród wymienionych w niniejszym paragrafie, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator przyzna Zwycięzcom dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.

15. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagród.

16. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. Rezygnacja z części nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.

17. W przypadku odmowy odbioru nagrody przez Zwycięzcę, nagroda pozostaje w puli nagród
i Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

 

 

§ 6 Powiadomienie o wygranej i wręczenie nagród

1. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej w formie wiadomości na Instagramie w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu (tj. do 15.02.2023 r.). Uczestnik będący zwycięzcą otrzyma odpowiednio:

a) 3 pierwsze miejsca: paczkę kosmetyków marek biorących udział w konkursie: Gosh, Claresa, Bell HYPOAllergenic o wartości 600 zł każda,

b) 2 dodatkowe wyróżnienia: kartę podarunkową w formie e-kodu na zakupy do wykorzystania w sklepie internetowym oraz aplikacji mobilnej Organizatora
o równowartości 100 zł.

2. Brak poinformowania o wygranej w terminie określonym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z brakiem przyznania Uczestnikowi nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub
z innych powodów leżących po stronie Uczestnika, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

4. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełniała warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie lub
w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie (w tym Uczestnik bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma kontami na Instagramie w celu zgłaszania rzekomo różnych uczestników; Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, bądź dane innych osób; Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną), Komisja może wyeliminować go z Konkursu,
a w przypadku, gdyby nagroda została mu wydana, taki zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania zwycięzcy Konkursu.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać wysłana maksymalnie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników na adres mailowy: pomoc@hebe.pl.

2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia,
w szczególności Organizator - w przypadku jakiejkolwiek awarii systemu - może nie być w stanie zidentyfikować wszystkich Zdjęć zgłoszonych do Konkursu, co może oznaczać, że Zdjęcie takie nie weźmie udziału w Konkursie i nie będzie podlegało ocenie Komisji. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5,
62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776.

3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw Uczestnika Konkursu związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.hebe.pl/ oraz
w siedzibie Organizatora Konkursu.

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. z powodu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany danych identyfikujących Organizatora, zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Organizatora, zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Organizatora https://www.hebe.pl/ .

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału
w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej
z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

6. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2023 r.

 

Klauzula informacyjna Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o.
do Konkursu „Karnawał w Hebe"

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO").

1. Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Żniwnej 5, KRS 0000322116 (dalej „ Administrator").

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres: Jeronimo Martins Drogerie
i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn lub poprzez adres e-mail: pomoc@hebe.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Maciej Kaczmarski, adres
e-mail: dpo.polska@jeronimo-martins.com . Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego Administratora związanego z wzięciem udziału w Konkursie wobec Uczestników Konkursu określonego
w Regulaminie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

I. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora w celu wykorzystania Zdjęcia Uczestnika i rozpowszechniania wizerunku Uczestnika w zakresie określonym treścią Regulaminu - pod adresem:

www.hebe.pl

https://www.hebe.pl/besty-influencerek/

https://www.hebe.pl/karnawalwhebe

na profilu hebe.polska na Instagramie

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

II. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich lub Uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne: nick/nazwa, imię i nazwisko,

b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,

c) inne dane: wizerunek utrwalony na Zdjęciu,

d) dane niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika z tytułu nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług - dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Twoich danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Mając na względzie przedmiot Konkursu określony treścią Regulaminu, zgodnie z którym Administrator wykorzystuje Zdjęcia Uczestnika, Twoje dane osobowe znajdujące się na Zdjęciu oraz nazwa/nick Użytkownika mogą być udostępniane nieograniczonemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony:

www.hebe.pl ,

https://www.hebe.pl/besty-influencerek/

https://www.hebe.pl/karnawalwhebe

na profilu hebe.polska na Instagramie

6. Okres przechowywania Danych Osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres trwania Konkursu na podstawie Regulaminu. W sytuacjach gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonej zgody.

7. Źródła przetwarzanych Danych Osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane co do zasady od Uczestnika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Uczestnikiem biorącym udział w Konkursie.

Dane osobowe mogą być również pozyskiwane przez Administratora z portalu społecznościowego Instagram, na którym udostępniane jest Zdjęcia przez Uczestników.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym");

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane w zakresie wykonania umowy licencyjnej, o której mowa w Regulaminie;

f) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem (kontakt: pomoc@hebe.pl) lub z inspektorem ochrony danych ( dpo.polska@jeronimo-martins.com ). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona
o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

9. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne