Konkursy

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Wybierz ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Wybierz ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb!”.

2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

4. Definicje

4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.

4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 2 (słownie: dwóch) dowolnie wybranych dezodorantów lub antyperspirantów spośród następujących marek: Dove lub Dove man+care lub Axe lub Rexona.

W celu wzięcia udziału w grze o nagrody natychmiastowe zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej
i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

W celu wzięcia udziału w grze o nagrody natychmiastowe oraz dodatkowo nagrody specjalne dla sieci HEBE zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnej drogerii sieci HEBE na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w której można dokonać zakupu promocyjnego) w okresie trwania sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci HEBE
i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

W celu wzięcia udziału w grze o nagrody natychmiastowe oraz dodatkowo nagrody specjalne dla sieci Carrefour zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie sieci Carrefour na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w którym można dokonać zakupu promocyjnego) w okresie trwania sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci Carrefour
i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.

Produkty marek: Dove lub Dove man+care lub Axe lub Rexona mogą być dostępne
w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej / sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci Carrefour / sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci HEBE, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup poza ww. okresem nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii.

Produkty marek: Dove lub Dove man+care lub Axe lub Rexona pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.

4.4 Sklep promocyjny – dowolny stacjonarny sklep / punkt sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego. Do udziału
w loterii uprawniają zarówno zakupy promocyjne dokonywane w sklepach tzw. handlu nowoczesnego (np. hipermarkety, supermarkety, dyskonta, itp.) oraz w sklepach tzw. handlu tradycyjnego, czyli zakupy promocyjne dokonane w dowolnych sklepach detalicznych niezależnie od rozmiaru i formatu.

4.5 Strona internetowa loterii przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem: www.wybierzochrone.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.

4.6 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na pełnoletnią osobę fizyczną (tj. uczestnika z pkt. 8 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:

- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat,
- skan.

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4.7 Dzień roboczy każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.07.2021 r. a kończy w dniu 06.12.2021 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 19.1 – 19.5 regulaminu.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia:

- sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01.07.2021 r.
a zakończy w dniu 30.09.2021 r.,

- sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci HEBE – sprzedaż promocyjna specjalna dla sieci HEBE rozpocznie się w dniu 01.07.2021 r. a zakończy w dniu 31.08.2021 r.,

- sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci Carrefour – sprzedaż promocyjna specjalna dla sieci Carrefour rozpocznie się w dniu 20.07.2021 r. a zakończy w dniu 31.07.2021 r.

8. Uczestnicy loterii w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Unilever Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Unilever Poland Services Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

9. Dane osobowe dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-wybierz-ochrone, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.wybierzochrone.pl.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:

- celem wzięcia udziału w grze o nagrody natychmiastowe należy dokonać zakupu promocyjnego w sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,

- celem wzięcia udziału w grze o nagrody natychmiastowe oraz dodatkowo nagrody specjalne dla sieci HEBE należy dokonać zakupu promocyjnego w drogerii sieci HEBE w okresie trwania sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci HEBE,

- celem wzięcia udziału w grze o nagrody natychmiastowe oraz dodatkowo nagrody specjalne dla sieci Carrefour należy dokonać zakupu promocyjnego w sklepie sieci Carrefour w okresie trwania sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci Carrefour,

- dokonać płatności za zakup promocyjny,

- koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,

- zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii pod adresem: www.wybierzochrone.pl, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 11.12 regulaminu.

11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego poprzez podanie obowiązkowych danych i oświadczeń uczestnika loterii (obligatoryjnie):

a) adres e-mail uczestnika,

b) numer telefonu komórkowego uczestnika,

c) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,

d) data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,

e) NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą sklepu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,

f) wybranie (z rozwijanej listy) sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu promocyjnego – w przypadku dokonania zakupu promocyjnego i zgłoszenia do loterii przez uczestnika w terminie:

- od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. i wskazania z rozwijanej listy, że zakup promocyjny został dokonany w drogerii sieci HEBE, każdy uczestnik dodatkowo bierze udział w grze o nagrody specjalne dla sieci HEBE,

- od dnia 20.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r . i wskazania z rozwijanej listy, że zakup promocyjny został dokonany w sklepie sieci Carrefour, każdy uczestnik dodatkowo bierze udział w grze o nagrody specjalne dla sieci Carrefour,

g) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:

„Akceptuję regulamin loterii „ Wybierz ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb !”.”.

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w loterii przez administratora danych – Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”.

„Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych .”.

11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji
w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości
e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

11.4 Uczestnik zgłaszający się do loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

11.5 Jedna osoba może w ramach całej loterii otrzymać dowolną liczbę nagród natychmiastowych oraz nagród specjalnych dla sieci HEBE/Carrefour, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10 i pkt. 11.12 regulaminu.

11.6 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat i nie będzie przyjmowane do bazy zgłoszeń do loterii.

11.7 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupu w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).

11.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone
w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in.: podania wszystkich numerów telefonów / adresów
e-mail, które uczestnik wskazał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań, w terminie wskazanym przez organizatora, po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 15.1 - 15.14 regulaminu. Niewydana nagroda pozostaje
w dyspozycji organizatora.

11.9 Każde prawidłowe zgłoszenie (tj. odrębny los przyporządkowany do poszczególnego zgłoszenia uczestnika w loterii), z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu, bierze udział w grze o nagrody natychmiastowe w etapie dziennym, w którym zgłoszenie wpłynęło oraz - jeśli uczestnik dokonał zakupu promocyjnego (w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.) w sieci HEBE albo (w okresie od dnia 20.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r .) w sieci Carrefour i spełnił warunki wynikające z pkt 11.2 lit. f) i z pkt. 11.12 regulaminu - w grze o nagrody specjalne dla sieci HEBE w etapie specjalnych HEBE albo
w grze o nagrody specjalne dla sieci Carrefour w etapie specjalnym Carrefour, a także
w ewentualnym losowaniu nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród, jeżeli taka pula powstanie.

11.10 Jeden los uprawnia do wygrania maksymalnie dwóch nagród, tj. jednej nagrody natychmiastowej oraz jednej nagrody specjalnej dla sieci HEBE albo jednej nagrody specjalnej dla sieci Carrefour.

11.11 Loteria została podzielona na 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa) etapy dzienne,
1 (słownie: jeden) etap specjalny HEBE oraz 1 (słownie: jeden) etap specjalny Carrefour.

11.12 Celem gry o nagrody natychmiastowe wskazane w pkt. 15.1 - pkt. 15.10 regulaminu zgłoszenia do loterii należy wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.07.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2021 r. , wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.


Celem gry o nagrody natychmiastowe wskazane w pkt. 15.1 - pkt. 15.10 regulaminu oraz dodatkowo o nagrody specjalne dla sieci HEBE wskazane w pkt. 15.11 i pkt. 15.12 regulaminu zgłoszenia do loterii należy wysyłać codziennie w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.07.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.08.2021 r. , wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego w dowolnej drogerii sieci HEBE.

Celem gry o nagrody natychmiastowe wskazane w pkt. 15.1 - pkt. 15.10 regulaminu oraz dodatkowo o nagrody specjalne dla sieci Carrefour wskazane w pkt. 15.13 i pkt. 15.14 regulaminu zgłoszenia do loterii należy wysyłać codziennie w terminie od godz. 00:00:00 dnia 20.07.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.07.2021 r. , wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego w dowolnym sklepie sieci Carrefour.

Przykładowo:

Uczestnik, który dokonał zakupu promocyjnego w drogerii sieci HEBE i zgłosił się do loterii:

- w dniu 02.07.2021 r. – bierze udział w grze o nagrody natychmiastowej wskazane w pkt. 15.1 do pkt. 15.10 regulaminu oraz dodatkowo w grze o nagrody specjalne dla sieci HEBE wskazane w pkt. 15.11 i pkt. 15.12 regulaminu,

- w dniu 01.09.2021 r. - bierze udział w grze o nagrody natychmiastowej wskazane w pkt. 15.1 do pkt. 15.10 regulaminu.

11.13 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się,
iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

11.14 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

11.15 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.

GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE – ETAPY DZIENNE

12.1 Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa) etapy dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. od godziny 00:00:00 dnia 01.07.2021 r. i trwa do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2021 r. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 01.07.2021 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej, tj. 30.09.2021 r.

W każdym etapie dziennym (tj. w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59) otwartych zostanie odpowiednio 48 bramek czasowych, zgodnie z następującym schematem:

- 1 (słownie: jedna) bramka czasowa dla nagrody natychmiastowej I-go stopnia wskazanej w pkt. 15.1 regulaminu,

- 1 (słownie: jedna) bramka czasowa dla nagrody natychmiastowej II-go stopnia wskazanej w pkt. 15.2 regulaminu,

- 1 (słownie: jedna) bramka czasowa dla nagrody natychmiastowej III-go stopnia wskazanej w pkt. 15.3 regulaminu,

- 1 (słownie: jedna) bramka czasowa dla nagrody natychmiastowej IV-go stopnia wskazanej w pkt. 15.4 regulaminu,

- 1 (słownie: jedna) bramka czasowa dla nagrody natychmiastowej V-go stopnia wskazanej w pkt. 15.5 regulaminu,

- 1 (słownie: jedna) bramka czasowa dla nagrody natychmiastowej VI-go stopnia wskazanej w pkt. 15.6 regulaminu,

- 1 (słownie: jedna) bramka czasowa dla nagrody natychmiastowej VII-go stopnia wskazanej w pkt. 15.7 regulaminu,

- 30 (słownie: trzydzieści) bramek czasowych dla nagród natychmiastowych VIII-go stopnia wskazanych w pkt. 15.8 regulaminu,

- 5 (słownie: pięć) bramek czasowych dla nagród natychmiastowych IX-go stopnia wskazanych w pkt. 15.9 regulaminu,

- 6 (słownie: sześć) bramek czasowych dla nagród natychmiastowych X-go stopnia wskazanych w pkt. 15.10 regulaminu.

Łącznie we wszystkich etapach dziennych (w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59) otwartych zostanie 4.416 bramek czasowych.

12.2 Przykładowy podział bramek czasowych dla nagród natychmiastowych w etapie dziennym trwającym w dniu 01.07.2021 r. stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

12.3 Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych. Nagrody natychmiastowe w loterii są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez organizatora stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Treść załącznika nr 3 jest niejawna i nie będzie upubliczniona.

12.4 Uczestnik wygrywa nagrodę natychmiastową w etapie dziennym w sytuacji, kiedy jego zgłoszenie wpływa do bazy zgłoszeń, jako pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny otwarcia danej bramki czasowej (w czasie jej trwania), do której przypisana jest określona nagroda natychmiastowa. Losowość gry polega na zapisywaniu prawidłowego zgłoszenia w bazie zgłoszeń, zgodnie z kryterium czasu w jakim ono wpłynęło. Wynik gry zależy od przypadku.

12.5 W przypadku, gdy żaden uczestnik nie dokona zgłoszenia do loterii w czasie otwarcia danej bramki czasowej w etapie dziennym, nieprzyznana nagroda natychmiastowa przechodzi do kolejnej najbliższej bramki czasowej dla nagrody natychmiastowej. Wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody natychmiastowej nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych dwóch uczestników. Opisany w zdaniu powyżej schemat stosuje się odpowiednio dla analogicznych sytuacji, czyli jeżeli nagroda natychmiastowa nie wyda się np. w dwóch kolejnych bramkach czasowych to te dwie niewydane nagrody przechodzą do kolejnej bramki czasowej i wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody natychmiastowej nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych trzech uczestników.

12.6 Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje tzw. e-zdrapkę, która pojawi się na ekranie urządzenia, z którego korzysta uczestnik (z którego wysłano zgłoszenie). W celu odczytania wyniku gry i uzyskania informacji czy zgłoszenie uczestnika jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, uczestnik musi usunąć warstwę ścieralną w polu gry e-zdrapki, tj. musi zetrzeć (np. za pomocą myszki lub palcem - na ekranie dotykowym) pole gry na wyświetlonej e-zdrapce lub nacisnąć przycisk do automatycznego ścierania e-zdrapki. W przypadku wygranej na stronie internetowej loterii zostanie wyświetlony komunikat o wygranej. Dodatkowo w przypadku wygranej organizator prześle automatycznie w tym samym czasie na adres e-mail uczestnika podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody oraz informację o dalszej procedurze odbioru nagrody wraz z linkiem do formularza dla laureatów.

12.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:

- za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora,
o której mowa w pkt. 12.6 regulaminu,

- ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania, z którego uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego, z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które mogą mieć wpływ na działanie strony internetowej loterii, w tym np. na animacje z informacją o nagrodzie, którą uczestnik wygrał,

- z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail
w czasie trwania loterii.

12.8 Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość
e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

GRA O NAGRODY SPECJALNE

GRA O NAGRODY SPECJALNE DLA SIECI HEBE – ETAP SPECJALNY HEBE

13.1 Gra o nagrody specjalne dla sieci HEBE trwa w okresie od godziny 00:00:00 dnia 01.07.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.08.2021 r.

13.2 Losowanie laureatów nagród specjalnych dla sieci HEBE odbędzie się w dniu 02.09.2021 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. Powyższe losowanie odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń (losów) otrzymanych
w etapie specjalnym HEBE w okresie od godziny 00:00:00 dnia 01.07.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.08.2021 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu.

13.3 Losowanie laureatów nagrody specjalnych sieci HEBE w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

Niezależnie od sposobu ww. losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu (tj. odrębnemu losowi przyporządkowanemu do poszczególnego zgłoszenia uczestnika w loterii) będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata nagrody specjalnej sieci HEBE będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie laureatów ww. nagród przeprowadzone zostanie
w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością
i przebiegiem loterii.

13.3.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających
i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

13.3.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).

13.4 W trakcie losowania laureatów nagród specjalnych dla sieci HEBE zostanie wyłonionych:

- 5 (słownie: pięciu) laureatów nagród specjalnych I-go stopnia dla sieci HEBE wskazanych w pkt. 15.11 regulaminu,

- 10 (słownie: dziesięciu) laureatów nagród specjalnych II-go stopnia dla sieci HEBE wskazanych w pkt. 15.12 regulaminu.

Losowanie laureatów nagród specjalnych dla sieci HEBE przebiegać będzie w następujący sposób:

- pierwszych pięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród specjalnych I-go stopnia dla sieci HEBE (laureaci od nr 1 do nr 5 nagród specjalnych dla sieci HEBE),

- kolejnych dziesięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród specjalnych II-go stopnia dla sieci HEBE (laureaci od nr 6 do nr 15 nagród specjalnych dla sieci HEBE).

GRA O NAGRODY SPECJALNE DLA SIECI CARREFOUR – ETAP SPECJALNY CARREFOUR

13.5 Gra o nagrody natychmiastowe specjalne dla sieci Carrefour trwa w okresie
od godziny 00:00:00 dnia 20.07.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.07.2021 r.

13.6 Losowanie laureatów nagród specjalnych dla sieci Carrefour odbędzie się w dniu 03.08.2021 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. Powyższe Losowanie odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń (losów) otrzymanych
w etapie specjalnym Carrefour w okresie od godziny 00:00:00 dnia 20.07.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.07.2021 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu.

13.7 Losowanie laureatów nagrody specjalnych sieci Carrefour w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

Niezależnie od sposobu ww. losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu (tj. odrębnemu losowi przyporządkowanemu do poszczególnego zgłoszenia uczestnika w loterii) będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata nagrody specjalnej sieci Carrefour będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie laureatów ww. nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością
i przebiegiem loterii.

13.7.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających
i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

13.7.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).

13.8 W trakcie losowania laureatów nagród specjalnych dla sieci Carrefour zostanie wyłonionych:

- 5 (słownie: pięciu) laureatów nagród specjalnych I-go stopnia dla sieci Carrefour wskazanych w pkt. 15.13 regulaminu,

- 10 (słownie: dziesięciu) laureatów nagród specjalnych II-go stopnia dla sieci Carrefour wskazanych w pkt. 15.14 regulaminu.

Losowanie laureatów nagród specjalnych dla sieci Carrefour przebiegać będzie
w następujący sposób:

- pierwszych pięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród specjalnych I-go stopnia dla sieci Carrefour (laureaci od nr 1 do nr 5 nagród specjalnych dla sieci Carrefour),

- kolejnych dziesięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród specjalnych II-go stopnia dla sieci Carrefour (laureaci od nr 6 do nr 15 nagród specjalnych dla sieci Carrefour).

GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE Z PULI NIEWYDANYCH NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

14.1 Pula niewydanych nagród natychmiastowych powstaje w sytuacji kiedy w etapie dziennym loterii nie ma odpowiedniej liczby zgłoszeń i nie można wyłonić laureata nagrody natychmiastowej lub gdy uczestnik, który otrzyma informację o wygranej nagrodzie natychmiastowej, nie poda wszystkich danych i oświadczeń wymaganych w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych, w terminie wynikającym z regulaminu, zgodnie z pkt. 17.1, pkt. 17.4 – pkt. 17.6 regulaminu.

14.2 W losowaniu laureatów nagród natychmiastowych z puli niewydanych ww. nagród
(w przypadku, kiedy taka pula powstanie) biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii, dokonane od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r., z wyłączeniem zwycięskich zgłoszeń, tj. takich które zostały wylosowane do nagrody natychmiastowej
w loterii.

14.3 Losowanie laureatów nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród
(w przypadku, kiedy taka pula powstanie) odbędzie się w dniu 11.10.2021 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź, w godzinach od 10:00 do 14:00. Losowana będzie taka liczba laureatów, która odpowiadać będzie liczbie nagród z puli niewydanych ww. nagród natychmiastowych. Losowanie laureatów nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród natychmiastowych będzie się odbywać w następującej kolejności:

- w pierwszej kolejności losowani będą laureaci nagród natychmiastowych I-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie),

- następnie losowani będą laureaci nagród natychmiastowych II-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie),

- następnie losowani będą laureaci nagród natychmiastowych III-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie),

- następnie losowani będą laureaci nagród natychmiastowych IV-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie),

- następnie losowani będą laureaci nagród natychmiastowych V-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie),

- następnie losowani będą laureaci nagród natychmiastowych VI-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie),

- następnie losowani będą laureaci nagród natychmiastowych VII-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie),

- następnie losowani będą laureaci nagród natychmiastowych VIII-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie),

- następnie losowani będą laureaci nagród natychmiastowych IX-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie),

- następnie losowani będą laureaci nagród natychmiastowych X-go stopnia
(w przypadku gdy taka pula powstanie).

14.4 Losowanie laureatów nagród natychmiastowych z puli niewydanych ww. nagród
(w przypadku, kiedy taka pula powstanie) w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie laureatów nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

14.4.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

14.4.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).

NAGRODY

NAGRODY NATYCHMIASTOWE

15.1 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu.

Łączna liczba nagród natychmiastowych I-go stopnia wynosi 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwie) sztuki.

Łączna wartość nagród natychmiastowych I-go stopnia wynosi 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

15.2 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu.

Łączna liczba nagród natychmiastowych II-go stopnia wynosi 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwie) sztuki.

Łączna wartość nagród natychmiastowych II-go stopnia wynosi 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

15.3 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii jest 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu.

Łączna liczba nagród natychmiastowych III-go stopnia wynosi 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwie) sztuki.

Łączna wartość nagród natychmiastowych III-go stopnia wynosi 13.800,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

15.4 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii jest 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu.

Łączna liczba nagród natychmiastowych IV-go stopnia wynosi 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwie) sztuki.

Łączna wartość nagród natychmiastowych IV-go stopnia wynosi 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

15.5 Nagrodą natychmiastową V-go stopnia w loterii jest 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu.

Łączna liczba nagród natychmiastowych V-go stopnia wynosi 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwie) sztuki.

Łączna wartość nagród natychmiastowych V-go stopnia wynosi 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

15.6 Nagrodą natychmiastową VI-go stopnia w loterii jest 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu.

Łączna liczba nagród natychmiastowych VI-go stopnia wynosi 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwie) sztuki.

Łączna wartość nagród natychmiastowych VI-go stopnia wynosi 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

15.7 Nagrodą natychmiastową VII-go stopnia w loterii jest 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu.

Łączna liczba nagród natychmiastowych VII-go stopnia wynosi 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwie) sztuki.

Łączna wartość nagród natychmiastowych VII-go stopnia wynosi 1.840,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych 00/100).

15.8 Nagrodą natychmiastową VIII-go stopnia w loterii jest zestaw produktów deo Unilever o wartości łącznej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba nagród natychmiastowych VIII-go stopnia wynosi 2.760 (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) sztuk.

Łączna wartość nagród natychmiastowych VIII-go stopnia wynosi 55.200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

15.9 Nagrodą natychmiastową IX-go stopnia w loterii jest 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu.

Łączna liczba nagród natychmiastowych IX-go stopnia wynosi 460 (słownie: czterysta sześćdziesiąt) sztuk.

Łączna wartość nagród natychmiastowych IX-go stopnia wynosi 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

15.10 Nagrodą natychmiastową X-go stopnia w loterii jest 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu.

Łączna liczba nagród natychmiastowych X-go stopnia wynosi 552 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwie) sztuki.

Łączna wartość nagród natychmiastowych X-go stopnia wynosi 5.520,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

NAGRODY SPECJALNE DLA SIECI HEBE

15.11 Nagrodą specjalną I-go stopnia dla sieci HEBE w loterii jest voucher Embassy na zakup roweru miejskiego o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis ww. vouchera znajduje się w zał. nr 4 do regulaminu.

Łączna liczba nagród specjalnych I-go stopnia dla sieci HEBE wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.

Łączna wartość nagród specjalnych I-go stopnia dla sieci HEBE wynosi 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto.

15.12 Nagrodą specjalną II-go stopnia dla sieci HEBE w loterii jest smartband Samsung Galaxy fit o wartości 129,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba nagród specjalnych II-go stopnia dla sieci HEBE wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk.

Łączna wartość nagród specjalnych II-go stopnia dla sieci HEBE wynosi 1.290,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

NAGRODY SPECJALNE DLA SIECI CARREFOUR

15.13 Nagrodą specjalną I-go stopnia dla sieci Carrefour w loterii jest smartwatch Garmin o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba nagród specjalnych I-go stopnia dla sieci Carrefour wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.

Łączna wartość nagród specjalnych I-go stopnia dla sieci Carrefour wynosi 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto.

15.14 Nagrodą specjalną II-go stopnia dla sieci Carrefour w loterii są słuchawki bezprzewodowe JBL o wartości 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba nagród specjalnych II-go stopnia dla sieci Carrefour wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk.

Łączna wartość nagród specjalnych II-go stopnia dla sieci Carrefour wynosi 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) brutto.

15.15 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 4.446 (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) sztuk.

15.16 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 187.850,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

15.17 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

16.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

16.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 16.1 regulaminu, należy w szczególności:

- zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

- zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

- podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,

- udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,

- nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD

17.1 Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

17.2 Laureaci nagród: specjalnych dla sieci HEBE, nagród specjalnych dla sieci Carrefour, natychmiastowych z puli niewydanych nagród (jeżeli taka pula powstanie), zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia określonego losowania nagród (o których mowa w pkt. 13.2, pkt. 13.6, pkt. 14.3 regulaminu) za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia laureata nagrody o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii, lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium, lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony.

17.3 Organizator w treści komunikatu jak i w treści wiadomości e-mail/SMS, o których mowa w pkt. 17.1 i pkt. 17.2 regulaminu, poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata nagrody, o których mowa
w pkt. 17.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.

17.4 Warunkiem wydania każdej nagrody natychmiastowej, nagrody specjalnej dla sieci HEBE, nagrody specjalnej dla sieci Carrefour, nagrody natychmiastowej z puli niewydanych nagród (jeśli pula taka powstanie) jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej loterii pod adresem www.wybierzochrone.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail/SMS informującej o wygranej, o których mowa w pkt. 17.1 lub w pkt. 17.2 regulaminu. Każdy laureat ww. nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

- imię i nazwisko laureata,

- numer telefonu komórkowego laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu),

- adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu (w przypadku laureata nagrody specjalnej I-go stopnia dla sieci HEBE na ten adres zostanie wysłana nagroda specjalna wskazana w 15.11 regulaminu),

- numer rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana nagroda natychmiastowa (dotyczy laureata nagrody natychmiastowej wskazanych w pkt. 15.1 - pkt. 15.7, pkt. 15.9 - pkt. 15.10 regulaminu),

- pełen adres zamieszkania laureata (nie dotyczy laureatów nagród natychmiastowych wskazanych w pkt. 15.8 regulaminu oraz laureatów nagród specjalnych dla sieci HEBE/Carrefour wskazanych w pkt. 15.12 – pkt. 15.14 regulaminu),

- wskazanie paczkomatu InPost (adresu paczkomatu), do którego ma zostać doręczona nagroda natychmiastowa wskazana w pkt. 15.8 regulaminu lub nagroda specjalna I-go/II-go stopnia dla sieci Carrefour wskazana w pkt. 15.12 – pkt. 15.14 regulaminu (dotyczy wyłącznie laureatów nagród natychmiastowych wskazanych w pkt. 15.8 regulaminu, laureatów nagród specjalnych dla sieci HEBE/Carrefour wskazanych w pkt. 15.12 – pkt. 15.14 regulaminu),

- zamieszczenie/załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany
w formacie .png lub jpg. lub .jpeg)
,

- oraz zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:

ð „Akceptuję regulamin loterii „Wybierz ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb!”.”.

ð „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w loterii przez administratora danych – Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”.

ð „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych .”.

ð „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski
w Łodzi, Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Unilever Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, Unilever Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody natychmiastowej, nagrody specjalnej dla sieci HEBE, nagrody specjalnej dla sieci Carrefour, nagrody natychmiastowej z puli niewydanych nagród (jeśli pula taka powstanie) narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu), do przesłania oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń oryginału dowodu zakupu z czytelnymi danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym do loterii (w tym z czytelnym numerem dowodu, nazwą sklepu promocyjnego) na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, najpóźniej w terminie wskazanym przez organizatora loterii (decyduje data otrzymania dowodu zakupu przez organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do danej nagrody natychmiastowej lub nagrody natychmiastowej specjalnej.

17.5 Laureaci nagród natychmiastowych (wskazanych w pkt. 15.1 – pkt. 15.10 regulaminu) z etapów dziennych muszą podać i wysłać wymagane dane i oświadczenia
w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu,
w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 07.10.2021 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród natychmiastowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.

17.6 Laureaci nagród specjalnych (wskazanych w pkt. 15.11 – pkt. 15.14 regulaminu)
z etapu specjalnego Hebe/Carrefour
muszą podać i wysłać wymagane dane
i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia:

- 16.09.2021 r. – dot. laureatów nagród specjalnych I-go / II-go stopnia dla sieci HEBE,

- 17.08.2021 r. – dot. laureatów nagród specjalnych I-go / II-go stopnia dla sieci Carrefour.

O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów ww. nagród specjalnych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.

17.7 Laureaci nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród muszą podać
i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii, zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 25.10.2021 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród natychmiastowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.

17.8 W przypadku niepodania / niezamieszczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii ww. danych i oświadczeń (zgodnie z postanowieniami regulaminu) przez:

- laureatów nagród natychmiastowych lub laureatów nagród specjalnych dla sieci HEBE/Carrefour - laureaci tracą prawo do nagród natychmiastowych lub do nagród specjalnych dla sieci HEBE/Carrefour. Niewydane nagrody specjalne dla sieci HEBE/Carrefour pozostają w dyspozycji organizatora, a niewydane nagrody natychmiastowe przechodzą do puli niewydanych nagród natychmiastowych, zgodnie z pkt. 14.1 regulaminu,

- laureatów nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród natychmiastowych - laureaci tracą prawo do nagród natychmiastowych, a niewydane nagrody natychmiastowe pozostaną w dyspozycji organizatora.

WYDANIE NAGRÓD

18.1 Warunkiem odebrania przez laureata nagrody natychmiastowej jest przekazanie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.12 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej loterii
w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych zgodnie z zapisami pkt. 17.1 albo pkt. 17.2, pkt. 17.4, pkt. 17.5 albo pkt. 17.7 regulaminu).

18.2 Warunkiem odebrania przez laureata nagrody specjalnej dla sieci HEBE jest przekazanie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego dokonanego w drogerii sieci HEBE z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci HEBE, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.12 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej loterii w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych zgodnie z zapisami pkt. 17.2, pkt. 17.4, pkt. 17.6 regulaminu).

18.3 Warunkiem odebrania przez laureata nagrody specjalnej dla sieci Carrefour jest przekazanie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego dokonanego w sklepie sieci Carrefour z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej specjalnej dla sieci Carrefour, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.12 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej loterii w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych zgodnie z zapisami pkt. 17.2, pkt. 17.4, pkt. 17.6 regulaminu).

18.4 Nagroda natychmiastowe wskazane w pkt. 15.1 - pkt. 15.7, pkt. 15.9 - pkt. 15.10 regulaminu zostaną przekazane najpóźniej do dnia 08.11.2021 r. na numery rachunków bankowych prowadzonych przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazane przez laureatów w formularzu zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku organizatora.

18.5 Nagrody natychmiastowe wskazane w pkt. 15.8 regulaminu oraz nagrody specjalne dla sieci HEBE/Carrefour wskazane w pkt. 15.12 – pkt. 15.14 regulaminu zostaną dostarczone do paczkomatów InPost wskazanych przez laureatów w formularzu dla laureatów, zgodnie
z pkt. 17.4 regulaminu, nie później niż do dnia 08.11.2021 r. Laureaci zostaną powiadomieni przez InPost o dostarczeniu przesyłki do paczkomatu i możliwości jej odbioru (tj. laureaci otrzymają wiadomość sms albo e-mail, albo w aplikacji InPost, zawierającą: informację że paczka czeka na odbiór w paczkomacie oraz kod odbioru). Każdy laureat ww. nagrody może odebrać przesyłkę z nagrodą z paczkomatu InPost w terminie zgodnym z obowiązującymi zasadami odbioru przesyłek z paczkomatów InPost, z uwzględnieniem maksymalnego terminu odbioru wynikającego z regulaminów InPost.

18.6 Nagrody specjalne dla sieci HEBE wskazane w pkt. 15.11 regulaminu zostaną wysłane do laureatów ww. nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez każdego laureata w formularzu dla laureatów (zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu) do dnia 08.11.2021 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta laureat, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej laureata. Każdy laureat nagrody wskazanej w pkt. 15.11 regulaminu zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „spam”.

18.7 Każda nagroda nieodebrana/niedoręczona z winy laureata lub z przyczyny leżącej po stronie laureata do dnia 08.11.2021 r. pozostaje w dyspozycji organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

19.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 22.11.2021 r.

19.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

19.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 19.1 regulaminu oraz zawierająca wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 19.2 regulaminu.

19.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 06.12.2021 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

19.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

20.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

20.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

ZOBOWIAZANIE PODATKOWE

21.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

22.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania loterii przez uczestników jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

22.2 Administrator danych osobowych powierza organizatorowi loterii przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

22.3 Administrator danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem loterii (tj. Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii, obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,

d) uczestnikowi przysługuje:

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego na stronach internetowych administratora lub na adres e-mail: privacy.pl@unilever.com

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia loterii, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom realizującym wydanie nagrody, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

23.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

23.3 Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania loterii przez uczestników jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

23.4 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR


ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Wybierz ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb!”

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Wybierz ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb!”

Przykładowe przyporządkowanie nagród natychmiastowych do poszczególnych bramek czasowych w etapie dziennym w dniu 01.07.2021 r.

LP

DATA

START

STOP

NAGRODA

1

01.07.2021

00:29:05

00:56:01

VII stopnia

2

01.07.2021

00:56:02

01:36:03

VIII stopnia

3

01.07.2021

01:36:04

01:55:07

X stopnia

4

01.07.2021

01:55:08

02:34:43

VIII stopnia

5

01.07.2021

02:34:44

03:05:48

VIII stopnia

6

01.07.2021

03:05:49

03:43:55

VIII stopnia

7

01.07.2021

03:43:56

04:24:11

VIII stopnia

8

01.07.2021

04:24:12

05:02:06

I-go stopnia

9

01.07.2021

05:02:07

05:35:30

VIII stopnia

10

01.07.2021

05:35:31

05:56:29

III-go stopnia

11

01.07.2021

05:56:30

06:31:12

VIII stopnia

12

01.07.2021

06:31:13

06:57:22

X stopnia

13

01.07.2021

06:57:23

07:30:02

VIII stopnia

14

01.07.2021

07:30:03

07:56:03

VIII stopnia

15

01.07.2021

07:56:04

08:16:30

VIII stopnia

16

01.07.2021

08:16:31

08:46:25

VIII stopnia

17

01.07.2021

08:46:26

09:12:49

VIII stopnia

18

01.07.2021

09:12:50

09:36:20

VIII stopnia

19

01.07.2021

09:36:21

10:10:56

VIII stopnia

20

01.07.2021

10:10:57

10:42:16

V stopnia

21

01.07.2021

10:42:17

11:14:03

IX stopnia

22

01.07.2021

11:14:04

11:37:23

IV-go stopnia

23

01.07.2021

11:37:24

12:05:44

IX stopnia

24

01.07.2021

12:05:45

12:31:00

X stopnia

25

01.07.2021

12:31:01

12:55:27

VIII stopnia

26

01.07.2021

12:55:28

13:28:27

VIII stopnia

27

01.07.2021

13:28:28

13:52:19

VIII stopnia

28

01.07.2021

13:52:20

14:13:29

VI stopnia

29

01.07.2021

14:13:30

14:37:28

VIII stopnia

30

01.07.2021

14:37:29

15:13:10

VIII stopnia

31

01.07.2021

15:13:11

15:44:53

VIII stopnia

32

01.07.2021

15:44:54

16:18:47

VIII stopnia

33

01.07.2021

16:18:48

16:44:24

IX stopnia

34

01.07.2021

16:44:25

17:06:50

VIII stopnia

35

01.07.2021

17:06:51

17:47:16

VIII stopnia

36

01.07.2021

17:47:17

18:14:43

X stopnia

37

01.07.2021

18:14:44

18:54:07

VIII stopnia

38

01.07.2021

18:54:08

19:20:15

VIII stopnia

39

01.07.2021

19:20:16

19:50:01

IX stopnia

40

01.07.2021

19:50:02

20:10:57

VIII stopnia

41

01.07.2021

20:10:58

20:33:44

X stopnia

42

01.07.2021

20:33:45

21:04:01

IX stopnia

43

01.07.2021

21:04:02

21:42:12

II-go stopnia

44

01.07.2021

21:42:13

22:11:13

VIII stopnia

45

01.07.2021

22:11:14

22:34:02

VIII stopnia

46

01.07.2021

22:34:03

23:05:32

X stopnia

47

01.07.2021

23:05:33

23:25:57

VIII stopnia

48

01.07.2021

23:25:58

23:58:06

VIII stopnia


ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „ Wybierz ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb!”

Przyporządkowanie nagród natychmiastowych do poszczególnych bramek czasowych
w każdym etapie dziennym w loterii.

NIEPUBLICZNY


ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „ Wybierz ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb!”

Szczegółowy opis nagrody specjalnej I-go stopnia dla sieci HEBE

Nagrodą specjalną I-go stopnia dla sieci HEBE w loterii jest voucher Embassy na zakup roweru miejskiego o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto.

Vouchery Embassy można zrealizować najpóźniej do dnia 31.12.2021 r. na zakup dowolnie wybranego przez laureata roweru marki Embassy w sklepie internetowym pod adresem: www.embassybikes.com.

Powyższy voucher jest jednorazowy.

Przy realizacji vouchera, laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość zakupu jest niższa niż wartość vouchera.

Laureat zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość zakupu jest wyższa od wartości vouchera.

Płatności voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami znajdującymi się na www.embassybikes.com. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

W celu ustalenia szczegółów realizacji ww. vouchera prosimy o kontakt pod numer telefonu:
530 769 379 lub pod adres e-mail: sklep@roweryembassy.pl. Voucher będzie weryfikowany na podstawie kodu. Prosimy o zatrzymanie i przechowywanie vouchera w bezpiecznym miejscu. Laureat może zostać poproszony o przesłanie vouchera w celach weryfikacyjnych.

Kod z vouchera nie jest kodem rabatowym.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne