Pozostałe

REGULAMIN LUMINOUS 100% SATYSFAKCJI LUB ZWROT PIENIĘDZY

1. [Postanowienia ogólne]

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

1.1 Akcja: akcja promocyjna prowadzona w celu promocji marki NIVEA, organizowana na Stronie Internetowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2 Organizator Akcji: GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numeremKRS0000489569, numer NIP 779-232-38-33, numer REGON 300684897.

1.3 Podmiot Zlecający Akcję: NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000293724, numer NIP 777-00-02-866, numer REGON 630007112,
o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych w całości opłaconym.

1.4 Regulamin: niniejszy regulamin Akcji, opisujący zasady i warunki udziału w Akcji, który dostępny będzie w siedzibie Organizatora Akcji, siedzibie Podmiotu Zlecającego Akcję oraz na Stronie Internetowej przez cały okres trwania Akcji i do zakończenia postępowania reklamacyjnego tj. do dnia 20.08.2024 r.

1.5 Strona Internetowa: strona internetowa pod adresem www.nivea.pl/luminous630, na której odbywa się Akcja.

1.6 Okres trwania Akcji: okres od dnia 28.05.2024 r. do 23.07.2024 r. w czasie którego można dokonywać zakupu Produktu i Zgłoszeń do Akcji, z zastrzeżeniem, że okresy te są podzielone w następujący sposób:

1)Okres w czasie którego można zakupić Produkt w dowolnym punkcie sprzedaży na terenie Polski w celu wzięcia udziału w Akcji trwa od 28.05.2024 r. do 08.07.2024 r. Celem uniknięcia wątpliwości Produkty zakupione w innym okresie niż wskazany powyżej tj. przed 28.05.2024 r. lub po 08.07.2024 r. udokumentowane Dowodem Zakupu nie mogą zostać zgłoszone do udziału w Akcji.

2)Okres w czasie, którego można dokonywać Zgłoszeń do Akcji został podzielony na 4 etapy:

a) etap 1 zgłoszeń do Akcji trwa od 12.06.2024 r. do 18.06.2024 r.;

b) etap 2 zgłoszeń do Akcji trwa od 19.06.2024 r. do 25.06.2024 r.;

c) etap 3 zgłoszeń do Akcji trwa od 26.06.2024 r. do 02.07.2024 r.;

d) etap 4 zgłoszeń do Akcji trwa od 03.07.2024 r. do 09.07.2024 r.;

e) etap 5 zgłoszeń do Akcji trwa od 10.07.2024 r. do 16.07.2024 r.;

f) etap 6 zgłoszeń do Akcji trwa od 17.07.2024 r. do 23.07.2024 r.

1.7 Zgłoszenie: zgłoszenia do Akcji celem uzyskania Zwrotu Uczestnicy Akcji mogą dokonywać w terminach wskazanych w punkcie 1.6. ppkt 2) powyżej z zastrzeżeniem, że Zgłoszenie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni (14 dni) od dnia zakupu Produktuwskazanego na Dowodzie Zakupu. Zgłoszenie dokonywane jest w sposób opisany w punkcie 3.1. poniżej.

1.8Komisja:komisjaskładająca się z 3 (trzech) osób, wyznaczonych przez Organizatora Akcji i Podmiot Zlecający Akcję, która dokonuje weryfikacji przesłanych przez Uczestników Akcji Zgłoszeń do Akcji oraz nadzoruje prawidłowy przebieg Akcji.

1.9Zwrot:zwrot środków pieniężnych za zakup jednego Produktu lub maksymalnie dwóch Produktów w wysokości równowartości ceny zapłaconej za ten Produkt lub Produkty przez Uczestnika Akcji wskazanej na Dowodzie Zakupu, przekazywany na rachunek bankowy Uczestnika Akcji. Zwroty będą przyznawane w następujący sposób:

1)w przypadku zakupu wyłącznie jednego Produktu z tych wskazanych w punkcie 1.11. poniżej Zwrot następuje wyłącznie za ten jeden Produkt;

2)w przypadku zakupu dwóch Produktów z tych wskazanych w pkt 1.11. Zwrot może nastąpić za te dwa Produkty, z zastrzeżeniem, że:

a. Zwrot może dotyczyć wyłącznie dwóch różnych Produktów wskazanych w pkt 1.11, a więc tym samym nie jest możliwe uzyskanie podwójnego Zwrotu za dwa te same Produkty,

b. każdy Produkt należy zgłosić na podstawie osobnego Zgłoszenia, o jakim mowa w pkt 3.1. na zasadach wskazanych poniżej;

3)w przypadku zakupu więcej niż dwóch Produktów, Zwrot może dotyczyć jedynie dwóch Produktów na zasadach powyżej wskazanych.

Celem uniknięcia wątpliwości Zwrot obejmuje wyłącznie kwotę zapłaconą przez Uczestnika Akcji , czyli kwotę finalną, którą Uczestnik Akcji zapłacił za dany Produkt za który następuje Zwrot, czyli po uwzględnieniu wszelkich przyznanych mu przy zakupie rabatów lub bez takich rabatów w przypadku, gdy nie były przyznane na Produkt, za który otrzymuje Zwrot.

1.10 Pula Zwrotów: łączna liczba Zwrotów w okresie wskazanym w punkcie 1.6. ppkt 2) powyżejwynosi 5.000 (pięć tysięcy) Zwrotów. Łączna Pula Zwrotów została podzielona w następujący sposób - w każdym z 6 (sześciu) etapów wskazanych w punkcie 1.6. ppkt 2) powyżej zrealizowanych może zostać maksymalnie:

1) 800 Zwrotów w okresie od 12.06.2024 r. do 18.06.2024 r.;

2)800 Zwrotóww okresie od 19.06.2024 r. do 25.06.2024 r.;

3) 800 Zwrotów w okresie od 26.06.2024 r. do 02.07.2024 r.;

4) 800 Zwrotów w okresie od 03.07.2024 r. do 09.07.2024 r.;

5)900 Zwrotóww okresie od 10.07.2024 r. do 16.07.2024 r.;

6) 900 Zwrotów w okresie od 17.07.2024 r. do 23.07.2024 r.,

z zastrzeżeniem, że Pula Zwrotów w danym etapie nie ulega powiększeniu. W przypadku wcześniejszego wyczerpania Puli Zwrotów w danym etapie, dany etap zostaje zakończony, a Organizator Akcji poinformuje o tym na Stronie Internetowej.

1.11 Produkt: produkty marki NIVEA, które są promowane w niniejszej Akcji, tj.:

a) CELLULAR LUMINOUS630® Fluid tonujący na dzień przeciw przebarwieniom SPF 20 40 ml

b) CELLULAR LUMINOUS630® Krem na dzień przeciw przebarwieniom SPF 50 40 ml

c) CELLULAR LUMINOUS630® Regenerujący Krem na noc przeciw przebarwieniom 50 ml

d) CELLULAR LUMINOUS630® Krem redukujący cienie pod oczami 15ml

e) CELLULAR LUMINOUS630® Intensywne serum przeciw przebarwieniom 30 ml

f) CELLULAR LUMINOUS630® Cellular Luminous630® Udoskonalające serum na przebarwienia po trądziku 30ml

g) CELLULAR LUMINOUS630® Anti-age serum 2w1 na przebarwienia i zmarszczki 30 ml

h) LUMINOUS630® CC Fluid tonujący na dzień przeciw przebarwieniom LIGHT SPF 40ml

i) LUMINOUS630® CC Fluid tonujący na dzień przeciw przebarwieniom MEDIUM SPF 40ml

j) LUMINOUS630® CC Fluid tonujący na dzień przeciw przebarwieniom DEEP SPF 40ml

k) LUMINOUS630® Body cream ANTI MARKS & SPOTS 200 ml

l) LUMINOUS630® Olejek-Serum do ciała przeciw rozstępom 100 ml

m) CELLULAR LUMINOUS630® Krem do rąk przeciw przebarwieniom 50ml

n) ANTI-AGE POWER LUMINOUS630® Krem nawilżający do twarzy SPF 30 30ml

o) ANTI-AGE POWER LUMINOUS630® Intensywne serum przeciw przebarwieniom do twarzy 30ml

p) LUMINOUS630® UV FACE Dark Spot Control przeciwsłoneczny krem do twarzy przeciw przebarwieniom SPF 50+ 40ml

z wyłączeniem zestawów zawierających ww. Produkty. Celem uniknięcia wątpliwości wskazany powyżej katalog Produktów jest katalogiem zamkniętym i obejmuje wyłącznie Produkty wyraźnie powyżej wskazane w lit. od a) do p).

1.12Uczestnik Akcji:osoba spełniająca warunki wskazane w punkcie 2 poniżej.

1.13Dowód Zakupu:oznacza oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (faktura VAT może być wystawiona tylko na osobę fizyczną bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), potwierdzający dokonanie zakupu Produktu w okresie wskazanym w punkcie 1.6. ppkt 1) powyżej. Organizator Akcji zastrzega, iż paragon fiskalny posiadający NIP osoby dokonującej zakupu Produktu albo faktura VAT lub faktura VAT marża wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Dowodem Zakupu nie są w szczególności paragony niefiskalne, potwierdzenia płatności kartą płatniczą ani potwierdzenia dokonania zamówienia w sprzedaży internetowej.

2. [Uczestnik Akcji]

2.1.Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 22 2 Kodeksu cywilnego.

2.2.W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Akcji oraz Podmiotu Zlecającego Akcję,
a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.

2.3.W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszenia
w imieniu osób trzecich.

2.4.Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Akcji są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

2.5.Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika warunków wskazanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków udziału w Akcji lub stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu, Organizator Akcji będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika Akcji z udziału w Akcji.

3. [Zasady Akcji]

3.1.Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik Akcji powinien:

1) w okresie wskazanym w punkcie 1.6. ppkt 1) powyżej dokonać zakupu Produktu objętego niniejszą Akcją w dowolnym punkcie sprzedaży na terenie Polski,

2) zachować oryginał Dowodu Zakupu;

3) w przypadku braku satysfakcji z Produktu, Uczestnik Akcji powinien wejść na stronę www.nivea.pl/luminous630, a następnie wypełnić formularz Zwrotu poprzez uzupełnienie go w sposób wskazany poniżej:

a) podać dane osobowe obejmujące imię oraz adres e-mail Uczestnika Akcji;

b) wybrać z udostępnionej listy Produkt objęty Zwrotem,

c) udzielić odpowiedzi na pytanie „Dlaczego Produkt nie spełnił Twoich oczekiwań?”. Odpowiedź uzasadniająca Zgłoszenie może składać się maksymalnie z 250 znaków ze spacjami oraz odnosić się do Produktu wybranego z listy w ramach danego Zgłoszenia (dalej jako „Odpowiedź”);

d) załączyć zdjęcie Dowodu Zakupu – zdjęcie powinno mieć format jpg lub png i rozmiar nie większy niż 5 MB, Dowód Zakupu powinien dokumentować zakup Produktu,którego zakup nastąpiłminimum dwa tygodnie (14 dni) wcześniej licząc od dnia wypełniania formularza Zwrotu celem wzięcia udziału w Akcji;

e) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Akcji poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,

f) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w punkcie 5 Regulaminu Akcji poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,

g) przesłać formularz zwrotu klikając przycisk „Wyślij”, dalej jako „Zgłoszenie”.

3.2.Jeden Uczestnik w ramach jednego Zgłoszenia może dokonać Zwrotu wyłącznie jednego Produktu wskazanego w pkt 1.11. Jeden Uczestnik może dokonać maksymalnie dwóch Zgłoszeń, z zastrzeżeniem jednak, że w każde ze Zgłoszeń obejmuje inny Produkt. W przypadku, gdy Uczestnik Akcji dysponuje jednym Dowodem Zakupu obejmującym dwa Produkty, możliwe będzie wskazanie tego samego Dowodu Zakupu w obu dokonanych przez Uczestnika Zgłoszeniach.

3.3.Dowód Zakupu powinien być oryginalny, nieuszkodzony, czytelny, a w wykazie zakupionych produktów powinno figurować słowo pozwalające stwierdzić, że zakup dotyczył Produktu objętego Akcją, bądź na Dowodzie Zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, że Dowód Zakupu dotyczy Produktu objętego Akcją.

3.4.Treść Odpowiedzi, o której mowa w punkcie 3.1 ppkt 3) lit. c) powyżej nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. W szczególności zabronione jest zgłaszanie Odpowiedzi na pytanie, które:

1) są niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierają treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),

2) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszają dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,

3) zawierają materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Akcji nie jest uprawniony,

4) obrażają uczucia religijne, są obraźliwe bądź stanową lub mogą być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierają treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe,

5) sugerują lub zachęcają do działań niezgodnych z prawem,

6) mają na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług,

7) naruszają prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Akcję lub innych osób.

3.5.Zgłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu lub niezawierające wszystkich wymaganych danych i elementów opisanych w pkt 3.1 powyżej, będą wykluczane z Akcji przez Organizatora Akcji.

4. [Zwroty]

4.1.W ramach Akcji, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Organizator Akcji umożliwia Uczestnikowi otrzymanie Zwrotu środków pieniężnych za zakup jednego Produktu lub dwóch Produktów na zasadach określonych Regulaminem, w przypadku braku satysfakcji z Produktu.

4.2.Liczba Zwrotów zgodnie z niniejszym Regulaminem wynosi łącznie 5.000 (pięć tysięcy) („Pula Zwrotów”) i zostaje podzielona w taki sposób, że w każdym z 6 (sześciu) etapów wskazanych w punkcie 1.6. ppkt 2) powyżej zrealizowanych może zostać maksymalnie:

1) 800 Zwrotów w okresie od 12.06.2024 r. do 18.06.2024 r.;

2) 800 Zwrotów w okresie od 19.06.2024 r. do 25.06.2024 r.;

3) 800 Zwrotów w okresie od 26.06.2024 r. do 02.07.2024 r.;

4) 800 Zwrotów w okresie od 03.07.2024 r. do 09.07.2024 r.;

5) 900 Zwrotów w okresie od 10.07.2024 r. do 16.07.2024 r.;

6) 900 Zwrotów w okresie od 17.07.2024 r. do 23.07.2024 r.

4.3.W przypadku otrzymania mniejszej liczby Zgłoszeń niż określona jako maksymalna Pula Zwrotów w danym etapie, pozostałe Zwroty z Puli nie powiększają Puli Zwrotów w kolejnym etapie Akcji .

4.4.O kolejności dokonania Zwrotu decyduje kolejność Zgłoszeń. Na Stronie Internetowej zamieszczony będzie licznik wskazujący liczbę pozostałych dostępnych Zwrotów w danym etapie Akcji. W przypadku wyczerpania Puli Zwrotów w danym etapie, Organizator Akcji powiadomi o tym fakcie na Stronie Internetowej. W takim przypadku Uczestnik Akcji będzie mógł dokonać Zgłoszenia w kolejnym etapie Akcji, z wyłączeniem przypadku, gdy wyczerpana została cała Pula Zwrotów w Akcji

4.5.Organizator Akcji zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Akcji oraz Zgłoszenie spełnia wszelkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Akcji może kontaktować się z Uczestnikiem Akcji (na adres e-mail podany w formularzu Zwrotu) oraz może żądać od Uczestnika Akcji złożenia określonych oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w Akcji i prawidłowego dokonania Zwrotu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Uczestnik Akcji nie spełnia warunków uczestnictwa w Akcji lub narusza Regulamin Akcji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika Akcji z udziału w Akcji.

4.6.Z uwzględnieniem limitu liczby Zwrotów wskazanego w punkcie 4.2 powyżej, Uczestnicy Akcji, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Akcji określone w Regulaminie, w tym prześlą w terminie prawidłowe i kompletne Zgłoszenie, otrzymają Zwrot środków pieniężnych o równowartości ceny, którą zapłacili za dany Produkt lub Produkty. W następstwie weryfikacji Zgłoszenia i ustalenia spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji zgodnie z Regulaminem przez Uczestnika Akcji, Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu Uczestnikowi Akcji Zwrotu.

4.7.Organizator Akcji poinformuje Uczestników Akcji, którym przyznano Zwrot, drogą mailową, w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego etapu Akcji. Uczestnicy Akcji powinni w tym terminie na bieżąco śledzić pocztę, którą otrzymują na wskazany w Zgłoszeniu adres email w celu terminowego podania danych do Zwrotu w sposób wskazany w punkcie 4.8. poniżej pod rygorem wskazanym w punkcie 4.8. poniżej.

4.8.W przypadku pozytywnej decyzji o Zwrocie, Organizator Akcji prześle do Uczestnika Akcji wiadomość mailową z linkiem do uzupełnia formularza zgłoszeniowego o dodatkowe dane, tj. nazwisko Uczestnika Akcji i numer rachunku bankowego należącego do Uczestnika Akcji, na który ma nastąpić Zwrot. Uczestnik Akcji w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji pozytywnej powinien uzupełnić formularz zgłoszeniowy o wymagane dane. Warunkiem do otrzymania Zwrotu jest podanie przez Uczestnika Akcji nazwiska i należącego do niego numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany Zwrot, zabronione jest podawanie przez Uczestnika Akcji numeru rachunku bankowego nie należącego do Uczestnika Akcji. Brak uzupełnienia formularza zgłoszeniowego w sposób wskazany powyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji pozytywnej o przyznaniu Zwrotu skutkuje utratą prawa do otrzymania Zwrotu przez Uczestnika Akcji.

4.9.W przypadku decyzji negatywnej Komisja uzasadni przyczyny odmowy przyznania Zwrotu.

4.10.W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora Akcji od Uczestnika Akcji informacji dotyczącej nazwiska i numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić Zwrot, Organizator Akcji dokonuje na rachunek bankowy Uczestnika Akcji zwrotu środków pieniężnych w wysokości równowartości ceny Produktu wskazanej na Dowodzie Zakupu lub równowartości ceny Produktów wskazanych na Dowodzie Zakupu.

4.11.Uczestnik Akcji ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność podanych przez niego danych niezbędnych do dokonania Zwrotu, a także za brak podania przez niego wskazanych w punkcie 4.8. danych w określonym w punkcie 4.8. terminie, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Zwrotu przez Uczestnika Akcji.

4.12.Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zwrotu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Akcji, a w szczególności niepodania w terminie zakreślonym w punkcie 4.8. powyżej danych niezbędnych do dokonania Zwrotu bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika Akcji, o której Organizator Akcji nie został poinformowany. W takim przypadku Uczestnik Akcji traci prawo do otrzymania Zwrotu.

4.13.Przyznanie Zwrotu środków pieniężnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, nie oznacza przyznania przez Organizatora Akcji, że Produkt posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową, ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Akcji dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnień Uczestników Akcji z tytułu rękojmi, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. [Dane osobowe]

5.1.Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) Uczestników Akcji jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf.com dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka .

5.2.Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można się kontaktować pisząc na adres IDO@beiersdorf.com.

5.3.W ramach Akcji przetwarzane będą następujące dane osobowe:

  • Imię,
  • nazwisko (jeśli dotyczy),
  • adres e-mailowy,
  • numer rachunku bankowego (jeśli dotyczy).;

· nazwa profilu w Klubie MOJA NIVEA (jeśli dotyczy).

5.4.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z Administratorem lub IOD: +48 61 87 46 100, IDO@beiersdorf.com .

5.5.Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), Administrator informuje Uczestników Akcji, iż

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji Akcji, w tym komunikacji z Uczestnikiem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia;

b) rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt. 6 Regulaminu oraz w celach rachunkowych i podatkowych (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

c) obrony i/lub dochodzenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.

2) dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowana Akcja, wyłącznie w związku z Akcją, w szczególności Organizatorowi Akcji, który pełni rolę koordynatora, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe; dane mogą być również udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG) ani organizacji międzynarodowej;

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji, określony w pkt 1.6. Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego, a także przez okres dla obrony i/lub dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Po upływie terminów wymienionych w zdaniu poprzedzającym, dane osobowe zostaną usunięte i/lub zniszczone.

4) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratoradostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, podany w pkt 1.3. Regulaminu lub adres e-mail: cashback@swiatnivea.pl ;

5) w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;

6) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji lub rozpatrzenia reklamacji;

7) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. [Reklamacje]

6.

7.

6.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie trwania Akcji oraz 14 dni po jej zakończeniu. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem drogą e-mail na adres: cashback@swiatnivea.pl lub listownie, na wskazany w punkcie 1.2. powyżej adres siedziby Organizatora Akcji: GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, z dopiskiem „Luminous Moneyback” – dopisek nie jest obowiązkowy (możliwie wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Akcji ma odesłać odpowiedź na reklamację).

6.2. Jeśli reklamacja zawiera adres poczty elektronicznej, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika Akcji w treści reklamacji. W przypadku reklamacji otrzymanych listowanie, które nie zawierają adresu poczty elektronicznej na którą można dokonać odpowiedzi na reklamację, odpowiedź będzie przesyłana listownie na adres wskazany w reklamacji.

6.3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. [Postanowienia końcowe]

7.1. Akcja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7.2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika Akcji, Uczestnik Akcji zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora Akcji o jego zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: cashback@swiatnivea.pl

7.3. Uczestnik Akcji może zrezygnować z udziału w Akcji poprzez wysłanie e-maila na adres cashback@swiatnivea.pl z informacją o takiej rezygnacji, z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika podczas Zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Akcji, Organizator Akcji usunie Zgłoszenie nadesłane przez osobę rezygnującą z udziału w Akcji.

7.4. Organizator Akcji jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Akcji i podstawowych zasad Akcji. Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Akcji. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika Akcji nowych postanowień Regulaminu Uczestnik Akcji ma prawo odstąpić od udziału w Akcji bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne