Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „Ulubiony kosmetyk L’Oreal Paris

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Ulubiony kosmetyk L’Oreal Paris”” („Konkurs”).

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie („Regulamin”). Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz online pod adresem https://konkursy.columbit.pl/ w formacie PDF, umożliwiającym jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie.

1.3. Koordynatorem konkursu jest Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374505, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł („Koordynator”).

1.4. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, BDO 000006048, o kapitale zakładowym w wysokości 1.886.500,00 PLN („Organizator” lub „Fundator” lub „Administrator”).

1.5. Konkurs odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i jest przeprowadzany w portalu społecznościowym Instagram dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://www.instagram.com/ lub przez aplikację mobilną Instagram („Strona”).

1.6. Konkurs polega na odpowiedzi na zadanie konkursowe („Zadanie konkursowe”) poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego („Zgłoszenie konkursowe”).

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

1.8. Fundator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

1.10. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Meta Platforms, Inc. (w szczególności Facebook, Instagram), ani serwisy z nimi związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Meta (Facebook, Instagram). W związku z powyższym Meta (w tym ani Facebook ani Instagram) nie odpowiadają wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagród.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 13 czerwca 2024 r., od momentu opublikowania postu z informacją o Konkursie na profilu L’Oreal Polska dostępnym pod adresem ____________ („Post konkursowy”), do dnia 26 czerwca 2024 r. do godziny 23:59:59.

2.2. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w przyjętej formie komunikacji bezpośredniej, w terminie do dnia 26 lipca 2024 r.

2.3. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem Nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji, zakończą się do dnia 25 października 2024 r.

3. KOMISJA KONKURSOWA

3.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja konkursowa”). W skład Komisji konkursowej wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

3.2. Komisja wyłoni zwycięzców, czyli osoby, które spełniły wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie oraz w prawidłowy sposób dokonały Zgłoszenia konkursowego i udzieliły najlepszych w ocenie Komisji odpowiedzi na Zadanie Konkursowe („Zwycięzca”). Komisja będzie oceniać Zgłoszenia konkursowe pod kątem kreatywności, stylu i najlepszego odzwierciedlenia tematyki Konkursu.

3.3. Komisja wybierze łącznie 32 Zwycięzców, którym przyzna nagrody konkursowe („Nagrody”).

4. UCZESTNICY KONKURSU

4.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone w Regulaminie.

4.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora i Koordynatora oraz podmiotów bezpośrednio z nimi współpracujących, w tym osoby wyznaczone przez Organizatora i Koordynatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

4.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 4.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub z wykorzystaniem fikcyjnych lub nieprawdziwych danych.

4.5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Wysłanie Zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe zgodnie z Regulaminem, staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4.6. Komisja konkursowa jest upoważniona do wykluczenia Uczestnika, pozbawiania prawa do Nagrody oraz usuwania Zgłoszeń konkursowych, gdy Zgłoszenie konkursowe:

a. narusza prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste, prawa do wizerunku i prawa autorskie;

b. związane jest z oszustwem w stosunku do Organizatora lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;

c. zawiera wulgaryzmy lub słowa i treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści, o charakterze politycznym, propagandowym, religijnym, erotycznym, niecenzuralnym, ośmieszającym lub naruszające godność osobistą lub nawiązujące do symboli religijnych, etnicznych, rasowych lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;

d. jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu;

e. zawiera treści reklamowe związane z podmiotami konkurencyjnymi Fundatora lub markami nieznajdującymi się w portfolio Fundatora.

4.7. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Komisję konkursową w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia działań lub zaniechań Uczestnika sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. W takim przypadku Komisja konkursowa jest upoważniona do pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody oraz do usunięcia Zgłoszenia konkursowego Uczestnika.

5. ZASADY KONKURSU

5.1. Zadanie konkursowe polega na:

5.1.1. Dokonaniu w trakcie trwania Konkursu, w sklepie sieci Hebe, których lista dostępna jest pod adresem https://www.hebe.pl/sklepy lub w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://www.hebe.pl („Hebe”) zakupu kosmetyków do makijażu marki L’Oreal Paris o wartości co najmniej 69 zł udokumentowanej jednym dowodem zakupu (paragonem lub fakturą wystawioną na osobę fizyczną – „Dowód zakupu”) oraz zachowanie Dowodu zakupu;

5.1.2. wykonaniu zdjęcia lub filmu będącej odpowiedzią na pytanie: „Który z kosmetyków marki L’Oreal Paris jest Twoim ulubionym kosmetykiem i dlaczego?” oraz opublikowanie na swoim profilu ustawionym jako publiczny na Stronie jako post lub relację, z hashtagiem #konkursLorealParisxHebe oraz oznaczeniem profili @lorealparis oraz @hebe.polska, przy czym w opisie postu lub relacji należy podać numer Dowodu zakupu (w przypadku paragonu jest to numer oznaczony jako Numer transakcji, a w przypadku faktury wystawionej na osobę fizyczną – numer faktury).

5.2. Zgłoszenie konkursowe należy opublikować na swoim profilu na Stronie, przy czym profil musi być ustawiony jako publiczny, a Zgłoszenie musi na nim pozostawać widoczne co najmniej do dnia 11 października 2024 r. oraz zachować oryginał Dowody zakupu do dnia 6 września 2024 r. w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, przy czym oryginałem na potrzeby Konkursu nie są w szczególności kserokopia, odpis, duplikat, wydrukowany skan, paragon zapisany w aplikacji oraz zdjęcie czy wydruk Dowodu zakupu z aplikacji.

5.3. Czas nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowany na Stronie.

5.4. Treści dodawane przez Uczestnika, w tym w szczególności Zgłoszenia konkursowe, muszą być zgodne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności ust. 4.6. Regulaminu, a także z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz powszechnie przyjętymi zasadami moralności.

5.5. W przypadku Zgłoszenia konkursowego zawierającego wizerunek, Uczestnik może pokazać wyłącznie własny wizerunek.

5.6. Komisja dokona wyboru najlepszych Zgłoszeń konkursowych wytypowanych do otrzymania nagród oraz kolejnych 10 Zgłoszeń konkursowych, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru, zgodnie z kryteriami określonymi w § 4 spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych dokonanych zgodnie z § 2.1 Regulaminu.

5.7. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma do dnia 26 lipca 2024 r. w formie indywidualnej wiadomości, poprzez prywatną wiadomość z wykorzystaniem funkcjonalności Strony albo w formie komentarza pod Postem konkursowym. Dodatkowo, wyniki Konkursu, w tym imię i pierwsza litera nazwiska bądź pseudonim Zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane w mediach społecznościowych na fanpage marki, której dotyczy Konkurs.

5.8. W odpowiedzi na informację o wygranej, o której mowa w ust. 5.6. powyżej, Zwycięzca jest zobowiązany przesłać Organizatorowi, w celu zweryfikowania zgłoszenia oraz wydania Nagrody i odprowadzenia należnego podatku, emailem pod adresem konkurs@columbit.pl w terminie 7 dni następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (na terenie Polski), numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie Dowodu zakupu (plik jpg o wadze do 3 MB).

5.9. Nieczytelne zdjęcia Dowodu zakupu lub zdjęcia Dowodu zakupu nieczytelnego, uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie daty, miejsca zakupu, numeru Dowodu zakupu oraz zakupionych produktów lub nie obejmujące tych danych, nie są brane pod uwagę przez Organizatora i mogą uniemożliwić otrzymanie nagrody przez Uczestnika.

5.10. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz i może wygrać tylko jedną Nagrodę w trakcie trwania Konkursu. W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia, Komisja konkursowa weźmie pod uwagę wyłącznie pierwsze Zgłoszenie konkursowe.

5.11. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Zgłoszenia konkursowe przesłane w czasie trwania Konkursu oraz spełniające warunki Regulaminu.

5.12. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania nadesłania oryginału Dowodu zakupu. Uczestnik, który otrzyma takie żądanie, jest zobowiązany w ciągu 7 dni przesłać oryginał Dowodu zakupu przesyłką rejestrowaną na adres Organizatora wskazany w § 1.3 Regulaminu. Organizator nie zwraca nadesłanych Dowodów zakupu. Nieprzesłanie przez Uczestnika oryginału Dowodu zakupu na wezwanie Organizatora lub przesłanie uszkodzonego, nieczytelnego, nieoryginalnego Dowodu zakupu, powoduje utratę prawa do nagrody przez Zwycięzcę.

5.13. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków uprawniających do otrzymania nagrody zgodnie z § 5.8 - 5.12 powyżej, Organizator w ciągu 3 dni od stwierdzenia takiej okoliczności skontaktuje się z osobą z listy rezerwowej i poinformuje o przyznaniu nagrody. Uczestnik z listy rezerwowej zobowiązany jest dostarczyć dokumenty zgodnie z § 5.7. Postanowienia § 5.8 – 5.12 stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia utraty prawa do nagrody przez uczestnika z listy rezerwowej

6. NAGRODY

6.1. W Konkursie do wygrania są 32 Nagrody.

6.2. Przewidziane zostały następujące Nagrody:

a. 2 (słownie: dwie) nagrody pierwszego stopnia w postaci voucheru Travelplanet.pl o wartości 4 000 zł brutto.

b. 30 (słownie: trzydzieści) nagród drugiego stopnia w postaci zestawu kosmetyków L'Oreal Paris składającego się z 2 odcieni rozświetlacza do twarzy L’Oreal Paris Glotion, 3 odcieni podkładu L’Oreal Paris Infaillible, tuszu do rzęs L’Oreal Paris Panorama oraz 3 odcieni pomadki L’Oreal Paris Matte Resistance oraz kosmetyczki o łącznej wartości 775 zł brutto.

6.3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

6.4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zastrzegania cech szczególnych Nagrody ani zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na nagrodę innego rodzaju.

6.5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

6.6. Zwycięzca nie może zrzec się części Nagrody. Zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całej Nagrody.

6.7. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany Organizatorowi przez Zwycięzcę, w terminie do 45 dni od daty otrzymania przez Komisję danych, o których mowa w ust. 5.8 Regulaminu.

6.8. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do wydania Nagrody lub odmowy przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę lub nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) gromadzonych w związku z Konkursem jest L’Oréal Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

7.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com .

7.3. Organizator Konkursu jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

7.4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu, w szczególności Organizatorowi Konkursu dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

7.5. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

7.6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Konkursie.

7.7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu w tym wyłonienia Zwycięzców oraz umożliwienia im przekazania Nagrody – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO.

7.8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:

a. przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków od nagród w Konkursie; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;

b. przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

7.9. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

7.10. W przypadku załączenia wizerunku przez Uczestnika, jego dane będę przetwarzane w oparciu o jego zgodę, rozumianą jako załączenie wizerunku w zgłoszeniu konkursowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7.11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

7.12. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali Nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu.

7.13. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie, zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

7.14. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.15. Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

7.16. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (wskazanych powyżej), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

7.17. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.18. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, może ona zostać wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres e-mail: personal-da@loreal.com .

7.19. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik gwarantuje, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia konkursowego i przysługują mu do Zgłoszenia konkursowego wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Zgłoszenie konkursowe jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W Zgłoszeniu konkursowym nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków produktu, którego dotyczy Konkurs. Zgłoszenia konkursowe, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględnione. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji autorstwa Zgłoszenia konkursowego w każdym czasie.

8.2. Uczestnik udziela Organizatorowi i Koordynatorowi nieodpłatnie, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszeń konkursowych. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszeń konkursowych na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia konkursowego – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenie konkursowe utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia konkursowego w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zgłoszenia konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet)

8.3. Organizator oraz Koordynator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania Zgłoszeń konkursowych dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń konkursowych nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnik zgadza się na publikację, jak również na dokonanie zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

8.4. W przypadku, gdy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik przesyłając takie Zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie wizerunku zawartego w Zgłoszeniu konkursowym na wszelkich polach eksploatacji oraz zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8.2. i 8.3. powyżej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest ograniczona czasowo na 5 lat i nie jest ograniczona terytorialnie.

8.5. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać swoich osobistych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego, w szczególności wyraża zgodę na anonimowe korzystanie ze Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora lub Koordynatora.

8.6. Niezależnie od postanowień ust. 8.1. – 8.5. powyżej, z chwilą wydania Nagrody, Fundator nabywa autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych na polach eksploatacji określonych w ust. 8.2. powyżej do zwycięskich Zgłoszeń konkursowych, a także nabywa prawo do egzemplarzy zwycięskich Zgłoszeń konkursowych, zgodnie z art. 921 §3 kodeksu cywilnego. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym, Zwycięzca udziela Fundatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Zgłoszenia konkursowego w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Fundator jest uprawniony do przenoszenia praw autorskich do zwycięskiego Zgłoszenia konkursowego na podmioty trzecie.

8.7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego Zgłoszenia konkursowego.

9. REKLAMACJE

9.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem w trakcie trwania Konkursu oraz 14 dni po jego zakończeniu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej na adres Koordynatora z dopiskiem „Ulubiony kosmetyk L’Oreal Paris” Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, żądanie określonego zachowania Organizatora oraz podpis Uczestnika.

9.2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Koordynator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Koordynatora, w imieniu Organizatora, w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

9.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, w tym związane z jego przeprowadzeniem, Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail na adres: konkurs@columbit.pl.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestników, w tym zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz zaktualizowany Regulamin zostaną zamieszczone na stronie https://konkursy.columbit.pl/ tak, żeby każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nim.

10.3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne