Archiwalne

REGULAMIN WYDAWANIA BONÓW POWITALNYCH W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO HEBE
(„Regulamin”)
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 14.05.2020

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna wydawania bonów powitalnych („Promocja”) w ramach programu lojalnościowego Hebe („Program Lojalnościowy Hebe”).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 PLN, NIP 2090001776, REGON 301002718 (dalej „Hebe” lub „Organizator”).

2. Do Promocji ma zastosowanie regulamin Programu Lojalnościowego Hebe, dostępny pod adresem hebe.pl („Regulamin Programu Lojalnościowego Hebe”), którego integralną część stanowi niniejszy Regulamin. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio Regulamin Programu Lojalnościowego Hebe.

3. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego Hebe lub w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe.

§ 2 CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja umożliwiająca otrzymanie bonu powitalnego o wartości 10 zł (dalej „Bon Powitalny”) obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Promocji z ważnych powodów, w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawa nabyte przez osoby biorące udział w Promocji („Uczestnik Promocji”) przed dniem zakończenia lub zawieszenia Promocji. O zakończeniu lub zawieszeniu Promocji Organizator poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Drogerii Hebe.

2. Realizacja Bonów Powitalnych możliwa jest we wszystkich Sklepach Stacjonarnych Hebe oraz w Drogerii Internetowej Hebe, w terminach wskazanych każdorazowo na Bonach Powitalnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Uczestnik Programu Lojalnościowego Hebe, który spełnił wymagania określone w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

2. Warunkami niezbędnymi do otrzymania Bonu Powitalnego jest pierwsza skuteczna rejestracja do Programu Lojalnościowego Hebe oraz wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną na Formularzu Zgłoszeniowym lub po rejestracji do Konta w Drogerii Internetowej Hebe.

3. Po spełnieniu przez Uczestnika Promocji wszystkich warunków, o których mowa powyżej Bon Powitalny zostanie wysłany na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji w Formularzu Zgłoszeniowym lub formularzu rejestracji Konta w Drogerii Internetowej Hebe (lub smsem na podany numer telefonu w sytuacji braku popranego adresu e-mail), w:

  1. terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego przez Uczestnika Promocji papierowego Formularza Zgłoszeniowego;
  2. następnym dniu roboczym po dniu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe – w przypadku pozostałych form rejestracji do Programu Lojalnościowego Hebe.

 

§ 4 ZASADY REALIZACJI BONÓW POWITALNYCH

1. Bon Powitalny może zostać zrealizowany przez Uczestnika Promocji przy dokonywaniu jednorazowego zakupu o minimalnej wartości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) brutto, w terminie wskazanym na Bonie Powitalnym. Niewykorzystany w terminie Bon Powitalny przestaje by aktywny, co oznacza, że Uczestnik Promocji traci prawo do wykorzystania Bonu Powitalnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnikowi Promocji, w zamian za niewykorzystany Bon Powitany nie przysługuje nowy Bon Powitalny.

2. Bon Powitalny może zostać zrealizowany w dowolnym Sklepie Stacjonarnym Hebe oraz w Drogerii Internetowej Hebe.

3. Realizacja Bonu Powitalnego w Sklepie Stacjonarnym Hebe następuje po okazaniu sprzedawcy Bonu Powitalnego przy kasie natomiast w Drogerii Internetowej poprzez wpisanie numer bonu w wyznaczonym polu na kod rabatowy w koszyku.

4. Po użyciu Bonu Powitalnego przy jednorazowym zakupie o minimalnej wartości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) brutto, wartość Bonu Powitalnego w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto zostanie odliczona od kwoty zakupów (kwota zakupów zostanie pomniejszona o wartość Bonu Powitalnego).

5. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego Promocja obowiązuje wyłącznie na produkty, które nie muszą być sprzedawane tylko i wyłącznie w aptece lub w punkcie aptecznym oraz które nie podlegają refundacji bądź innym wymogom przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

6. Bon Powitalny nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent rzeczowy.

7. Promocja obowiązuje wyłącznie przy dokonywaniu transakcji fiskalnych. Oznacza to, że Bon Powitalny nie będzie realizowany przy zakupie przez Uczestnika Promocji wyłącznie karty podarunkowej.

8. Każdy Uczestnik Promocji może otrzymać oraz skorzystać tylko z jednego Bonu Powitalnego, wyłącznie jeden raz.

9. Bon Powitalny po jego zrealizowaniu przestaje być aktywny i nie może zostać wykorzystany ponownie.

§ 5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, mogą być zgłaszane i będą rozpatrywane na zasadach określonych w § 9 Regulaminu Programu Lojalnościowego Hebe.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w programie wydawania Bonów Powitalnych w ramach Programu Lojalnościowego Hebe oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz zasad zawartych w Regulaminie Programu Lojalnościowego Hebe.

2. Niniejsza Promocja podlega łączeniu z rabatami oferowanymi przez Organizatora w ramach odrębnych promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Uczestnicy Promocji zostaną poinformowani za pośrednictwem Strony Drogerii Hebe. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na powyższej stronie nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie, pozostają bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników Promocji, przed wejściem w życie zmian.

4. Warunki Promocji zostaną udostępnione na Stronie Drogerii Hebe oraz w Sklepach Stacjonarnych Hebe, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem hebe.pl. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w biurze głównym Organizatora. tj. pod adresem Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne