Konkursy

Regulamin konkursu pod nazwą
„Makijaż w Hebe

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Makijaż w Hebe” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3. Organizatorem konkursu jest Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374505, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 zł (zwana dalej „Fundatorem”).

5. Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Hebe na terenie całej Polski, w aplikacji mobilnej Hebe oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem hebe.pl (zwane dalej łącznie „Sklepem Hebe”). Sklepy Hebe należą do Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie.

6. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, dokonująca zakupu produktów objętych Konkursem w Sklepach Hebe na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.columbit.pl wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora, w okresie trwania Konkursu.

8. Konkurs rozpoczyna się dnia 2.11.2023 r. a kończy w dniu 15.03.2024 r. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 2.11.2023 r. od godz. 00:00:01 do dnia 29.11.2023 r. do godz. 23:59:59.

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora, pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie rodzin wymienionych osób (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu). Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku.

10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).

§ 2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:01dnia 2.11.2023 r. do dnia 29.11.2023 r. do godz. 23:59:59:

a) Dokonać w Sklepie Hebe zakupu dowolnego produktu do makijażu marek L'Oreal Paris, Maybelline lub NYX (zwanego dalej „Produktem promocyjnym”), potwierdzonego paragonem fiskalnym lub fakturą wystawioną na osobę fizyczną (zwany dalej „Paragonem”).

b) Wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu autorskiej i kreatywnym odpowiedzeniu na pytanie: „Co jest dla Ciebie niezbędne do jesiennego makijażu i dlaczego?” (zwane dalej „Zadaniem”).

c) Przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”) wraz z odpowiedzią na Zadanie (zwana dalej „Odpowiedzią”) przez wysłanie wiadomości SMS na numer 4301, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej. Treść wiadomości SMS powinna składać się ze słowa WYGRAJ, numeru paragonu (numer umieszczony w górnej części paragonu, na linii daty, po prawej stronie) oraz Odpowiedzi, oddzielonych od siebie kropkami. Schemat treści wiadomości SMS:
WYGRAJ.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ.
Wysłanie wiadomości SMS oznacza przystąpienie do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Data i godzina wysłania Zgłoszenia nie może być wcześniejsza, niż data i godzina zakupu produktów wyszczególnionych na Paragonie, którego numer podano w Zgłoszeniu.

2. W celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody należy do dnia 2.02.2024 r. zachować oryginał Paragonu, przy czym oryginałem na potrzeby Konkursu nie są w szczególności kserokopia, odpis, duplikat, wydrukowany skan, paragon zapisany w aplikacji oraz zdjęcie czy wydruk paragonu z aplikacji.

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych Odpowiedzi, zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 5.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie:

a) Liczba znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160.

b) Zgłoszenie należy wysłać w wiadomości SMS z telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji. Do Konkursu nie będą przyjmowane Zgłoszenia wysyłane z bramek SMS. Koszt wysłania SMS zależny jest od taryfy operatora. Opłata zostanie pobrana przez operatora niezależnie od tego, czy Zgłoszenie do Konkursu będzie prawidłowe.

c) Po przesłaniu prawidłowego Zgłoszenia, przyjęcie Zgłoszenia zostanie potwierdzone bezpłatną wiadomością zwrotną o treści: „ Konkurs Makijaz w Hebe. Otrzymalismy zgloszenie. Autorzy najlepszych odpowiedzi otrzymaja SMS. Zachowaj paragon. Regulamin: konkursy.columbit.pl”.

5. Jednokrotny zakup Produktu promocyjnego upoważnia do dokonania tylko jednego Zgłoszenia. Wielokrotny zakup Produktu promocyjnego potwierdzony jednym dowodem zakupu nie uprawnia do kolejnych Zgłoszeń. Jeden Paragon uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia. Numer Paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne Zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę.

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, każdorazowo spełniając wszystkie warunki określone w §2 pkt. 1. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania wszystkich zgłoszonych Paragonów. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych Paragonów, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody.

7. Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego gospodarstwa domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie najwyżej ocenione Zadanie z danego gospodarstwa domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Konkursu. Jeśli Uczestnik, identyfikowany najpierw na podstawie numeru telefonu, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu, a następnie na podstawie podanych przez siebie danych osobowych, zostanie zakwalifikowany do otrzymania więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych Uczestników Konkursu nagrodzona zostanie najwyżej oceniona Odpowiedź Uczestnika, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu.

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

a) 5 (słownie: pięć) nagród pierwszego stopnia: zestaw składający się z suszarki Philips SenseIQ, prostownicy Philips SenseIQ oraz lokówki Philips SenseIQ o łącznej wartości 2997 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł). Nagroda ta zostanie powiększona o świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% (zwane dalej „Dodatkową nagrodą na pokrycie podatku”) z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) 100 (słownie: sto) nagród drugiego stopnia: zestaw pędzli do makijażu Hebe Professional o wartości 84,99 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery zł dziewięćdziesiąt dziewięć gr). Nagroda ta zostanie powiększona Dodatkową nagrodą na pokrycie podatku.

2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128) wydanie Nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureat przyjmuje do wiadomości, iż Dodatkowa nagroda na pokrycie podatku nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz zostanie przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

3. Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej „Komisją”), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby. Zadania Komisji:

a) Weryfikacja prawidłowości Zgłoszeń,

b) Swobodna ocena Odpowiedzi, wyłonienie laureatów i listy rezerwowej,

c) Sporządzenie listy zwycięzców,

d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e) Nadzór nad procesem wydania Nagród,

f) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

4. Komisja dokona wyboru najlepszych Odpowiedzi zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 5, podczas niepublicznych posiedzeń Komisji w siedzibie Organizatora w dniach od 6.12.2023 r. do 15.12.2023 r. spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. Wyłonione zostaną:

a) pięć najlepszych Odpowiedzi wytypowanych do otrzymania nagrody pierwszego stopnia,

b) sto kolejnych Odpowiedzi wytypowanych do otrzymania nagrody drugiego stopnia,

c) dwadzieścia kolejnych Odpowiedzi, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najlepszej Odpowiedzi według kryteriów określonych w ust. 5 poniżej).

5. W ocenie Odpowiedzi Komisja będzie stosowała następujące kryteria:

a) Oryginalność wykonania zadania i pomysłowość,

b) Słownictwo i stylistykę.

Odpowiedzi muszą być poprawne językowo, nie mogą zawierać treści reklamujących marki lub firmy inne niż Fundatora, jak również nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub naruszających powszechnie przyjęte normy obyczajowe lub społeczne, w tym treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Odpowiedzi nie spełniające tego warunku będą wykluczane z udziału w Konkursie.

6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu w ciągu 7 dni roboczych licząc od ostatniego dnia posiedzenia Komisji, poprzez SMS wysłany bezpłatnie na numer, z którego dokonane zostało Zgłoszenie. Wiadomość SMS będzie zawierać instrukcję w jaki sposób uzyskać prawo do Nagrody. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie zdjęcia Paragonu oraz Oświadczenia laureata dostępnego na stronie konkursy.columbit.pl, którego treść jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych. Zdjęcie lub skan wypełnionego oświadczenia wraz ze zdjęciem lub skanem Paragonu należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem konkurs@columbit.pl , wpisując w temat wiadomości „Makijaż w Hebe”, w ciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą.

7. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków pkt 6, prawo do Nagrody przechodzi na uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od stwierdzenia takiej okoliczności. W przypadku, gdy uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków pkt 6, prawo do Nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.

8. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do Nagrody przez zwycięzcę i uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania nadesłania oryginału Paragonu. Uczestnik, który otrzyma takie żądanie, jest zobowiązany w ciągu 7 dni od otrzymania żądania przesłać oryginał Paragonu pocztą poleconą lub przesyłką kurierską na swój koszt, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Nieprzedstawienie przez Uczestnika oryginału Paragonu na wezwanie Organizatora lub przesłanie Paragonu uszkodzonego, nieczytelnego, nieoryginalnego lub Paragonu, na którym dane są inne niż w zgłoszeniu do Konkursu, lub który wydany został przez podmiot inny niż Sklep Hebe, powoduje wykluczenie Zgłoszenia z udziału w Konkursie. Organizator nie przewiduje zwrotu oryginału Paragonu.

10. Nadesłanie Paragonu lub zdjęcia Paragonu nieczytelnego, uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie daty, miejsca zakupu, numeru paragonu oraz zakupionych Produktów promocyjnych lub nie obejmujące tych danych lub wskazujące dane inne niż podane w Zgłoszeniu nie są brane pod uwagę przez Organizatora i powoduje utratę prawa do otrzymania Nagrody. W takim wypadku Nagroda przyznana zostaje Uczestnikowi pierwszemu na liście rezerwowej.

11. Ostateczna weryfikacja Zgłoszeń zakończona zostanie z dniem 2.02.2024 r.

12. Nagrody zostaną wydane do dnia 9.02.2024 r. poprzez wysłanie przesyłką kurierską na adres podany przez laureata w Oświadczeniu Laureata, bez wcześniejszego powiadamiania.

13. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inną nagrodę rzeczową.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę lub podanie przez niego błędnych danych niezbędnych do wysyłki Nagrody.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62, NIP: 5240303375, KRS: 0000063684.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych i w następujących celach:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundatorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków Fundatora wynikających z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe w tym celu są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundatora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Fundatora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń,

e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundatora, tj. prowadzenia bieżącej korespondencji i udzielanie odpowiedzi na pytania związane z Konkursem; dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz w celach archiwizacyjnych.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rok urodzenia, adres korespondencyjny.

5. Organizator Konkursu – Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505 – jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Fundatora.

6. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundatora, w szczególności Organizatorowi Konkursu tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu wysyłki Nagrody.

7. Fundator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Fundatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundatora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Fundatorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali Nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania Konkursu.

11. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

12. Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

13. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (wskazanych powyżej), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

15. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

16. Podanie danych osobowych w celach: a) realizacji przedmiotu umowy jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub brakiem możliwości należytego jej wykonania, b) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń jest niezbędne celem prawidłowego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji lub dochodzenia roszczeń, c) w celach wynikających z przepisów prawa jest obligatoryjne na podstawie przytoczonych przepisów prawa, d) w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 15.03.2024 r. na adres: Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Makijaż w Hebe”. Reklamacja winna zawierać numer telefonu, z którego uczestnik dokonywał Zgłoszenia, dane uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub
e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

§6 Prawa autorskie

1. Uczestnik z momentem wysłania Zgłoszenia udziela nieodpłatnie, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego Zgłoszenia do Konkursu, o którym mowa w Regulaminie. Jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”), oraz że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, Zgłoszenie nie było dotychczas nigdzie publikowana lub rozpowszechniana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

2. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenie utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia w sposób inny niż określony w pkt 2 b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).

3. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez Uczestników Konkursu, które zostały nagrodzone w Konkursie dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego Zgłoszenia.

5. Uczestnik oświadcza, że opublikowane przez Organizatora lub Fundatora Odpowiedzi zgodnie z treścią Regulaminu, nie muszą zostać usunięte po zakończeniu Konkursu. Uczestnik nie będzie zgłaszał do Organizatora ani Fundatora żadnych roszczeń z tego tytułu.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać e-mailem pod adresem konkurs@columbit.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO KONKURSU

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne