Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Pobierz aplikacje, załóż konto i zgarnij 10zł na zakupy.”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Pobierz aplikacje, załóż konto i zgarnij 10zł na zakupy.” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, adres do korespondencji ul. Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „ Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia, w Drogerii Internetowej Hebe (www.hebe.pl) jak i w aplikacji mobilnej HEBE (dalej jako „Drogerie Hebe”).
 4. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od11.11.2020 do 22.11.2020 r. (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”). Czas Trwania Akcji Promocyjnej nie obejmuje realizacji zamówień dokonanych w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej.
 6. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być klient posiadający Aplikację Hebe, który pierwszy raz zarejestrował lub zalogował się na swoje konto w Aplikacji Hebe i wyraził zgodę marketingową
 2. Akcja promocyjna polega na przekazaniu Uczestnikowi jednorazowego Rabatu o wartości 10zł do wykorzystania na zakupy o minimalnej wartości 50zł (dalej jako „Rabat”) Zasady wykorzystania Rabatu określone są w § 3 Regulaminu. Warunkiem otrzymania Rabatu jest zarejestrowanie się lub zalogowanie na swoje konto w Aplikacji Hebe, wówczas otrzyma smsem kod składający się z ciągu cyfr.
 3. Uczestnik Czasie Trwania Akcji Promocyjnej może wykorzystać maksymalnie jeden Rabat.

4. Kupon należy wykorzystać w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania

 1. Rabat stanowi kod cyfrowy otrzymany za pośrednictwem smsa który uprawnia do dokonania zakupów za pośrednictwem Drogerii Hebe.
 2. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje we wskazanym terminie.
 4. Kupon należy wykorzystać do 06.12.2020.

§ 3.

Zasady Wykorzystania Rabatu

 1. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Rabat wyłącznie w terminie 14 dni od jego otrzymania. Możliwe jest wyłącznie jednorazowe wykorzystanie otrzymanego kodu. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie zakupione produkty.
 2. Rabat można wykorzystać wyłącznie na jednorazowe zakupy produktów spełniające warunki o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 3. Rabat można wykorzystać wyłącznie jeden raz.
 4. Warunkiem wykorzystania Rabatu jest:
  1. pokazanie otrzymanego kodu cyfrowego w Drogeriach Stacjonarnych Hebe. Rabat zostanie wprowadzony do systemu przez kasjera w Drogerii Stacjonarnej Hebe lub
  2. zalogowanie się w aplikacji mobilnej HEBE oraz przepisanie kodu z otrzymanego Rabatu w odpowiednim okienku podczas transakcji zakupów
  3. zalogowanie się na konto na stronie www.hebe.pl oraz przepisanie kodu z otrzymanego Rabatu w odpowiednim okienku podczas transakcji zakupów
 1. Rabat nie może być wykorzystany po Czasie Trwania Akcji Promocyjnej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy z wykorzystaniem Rabatu, skorzystania z reklamacji, która będzie skutkować zwrotem środków itp. zwracane są środki pieniężne pod odliczeniu wartości użytego Rabatu i ewentualnych innych obniżek. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie może być użyty po raz kolejny.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b. pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.11.2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne