Pozostałe

REGULAMIN AKCJI „” „TESTOWANIE APLIKACJI MOBILNEJ HEBE EDYCJA I”

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji „Testowanie aplikacji mobilnej Hebe Edycja I”, (dalej: „Akcją").
 2. Organizatorem Akcji odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna numer 5, 62-025 Kostrzyn, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, REGON: 301002718, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 zł, nr BDO 000041229 (dalej „Organizatorem").
 3. Akcja jest organizowana poprzez przesłanie klientom linka kierującego we wskazane miejsce.
 4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
 5. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

 1. Akcja polega na wyłonieniu potencjalnych uczestników spośród uczestników programu lojalnościowego Hebe, spełniających wszystkie wskazane w Regulaminie warunki (dalej: Uczestnicy), którzy będą mogli skorzystać z aplikacji mobilnej Hebe, zwanej dalej „Aplikacja Mobilna Hebe” na warunkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe oraz Regulaminie Korzystania z  Aplikacji Mobilnej Hebe.
 2. Celem Akcji jest poznanie opinii Uczestników, którzy wyrażają zgodę na udział w Akcji na zasadach Regulaminu, na temat funkcjonalności nowo utworzonej Aplikacji Mobilnej Hebe. Za udział w Akcji Uczestnicy otrzymają voucher o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), który może zostać zrealizowany przez Uczestnika u Organizatora po dokonaniu zakupu u Organizatora o minimalnej wartości 65 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto w jednej transakcji. Voucher będzie możliwy do wykorzystania w Aplikacji Mobilnej Hebe. Organizator dostarczy vouchery do Uczestnika  najpóźniej w dniu rozpoczęcia Akcji  (tj. nie później niż do dnia 13.07.2020 r.) na adres email lub numer telefonu wskazany podczas rejestracji do programu lojalnościowego Organizatora. Voucher ważny będzie do dnia 14.07.2020 r.
 3.  Organizator nie jest związany żadnymi zgłoszeniami chęci uczestnictwa w Akcji.
 4. Ponieważ Aplikacja Mobilna Hebe, jest platformą nowo utworzoną, pomimo dołożenia należytej staranności, Organizator Akcji zastrzega, że nie wszystkie funkcjonalności mogą działać w sposób prawidłowy i nieprzerwany. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych Organizator podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Uczestników.

§ 3.

 1. Uczestnikiem Akcji („Uczestnik”) może być:
 1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, oraz
 2. osoba posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych oraz
 3. osoba, która wyraziła stosowne zgody w trakcie procesu rejestracji do udziału w Akcji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych do testów, zaakceptowała treść postanowień Regulaminu, oraz Regulaminu Korzystania z Aplikacji Mobilnej Hebe (z uwzględnieniem zmiany określonej w § 4 ust. 4 Regulaminu),
 4. Jest członkiem programu lojalnościowego Hebe.
 1. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez Organizatora wyznaczone do składu Komisji. Wyłączeni są ponadto członkowie rodzin Organizatora, pracowników Organizatora, osób wyznaczonych do składu Komisji. Członkami rodziny są: małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby w stosunku przysposobienia oraz małżonek przysposobionego, powinowaci.
 2. Udział w Akcji i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

§ 4.

 1. Akcja rozpoczyna się w dniu 13 lipca i trwa do dnia 14 lipca 2020 r. r.  Akcja jest akcją zamkniętą, dedykowaną zamkniętej grupie osób.
 2. W dniach 08-09 lipca 2020 r. wybrana do Akcji grupa osób otrzyma wiadomość elektroniczną z zaproszeniem do udziału w Akcji.
 3. Aby wziąć udział w Akcji należy kumulatywnie wykonać następuje działania:
 1.  Skorzystać z zaproszenia do udziału w testowaniu, które zostanie wysłane do wybranej grupy osób drogą mailową na adres wskazany podczas rejestracji do programu lojalnościowego. W przesłanej wiadomości należy użyć dostępnego linku kierującego do formularza, na którą należy wejść.
 2. W przekierowanym linku Uczestnik powinien wprowadzić swoje imię, nazwisko, adres mailowy oraz wskazać system operacyjny na swoim telefonie, następnie  zaakceptować Regulamin Testowania Aplikacji Mobilnej oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w teście.
 3. Na podany w formularzu adres mailowy lub numer telefonu Uczestnik otrzyma zaproszenie do pobrania aplikacji mobilnej wraz z instrukcją jej pobrania.
 4. W zależności od posiadanego systemu operacyjnego Klient pobierze testową wersję aplikacji mobilnej z Google Play (Android) lub App Store (iOS) zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do pobrania aplikacji przed dniem 13.07.2020 oraz przetestowania jej przed tym terminem, a następnie wykonania  ponownych testów w dniach 13 lub 14.07.2020 zgodnie z podanymi scenariuszami.
 6. Następnie po skorzystaniu z Aplikacji Mobilnej Hebe Uczestnik powinien wypełnić ankietę zgodnie ze swoimi odczuciami i opinią na temat wykonanego zadania i wypełnić  ankietę maksymalnie 3 dni robocze po jej otrzymaniu (dalej” Ankieta”) przy czym opinie zawarte w Ankiecie nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także zawierać treści obraźliwych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników ankiet w formie anonimowych statystyk oraz wybranych komentarzy po redakcji w materiałach promocyjnych Organizatora oraz do udostępniania tych statystyk oraz komentarzy osobom trzecim. Przystępując do Akcji Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, czasowej na okres 5 lat począwszy od publikacji licencji do ankiet,  komentarzy oraz opinii dotyczących treści zawartych w Ankiecie. Organizator ma prawo do wykonywania praw zależnych do Ankiet.
 2. Zgłoszenia do Akcji dokonane po terminie, nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w tym nie zawierające stosownych danych, oświadczeń i zgód wymaganych przez Organizatora, jak również Zgłoszenia dokonane przez osoby nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie - są nieważne. Takie Zgłoszenia zostaną odrzucone przez Organizatora i nie biorą udziału w Akcji.

§ 5.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane w formie listu poleconego w ciągu 14 dni od momentu zakończenia Akcji na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa, z dopiskiem ''Reklamacja Hebe – Poznaj nowe Hebe.pl”.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację jest zobowiązana podać danie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - swoje dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 6.

 1. Wartość bonu stanowi równowartość kwoty 50 zł. Wartość Vouchera obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji do Ankiet o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 2. Vouchery, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora. Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości Vouchera w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Vouchera na inną nagrodę.
 3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
 4. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu.
 5. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty pieniężnej.
 6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 7. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, o czym powinien uprzednio pisemnie powiadomić Organizatora.
 8. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Akcji.

§ 7.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaproszenia zagubione w sieci Internet, jak również za ustawienia komputerów, telefonów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych - uniemożliwiającą skontaktowanie się z Uczestnikiem, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie korespondencji mailowej, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje dyskwalifikację Uczestnika z udziału w Akcji.

§ 8.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja. z siedzibą w Kostrzynie (kod pocztowy 62-025), przy ul. Żniwnej 5 (NIP 209-000-17-76, REGON: 301002718, KRS 0000322116).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji, w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Akcji. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Akcji jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w tym dostawcy usług IT, call center, marketingowych, ubezpieczeniowych, a także osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  1 miesiąca po zakończeniu Akcji, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.  
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez skontaktowanie się z Administratorem na adres e-mail: bok@drogeriahebe.eu lub telefonicznie po numerem: (22) 206 54 00.
 6. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu.

§ 9.

Regulamin Akcji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych w tym w szczególności w sytuacji problemów z działaniem Aplikacji Mobilnej Hebe. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestników o przyczynach i treści zmian, w szczególności w siedzibie Organizatora oraz poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.hebe.pl/ w odpowiednim terminie przed wejściem zmian w życie. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestnika, oraz nie będą pogarszać warunków Akcji.

§ 10.

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Akcji przed czasem z ważnych powodów, nie naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Akcji spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po jego stronie. Organizator poinformuje Uczestników o zakończeniu Akcji i jego przyczynach poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Akcji w każdym czasie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestnika i nie wpłynie na przebieg Akcji.
 3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne