Konkursy

Regulamin Loterii Promocyjnej „LOTERIA NIVEA MEN - ROZEGRAJ MECZ O NAGRODY” zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii promocyjnej.

Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod nazwą „LOTERIA NIVEA MEN - ROZEGRAJ MECZ O NAGRODY”.

2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.

Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 61-626, przy ul. Szelągowskiej 18 (biuro: ul. Chocimska 20/201, 00-791 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897.

3. Cel Loterii.

Loteria organizowana jest na Zlecenie NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych (IDO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: ido@beiersdorf.com dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka .

Celem Loterii jest promocja wśród konsumentów produktów marki NIVEA MEN.

 

4. Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

5. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.

Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Czas trwania Loterii.

Loteria trwa w okresie od dnia 23.10.2023 r. do dnia 29.04.2024 r. Czas trwania Loterii obejmuje przypisanie nagród natychmiastowych, sprzedaż promocyjną, zgłoszenia do Loterii, losowanie nagród głównych, wydanie nagród i postępowanie reklamacyjne.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.

Promocyjna sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 30.10.2023 r. i kończy w dniu 31.12.2023 r. Organizator zastrzega, że zakup tych produktów przed dniem 30.10.2023 r. lub po dniu 31.12.2023 r. nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

8. DEFINICJE

Dowód Zakupu – oznacza oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (faktura VAT może być wystawiona tylko na osobę fizyczną bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej tzw. faktura imienna). Organizator zastrzega, iż paragon fiskalny posiadający NIP osoby dokonującej zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych albo faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

Produkt Promocyjny– oznacza każdy produkt marki „NIVEA MEN” zakupiony przez Uczestnika w dniach 30.10.2023 r. - 31.12.2023 r. w punktach sprzedaży detalicznej stacjonarnej lub internetowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W Loterii nie biorą udziału Produkty Promocyjne zakupione w maszynach vendingowych lub placówkach handlowych, w których nie jest możliwe uzyskanie Dowodu Zakupu w postaci paragonu fiskalnego/faktury VAT.

Organizator zastrzega, iż na Dowodzie Zakupu powinna znajdować się identyfikowalna nazwa Produktu Promocyjnego. W przypadku braku identyfikowalnej nazwy Produktu Promocyjnego, Uczestnik zobowiązany jest poprosić pracownika sklepu o potwierdzenie z podpisem i pieczątką sklepu na odwrocie Dowodu Zakupu, który zakupiony produkt jest Produktem Promocyjnym.

Dzień roboczy – oznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

NAGRODY W LOTERII

9. Wykaz nagród:

Nagrody główne:

9.1. Nagroda głównaw postaci konsoli ASUS ROG ALLY RC71L-NH001W + XBOX GAME PASS (na 90 dni) o wartości 3.799 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 422 zł (Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii przez Organizatora) – 1 nagroda o łącznej wartości 4.221 zł brutto. Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę dodatkowej nagrody pieniężnej.

Organizator przewidział w Loterii 12 nagród głównych o łącznej wartości 50.652 zł brutto.

Nagrody natychmiastowe:

9.2. Nagroda natychmiastowa I stopnia w postaci słuchawek bezprzewodowych JBL Vibe Buds o wartości 289 zł brutto (cena rynkowa).

Organizator przewidział w Loterii 100 nagród natychmiastowych I stopnia o łącznej wartości 28.900 zł brutto.

9.3. Nagroda natychmiastowa II stopnia w postaci zestawu kosmetyków NIVEA MEN (Łagodzący Żel pod prysznic SENSITIVE 250 ml, Łagodzący balsam po goleniu Sensitive 100 ml, Łagodzący Krem nawilżający Sensitive 75 ml) o wartości 77,88 zł brutto.

Organizator przewidział w Loterii 1.500 nagród natychmiastowych II stopnia o łącznej wartości 116.820 zł brutto.

9.4. Nagroda natychmiastowa III stopnia w postaci Karty Podarunkowej Allegro o wartości 50 zł.

Organizator przewidział w Loterii 1.500 nagród natychmiastowych III stopnia o łącznej wartości 75.000 zł brutto.

9.5. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 271.372 zł brutto(w tym dodatkowa nagroda pieniężna).

10. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrodę pieniężną lub inną nagrodę rzeczową. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.

Organizator zastrzega, iż Uczestnik może wygrać w trakcie trwania Loterii tylko jedną nagrodę główną.

UCZESTNICY LOTERII

11. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Regulaminu), która dokonała zakupu Produktu Promocyjnego i posiada Dowód Zakupu, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,występująca w niniejszej Loterii w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i spełniająca warunki Regulaminu. Uczestnik identyfikowany jest poprzez imię, adres e-mail i numer telefonu komórkowego, który podał podczas zgłoszenia do Loterii.

Organizator zastrzega, iż numer telefonu komórkowego (zgłaszanego do Loterii), musi być aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

12. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych oraz pracownicy Organizatora, NIVEA Polska sp. z o.o., GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

13. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

14.Aby wziąć udział w Loterii należy łącznie spełnić poniższe warunki:

13.

14.

14.1.w dniach od 30.10.2023 r. - 31.12.2023 r. dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. Jeden Dowód Zakupu uprawnia do jednego zgłoszenia do Loterii. W przypadku zakupu kilku Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje możliwość dokonania większej liczby zgłoszeń do Loterii na ten Dowód Zakupu.

14.2.w dniach od 30.10.2023 r. od godz. 09:00:00 do 31.12.2023 r. do godz. 23:59:59 (decyduje data wpływu zgłoszenia na serwer) dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej www.nivea.pl/loteria wypełniając formularz rejestracyjny zwany dalej „Formularzem rejestracyjnym”.

Formularz rejestracyjny Uczestnik wypełnia:

Ø bez zalogowania (w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada swojego konta w Klubie Moja NIVEA ) albo

Ø logując się na swoje konto w Klubie Moja NIVEA (dotyczy Uczestników, którzy posiadają konto w Klubie Moja NIVEA lub nowych Uczestników, którzy w ww. terminie założą konto w Klubie Moja NIVEA).

14.2.1 Przez rejestrację za pomocą Formularza rejestracyjnego bez zalogowania rozumie się wypełnienie następujących danych:

a) wpisanie imienia,

b) wpisanie adresu e-mail,

c) wpisanie numeru telefonu komórkowego,

d) wpisanie numeru Dowodu Zakupu,

e) wpisanie daty wystawienia Dowodu Zakupu,

f) wpisanie NIP-u wystawcy Dowodu Zakupu,

g) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o pełnoletniości i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu) poprzez zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,

h) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia .

Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik zobowiązany jest nacisnąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Organizator zastrzega, iż nie można dokonywać zmiany danych podanych w Formularzu rejestracyjnym, po naciśnięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie”.

14.2.2 Przez rejestrację za pomocą konta w Klubie Moja NIVEA rozumie się wypełnienie następujących danych:

a) wpisanie numeru telefonu komórkowego,

b) wpisanie numeru Dowodu Zakupu,

c) wpisanie daty wystawienia Dowodu Zakupu,

d) wpisanie NIP-u wystawcy Dowodu Zakupu,

e) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o pełnoletniości i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu) poprzez zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,

f) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia.

Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik zobowiązany jest nacisnąć przycisk „ Wyślij zgłoszenie”. Organizator zastrzega, iż nie można dokonywać zmiany danych podanych w Formularzu rejestracyjnym, po naciśnięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie”.

Zasady przystąpienia do Klubu Moja NIVEA w tym informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Regulaminie korzystania z Klubu Moja NIVEA https://images-eu.nivea.com/-/media/nivea/local/pl/documents/Regulamin_Klubu_Moja_NIVEA_21_03_2023.pdf .

Zgłoszenie do Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie Formularza rejestracyjnego przez Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów dokonujących automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika.

13

14

14.3.Zachować oryginał Dowodu Zakupu do zakończenia Loterii.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wszystkich zgłoszonych w Loterii Dowodów Zakupu do zakończenia Loterii.

15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 14 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż jeden Dowód Zakupu można tylko raz zgłosić do Loterii.

16. W przypadku przesłania przez więcej niż jednego Uczestnika zgłoszenia z takimi samymi danymi z Dowodu Zakupu, Organizator może zażądać przesłania przez każdego takiego Uczestnika zdjęcia zgłoszonego Dowodu Zakupu. Wyżej opisane żądanie Organizator wysyła na adres e-mail podany podczas rejestracji do Loterii. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania e-maila z żądaniem, do przesłania zdjęcia wskazanego Dowodu Zakupu na adres e-mail z którego otrzymał ww. żądanie. W przypadku niespełnienia tego warunku lub w przypadku przesłania tych samych Dowodów Zakupu przez więcej niż jednego Uczestnika lub w przypadku przesłania Dowodów Zakupu sfałszowanych, Zgłoszenia tych Uczestników zostają usunięte z Loterii, a w przypadku:

- przyznania nagrody natychmiastowej, prawo takiego Uczestnika do tej nagrody wygasa i nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora,

- wygrania nagrody głównej, prawo takiego Uczestnika do tej nagrody wygasa i nagroda przechodzi na osobę rezerwową przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

17. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. Ten sam numer telefonu oraz adres e-mail nie może być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika w Loterii. Jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer, który został podany w Formularzu rejestracyjnym do Loterii. Zarejestrowanie się do Loterii przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub adresu e-mail niż podany wcześniej w Formularzu rejestracyjnym, a także wypełnienie Formularza rejestracyjnego do Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii i pozbawienia go prawa do nagrody.

18. W przypadku, gdy w Formularzu rejestracyjnym do Loterii podano numer telefonu, który już wcześniej był zarejestrowany w Loterii, jednakże razem z innym adresem e-mail lub podano adres e-mail, który już wcześniej był podany w innym w Formularzu rejestracyjnym do Loterii, jednakże razem z innym numerem telefonu, zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu oraz wyświetlony jest komunikat informujący Uczestnika, że taki numer telefonu lub adres e-mail, został już zarejestrowany w Loterii.

19. Organizator może dokonywać weryfikacji dostarczonych Dowodów Zakupu pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności czy zostały wystawione przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i czy nie są sfałszowane. Dowód Zakupu na potrzeby niniejszej Loterii powinien być czytelny. Otrzymana informacja ze sklepu, którego nazwa znajduje się na Dowodzie Zakupu, iż wskazany Dowód Zakupu nie został wystawiony przez ten sklep, jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii poprzez pozbawienie go prawa do nagrody.

20. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że:

Ø zgłoszenie do Loterii zostało dokonane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub

Ø Uczestnik nie jest w posiadaniu zarejestrowanych Dowodów Zakupu,

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości takich zgłoszeń. Organizator wysyła żądanie na e-maila podanego przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym do Loterii przesłania przez Uczestnika oryginałów Dowodów Zakupu wskazanych przez Organizatora na adres: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań z dopiskiem „LOTERIA NIVEA MEN -ROZEGRAJ MECZ O NAGRODY”. Oryginały ww. dokumentów muszą wpłynąć do Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania e-maila przez Uczestnika (wiążąca jest data wpływu do Organizatora).

W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika lub gdy Organizator stwierdzi nieautentyczność lub przerobienie Dowodu/ów Zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie z Loterii, a w przypadku:

- przyznania nagrody natychmiastowej, prawo takiego Uczestnika do tej nagrody wygasa i nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora,

- wygrania nagrody głównej, prawo takiego Uczestnika do tej nagrody wygasa i nagroda przechodzi na osobę rezerwową przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub przez inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego. Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii.

W przypadku, gdy wykluczenie Uczestnika z Loterii nastąpi z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu po przyznaniu mu nagrody natychmiastowej, prawo takiego Uczestnika do tej nagrody wygasa i nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora .

W przypadku, gdy wykluczenie Uczestnika z Loterii z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu, nastąpi po losowaniu i wygraniu przez takiego Uczestnika nagrody głównej, prawo takiego Uczestnika do tej nagrody wygasa i nagroda przechodzi na osobę rezerwową przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

22. W dniach 23 – 27.10.2023 r. w programie komputerowym jest utworzona lista zawierająca datę (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda). Daty i godziny są z przedziału czasu, w którym można rejestrować się do Loterii na stronie www.nivea.pl/loteria tj. od 30.10.2023 r. od godz. 09:00:00 do 31.12.2023 r. do godz. 23:59:59. Minuty i sekundy danej godziny, do której przypisana jest nagroda natychmiastowa są zmienne.

23. Przypisanie nagrody natychmiastowej do konkretnej daty, godziny, minuty i sekundy (zgodnie z zasadą opisaną w pkt 22 Regulaminu) odbywa się poprzez ręczne wskazanie przez pracownika Organizatora daty, godziny, minuty i sekundy, do której przypisana jest nagroda natychmiastowa.

Wyżej opisane przypisanie nagród kończy się z chwilą wyczerpania puli nagród natychmiastowych. Utworzona lista jest poufna.

Po wyżej opisanym przypisaniu nagród natychmiastowych do konkretnej daty, godziny minuty i sekundy, dane te zostaną wpisane do systemu loteryjnego oraz lista zostanie przekazana członkom Komisji Nadzoru. Lista z przypisanymi nagrodami natychmiastowymi zostanie podpisana przez członków Komisji Nadzoru, włożona do koperty i w miejscu zaklejenia koperty, ponownie podpisana przez Komisję o której mowa w pkt 38 Regulaminu

24. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji opisanej w pkt 14.2 Regulaminu system loteryjny sprawdza, czy data, godzina, minuta i sekunda wpłynięcia zarejestrowanego Zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą, godziną, minutą i sekundą do której przypisana jest nagroda natychmiastowa. Jeśli data, godzina, minuta i sekunda wpłynięcia zarejestrowanego Zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą, godziną, minutą i sekundą przypisania nagrody natychmiastowej, Uczestnik wygrywa nagrodę natychmiastową. Nagrody natychmiastowe są wygrywane w kolejności przypisanej zgodnie z utworzoną listą o której mowa w pkt 23 Regulaminu.

W przypadku, gdy do systemu loteryjnego nie wpłynie żadne zgłoszenie o godzinie, minucie i sekundzie do której jest przypisana nagroda natychmiastowa, wówczas nagrodę wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy dokona rejestracji po upływie godziny, minuty i sekundy, do której przypisana jest nagroda natychmiastowa. W przypadku gdy, zakończy się możliwość dokonywania zgłoszeń do Loterii, a w puli nagród pozostanie/ą nieprzyznana/e nagrod/y, wówczas pozostaje/ą w dyspozycji Organizatora.

Po naciśnięciu przycisku Wyślij zgłoszenie , na ekranie urządzenia za pomocą którego Uczestnik zarejestrował się do Loterii, zostanie wyświetlona informacja o wygranej nagrodzie natychmiastowej albo jej braku.

Jeśli po naciśnięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie” pojawi się informacja w brzmieniu:

„Gratulacje! Wygrałeś X (gdzie X – oznacza rodzaj nagrody natychmiastowej). Informację o warunkach odbioru nagrody dostaniesz w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dodatkowo bierzesz udział w losowaniu nagród głównych - zachowaj Dowód Zakupu” -oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową oraz jego Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród głównych.

„Tym razem nie udało Ci się wygraćnagrody natychmiastowej,aleTwoje zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród głównych - zachowaj Dowód Zakupu. Zgłaszająckolejne Dowody Zakupu, zwiększasz swoje szanse na wygranienagród w Loterii”-oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody natychmiastowej, ale jego Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród głównych.

25. W przypadku wygrania nagrody natychmiastowej, Uczestnik otrzymuje bezpośrednio po pojawieniu się komunikatu o wygranej (nie później jednak niż 31.12.2023 r.) informację e-mail z warunkami jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę.

PRAWO DO ODBIORU NAGRODY NATYCHMIASTOWEJ

26. Laureat nagrody natychmiastowej, prawo do odbioru nagrody nabywa wypełniając otrzymany link do strony www.nivea.pl/loteria poprzez:

§ podanie imienia i nazwiska,

§ podanie adresu korespondencyjnego, na który ma być przesłana nagroda (nie dotyczy nagrody natychmiastowej III stopnia),

§ złożenie przez Uczestnika oświadczenia o pełnoletniości i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu) poprzez zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia oraz

§ załączenie czytelnego zdjęcia Dowodu Zakupu z danymi zgodnymi z podanymi w zgłoszeniu do Loterii (przesłane zdjęcie musi być w formacie graficznym JPG, PNG lub PDF o max rozmiarze maksymalnie 5 MB. Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania skanu Dowodu Zakupu, nie będzie on brany pod uwagę w Loterii ). Dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z danymi podanymi w Formularzu rejestracyjnym do Loterii oraz Dowód Zakupu musi spełniać warunki określone w pkt 14.1.

Wyżej wymienione czynności laureat musi dokonać w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania e-maila z warunkami jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę (zgodnie z pkt 25 Regulaminu).

27. Jeżeli laureat nagrody natychmiastowej nie spełni warunków opisanych w pkt 26 Regulaminu, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje w dyspozycji Organizatora.

LOSOWANIA NAGRÓD GŁÓWNYCH

28. Losowania nagród głównych odbywają się w biurze Organizatora (ul. Chocimska 20/201, 00-791 Warszawa) pod nadzorem Komisji.

29. Terminy losowań nagród głównych.

W dniu 07.11.2023 r. losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 30.10.2023 roku od godz. 09:00:00 - 05.11.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 14.11.2023 r. losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 06.11.2023 roku od godz. 00:00:00 - 12.11.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 21.11.2023 r. losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 13.11.2023 roku od godz. 00:00:00 - 19.11.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 28.11.2023 r. losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 20.11.2023 roku od godz. 00:00:00 - 26.11.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 05.12.2023 r. losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 27.11.2023 roku od godz. 00:00:00 - 03.12.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 12.12.2023 r. losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 04.12.2023 roku od godz. 00:00:00 - 10.12.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 19.12.2023 r. losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 11.12.2023 roku od godz. 00:00:00 - 17.12.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 28.12.2023 r. losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 18.12.2023 roku od godz. 00:00:00 - 24.12.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 03.01.2024 r. losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 25.12.2023 roku od godz. 00:00:00 - 31.12.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

Podczas każdego losowania, losowana jest jedna nagroda główna.

Po wylosowaniu laureata nagrody głównej, losowane są trzy osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem (najpierw losowane są osoby rezerwowe nr 1, a następnie osoby rezerwowe nr 2 i osoby rezerwowe nr 3).

30.W dniu 03.01.2024 r. odbędzie się dodatkowe losowanie nagród głównych spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, nadesłanych w dniach 30.10.2023 roku od godz. 09:00:00 - 31.12.2023 roku do godz. 23:59:59. W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

Podczas losowania, losowane są 3 nagrody główne .

Po wylosowaniu laureatów nagród głównych, do każdego laureata nagrody głównej losowane są trzy osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem (najpierw losowane są osoby rezerwowe nr 1, a następnie osoby rezerwowe nr 2 i osoby rezerwowe nr 3).

31. Losowanie nagród głównych odbywa się poprzez losowy wybór z urny karteczek oznaczonych cyframi z zakresu od 0 do 9, które utworzą liczbę, do której przyporządkowany jest zwycięski numer zgłoszenia zarejestrowany w bazie danych Organizatora.

Jednocześnie ustala się następujące zasady dokonywania losowania z urn.

Przed każdym losowaniem, w programie komputerowym Excel każdemu zarejestrowanemu zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID od 1 do X). Losowanie zwycięskiego zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn karteczek z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń wynosi 17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim zgłoszeniem będzie zgłoszenie o numerze (ID) 5142. Przy czym w przypadku urny zawierającej karteczki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość cyfr uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku gdy pierwsza cyfra unikalnego numeru (ID) wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 karteczki z cyframi 0, 1 oraz 2).

W przypadku, gdy:

Ø powstała w wyniku losowania liczba jest równa 0 lub przewyższa wartość liczby X, wówczas losowanie jest przeprowadzane ponownie, aż do momentu, gdy powstała w wyniku losowania liczba utworzy liczbę z zakresu od 1 do X,

Ø zostanie wylosowany laureat, który wygrał już jedną nagrodę główną, wówczas losowanie dla danej nagrody jest przeprowadzane ponownie.

Z każdego losowania sporządzany jest protokół.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE GŁÓWNEJ.

32.W ciągu dwóch dni roboczychod losowania nagrody głównej, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanym laureatem/osobami rezerwowymi. Połączenie telefoniczne jest dokonywane na numer telefonu laureata/osoby rezerwowej, podany podczas dokonania zgłoszenia do Loterii.

33.Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje imię. Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana jest sześciokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajęte", następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 30 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 30 minutach.

33.1 Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem, nie uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on prawo do nagrody. Kolejnego dnia roboczego podejmowana jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 29 lub pkt 30, dla której jest powtórzona procedura niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową wymogów niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie zostanie wydana i pozostaje w dyspozycji Organizatora.

34. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem/osobą rezerwową nagrody głównej (o której mowa w pkt 33 Regulaminu) jest on powiadomiony o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wylosowany laureat/osoba rezerwowa nagrody głównej nabywa po dostarczeniu przesyłką rejestrowaną w ciągu 7 dni roboczych (od dnia przeprowadzenia rozmowy telefonicznej zgodnie z pkt 33) na adres Organizatora: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań z dopiskiem „LOTERIA NIVEA MEN - ROZEGRAJ MECZ O NAGRODY” (liczy się data wpływu do Organizatora) następujących dokumentów:

a) Wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik do Regulaminu, zawierającego:

§ dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość), rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL (a w przypadku braku PESEL należy podać datę urodzenia, adres zamieszkania i obywatelstwo),

§ numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, który został wpisany w Formularzu rejestracyjnym do Loterii,

§ datę wypełnienia oświadczenia,

§ oświadczenie o pełnoletniości i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu),

§ oświadczenie dotyczące zapoznania się z regulaminem Loterii i akceptacji jego warunków.

b) Oryginału Dowodu Zakupu zgłoszonego do Loterii i wylosowanego (dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z danymi podanymi w Formularzu rejestracyjnym do Loterii oraz Dowód Zakupu musi spełniać warunki określone w pkt 14.1).

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Organizatora po 7 dniach roboczych od dnia przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 33, nie są uwzględniane.

W dniu przeprowadzenia ww. rozmowy telefonicznej, na e-mail laureata/osoby rezerwowej podany podczas rejestracji Organizator wysyła informację o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody. Dodatkowo laureat/osoba rezerwowa jest poproszona o przesłanie skanu/zdjęć dokumentów określonych w pkt 34 a) i b), na adres email: a.nowacka@goldensubmarine.com przed wysłaniem tych dokumentów Organizatorowi w oryginale.

Organizator zastrzega sobie prawo do żądania wysłanego w formie e-mail najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w pkt 33, dostarczenia przez laureata/osobę rezerwową wraz z ww. dokumentami wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych do Loterii.

Organizator odsyła nadesłane Dowody Zakupu tylko na prośbę laureata.

35. Jeżeli laureat nagrody głównej nie spełnia warunków opisanych w pkt 34 Regulaminu, wówczas nagroda główna przechodzi na osobę rezerwową nr 1 (w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 29 lub pkt 30 Regulaminu) tzn.: najpóźniej 11 dnia roboczego od przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z laureatem, o której mowa w pkt 33, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 34 Regulaminu w stosunku do pierwszej osoby rezerwowej.

Jeżeli osoba rezerwowa nr 1 nie spełnia warunków opisanych w pkt 34 Regulaminu, wówczas nagroda główna przechodzi na osobę rezerwową nr 2 (w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 29 lub pkt 30 Regulaminu) tzn.: najpóźniej 11 dnia roboczego od przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 33 z osobą rezerwową nr 1, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 32, 33 i 34 Regulaminu w stosunku do osoby rezerwowej nr 2.

Jeżeli osoba rezerwowa nr 2 nie spełnia warunków opisanych w pkt 34 Regulaminu, wówczas nagroda główna przechodzi na osobę rezerwową nr 3 (w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 29 lub pkt 30 Regulaminu) tzn.: najpóźniej 11 dnia roboczego od przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 33 z osobą rezerwową nr 2, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 32, 33 i 34 Regulaminu w stosunku do osoby rezerwowej nr 3.

Jeżeli osoba rezerwowa nr 3 nie spełnia warunków opisanych w pkt 34 Regulaminu, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje w dyspozycji Organizatora.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

36. Lista zwycięzców nagród głównych (imię, pierwsza litera nazwiska) publikowana jest sukcesywnie na stronie www.nivea.pl/loteria po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody. Lista dostępna będzie do dnia 29.04.2024 r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

37. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

38.Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje co najmniej 3 osobowa Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez niego Regulaminu. Członkowie Komisji posiadają zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem loterii promocyjnych.

WYDAWANIE NAGRÓD

39. Nagrody główne oraz nagrody natychmiastowe I i II stopnia Organizator wysyła na adres korespondencyjny podany przez laureata zgodnie z pkt 26 lub 34 Regulaminu, najpóźniej w dniu 29.03.2024 r.

40. Nagroda natychmiastowa III stopnia, przesyłana jest na adres e-mail, który laureat wpisał w Formularzu rejestracyjnym do Loterii, najpóźniej w dniu 29.03.2024 r.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
41. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników Loterii od dnia rozpoczęcia Loterii, najpóźniej do dnia 15.04.2024 r. (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).

42. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesyłką rejestrowaną) na adres: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań z dopiskiem „LOTERIA NIVEA MEN - ROZEGRAJ MECZ O NAGRODY” lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: loteria@swiatnivea.pl wpisując w tytule „LOTERIA NIVEA MEN - ROZEGRAJ MECZ O NAGRODY - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania.W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznejUczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

43. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora nie później jednak niż do 29.04.2024 r., włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji przesyłką rejestrowaną, Organizator przesyła odpowiedź na reklamacjęna adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres elektroniczny wskazany przez Uczestnika.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

44. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

45. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

DANE OSOBOWE

46. Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii, będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”).

47. W ramach Loterii przetwarzane będą następujące dane osobowe:

§ imię, e-mail, numer telefonu komórkowego - dotyczy Uczestników,

§ imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji na adres e-mail) - dotyczy Uczestników/laureatów, którzy złożyli reklamację,

§ imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny - dotyczy laureata nagrody natychmiastowej I i II stopnia,

§ imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego - dotyczy laureata nagrody natychmiastowej III stopnia,

§ imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość), rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku braku numeru PESEL adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo) - dotyczy laureata nagrody głównej, który przedłożył Organizatorowi ww. dane zgodnie z pkt 34 Regulaminu,

§ imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, należy podać adres zamieszkania i obywatelstwo) - dotyczy laureata, który zażąda wystawienia zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

48. Uczestnicy Loterii zobowiązani są do informowania każdego Administratora wskazanego poniżej o jakiejkolwiek zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

49. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Loterii ( dalej: „Administrator I”) jest NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf.com , dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka.

50. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator I informuje, Uczestników i laureatów Loterii, iż:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

i. realizacji Loterii, w tym komunikacji z Uczestnikiem/laureatem Loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj.: niezbędność przetwarzania tych danych do zawarcia i wykonania umowy o realizację Loterii, w tym wydania nagród,

oraz

ii. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora I (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

2) prawnie uzasadnionym interesem Administratora I jest możliwość obrony lub dochodzenie jego roszczeń;

3) Administrator I powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com;

4) Administrator I powierzy Spółce GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 61-626, przy ul. Szelągowskiej 18 przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii.

5) dane mogą być powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowana Loteria, wyłącznie w związku z Loterią, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej. Dodatkowo, dane osobowe laureatów Loterii są przekazywane firmom świadczącym usługi doręczenia przesyłek w celu wydania nagród;

6) dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Loterii, określony w pkt 6 Regulaminu oraz dodatkowo przez okres 6 m-cy po zakończeniu Loterii jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy zostaną laureatami Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła wypłata/wydanie nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, w celu udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia;

7) Uczestnikowi i laureatowi Loterii przysługuje prawo do żądania od AdministratoraI dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora I lub adres e-mail IDO@beiersdorf.com;

8) Uczestnik i laureat Loterii są uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

9) podanie danych osobowych przez Uczestników i laureatów Loterii jest warunkiem umownym, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Loterii;

10) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

11) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

51. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez laureatów Loterii w zakresie, w którym będą one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o grach hazardowych, a w szczególności art. 20 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 227) oraz danych osobowych Uczestników/laureatów Loterii w zakresie ewentualnych postępowań reklamacyjnych jest Organizator, tj. GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 61-626, przy ul. Szelągowskiej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem KRS 0000489569, o numerze NIP 779-232-38-33, o numerze REGON 300684897 reprezentowana przez komplementariusza: GoldenSubmarine Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szelągowskiej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem KRS 0000277446 (dalej: „Administrator II”) . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) to e-mail: iod@goldensubmarine.com.

52. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator II informuje Uczestników i laureatów Loterii, iż:

1) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Loterii, w szczególności:

i. w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, tj. obowiązku wystawienia, na żądanie laureata, zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze II - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),

ii. w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 41-43 Regulaminu (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze II - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 61 ust. 3 pkt 11 ustawy o grach hazardowych),

oraz

iii. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora II (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora II jest możliwość obrony lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji;

53.Administrator II powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: iod@goldensubmarine.com;

54.Dane mogą być powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowana Loteria, wyłącznie w związku z Loterią, w szczególności, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

55.Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Loterii, określony w pkt 6 Regulaminu oraz dodatkowo przez okres 6 m-cy po zakończeniu Loterii, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 41-43 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy zostaną laureatami Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła wypłata/wydanie nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, w celu udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia;

56.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do żądania od Administratora II dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora II lub adres e-mail iod@goldensubmarine.com;

57.Uczestnik Loterii jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

58.Podanie danych przez laureatów Loterii jest warunkiem ustawowym (art. 20 ust. 1 i ust 5 ustawy o grach hazardowych), a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia żądania. Podanie danych osobowych przez Uczestników Loterii w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia;

59.Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

60. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

61. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w okresie od dnia 23.10.2023 r. do dnia 29.04.2024 r. na stronie internetowej www.nivea.pl/loteria.

62. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

63.W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

64. W sytuacji, zagubienia lub zniszczenia Dowodu Zakupu przez Uczestnika, nie przysługuje Uczestnikowi żadne roszczenie wobec Organizatora.

65. Biuro Organizatora znajduje się w Warszawie (00-791) przy ul. Chocimskiej 20/201 i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy).

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne