Akcje Promocyjne

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ

„20 zł zwrotu za zakupy za min. 100 zł z kartą VISA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „ 20 zł zwrotu za zakupy za min. 100 zł z kartą VISA” (dalej jako „Oferta Promocyjna”).

2. W celu skorzystania z Oferty Promocyjnej należy być uczestnikiem programu Visa Oferty (znajdującego się na stronie: https://www.visaoferty.pl/terms ) oraz dokonać płatności na kwotę m.in. 100 zł w drogerii stacjonarnej sieci Hebe lub w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ z użyciem karty płatniczej VISA (dalej jako „karta VISA”).

3. Skorzystanie ze zwrotu w ramach Oferty Promocyjnej umożliwia otrzymanie jednorazowego zwrotu pieniędzy za zakupy w wysokości 20 zł w przypadku dokonania płatności na kwotę min. 100 zł w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2020 lub do wyczerpania budżetu przeznaczonego na Ofertę Promocyjną.

Szczegółowe zasady Oferty Promocyjnej określone zostały w dalszej części Regulaminu oraz w Regulaminie Programu Visa Oferty (znajdującego się na stronie: https://www.visaoferty.pl/terms (dalej jako „Regulamin Visa”).

4. Organizatorem Oferty Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel Drogerii Hebe, zwany dalej „Organizatorem”.

5. Organizatorem programu Visa Oferty jest Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, zwany dalej „Visa”.

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Oferta Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”) lub w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ (dalej jako „ Sklep hebe.pl”).

2. Oferta Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 01.12.2020 do dnia 31.12.2020r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania puli objętej Ofertą Promocyjną w zależności co nastąpi wcześniej. (dalej jako „ Czas Trwania Oferty Promocyjnej”).

§ 3. ZASADY OFERTY PROMOCYJNEJ

1. Uczestnikiem Oferty Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik ”) może być osoba spełniają wymogi określone w pkt. 2 regulaminu Visa Oferty (https://www.visaoferty.pl/terms), posiadająca ważną i zarejestrowaną kartę VISA na stronie visaoferty.pl, która w Czasie Trwania Oferty Promocyjnej dokona jednorazowej płatności (na jednym paragonie) na kwotę min. 100 zł z użyciem określonej powyżej karty VISA, w sposób określony poniżej.

2. W ramach Oferty Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 100 zł z użyciem karty VISA, Uczestnik otrzyma na konto bankowe jednorazowy zwrot pieniędzy za zakupy w wysokości 20 zł.

3. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy w wysokości 20 zł jest dokonanie płatności na kwotę m.in. 100 zł w drogerii stacjonarnej sieci Hebe lub w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ z użyciem karty płatniczej VISA w czasie trwania Oferty Promocyjnej.

4. Oferta jest ograniczona do jednego zwrotu dla Konta Cashback.

5. Tylko pierwsza dopuszczalna transakcja dokonana przy użyciu jakiejkolwiek karty zarejestrowanej na koncie Uczestnika w czasie trwania Oferty Promocyjnej będzie dopuszczalna do zwrotu.

6. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednej karty VISA dołączonej do jego konta, zwrot pieniędzy nadal będzie wypłacony dla niniejszej Oferty Promocyjnej tylko jeden raz, bez względu na liczbę transakcji dokonanych podczas trwania oferty.

7. Szczegóły dotyczące płatności kartą VISA znajdują się w regulaminie dla posiadaczy kart VISA zamieszczonym na stronie https://www.visaoferty.pl/terms .

8. Oferta Promocyjna łączy się z innymi promocjami. Jednakże warunkiem skorzystania z Oferty Promocyjnej jest zapłata nominalnej wartości za zakupy minimum 100 zł z otrzymanymi obniżkami, rabatami, promocjami itp.

9. Sposób, termin i szczegóły dotyczące zwrotu środków określone zostały w Regulaminie Visa.

§ 4. REKLAMACJE

1. W przypadku przeprowadzenia Oferty Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Wszelkie reklamacje związane z użyciem karty VISA , zwrotem za zakupy powinny być zgłaszane Visa w sposób określony w Regulaminie Visa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozpoznania reklamacji przez Visa i nie ma na taką reklamację wpływu.

3. Reklamacja związana z produktami zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl.

4. Warunki realizacji zwrotu oraz wszelkie związane z nimi elementy realizowane są pomiędzy Uczestnikiem a Visą lub osobą trzecią. Organizator nie jest stroną takich transakcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, częściowo czy w całości, z tytułu jakichkolwiek strat, kosztów czy wydatków poniesionych przez Uczestnika w wyniku działań Visa lub osób trzecich, ich Ofert lub też produktów czy usług. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw konsumenta. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja dotyczących zakupionych produktów może zostać złożona:

a) pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b) pocztą na adres ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,

5. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

6. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

8. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:

10. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

11. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

12. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

13. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest nawww.visaoferty.pl i na hebe.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz regulaminami wskazanymi w §3 ust. 6 stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia Oferty Promocyjnej w trakcie obowiązywania Oferty Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.visaoferty.pl oraz na hebe.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania na stronie hebe.pl.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne