Akcje Promocyjne

Zasady udziału w akcji "Wypróbuj DOVE MANGO żel pod prysznic 400 ml”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej (dalej zwanej „Akcją”) pod nazwą "Wypróbuj DOVE MANGO żel pod prysznic 400 ml” (dalej zwane „żel pod prysznic DOVE MANGO”).

1.2 Organizatorem Akcji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, REGON: 301002718, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 zł, nr BDO 000041229 – właściciela Drogerii Hebe, zwanym dalej „Organizatorem”.
Fundatorem Akcji jest Unilever Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warsaw, Poland; NIP 5213390341.

1.3 Celem przeprowadzenia Akcji jest przekazanie wybranym Klientom Drogerii Hebe – członkom programu lojalnościowego My Hebe –kosmetyku, jakim jest żel pod prysznic DOVE MANGO, po wyrażeniu przez nich zgody na wzięciu udziału w Akcji „Wypróbuj DOVE MANGO żel pod prysznic 400 ml” w celu poznania ich opinii o tym produkcie. Fundator dostarcza produkty na potrzeby testowania: żel pod prysznic DOVE MANGO. Z zastrzeżeniem limitu określonego w pkt 2.6. Regulaminu każdej osobie biorącej udział w Akcji wydawany zostanie 1 kosmetyk - żel pod prysznic DOVE MANGO.

1.4 W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Fundatora oraz innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Akcji, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

1.5 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, Organizator zastrzega sobie wybór uczestników Akcji według własnych kryteriów i uznania. Organizator nie jest związany żadnymi zgłoszeniami chęci uczestnictwa w Akcji, jak również nie jest zobowiązany do ujawniania lub uzasadniania kryteriów wyboru uczestników do udziału w Akcji. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają reklamacji.

1.6 Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.7. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

1.8. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.9. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

2. ZASADY AKCJI

2.1 W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, będące członkiem programu lojalnościowego My Hebe, które w okresie obowiązywania Akcji spełnią wszystkie poniższe warunki oraz posiadają aktywny status My Hebe VIP.

2.2 Warunkiem udziału w Akcji jest członkostwo w programie lojalnościowym My Hebe oraz posiadanie aktywnego statusu My Hebe VIP na dzień 07.12.2022 r. oraz udostępnienie poprawnego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego nie później niż w dniu 06.12.2022 r. oraz wyrażenie do dnia początku akcji zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, oraz osoba posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych.

2.3 Akcja rozpoczyna się w dniu 07.12.2022 r. i jest akcją zamkniętą, dedykowaną wybranej grupie Klientów Hebe, którzy posiadają aktywny status My Hebe VIP w programie lojalnościowym My Hebe.

2.4 W dniu 07.12.2022 r. wybrana do Akcji grupa Klientów z aktywnym statusem My Hebe VIP otrzyma email lub sms z zaproszeniem do udziału w Akcji.

2.5 Aby wziąć udział w akcji należy kumulatywnie spełnić następujące punkty:

Krok 1: Otrzymać w dniu 07.12.2022 r. e-mail lub sms z zaproszeniem do udziału w Akcji,

Krok 2: Po otrzymaniu emaila lub sms z zaproszeniem do Akcji należy kliknąć w grafikę lub link, który przeniesie odbiorcę na dedykowany adres strony dotyczącej Akcji (dostępnej tylko dla zaproszonych osób).

Krok 3: Na stronie dotyczącej Akcji możliwa jest rejestracja, która jest warunkiem otrzymania produktu - żel pod prysznic DOVE MANGO do testowania. Podczas rejestracji należy potwierdzić udział w Akcji akceptując Regulamin Akcji. Jeśli rejestracja nie jest już możliwa, oznacza to, że wszystkie produkty zostały już rozdane i osoba chcąca wziąć udział w Akcji nie będzie mogła z tej Akcji skorzystać. Podczas rejestracji należy podać numer karty My Hebe, imię i nazwisko posiadacza karty My Hebe oraz adres e-mailowy i numer telefonu (w celu możliwości skontaktowania się z Klientem).

Krok 4: Po poprawnej rejestracji, która odbędzie się w dniu 07.12.2022 r. do godz. 23:59 i wyświetleniu się komunikatu z potwierdzeniem przydzielenia produktu - żel pod prysznic DOVE MANGO Klient powinien zgłosić się do wskazanego Hebe w dniach
08-12.12.2022 r. i po okazaniu karty My Hebe oraz numeru kuponu uprawniającego do odbioru – odebrać produkt - żel pod prysznic DOVE MANGO.

Krok 5: Produkt - żel pod prysznic DOVE MANGO zostanie wydany tylko osobom:

a) których numer karty My Hebe będzie identyczny z numerem karty My Hebe podanym podczas rejestracji do Akcji;

b) którym na stronie Akcji wyświetlił się komunikat z potwierdzeniem otrzymania produktu - żel pod prysznic DOVE MANGO oraz które otrzymały potwierdzenie mailowe lub SMS wraz z numerem kodu uprawniającym do odbioru,

c) które prawidłowo wykonały warunki Regulaminu oraz Kroki 1 – 5 Regulaminu

Krok 6: Przez kolejne dni Klienci biorący udział w akcji będą korzystali z produktu Żel pod prysznic DOVE MANGO w celu wyrobienia sobie opinii o produkcie.

Krok 7: Najpóźniej do dnia 19.12.2022 r. osoby zakwalifikowane do Akcji otrzymają e-mail z ankietą dotyczącą produktu - żel pod prysznic DOVE MANGO. Ankietę należy wypełnić zgodnie ze swoimi odczuciami i opinią na temat testowanego zestawu i odesłać do dnia 23.12.2022 r.

2.6 Ilość produktu - żel pod prysznic DOVE MANGO przeznaczonego Akcji jest ograniczona względem każdej Drogerii Hebe. Możliwość wypróbowania produktu otrzyma pierwsze 300 osób, które poprawnie wykonają kroki od 1 do 4, wymienione w podpunkcie 2.5, w 2. punkcie regulaminu (“Zasady Akcji”). Po wyczerpaniu ilości dostępnych produktów strona z rejestracją do Akcji będzie nieaktywna.

2.7 O udziale w Akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

2.8 Produkt - żel pod prysznic DOVE MANGO można odebrać tylko we wskazanej na stronie Akcji drogerii Hebe (adres każdej drogerii Hebe jest wyświetlony przy potwierdzeniu otrzymania produktu). Próba odbioru w innej Drogerii Hebe nie zostanie uznana za prawidłowe wykonanie wymogów Akcji, a produkt nie zostanie wydany.

2.9 Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie podczas odbioru produktu karty My Hebe z czytelnym kodem kreskowym lub podyktowanie numeru karty My Hebe, okazanie karty w aplikacji Hebe oraz numeru kodu uprawniającego do odbioru produktu - żel pod prysznic DOVE MANGO, podanego w wiadomości email lub SMS z potwierdzeniem zakwalifikowania się do Akcji. Numer karty My Hebe musi być identyczny z numerem karty podanym podczas rejestracji do Akcji. Jedna osoba może odebrać tylko jeden produkt - żel pod prysznic DOVE MANGO. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkt zostanie odebrany przez osobę nieuprawnioną do posługiwania się kartą programu lojalnościowego My Hebe.

2.10 Uczestnicy Akcji są zobowiązani do wyrażenia opinii na temat odebranego produktu Żel pod prysznic DOVE MANGO. Wyrażenie opinii o produkcie jest podstawą do uwzględniania uczestnika w kolejnych Akcjach.

2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników ankiet w formie anonimowych statystyk oraz wybranych komentarzy po redakcji w materiałach promocyjnych Hebe oraz do udostępniania tych statystyk oraz komentarzy kontrahentom, będącym fundatorami produktów. Przystępując do niniejszego testowania, akceptując postanowienia Regulaminu uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, czasowej na okres 5 lat począwszy od momentu opublikowania komentarza licencji do komentarzy oraz opinii dotyczących produktów testowanych (dalej jako „Utwór”). Organizator ma prawo do wykonywania praw zależnych do komentarzy. Licencja obejmuje korzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych z Utworów w celach związanych z prowadzoną przez Organizatora i Fundatora działalnością. Licencja obejmuje korzystanie z Utworów i ich fragmentów na potrzeby działań reklamowych i promocyjnych prowadzonych przy użyciu kanałów tradycyjnych i digital Organizatora i Fundatora, (tj. profilów w mediach społecznościowych, newsletterów oraz stron internetowych), a w szczególności następujące pola eksploatacji:

a) wprowadzenie Utworów do pamięci komputerowej oraz/lub Internetu, urządzeń mobilnych czy sieci komputerowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zamieszczenia Utworów na profilach w mediach społecznościowych, newsletterach lub stronach internetowych Organizatora i Fundatora,

b) odtwarzanie, ekspozycję, nadawanie i retransmisję Utworów oraz udostępnianie ich na profilach w mediach społecznościowych, newsletterach i stronach internetowych Organizatora i Fundatora, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie indywidualnie przez siebie wybranym;

c) rozpowszechnianie Utworów przez Internet w ramach profilów w mediach społecznościowych, newsletterach i stronach internetowych Organizatora i Fundatora,

d) utrwalanie, wydawanie, zwielokrotnianie Utworów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i wydań jakąkolwiek techniką, w tym sporządzanie egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach.

2.12 Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu.

2.13 Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Akcji.

2.14 Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

2.15 Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty pieniężnej.

3. REKLAMACJE

3.1 W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3.2 Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji.

3.3 W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

3.4 Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3.5 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

3.6 Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

3.7 Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Akcji. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Akcji jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w ramach i na potrzeby Akcji oraz skorzystania z udzielonej zgody na korzystanie i publikację treści zawartej w Ankiecie.

4.2. Uczestnik Akcji poprzez fakt przystąpienia do Akcji w drodze odpowiedzi na zaproszenie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest – w rozumieniu tej ustawy – Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie NIP 209-00-01-776. Przechowywanie danych odbywać się będzie do czasu trwania Akcji lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z Uczestnictwa w Akcji. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosi Uczestnik sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

4.3. Uczestnik Akcji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Akcji. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn. Uczestnik Akcji poprzez fakt przystąpienia do Akcji wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Akcji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Organizatora.

4.4. Uczestnik Akcji zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na cele związane z Akcją w brzmieniu przekazanym przez Organizatora. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi podstawę do dyskwalifikacji Uczestnika z udziału w Akcji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Zasady prowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

5.3 Organizator nie odpowiada za ewentualne błędy w adresie e-mail wprowadzone przez uczestnika Akcji i wynikające z tego konsekwencje. Organizator nie odpowiada również w przypadku bezczynności uczestnika Akcji np. nieodczytania e-maila w czasie trwania Akcji, jak też nieodczytania e-maila, który został zakwalifikowany jako SPAM. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych - uniemożliwiającą skontaktowanie się z Uczestnikiem, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie korespondencji mailowej, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika.

5.4 Uczestnik programu lojalnościowego My Hebe ma prawo do rezygnacji z udziału w Akcji w każdym czasie przed odebraniem produktu - żel pod prysznic DOVE MANGO.

5.5 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn techniczno-organizacyjnych. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestników o przyczynach i treści zmian, w szczególności w siedzibie Organizatora oraz poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.hebe.pl/ w odpowiednim terminie przed wejściem zmian w życie. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestnika, oraz nie będą pogarszać warunków Akcji.

5.7. Organizator ma prawo do zakończenia Akcji przed czasem z ważnych powodów, nie naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Akcji spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po jego stronie. Organizator poinformuje Uczestników o zakończeniu Akcji i jego przyczynach poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.

5.8 Produkty nieodebrane podczas trwania danej Akcji przepadają na korzyść Organizatora.

5.9 Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne