Konkursy

Losofun 5

Zasady aktywności: Zakochaj się w enzymach.


Czas trwania aktywności: 20.10.2022 r. – 02.11.2022 r.

Data losowania : 03.11.2022 r.

Wymagana aktywność – wykonanie łącznie poniższych czynności w terminie trwania aktywności:

a. zakup dwóch produktów marki Tołpa® (udokumentowanych na jednym paragonie) w sieci sklepów Hebe

b. dokonanie zgłoszenia tj. zarejestrowanie paragonu poprzez wypełnienie formularza na tolpa.losofun.pl.

Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zgłoszeń do loterii pod warunkiem, że każde zgłoszenie zostanie potwierdzone odrębnym paragonem.

Zakupy produktów dokonane na oddzielnych paragonach nie łączą się. Zestaw produktów marki tołpa® traktowany jest jako jeden produkt.

Zakup produktów przed lub po wskazanym terminem aktywności nie uprawnia do wzięcia udziału w aktywności.

Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon.

Nagrodami w aktywności są:

● Nagroda I stopnia: iPhone 13 Mini kolor biały, o wartości jednostkowej 3.899,00 zł brutto oraz dodatkowo kwota pieniężna w wysokości 433,00 zł brutto, która nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii – 3 nagrody.

● Nagroda II stopnia: ciepła bluza na jesień, o wartości jednostkowej 200,00 zł brutto – 30 nagród.

● Nagroda III stopnia: zestaw kosmetyków Tołpa, o wartości jednostkowej 30,00 zł brutto – 300 nagród.

Łączna wartość nagród: 27.996,00 zł brutto.

Jeden uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę danego stopnia.

Losowanie i wyłonienie zwycięzców:

Losowanie nagród nastąpi w dniu 03.11.2022 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w ramach aktywności. Wylosowane zostaną zwycięskie zgłoszenia do każdej z nagród oraz jedno zgłoszenie rezerwowe do każdej z nagród. Wyniki losowania dostępne będą w formie PDF do pobrania na stronie tolpa.losofun.pl nie później niż 30.11.2022 r.


Powiadomienie o wygranej i wysyłka nagród

Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania nagród. Wiadomość e-mail zawierać będzie link do formularza zwycięzcy, który wypełnia zwycięzca w celu uzyskania nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie. Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: imię i nazwisko (tożsame z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym), adres zamieszkania, na który wysłana zostanie nagroda. Na żądanie Organizatora, Uczestnik jest zobowiązany dołączyć do formularza zwycięzcy skan lub zdjęcie paragonu, którego numer i data jest tożsamy z danymi podanymi w zwycięskim zgłoszeniu. W przypadku nagrody iPhone 13 mini dodatkowo Uczestnik podaje numer PESEL, numer i serię dokumentu tożsamości. W przypadku braku numeru PESEL, Zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do Nagrody. Nagrody zostaną wysłane na adresy podane w formularzach zwycięzców do 16.12.2022 r.

Regulamin loterii LosoFUN 5 wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie tolpa.losofun.pl

Organizatorem loterii pt. LosoFUN jest https://www.nofsza.pl/

Informacja dot. danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników Aktywności: “Loteria zakochaj się w enzymach” (dalej “Aktywność”) prowadzonej w ramach loterii promocyjnej “LosoFun 5” (dalej “Loteria”) jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Aktywności będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika Aktywności są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Aktywności, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria/Aktywność, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Aktywności mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do


ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).

Polityka prywatności : https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne