Regulaminy

REGULAMIN KANAŁÓW INTERNETOWYCH W HEBE (PDF)

REGULAMIN KANAŁÓW INTERNETOWYCH HEBE
obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 6 marca 2023 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kanałów Internetowych Hebe, w tym obowiązki Hebe i Użytkownika.

§ 1 Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą, należy
je rozumieć w opisany poniżej sposób:

APLIKACJA lub APLIKACJA MOBILNA HEBE

dostarczane przez Usługodawcę oprogramowanie pod nazwą „Hebe zdrowie i piękno”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym pozwalające na komunikowanie się z internetową platformą handlową umożliwiającą sprzedaż detaliczną produktów oferowanych przez Hebe i Partnerów na zasadach opisanych w Regulaminie Zakupów Internetowych w Hebe;

DROGERIA INTERNETOWA HEBE
prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod adresem www.hebe.pl, internetowa platforma handlowa umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów oferowanych przez Hebe i Partnerów na zasadach opisanych w Regulaminie Zakupów Internetowych w Hebe;

KANAŁY INTERNETOWE HEBE
łącznie: Aplikacja Mobilna Hebe oraz Drogeria Internetowa Hebe;

PARTNER
przedsiębiorca uprawniony do sprzedaży produktów w Kanałach Internetowych Hebe;

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dokument dostępny w Kanałach Internetowych Hebe, opisujący w szczególności zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Kanałów Internetowych Hebe;

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MY HEBE
program lojalnościowy My Hebe, którego warunki uczestnictwa określa Regulamin Programu Lojalnościowego My Hebe , dostępny w Kanałach Internetowych Hebe;

REGULAMIN ZAKUPÓW
dostępny w Kanałach Internetowych Hebe Regulamin zakupów internetowych w Hebe określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami a Hebe lub Partnerami;

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MY HEBE

dostępny w Kanałach Internetowych Hebe Regulamin My Hebe określający zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym My Hebe;

USŁUGODAWCA lub HEBE Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718, nr BDO 000041229;

UŻYTKOWNIK
osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób z Kanałów Internetowych Hebe, a w szczególności wyświetlająca powszechnie dostępne treści w Drogerii Internetowej Hebe lub w Aplikacji Mobilnej Hebe.

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu, ilekroć w jakichkolwiek materiałach używanych lub udostępnionych przez Usługodawcę lub Partnera, w tym w Kanałach Internetowych Hebe są (albo były) używane:

a) terminy i pojęcia o zbliżonym brzmieniu lub znaczeniu do pojęć zdefiniowanych w niniejszym paragrafie - mają one znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie dla pojęć w nim zdefiniowanych, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp.;

b) odniesienia do „drogerii stacjonarnej Hebe”, „sieci drogerii Hebe”, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów, oznaczają odniesienia do sieci sklepów stacjonarnych Hebe.

4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. W ramach Kanałów Internetowych Hebe Usługodawca udostępnia Użytkownikowi funkcjonalności szczegółowo opisane w § 5.

2. Za korzystanie z Kanałów Internetowych Hebe, w tym pobranie Aplikacji Mobilnej Hebe, nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku korzystaniem z Kanałów Internetowych Hebe może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje, jak również wykorzystywanie przez Użytkownika Kanałów Internetowych Hebe lub ich funkcjonalności w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Kanałów Internetowych Hebe przez Hebe lub Partnerów, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Drogerii Internetowej Hebe, Aplikacji Mobilnej Hebe, do oprogramowania, know-how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, przysługują Usługodawcy, spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Usługodawca, lub Partnerom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z zawartości materiałów zamieszczonych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, o których mowa w poprzednim zdaniu, powinno następować w sposób zgodny z Regulaminem i wymaga zgody Usługodawcy, Partnera lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do danego materiału.

5. Prezentowane w Kanałach Internetowych Hebe poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na temat urody, pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i produktowe, mają jedynie charakter informacyjny oraz pomocniczy i nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią Hebe.

6. Hebe dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy i sztuce pielęgnacji zdrowia i urody. Hebe w Kanałach Internetowych Hebe nie udziela indywidualnej pomocy ani porad, w szczególności porad farmaceutycznych bądź medycznych, ani nie świadczy usług medycznych, kosmetycznych czy farmaceutycznych, a Kanały Internetowe Hebe są przede wszystkim platformami sprzedażowymi, informacyjnymi oraz komunikacyjnymi.

7. Użyte w Kanałach Internetowych Hebe zwroty "porady" i "pomoc" powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z urodą. Nie mogą być traktowane na równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w tym jednostki i instytucje, w szczególności lekarzy, kosmetologów czy farmaceutów.

§ 3 Korzystanie z Drogerii Internetowej Hebe

1. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Drogerii Internetowej Hebe zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Drogerii Internetowej Hebe lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Drogerii Internetowej Hebe (tj. z chwilą wejścia do Drogerii Internetowej Hebe). Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi dostępu do Drogerii Internetowej Hebe przez opuszczenie Drogerii.

2. W celu korzystania z Drogerii Internetowej Hebe, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 4 Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Hebe

1. Umowa o korzystanie z Aplikacji Mobilnej Hebe zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony, z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji Mobilnej Hebe na urządzeniu mobilnym. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z Aplikacji Mobilnej przez odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego.

2. W celu korzystania z Aplikacji Mobilnej Hebe, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Usługodawca dostarcza Aplikację, tj. umożliwia korzystanie z niej, niezwłocznie po jej pobraniu przez Użytkownika ze sklepu Google Play Store, Apple App Store Gallery i zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym Użytkownika.

4. W przypadku, gdy Użytkownik pobrał i zainstalował Aplikację, a Usługodawca nie umożliwił korzystania z niej na zasadach opisanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien wezwać Usługodawcę do jej prawidłowego dostarczenia. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą pocztą elektroniczną na adres e-mail pomoc@hebe.pl. Aplikacja jest dostarczana Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji żądania, o którym mowa w niniejszym punkcie, przez Usługodawcę. W sprawach szczególnie skomplikowanych, termin dostarczenia Aplikacji może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 14 (czternastu) dni. Usługodawca informuje Użytkownika o takim przedłużeniu terminu i wskazuje przyczynę przedłużenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. Użytkownikowi, który wezwał Usługodawcę do dostarczenia Aplikacji, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Aplikacji, jeżeli Usługodawca nie zrealizował żądania Użytkownika niezwłocznie lub w dodatkowym terminie 14 dni. Użytkownikowi przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Aplikacji bez wzywania Usługodawcy do jej prawidłowego dostarczenia, jeżeli:

a) Usługodawca oświadczył lub z okoliczności wynika, że nie dostarczy Użytkownikowi Aplikacji, lub

b) Usługodawca nie dostarczył Aplikacji niezwłocznie (tj. Użytkownik nie uzyskał do niej dostępu po pobraniu i instalacji na urządzeniu mobilnym), a natychmiastowa dostępność Aplikacji miała dla Użytkownika istotne znaczenie.

6. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji może wymagać dostępu do określonych zasobów urządzenia mobilnego Użytkownika, takich jak zdjęcia/multimedia, identyfikator urządzenia mobilnego lub geolokalizacja. Odmowa dostępu do takich zasobów może wpływać na ograniczenie dostępu do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji lub ich poprawne działanie. Usługodawca informuje Użytkownika o wymaganym dostępie do określonych zasobów urządzenia mobilnego poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji.

7. Usługodawca dostarcza okresowe aktualizacje Aplikacji i informuje Użytkowników o ich dostępności przez okres obowiązywania umowy o korzystanie z Aplikacji. Usługodawca informuje o dostępnej aktualizacji Aplikacji i ewentualnych konsekwencjach jej niezainstalowania, za pośrednictwem Google Play Store oraz Apple App Store lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji.

8. Aby poprawnie zainstalować aktualizację Aplikacji na urządzeniu mobilnym, Użytkownik powinien postępować zgodnie ze standardowym procesem instalacji aktualizacji aplikacji mobilnych na swoim urządzeniu mobilnym lub zgodnie z wytycznymi Usługodawcy zawierającymi informacje o aktualizacji Aplikacji.

9. Usługodawca informuje, że instalacja niektórych aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Usługodawca informuje Użytkowników o takich aktualizacjach za pośrednictwem opisu aktualizacji dostępnego w Google Play Store, Apple App Store lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji.

10. Usługodawca rekomenduje instalowanie aktualizacji Aplikacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store lub Apple App Store. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji wynikające wyłącznie z braku instalacji aktualizacji, w następujących wypadkach:

a) Użytkownik, pomimo poinformowania o dostępnej aktualizacji Aplikacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, nie zainstalował jej w terminie o którym mowa powyżej,

b) Użytkownik nie postępował zgodnie z instrukcjami poprawnej instalacji aktualizacji Aplikacji o których mowa w ust. 8 powyżej i w konsekwencji nie zainstalował lub błędnie zainstalował tę aktualizację.

11. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.

12. Usługodawca zapewnia dostępność wsparcia technicznego w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji. W celu uzyskania wsparcia technicznego, należy skontaktować się z Usługodawcą:

a) poprzez formularz kontaktowy dostępny w Drogerii Internetowej Hebe,

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail pomoc@hebe.pl.

13. W przypadku braku dostępności Aplikacji lub niepoprawnego działania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą w celu ustalenia czy brak dostępności lub niepoprawne działanie Aplikacji wynikają z cech środowiska cyfrowego Użytkownika (np. właściwości urządzenia mobilnego, którym Użytkownik się posługuje lub połączenia sieciowego).

14. Usługodawca może z ważnej przyczyny wprowadzać zmiany w Aplikacji, które nie są niezbędne do zachowania jej zgodności z postanowieniami Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany w Aplikacji jest:

a) zmiana, rozbudowa lub ulepszenie sposobu wyświetlania treści dostępnych w Aplikacji,

b) ulepszenie funkcjonalności Aplikacji w celu poprawy jakości świadczenia usług przez Usługodawcę,

c) dostosowanie Aplikacji do zmian w środowisku technicznym Usługodawcy (tj. wykorzystywanego przez Usługodawcę sprzętu lub oprogramowania),

d) zmiany wynikające z konieczności dostosowania Aplikacji do wymogów dostawców sklepów z aplikacjami (np. Google Play Store, Apple App Store).

§ 5 Funkcjonalności dostępne w Kanałach Internetowych Hebe

1. Za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe Użytkownik ma możliwość przystąpienia do Programu Lojalnościowego My Hebe. Szczegółowe zasady przystąpienia do Programu Lojalnościowego My Hebe określa Regulamin Programu Lojalnościowego My Hebe.

2. Za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe Użytkownik ma możliwość zawierania umów sprzedaży produktów prezentowanych w Kanałach Internetowych Hebe. Szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży określa Regulamin Zakupów.

3. Za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe Użytkownik ma możliwość skorzystania z formularza kontaktowego. Funkcjonalność ta polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z Hebe poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Drogerii Internetowej Hebe.

4. Za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe Użytkownik ma możliwość skorzystania z czatu. Funkcjonalność czatu polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z Hebe poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem czatu umieszczonego w Kanałach Internetowych Hebe. Wiadomość na czacie inicjuje rozmowę „na żywo” z konsultantem po stronie Usługodawcy, w przypadku i zakresie jego dostępności. Czat służy zadawaniu pytań dotyczących Kanałów Internetowych Hebe oraz dostępnych na nich usług i produktów. Czat nie służy do udzielania porad fachowych, w tym medycznych lub kosmetycznych, oraz innej korespondencji dotyczącej zdrowia fizycznego lub psychicznego Użytkownika. Funkcjonalności czatu pozwalają na identyfikację konkretnej osoby i powiązanie jej z inną zapisaną aktywnością w Kanałach Internetowych Hebe, co pozwala na dostosowanie oferty oraz pełnienie profesjonalnej obsługi i serwisu.

§ 6 Przerwy techniczne

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Kanałów Internetowych Hebe. W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Usługodawca podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Usługodawcę w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.

§ 7 Likwidacja Kanałów Internetowych Hebe

1. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług dostępu do Kanałów Internetowych Hebe w każdym czasie i zlikwidować Kanały Internetowe Hebe z ważnej przyczyny, jaką jest:

a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Kanałów Internetowych Hebe i skutkująca koniecznością ich zamknięcia;

b) ekonomiczna nieopłacalność funkcjonowania poszczególnych Kanałów Internetowych Hebe lub podjęcie decyzji o zakończeniu ich funkcjonowania z innych przyczyn dotyczących Usługodawcy;

c) wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącego Kanałów Internetowych Hebe i skutkującego koniecznością ich zamknięcia;

d) wprowadzenie w miejsce Kanałów Internetowych Hebe innych form działalności Usługodawcy, w tym działalności sprzedażowo-promocyjnej.

2. O likwidacji Kanałów Internetowych Hebe Użytkownicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu w formie komunikatu zamieszczonego w Kanałach Internetowych Hebe.

3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Usługodawcy likwidacji Kanałów Internetowych Hebe w krótszym terminie niż wskazany w ust. 2. powyżej, komunikat zamieszczony w Kanałach Internetowych Hebe będzie wskazywać taki krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.

§ 8 Prawo odstąpienia

1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Drogerii Internetowej Hebe lub umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej Hebe bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa ust. 1 powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego zgodnie z ust. 3 poniżej. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

3. Oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik może złożyć na piśmie wysyłając takie oświadczenie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w § 12 ust. 7 lit. c) Regulaminu lub drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres e-mail wskazany w § 12 ust. 7 lit. a) Regulaminu lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie Drogerii Internetowej Hebe dostępnego w zakładce Biuro Obsługi Klienta.

4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie przez Uczestnika stosownego oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Odstąpienie od umowy o korzystanie z Drogerii Internetowej Hebe lub umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej Hebe nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy o udział w Programie Lojalnościowym My Hebe. Zasady odstąpienia od umowy o udział w Programie Lojalnościowym My Hebe określa Regulamin Programu Lojalnościowego My Hebe.

§ 9 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Hebe drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail pomoc@hebe.pl, za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Drogerii Internetowej Hebe oraz pocztą tradycyjną na adres Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

2. Reklamacja powinna zawierać: informację, której usługi dotyczy, przyczyny składania reklamacji (np. opis nieprawidłowości), adres e-mail lub adres do doręczeń osoby zgłaszającej reklamację. W przypadku, jeśli reklamacja nie zawiera danych niezbędnych do jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się o przekazanie informacji uzupełniających.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru pod adresem: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. W przypadku reklamacji dotyczącej funkcjonowania Aplikacji, zawierającej żądanie doprowadzenia Aplikacji do zgodności z umową (tj. żądanie dostarczenia Aplikacji lub usunięcia nieprawidłowości uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z jej funkcjonalności), Usługodawca może odmówić jej uwzględnienia, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności z umową nie jest możliwe po stronie Usługodawcy i Usługodawca poinformował o tej okoliczności w odpowiedzi na reklamację, lub

b) doprowadzenie do zgodności z umową zgodnie z żądaniem Użytkownika wymaga nadmiernych kosztów dla Usługodawcy i Usługodawca poinformował o tej okoliczności w odpowiedzi na reklamację.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Użytkownika dotyczącej Aplikacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca doprowadza Aplikację do zgodności z umową w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia do Usługodawcy. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 30 (trzydziestu) dni.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. W związku z korzystaniem z Kanałów Internetowych Hebe, Hebe przetwarza dane osobowe Użytkowników. Informacje o celach i warunkach, na jakich Hebe przetwarza dane osobowe Użytkowników, a także prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności .

§ 11 Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym momencie, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

d) wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

e) zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

f) zmiana funkcjonalności dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe;

g) zmiana zasad funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe;

h) zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

i) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

j) konieczność skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników, udostępniając zmieniony Regulamin w Kanałach Internetowych Hebe oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2023 roku i zastępuje dotychczasowy Regulamin Korzystania z Aplikacji Mobilnej Hebe.

2. Do spraw uregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe lub pobierając go w formacie PDF na urządzenie końcowe, z którego korzystają, a także sporządzając jego wydruk.

4. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.

5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Wszelkie umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

7. Z Usługodawcą można się kontaktować:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@hebe.pl;

b) telefonicznie pod nr telefonu: 22 206 54 00 (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora);

c) pisemnie na adres Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa;

d) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe;

e) za pośrednictwem czatu z konsultantem dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe.

Załączniki:

1. Minimalne wymagania techniczne

2. Formularz odstąpienia od umowy


Załącznik nr 1

Minimalne wymagania techniczne

I. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Drogerii Internetowej Hebe:

1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu,

2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki,

3. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

II. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji Mobilnej Hebe:

1. Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 i dostępem do Google Play Store lub z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 13.0 i dostępem do Apple App Store.

2. Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana:

a. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);

b. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet, przy czym połączenie z siecią Internet jest wymagane dla prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Aplikacji.

III. Podane wymagania minimalne pozwalają na uruchomienie usługi i korzystanie z Drogerii Internetowej Hebe oraz Aplikacji Mobilnej Hebe. Podane wymagania techniczne nie uwzględniają obciążenia wywołanego przez zainstalowane i uruchomione aplikacje Użytkownika, które korzystają z zasobów sprzętowych urządzenia końcowego Użytkownika.

IV. Hebe dokłada należytej staranności, by Drogeria Internetowa Hebe działała na wszelkich dostępnych przeglądarkach dostępnych na rynku. W sytuacji problemów technicznych z korzystaniem z Drogerii Internetowej Hebe lub Aplikacji Mobilnej Hebe zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@hebe.pl.


Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy (wzór)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

adres e-mail: pomoc@hebe.pl.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Drogerii Internetowej Hebe/ korzystanie z Aplikacji Mobilnej Hebe*.

Data zawarcia umowy:

………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

…………………………………………………………………………………………………………………

Data: …………………

*niewłaściwe skreślić

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne