Konkursy

Regulamin konkursu „Pure by Clochee”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Media Com - Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050676, NIP: 5251347382, kapitał zakładowy 148.200,00 zł (dalej „Organizator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Pure by Clochee” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej "Konkurs").

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 3 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.07.2019 r. o godzinie 10:00, a kończy się dnia 23.07.2019 r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

4. Fundatorem nagród jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł (dalej „Fundator”).

5. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, t.j.).

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a. są pełnoletnie;

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu;

e. w Czasie Trwania Konkursu wykonały zadanie konkursowe udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu i dostępne w poście konkursowym na profilu Hebe w serwisie Facebook pod adresem https://www.instagram.com/drogeriehebe/ (dalej: „Zgłoszenie”).

2. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora lub Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Konkurs będzie trwać od dnia 16.07.2019 r. od godziny 10:00 do dnia 23.07.2019 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń.

3. Zadaniem Uczestnika jest oznaczenie w komentarzu pod zdjęciem konkursowym profilu osoby, którą obdarowałby/ałaby wegańskim, letnim zestawem kosmetyków i napisanie jaka przygoda czeka obie osoby w te wakacje! Odpowiedź musi zostać udzielona w formie komentarza pod grafiką konkursową, umieszczoną na profilu https://www.instagram.com/drogeriehebe/  w dniu 16.07.2019 r., o godzinie 10:00.

4. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, w terminie do dnia 31.07.2019 Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń 10 (słownie: dziesięć) osób, które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej, w komentarzu pod grafiką konkursową, przesłały najbardziej kreatywną i najbardziej oryginalną odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej „Zwycięzca”). Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pod komentarzem zawierającym Zgłoszenie. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem e-maila danych, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

6. Zwycięzca jest zobowiązany wysłać drogą mailową na adres: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl skan uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie, Nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu lub Nagroda pozostanie u Fundatora.

7. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Zwycięzcy danych, o których mowa w § 3 ust. 6  Regulaminu.

8. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

9. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

10. W przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 3 ust. 8 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

11. Po zakończeniu Konkursu - w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zakończenia Konkursu – Komisja Konkursowa wyśle informacje o nagrodzie do 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców.

§ 4 Nagrody

10. Dla 10 (słownie: dziesięciu) najlepszych Zgłoszeń w Konkursie, przewidziano po 1 zestawie do pielęgnacji twarzy składającym się z produktów marki Pure by Clochee, o łącznej wartości: 129,97 zł.

Zestaw składa się z następujących produktów:

1. PURE BY CLOCHEE Łagodząca Mgiełka do Twarzy, 200ml – 34,99zł

2. PURE BY CLOCHEE Nawilżająca Emulsja Oczyszczająca, 200ml – 39,99zł

3. PURE BY CLOCHEE Krem Kojąco Łagodzący, 50ml – 54,99zł

2. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całkowitej wartości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ponieważ podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody.

4. Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

5. Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę niezależnie od ilości przesłanych Zgłoszeń.

6. Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany Nagrody na inną, ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

7. W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu lub zwrocie Nagrody Fundatorowi. W przypadku przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu z powodu rezygnacji któregokolwiek Zwycięzcy, Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu.

8. Nagroda nieodebrana w terminie pozostaje własnością Fundatora.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do dnia 19 września 2019 na adres: Media Com Warszawa Sp. z o. o., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa lub e-mailem: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl.  Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję;

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w ich wizerunek.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776. Przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu Administrator powierza Organizatorowi - Media Com Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, NIP: 5251347382, który będzie przetwarzał je w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród przez czas trwania Konkursu i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów prawa dane będą przechowywane przez okres, w  którym Organizator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników:  Imię i nazwisko, a w przypadku Laureatów przetwarzane są również dane w postaci: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.

5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.

6. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów praw, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.hebe.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu lub wprowadzenia istotnych zmian z funkcjonowaniem strony wynikających z jej rozwoju lub postępu technologicznego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpływanie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w komunikacie o Konkursie na stronie https://www.facebook.com/hebe/.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

6. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2019 r.


ZAŁĄCZNIK nr 1 DO REGULAMINU

(Laureat zobowiązany jest do przesłania uzupełnionego i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: konkurs_hebe@mediacomcreate.com.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia laureatów)

a) Adres e-mail……………………………………………………………………………..

b) Imię i nazwisko…………………………………….……………………………………

c) Data urodzenia………………………………………...…….………………………….

d) Pełny adres zamieszkania………………………………….….…………………

…………………………………………………………………..…………….………………………

e) Numer telefonu……………………………….…………………………………………

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Laureatów.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776. Administrator powierzył Media Com Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050676, NIP: 5251347382, przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacja Konkursu. Dane osobowe, podane powyżej, nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia, chyba że Administratorowi będzie przysługiwało prawo przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zostałem także poinformowany o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania, jak również niezbędności ich podania do wzięcia udziału w Konkursie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i go zaakceptowałem.”

ZAŁĄCZNIK nr 2 DO REGULAMINU

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych osoby oznaczonej przez Uczestnika Konkursu „Pure by Clochee” organizowanego na portalu internetowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/hebe/. Pani/Pana dane osobowe zostały wskazane przez Uczestnika Konkursu w celu wykonania zadania konkursowego.

Z chwilą otrzymania Pani/Pana danych osobowych, ich administratorem stał się Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o przesłankę wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanym z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do następujących celów:

  1. ocena zadania konkursowego wykonanego przez Uczestnika Konkursu;
  2. wyłonienie zwycięzców Konkursu;
  3. rozstrzygnięcie reklamacji

2. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

W celach wskazanych w pkt 1 Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych:

  1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.

3. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz upoważnieni pracownicy spółki Media Com Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050676, NIP: 5251347382, której Administrator powierzył przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Pure by Clochee”. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

5. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres uprawniający do złożenia reklamacji, a w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika Konkursu do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  3. prawa do żądania usunięcia jej Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem (kontakt: bok@biedronka.eu).

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne