Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kupon rabatowy na otwracie sklepu Hebe w Galerii Hajnówka ”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Kupon rabatowy na otwracie sklepu Hebe w Świeciu” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

§ 2.

Czas i miejsce trwania promocji

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym w Hajnówce w Galerii Hajnówka, w godzinach jego otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe” ).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 25.08.2023 do dnia 02.09.2023 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”), przy czym:

a) voucher można otrzymać w terminie od dnia 25.08.2023 do 28.08.2023 (dalej jako „Czas Wydawania Kuponów Rabatowych”)

b) voucher może zostać wykorzystany w terminie od dnia 26.08.2023 do 02.09.2023 r. (dalej jako „Czas Wykorzystania Kuponu Rabatowego”), nie wcześniej niż następnego dnia od daty otrzymania vouchera.

§ 3.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona transakcji kupna produktów w sposób określony poniżej.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu w Czasie Wydawania Kuponów Rabatowych jednorazowego łącznego (na jednym paragonie) zakupu produktów za kwotę co najmniej
80 zł Uczestnik otrzyma kupon rabatowy o wartości 20 zł (dalej jako „Kupon rabatowy”) do wykorzystania na kolejne zakupy w Hebe w Hajnówce, Galeria Hajnówka, w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego.

3. Kupon rabatowy można wykorzystać przy kolejnych zakupach dokonanych w Drogerii Hebe w Hajnówce, Galeria Hajnówka w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego. Kupon Rabatowy można wykorzystać wyłącznie jeden raz.

4. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. Z Kuponu rabatowego nie wydaje się reszty, a całkowitą kwotę Kuponu rabatowego należy zrealizować w jednej transakcji przy czym w Drogeriach Hebe minimalna wartość zakupów przy realizacji Kuponu rabatowego powinna wynieść co najmniej o 10 zł więcej niż wartość realizowanego Kuponu rabatowego.

5. Warunkiem zrealizowania Kuponu rabatowego jest wręczenie kasjerowi Drogerii Hebe – nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy – ważnego nie użytego dotychczasKuponu rabatowego. Kupon rabatowy zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera Drogerii Hebe. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz.

6. Akceptowane będą wyłącznie Kupony rabatowe nieuszkodzone.

7. Kupon rabatowy niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego przepada.

8. W przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu zakupionych produktów, a do transakcji został wydany Kupon rabatowy na dowolną kwotę, to Klient zobowiązany jest do zwrotu tego Kuponu rabatowego. W przeciwnym razie nie może on wykonać zwrotu produktów zakupionych w Drogeriach Hebe w Czasie Wydawania Kuponów Rabatowych.

9. W przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu produktów zakupionych przy wykorzystaniu Kuponu rabatowego, wartość zwracanych produktów zostanie przekazana na kartę podarunkową.

10. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami.

11. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są mleka modyfikowane dla dzieci typu „1” oraz produkty oferowane przez hebe partner.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/ .

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ,25.08.2023.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne