Konkursy

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„TOŁPA – ODKRYJ SWÓJ WIOSENNY BLASK”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Nazwa loterii– loteria jest prowadzona pod nazwą „TOŁPA – ODKRYJ SWÓJ WIOSENNY BLASK”.

2.Nazwa organizatora loterii– SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.

3.Nazwa organu, który wydał zezwolenie– loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

4. Definicje

4.1Loteria promocyjna– gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna prowadzona pod nazwą „TOŁPA – ODKRYJ SWÓJ WIOSENNY BLASK”, zwana jest dalej „loterią”.

4.2Sprzedaż promocyjna– czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt 7 niniejszego regulaminu.

4.3Zakup promocyjny– każdy jednorazowy zakup dowolnie wybranego produktu / dowolnie wybranych produktów marki Tołpa (dalej „produkty promocyjne”) zaminimum50,00brutto(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

Zakup promocyjny musi być dokonany jednorazowo w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i musi być udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz i na własny rachunek, uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny. Produkty promocyjne mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii. W przypadku zakupu promocyjnego dokonanego w sklepie internetowym www.hebe.pl warunkiem udziału w loterii jest dokonanie zakupu oraz otrzymanie dowodu zakupu w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, tj. najpóźniej do dnia 27.06.2024 r. (jest to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do loterii).

Produkty marki Tołpa zostały wprowadzone do obrotu i pochodzą z oferty spółki Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich.


4.4Sklep promocyjny– dowolna drogeria sieci HEBE(drogerie stacjonarne i sklep internetowy działający pod adresem www.hebe.pl),na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego.

4.5Strona internetowa loterii– przygotowana dla potrzeb loterii strona internetowa pod adresem: www.loteria-tolpa.pl , na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.

4.6Dzień roboczy– każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.7Dowód zakupu– oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt 8 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu), i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:

- kserokopia,

- kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat,

- skan.

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.Zasięgloterii– loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.Czas trwania loterii– loteria zaczyna się w dniu 04.04.2024 r. a kończy w dniu 09.09.2024 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt 19.1 – 19.5 regulaminu.

7.Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej– sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 04.04.2024 r. a zakończy w dniu 27.06.2024 r.

8.Uczestnicy loterii– w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest użytkownikiem sieci komórkowej GSM, posiada adres e-mail.

W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiego uczestnika z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu działania uczestnika.


9.Dane osobowe– dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.Dostępność regulaminu– regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie organizatora loterii: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., 93-

569 Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-tolpa, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteria- tolpa.pl.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

11.1Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:

a)dokonać zakupu promocyjnegow okresie trwania sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 04.04.2024 r. do dnia 27.06.2024 r.

b) dokonać płatnościza zakup promocyjny,

c) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (uczestnicy zobowiązani są do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w loterii do końca trwania loterii. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika zgodnie z pkt 11.8 regulaminu okazania / przekazania tylu oryginałów dowodów dokonania zakupu promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał uczestnik do loterii – pod rygorem utraty prawa do nagrody w loterii, usunięcia wszystkich jego zgłoszeń w loterii zarówno przyszłych jak i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w loterii),

d) zgłosić się do loteriipoprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii, zgodnie z pkt 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt 11.11 regulaminu, tj. od godziny 00:00:00 dnia 04.04.2024 r. do godziny 23:59:59 dnia 27.06.2024 r.

11.2Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:

a) numer telefonu komórkowego uczestnika,

b) adres e-mail uczestnika,

c) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego – patrz załącznik nr 1 do regulaminu),

d) data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,

e) łączna wartość wszystkich zakupów (łączna suma) widniejąca na zgłaszanym dowodzie zakupu oraz cena zakupów produktów Tołpa (wartość zakupu promocyjnego wskazanego w pkt 4.3 regulaminu) widniejąca na zgłaszanym dowodzie zakupu,

f) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:

ÿ Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „TOŁPA – ODKRYJ SWÓJ WIOSENNY BLASK”, w tym ze znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”.

ÿ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

Uczestnik może zostać poproszony o dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej loterii lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu. Organizator nie zapewnia – po wysłaniu


zgłoszenia – możliwości zmiany podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii informacji dot. dowodu zakupu.

11.3Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt 11.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika.

11.4Uczestnik loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik. W razie stosowania przez uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej

„wiadomości śmieci” / „spam”.

11.5Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin

„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny uczestników loterii), może w ramach całej loterii otrzymać maksymalnie trzy nagrody, tj. tylko jedną nagrodę dzienną I-go stopnia, tylko jedną nagrodę dzienną II-go stopnia oraz tylko jedną nagrodę tygodniową, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody dziennej I-go i/lub II-go stopnia i/lub nagrody tygodniowej. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą dzienną danego rodzaju i/lub nagrodą tygodniową. Kolejna nagroda dzienna I-go lub II-go stopnia lub tygodniowa, która by my przypadła, pozostaje w dyspozycji organizatora.

W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego naruszenia przez uczestnika (tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem telefonu) postanowień regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu organizator ma prawo wyłączyć uczestnika z loterii, pozbawić go prawa do danej nagrody, w tym również usunąć wszystkie jego zgłoszenia w loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).

11.6W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).

11.7Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie.


11.8Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym laureat) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in. przesłania wszystkich dowodów zakupów zgłoszonych w loterii, podania wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail, które uczestnik wskazał w zgłoszeniach do loterii, zaświadczenia/umowy z operatorem telefonii komórkowej uczestnika lub innego dokumentu/dowodu potwierdzającego, że podany numer telefonu należy do uczestnika (z zakryciem/zamazaniem/wycięciem niepotrzebnych danych uczestnika takich jak nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego). Organizator może przesłać

ww. żądanie na adres mailowy wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii lub w formularzu dla laureatów. Uczestnicy, w tym laureaci, mogą zostać zobowiązani przez organizatora do przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości kontaktu z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń uczestnika do loterii. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań organizatora, w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty wysłania żądania przez organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z loterii, w tym usunąć wszystkie jego zgłoszenia do loterii, pozbawić go praw do wszystkich nagród w loterii. W takim przypadku niewydana nagroda dzienna i/lub tygodniowa pozostaje w dyspozycji organizatora. W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie prawa do nagrody w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.

11.9Loteria została podzielona na 85 (słownie: osiemdziesiąt pięć) etapów dziennych,

12 (słownie: dwanaście) etapów tygodniowych (przy czym ostatni tzw. etap tygodniowy obejmuje 8 dni kalendarzowych). Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt 11.10 regulaminu, bierze udział w losowaniu laureatów nagród dziennych w etapie dziennym, w którym zgłoszenie wpłynęło oraz w losowaniu laureatów nagrody tygodniowej w etapie tygodniowym, w którym zgłoszenie wpłynęło.

11.10Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody dziennej I-go albo II-go stopnia oraz jednej nagrody tygodniowej.

11.11Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 04.04.2024 r. do godziny 23:59:59 dnia 27.06.2024 r. , wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

11.12Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczone na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia są wcześniejsze niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.


11.13Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

11.14W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.

GRA O NAGRODY DZIENNE

12.1Gra o nagrody dzienne I-go i II-go stopnia została podzielona na 85 (słownie: osiemdziesiąt pięć) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniowi w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 00:00:00 i trwa do godziny 23:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 04.04.2024 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej, tj. 27.06.2024 r. W każdym etapie dziennym (w okresie od dnia 04.04.2024 r. do dnia 27.06.2024 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59) otwartych zostanie 11 (słownie: jedenaście) bramek czasowych, według następującego schematu.

- 1 (słownie: jedna) bramka czasowa dla nagrody dziennej I-go stopnia,

- 10 (słownie: dziesięć) bramek czasowych dla nagród dziennych II-go stopnia.

Łącznie w okresie od dnia 04.04.2024 r. do dnia 27.06.2024 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 otwartych zostanie 935 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć) bramek czasowych. W każdej otwartej bramce czasowej, z zastrzeżeniem postanowień z pkt 12.5 regulaminu, będzie znajdować się jedna nagroda dzienna.

12.2Przykładowy podział bramek czasowych dla nagród dziennych w dniu 04.04.2024 r. stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

12.3Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych. Nagrody dzienne w loterii są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w dokumencie (lista bramek czasowych) przygotowanym przez organizatora. Treść ww. dokumentu z bramkami czasowymi jest poufna i nie będzie upubliczniona. Dokument przechowywany jest w siedzibie organizatora i jest dostępny wyłącznie dla organów/urzędów sprawujących nadzór/kontrolę nad przebiegiem loterii.

12.4Uczestnik wygrywa nagrodę dzienną w sytuacji, kiedy jego zgłoszenie wpływa do bazy zgłoszeń, jako pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny otwarcia danej bramki czasowej (w czasie jej trwania), do której przypisana jest nagroda dzienna. Losowość gry polega na zapisywaniu prawidłowego zgłoszenia w bazie zgłoszeń, zgodnie z kryterium czasu w jakim ono wpłynęło. Wynik gry zależy od przypadku.

12.5W przypadku, gdy żaden uczestnik nie dokona zgłoszenia do loterii w czasie otwarcia danej bramki czasowej, nieprzyznana nagroda dzienna przechodzi do kolejnej najbliższej bramki czasowej dla nagrody dziennej danego rodzaju. Wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody dziennej danego rodzaju, nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych dwóch uczestników. Opisany w zdaniu powyżej schemat stosuje się odpowiednio dla analogicznych sytuacji, czyli jeżeli nagroda dzienna danego rodzaju nie wyda się np. w dwóch kolejnych bramkach czasowych to te dwie niewydane nagrody dzienne danego rodzaju przechodzą do kolejnej bramki czasowej i wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody dziennej danego rodzaju nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych trzech uczestników.


12.6Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry (informację czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy nie) poprzez komunikat wyświetlony na stronie internetowej loterii. W przypadku wygrania nagrody dziennej, poza ww. komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej loterii organizator prześle automatycznie w tym samym czasie na adres e-mail uczestnika podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody dziennej oraz informację o dalszej procedurze odbioru ww. nagrody wraz z linkiem do formularza dla laureatów nagród dziennych.

12.7Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:

- za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik, czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości śmieci” /

„spam” w skrzynce programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora, o której mowa w pkt 12.6 regulaminu,

- ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania, z którego uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego, z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które mogą mieć wpływ na działanie strony internetowej loterii, w tym np. na animacje z informacją o nagrodzie, którą uczestnik wygrał,

- z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail w czasie trwania loterii.

12.8Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH - POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1Losowania laureatów nagród tygodniowych przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 14.3 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. W przypadku podejrzenia przez organizatora naruszenia przez uczestników loterii postanowień regulaminu, ww. losowania może poprzedzić procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.

13.2Losowania laureatów nagród tygodniowych w loterii będą przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowania laureatów nagród tygodniowych przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

13.2.1Każde losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako


podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

13.2.2Każde losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił), z tym zastrzeżeniem, że losowanie z urny może zostać także przeprowadzone w sposób następujący:

- w zależności od całkowitej liczby losów (numerów porządkowych losów) podlegających losowaniu, przygotowana zostanie odpowiednia liczba urn,

- urny zawierać będą kupony z cyframi odpowiednio (w zależności od całkowitej liczby losów) od 0 do 9,

- ręcznie kolejno będą losowane cyfry odpowiadające jednostkom, dziesiątkom, setkom, tysiącom itp. numerów porządkowych losów (w zależności od całkowitej liczby losów) tak, aby rezultatem losowania było powstanie liczby w zakresie od 1 do całkowitej liczby losowanych numerów porządkowych losów (np. jeśli całkowita liczba losów wynosi 212121, to urn z kuponami będzie sześć). Losowanie kuponów z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, tysięcy itd.).

LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH

14.1Gra o nagrody tygodniowe została podzielona na 12 (słownie: dwanaście) etapów tygodniowych. W trakcie trwania loterii odbędzie się 12 (słownie: dwanaście) losowań laureatów nagród tygodniowych w terminach wskazanych w pkt 14.3 regulaminu.

14.2W trakcie każdego losowania laureatów nagrody tygodniowej zostanie wyłoniony: 1 (słownie: jeden) laureat nagrody tygodniowej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody tygodniowej.

Każde losowanie laureatów nagrody tygodniowej przebiegać będzie w następujący sposób:

- pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody tygodniowej (laureat nr 1),

- druga wylosowana osoba zasianie laureatem rezerwowym nagrody tygodniowej (laureat nr 2).

14.3Losowania laureatów nagród tygodniowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10 regulaminu, odbywać się będą w następujące dni:

- losowanie nr 1) w dniu 11.04.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 04.04.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 10.04.2024 r.,

- losowanie nr 2) w dniu 18.04.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 11.04.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 17.04.2024 r.,

- losowanie nr 3) w dniu 25.04.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzeciego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 18.04.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 24.04.2024 r.,

- losowanie nr 4) w dniu 07.05.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czwartego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 25.04.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 01.05.2024 r.,

- losowanie nr 5) w dniu 09.05.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 02.05.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 08.05.2024 r.,

- losowanie nr 6) w dniu 16.05.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania szóstego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 09.05.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.05.2024 r.,


- losowanie nr 7) w dniu 23.05.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania siódmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 16.05.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 22.05.2024 r.,

- losowanie nr 8) w dniu 04.06.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania ósmego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 23.05.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 29.05.2024 r.,

- losowanie nr 9) w dniu 06.06.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziewiątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 30.05.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 05.06.2024 r.,

- losowanie nr 10) w dniu 13.06.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dziesiątego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 06.06.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 12.06.2024 r.,

- losowanie nr 11) w dniu 20.06.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania jedenastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 13.06.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 19.06.2024 r.,

- losowanie nr 12) w dniu 28.06.2024 r.ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwunastego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 20.06.2024 r. do godz. 23:59:59 dnia 27.06.2024 r.

NAGRODY

15.1Nagrodą tygodniową w loteriijest voucher do hotelu Dolina Charlotty Resort & SPA o wartości łącznej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis

ww. vouchera znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody tygodniowej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody tygodniowej wynosi 3.333,33 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

Łączna liczba nagród tygodniowych wynosi 12 (słownie: dwanaście) sztuk.

Łączna wartość nagród tygodniowych wynosi 39.999,96 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100) brutto.

15.2Nagrodą dzienną I-go stopnia w loteriijest voucher na biżuterię W.Kruk o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba nagród dziennych I-go stopnia wynosi 85 (słownie: osiemdziesiąt pięć) sztuk. Łączna wartość nagród dziennych I-go stopnia wynosi 42.500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100) brutto.

15.3Nagrodądzienną II-go stopnia w loteriijest zestaw kosmetyków Tołpa o łącznej wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba nagród dziennych II-go stopnia wynosi 850 (słownie: osiemset pięćdziesiąt) sztuk.

Łączna wartość nagród dziennych II-go stopnia wynosi 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto.

15.4Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 947 (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem) sztuk.

15.5Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 167.499,96 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100) brutto.


15.6Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

16.1Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

16.2Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt 16.1 regulaminu, należy w szczególności:

- zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

- zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

- protokołowanie czynności i wyników losowania,

- udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,

- nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD

17.1Laureaci nagród dziennychzostaną poinformowani o wygranej, w tym o rodzaju nagrody, natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt 11.2 regulaminu.

17.2Organizator w treści komunikatu, jak i w treści wiadomości e-mail, o których mowa w pkt 17.1 regulaminu poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata nagrody dziennej, o których mowa w pkt 17.6 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody dziennej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej w przypadku podania przez uczestnika błędnego adresu poczty elektronicznej, tj. adresu e-mail, lub zmiany tego adresu e-mail w czasie trwania loterii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta laureat, informacji e-mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci”

/ „spam” w skrzynce odbiorczej laureata. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” /

„spam”.

17.3Laureacinagródtygodniowychzostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego losowania laureatów nagród tygodniowych za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS pod numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 11.2 regulaminu. Organizator, w treści wiadomości SMS poinformuje o sposobie i terminie przekazania / zamieszczenia przez laureata nagrody kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt 17.8 regulaminu, które umożliwią przekazanie danej nagrody.


17.4Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia laureata nagrody tygodniowej o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii, lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium, lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony.

17.5Dodatkowo, niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt 17.3 regulaminu, wyniki losowań laureatów nagród tygodniowych każdy uczestnik może sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer dowodu zakupu promocyjnego oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do loterii.

17.6Warunkiem wydania każdej nagrody dziennej I-go i II-go stopniajest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem podanym w wiadomości e-mail informującej o wygranej nagrodzie dziennej, o której mowa w pkt 17.1 regulaminu (organizator prześle dokładny link/adres do formularza dla laureatów nagród dziennych), w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt 17.1 regulaminu. Każdy laureat nagrody dziennej I-go i II-go stopnia zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

- numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- numer dowodu zakupu podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- imię i nazwisko laureata,

- pełen adres zamieszkania laureata (na podany adres zostanie wysłana nagroda dzienna II-go stopnia),

- adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu (na podany adres e-mail zostanie wysłana nagroda dzienna I-go stopnia),

- zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany w formacie .png lub .jpg lub .jpeg),

- zaznaczenie oświadczeń laureata o następującej treści:

ÿ „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „TOŁPA – ODKRYJ SWÓJ WIOSENNY BLASK”, w tym ze znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”.

ÿ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

ÿ „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

Każdy laureat nagrody dziennej może zostać zobowiązany do podania / okazania dalszych koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa, związanych z wydaniem ww. nagrody.

W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody dziennej narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał formularzu dla


laureatów nagród dziennych zgodnie z pkt 17.6 regulaminu), do przesłania – oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń – oryginału dowodu zakupu promocyjnego, który został zarejestrowany w bazie loterii, na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno- Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania od organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do określonej nagrody dziennej.

17.7Laureaci nagród dziennych I-go i II-go stopnia muszą podać / zamieścić i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów nagród dziennych na stronie internetowej pod adresem wskazanym przez organizatora zgodnie z pkt 17.6 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 04.07.2024 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród dziennych I-go i II-go stopnia, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 04.07.2024 r. W przypadku niepodania / niezamieszczenia przez ww. laureata (w formularzu dla laureatów nagród dziennych danych i oświadczeń, zgodnie z pkt 17.6 regulaminu, w ww. terminie) laureat traci prawo do danej nagrody dziennej, a niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

17.8Warunkiem wydania każdej nagrody tygodniowejjest przesłanie pocztą lub pocztą kurierską lub poprzez doręczenie osobiste przez jej laureata, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS o wygranej, o której mowa w pkt 17.3 regulaminu, na adres biura organizatora (SMOLAR Agencja Promocyjno- Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:

- oryginał dowodu zakupu z danymi zgodnymi z podanymi w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- imię i nazwisko laureata,

- pełen adres zamieszkania laureata,

- numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,

- adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu (na podany adres e-mail zostanie wysłana nagroda tygodniowa),

- rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości laureata,

- nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku nieposiadania nr PESEL,

- własnoręcznie podpisane przez laureata oświadczenia o następującej treści:

ÿ „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „TOŁPA – ODKRYJ SWÓJ WIOSENNY BLASK”, w tym ze znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”.

ÿ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

ÿ „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Torf Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

Każdy laureat nagrody tygodniowej może zostać zobowiązany do podania / okazania dalszych koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa, związanych z wydaniem ww. nagrody.


Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody tygodniowej, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-tolpa, skąd każdy laureat nagrody tygodniowej może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

17.9W przypadku niedoręczenia organizatorowi wymaganych zgodnie z zapisami regulaminu danych i oświadczeń przez laureata nagrody tygodniowej w terminie wskazanym w pkt 17.10 regulaminu, uprawnienie do nagrody tygodniowej przechodzi na odpowiedniego laureata z listy rezerwowej przypisanego do danej nagrody tygodniowej. Postępowanie z laureatem nagrody tygodniowej z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody tygodniowej. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt 17.11 regulaminu, niewydana nagroda tygodniowa pozostaje w dyspozycji organizatora.

17.10Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród tygodniowych,

ww. laureaci muszą dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu (w tym w szczególności w terminie wskazanym w pkt 17.8 regulaminu), najpóźniej do dnia 10.07.2024 r. (w przypadku laureata nagrody tygodniowej w ostatnim etapie tygodniowym w loterii). O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 17.07.2024 r. (w przypadku laureata nagrody tygodniowej w ostatnim etapie tygodniowym w loterii).

17.11Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata rezerwowego nagrody tygodniowej, ww. laureat rezerwowy musi dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu (w tym w szczególności w terminie wskazanym w pkt 17.8 regulaminu), najpóźniej do dnia 29.07.2024 r. (w przypadku laureata rezerwowego nagrody tygodniowej w ostatnim etapie tygodniowym w loterii). O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 05.08.2024 r. (w przypadku laureata rezerwowego nagrody tygodniowej w ostatnim etapie tygodniowym w loterii).

WYDANIE NAGRÓD

18.1 Warunkiem odebrania nagrody dziennej I-go i II-go stopnia przez jej laureata jest:

- zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.11 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej wskazanej przez organizatora w formularzu dla laureatów nagród dziennych zgodnie z zapisami pkt 17.1, pkt 17.6, pkt 17.7 regulaminu),

- wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez ww. laureata, a także wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody dziennej II-go stopnia) – dotyczy tylko laureata nagrody dziennej II-go stopnia.

18.2 Warunkiem odebrania nagrody tygodniowej przez jej laureata jest przekazanie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt 17.3, pkt 17.8, pkt 17.10 albo pkt 17.11 regulaminu).


18.2Nagrody dzienne I-go stopnia zostaną wysłane do laureatów tych nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż do dnia 12.08.2024 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta laureat, ww. wiadomości e-mail z nagrodą, w kategorii

„wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej laureata. Każdy ww. laureat zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako

„wiadomości śmieci” / „spam”.

18.3Nagrody dzienne II-go stopnia zostaną wysłane do laureatów tych nagród za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 05.08.2024 r. W przypadku nieobecności ww. laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione/przesłane awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny ww. nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat nagrody dziennej II-go stopnia może odebrać przesyłkę z nagrodą dzienną do dnia 12.08.2024 r.

18.4Nagrody tygodniowe zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż do dnia 12.08.2024 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta laureat, ww. wiadomości e-mail z nagrodą, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej laureata. Każdy laureat nagrody tygodniowej zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako

„wiadomości śmieci” / „spam”.

18.5Nagrody nieodebrane lub nieprzekazane do dnia 12.08.2024 r. z winy lub z przyczyn leżących po stronie laureatów pozostają w dyspozycji organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

19.1Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno- Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl . O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 26.08.2024 r.

19.2Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 20) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry musi podać również adres elektroniczny do komunikacji.

19.3Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 19.1 regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt 19.2 regulaminu.

19.4Postępowanie reklamacyjne trwa maksymalnie 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 09.09.2024 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku


zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e- mail przez organizatora.

19.5Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

20.1Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

20.2Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

21.Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

22.1Administratorem danych osobowych jest organizator loterii, tj. SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl.

22.2SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź), jako administrator danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z urządzeniem loterii, informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z organizacją loterii, przystąpieniem uczestnika do loterii na podstawie: uzasadnionego interesu organizatora w postaci urządzenia loterii i wykonania jego zobowiązań związanych z loterią, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami i w związku z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (RODO) oraz obowiązków prawnych organizatora związanych m.in. z urządzeniem loterii, w tym wydaniem i rozliczeniem nagród (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia


udziału w loterii lub otrzymania nagrody lub udzielenia odpowiedzi na reklamacje/pytanie uczestnika,

d) uczestnikowi przysługuje:

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl ,

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23.1W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

23.2Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

23.3Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu: 42 636 90 97 lub 42 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne