Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „Maybelline New York & Wizz Air– Emilia Nowotka”

1. Zakres Regulaminu

1.1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwąMaybelline New York & Wizz Air – Emilia Nowotka"organizowanego przez Organizatora pod auspicjami marek Maybelline oraz Wizz Air za pośrednictwem Konta Konkursowego na portalu Instagram, w tym w szczególności uprawnienia przysługujące Uczestnikom, obowiązki Organizatora i zadania Koordynatora.

2.Definicje :

W niniejszym Regulaminie następujące terminy będą miały następujące znaczenie:

2.1.Organizator– Influencer Emilia Nowotkaprowadzącakonto na portalu społecznościowym Instagram pod następującym adresem: https://www.instagram.com/emiliamup/ .

2.2.Instagram -portal społecznościowy Instagram, prowadzony pod adresem https://www.instagram.com/ oraz w aplikacji mobilnej Instagram.

2.3.Konto Konkursowe -konto prowadzone na portalu społecznościowym Instagram przez Organizatora, wskazane w ust. 2.1 powyżej.

2.4. Komisja – powołana przez Koordynatora komisja konkursowa dokonująca oceny wykonania przez Uczestników Zadania oraz dokonująca wyboru najlepszej odpowiedzi, a także czuwająca nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu.

2.5.Konkurs– konkurs pn. „Maybelline New York & Wizz Air – Emilia Nowotkaorganizowany przez Organizatora pod auspicjami marki Maybelline i koordynowany przez Koordynatora, adresowany do Uczestników, w ramach którego za wykonanie Zadania Uczestnikom będzie przyznawana Nagroda zgodnie z Regulaminem.

2.6. Koordynator – koordynator Konkursu, odpowiedzialny za jego obsługę techniczną, w tym kontakt z Uczestnikami, tj. Kacper Osiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ENYO KACPER OSIECKI” z siedzibą w Warszawie (adres: 00-819 Warszawa, ulica Złota numer 61 lokal 100), posiadającym numer NIP: 6141492391, REGON: 231094634, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEiDG).

2.7.Nagroda– nagroda przyznawana Uczestnikowi za wykonanie Zadania po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

2.8. Fundator – spółka pod firmą: L’Oreal Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 63684, NIP: NIP 5240303375, REGON 011566010.

2.9.Praca Konkursowa– opublikowany przez Uczestnika komentarz w odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści: „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś dołączyć do Maybelline NY cabin crew?”.

2.10. Produkt - dowolna mascara SKY HIGH marki Maybelline New York zakupiona w okresie trwania Konkursu w dowolnej drogerii Hebe.

2.11. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.12. Regulamin IG – regulamin określający zasady korzystania z portalu Instagram.

2.13. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.14.Uczestnik– osoba biorąca udział w Konkursie na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

2.15.Zadanie– zadanie konkursowe kierowane do Uczestników w ramach Konkursu, określone w punkcie 3.6 pkt 2) poniżej.

3. Zasady Konkursu i warunki uczestnictwa

3.1.Udział Uczestników w Konkursie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.2.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zakup w okresie trwania Konkursu w jednym ze stacjonarnych punktów drogerii Hebe Produktu oraz zachowanie paragonu fiskalnego jako dowodu potwierdzającego ten zakup. Poza okresem trwania Konkursu Produkt jest dostępny w sprzedaży, jednak jego zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie. Jeden paragon potwierdzający dokonanie zakupu Produktu upoważnia do dokonania jednego zgłoszenia w Konkursie.

3.3.Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

1) posiada ogólnodostępny publiczny profil prowadzony na portalu społecznościowym Instagram założony i prowadzony odpowiednio zgodnie z Regulaminem IG;

2) zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego warunki;

3) dokonała zakupu Produktu zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3.6 pkt 1) Regulaminu oraz posiada dowód zakupu Produktu zgodny z wymogami określonymi w ust. 3.5 Regulaminu,

4) wykonała Zadanie określone w ust. 3.6 pkt 2) Regulaminu;

5) bierze udział w Konkursie w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) nie jest żadną z osób określonych w punkcie 3.3. poniżej.

3.4.Uczestnikami nie mogą być:

1) pracownicy lub współpracownicy ani członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, Koordynatora, Fundatora ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu;

2) członkowie Komisji;

3) członkowie rodzin osób, o których mowa w punktach 1) oraz 2), (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z tymi osobami w stosunku przysposobienia).

3.5.Dowód zakupu (paragon) potwierdzający zakup Produktu uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) jest czytelny,

2) na liście zakupów na paragonie jest wyraz lub oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu,

3) data i godzina wystawienia dowodu zakupu (paragonu) przypada w okresie trwania Konkursu i przed publikacją przez Uczestnika odpowiedzi w ramach Zadania.

3.6.W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania:

1) dokonać zakupu dowolnej mascary SKY HIGH marki Maybelline New York w dowolnej drogerii Hebe oraz zachować oryginalny dowód jego zakupu w postaci paragonu fiskalnego,

2) wykonać Zadanie - odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś dołączyć do Maybelline NY cabin crew?” w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na Koncie Konkursowym należącym do Organizatora,

3) oznaczyć w wyżej wspominanym komentarzu: @maybelline_pl, #maybelline, #skyhighwizzair #konkurs.

3.7.Praca Konkursowa opublikowana w ramach Konkursu:

1) musi zostać opublikowana w sposób określony w Regulaminie, w szczególności zgodnie z ust 3.6 Regulaminu;

2) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, do której Uczestnik posiada pełne i nieograniczone terytorialnie ani czasowo prawa autorskie,

3) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych ani praw autorskich,

4) nie może być pracą uprzednio publikowaną;

5) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem ani dobrymi obyczajami;

6) nie może naruszać Regulaminu Instagram;

7) nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych ani znaków towarowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator, Koordynator oraz marki: Maybelline, Wizz Air oraz Hebe;

8) musi być sporządzona w języku polskim.

3.8.Opublikowanie przez Uczestnika Pracy konkursowej jest równoznaczne:

1) z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego warunki;

2) z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na umieszczanie informacji o wygranej na profilu https://www.instagram.com/maybelline_pl/.

3.9.Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

3.10.Uczestnik może wykonać Pracę Konkursową jednokrotnie.

3.11.Uczestnik może wykonać Pracę Konkursową wyłącznie osobiście, co oznacza, że niedopuszczalne jest wykonywanie Prac Konkursowych w imieniu osób trzecich bądź za pośrednictwem należących do osób trzecich profili prowadzonych w serwisie Instagram.

3.12.Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie za pośrednictwem portalu Instagram. Sposób wykonania Pracy Konkursowej przez Uczestników oceniany będzie przez Komisję, składającą się z trzech osób wskazanych przez Fundatora. Spośród publikacji dokonanych w ramach Konkursu oraz w trakcie jego trwania Komisja wybierze 1 (jedną) najlepszą Pracę Konkursową, przy czym przy dokonywaniu wyboru Komisja będzie się kierować poprawnością, oryginalnością i kreatywnością publikowanej odpowiedzi.

3.13.Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Koordynator.

3.14.Koordynator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem lub Regulaminem Instagram; szczególności Uczestników, którzy:

1) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

2) podejmują działania z wykorzystaniem profilu Instagram utworzonego niezgodnie z zasadami Regulaminu Instagram;

3) podejmują działania z wykorzystaniem profilu Instagram osoby trzeciej;

4) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

5) tworzą fikcyjne profile Instagram (rozumiane jako profile zawierające dane inne niż prawdziwe dane osobowe Uczestnika), np. w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

6) nie ukończyli 18 lat lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych;

3.15.Uczestnik nie może przenieść uprawnienia do otrzymania Nagrody na osobę trzecią ani żądać wypłacenia pieniężnej równowartości Nagrody.

3.16.W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Koordynator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, w tym w szczególności prowadzić korespondencję za pośrednictwem portalu Instagram; podczas takiego kontaktu Koordynator może oczekiwać od Uczestnika podania informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

3.17.Wszelkie pozostałe czynności techniczne związane z przeprowadzeniem Konkursu i rozpatrzeniem reklamacji Organizator może powierzyć Koordynatorowi.

4.Nagroda

4.1.Nagrodą w Konkursie są: jednodniowy wyjazd do Barcelony z marką Maybelline New York oraz Wizz Air, odbywający się w dniu 29 maja 2024 roku. W skład Nagrody wchodzą:

1) przelot liniami Wizz Air na trasie Warszawa – Barcelona; wylot w dniu 29.05.2024 r. godzina 6.30 (lotnisko Chopina w Warszawie),

2) przelot liniami Wizz Air na trasie Barcelona – Warszawa; wylot w dniu 29.05.2024 r. godzina 19:40 (lotnisko El-Prat w Barcelonie),

3) giftbag przekazany na pokładzie samolotu w skład którego wchodzą: opaska na oczy, etui na paszport, mascara SKY HIGH marki Maybelline New York, voucher zniżkowy o wartości 50 złotych na rezerwację podróży przewoźnikiem Wizz Air, kod rabatowy do wykorzystania w drogerii Hebe oraz gąbeczka do makijażu marki Hebe,

4) w ramach pobytu w Barcelonie - transport, wyżywienie oraz atrakcje zaplanowane przez Koordynatora na miejscu.

4.2.Nagroda przewidziana dla Zwycięzcy nie obejmuje ewentualnych kosztów związanych z noclegiem w Warszawie ani transportem na oraz z lotniska w Warszawie.

4.3.Łączna wartość Nagrody wynosi 979,37 PLN brutto.

4.4.Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości przyznanej Nagrody. Nagrodzony Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Fundator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

4.5.Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech Nagrody (ani ich poszczególnych elementów). Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.

4.6.Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.

4.7.Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi w dniu 21.05.2024 roku, zaś o wynikach Konkursu Zwycięzca powiadomiony zostanie poprzez publikację wyników Konkursu na profilu Instagram znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/maybelline_pl/ oraz jednocześnie za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na ich profil z profilu https://www.instagram.com/enyo_agency/ (dalej: „Powiadomienie”).

4.8.Zwycięzcy Nagrody w następstwie otrzymania Powiadomienia zobowiązani są do wysłania najpóźniej w terminie 24 h paragonu fiskalnego dokumentującego zakup Produktu oraz następujących informacji: dane osobowe Uczestnika, czyli imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer i data ważności dowodu osobistego, numeru PESEL oraz adres urzędu skarbowego właściwego dla tego Zwycięzcy. Wraz z podaniem danych Uczestnik zobowiązuje się oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego powyższych danych osobowych w celu realizacji Nagrody w Konkursie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji tej Nagrody.

4.9.Brak przesłania paragonu spełniającego kryteria opisane w ust. 3.5 powyżej oraz brak odpowiedzi Uczestnika w terminie wskazanym w ust. 4.8 powyżej jednoznaczne są z utratą prawa do Nagrody.

4.10.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody bądź w przypadkach wskazanych w ust. 4.9 powyżej, Koordynator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

4.11.Za obliczenie, pobranie i odprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu wygranej w Konkursie odpowiedzialny jest Fundator.

5. Czas trwania Konkursu

5.1.Konkurs obowiązuje przez czas określony od dnia 13.05.2024 roku, od momentu opublikowania przez Organizatora postu na Instagramie zawierającego informację o rozpoczęciu Konkursu, do dnia 19.05.2024 roku do godziny 23:59:59.

5.2.Udział w Konkursie biorą Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Konkursu zakupią Produkt zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3.6 pkt 1) oraz zamieszczą odpowiedź w ramach Zadania. Zakup Produktu oraz wykonanie Zadania poza terminem określonym w ust. 5.1. powyżej, nie będą podlegały ocenie Komisji.

6. Ochrona danych osobowych

6.1.W związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Organizator oraz Fundator przetwarzają następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko oraz nazwa profilu w serwisie Instagram, a w odniesieniu do nagrodzonego Uczestnika: numer i data ważności dowodu osobistego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2. powyżej – dane niezbędne do wykonania obowiązków związanych z zapłatą podatku dochodowego od Nagrody; w odniesieniu do Uczestnika składającego reklamację – imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny.

6.2.Odrębnymi Administratorami danych osobowych Uczestnika są:

1) spółka pod firmą: L’Oréal Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62 („Administrator 1”),

2) Organizator wskazany w ust. 2.1 Regulaminu („Administrator 2”).

6.3.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej przez Administratora 1 należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o. pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com , zaś w przypadku Administratora 2 pod adresem e-mail: _______________.

6.4.Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się w następujących celach:

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, rozumianego jako wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz rozpatrywania reklamacji w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratorów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) w celu realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w tym także związanych z przechowywaniem dokumentów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) w celu prowadzenia bieżącej korespondencji w związku z prowadzonym Konkursem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów – na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.5.Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

6.6.Koordynator Konkursu – Kacper Osiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ENYO KACPER OSIECKI” z siedzibą w Warszawie (adres: 00-819 Warszawa, ulica Złota numer 61 lokal 100), posiadającym numer NIP: 6141492391, REGON: 231094634 jako podmiot działający na zlecenie Organizatora jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora 1.

6.7.Administrator 1 powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi wsparcia przy wyborze Zwycięzcy, obsługi reklamacji lub innych czynności pomocniczych związanych z obsługą Konkursu bądź realizacją Nagrody.

6.8.Administratorzy udostępniają między sobą dane osobowe Uczestników Konkursu celem ustalenia Zwycięzcy, a także mogą udostępniać dane osobowe również innym niż Koordynator Konkursu podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, a także podmiotom świadczącym usługi związane z realizacja Nagrody, w szczególności przewoźnikowi Wizz Air, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorami oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

6.9.Dane osobowe nagrodzonego Uczestnika Konkursu będą przetwarzane także dla celów rozliczenia należnego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Konkursu do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestnika. Odmowa podania danych osobowych przez takiego Uczestnika może uniemożliwić wydanie Nagrody.

6.10.Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się
z upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania Konkursu.

6.11.Okres przetwarzania danych osobowych uczestnika, który wygrał Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). Dane osobowe Uczestnika po ich wykorzystaniu dla organizacji lub przeprowadzenia Konkursu lub wydania i dokonania rozliczenia Nagrody zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że do ich przechowania Administratorzy będą zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.12.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.13.Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji Nagrody oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu.

6.14.Uczestnikom przysługuje prawo skorzystania ze wszystkich uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

6.15.W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratorów (o których była mowa powyżej), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

6.16.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.17.Koordynator oraz Organizator zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora lub Koordynatora, jak również uprawnia Organizatora oraz Koordynatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

6.18.Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora, Koordynatora lub Fundatora jego danych osobowych w celach, o których mowa w niniejszym ust 6. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator oraz Koordynator, uwzględniając takie żądanie, wykluczą takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

6.19.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

6.20.Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Reklamacje

7.1.Reklamacje dotyczące przebiegu lub wyników Konkursu mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w formie pisemnej na adres Koordynatora z dopiskiem: „Maybelline & Wizz Air – Emilia Nowotka - „reklamacja” lub poprzez wysłanie wiadomości na adres email: contact@enyo.co .

7.2.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej) oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

7.3.Koordynator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji odpowiednio za pośrednictwem adresu mailowego, z którego Koordynator otrzymał reklamację lub pisemnie na adres wskazany przez Uczestnika przy reklamacji w formie pisemnej.

8. Prawa autorskie oraz wizerunek

8.1.Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”), oraz że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Praca Konkursowa nie była dotychczas nigdzie publikowana lub rozpowszechniana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

8.2.Uczestnik, w chwili opublikowania Pracy Konkursowej, udziela Organizatorowi, Koordynatorowi oraz Fundatorowi (każdemu z tych podmiotów z osobna), nieodpłatnie, licencji niewyłącznej na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych oraz ilościowych, z prawem do sublicencji, do Pracy Konkursowej będącej utworem w rozumieniu Ustawy na wszystkich polach eksploatacji znanych w publikacji Pracy Konkursowej, a w szczególności, wymienionych w art. 50 Ustawy, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej oraz jej opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałami Pracy Konkursowej oraz jej opracowaniami albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej oraz jej opracowań w sposób inny niż opisany w ust 8.2. pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

8.3.Organizator, Koordynator oraz Fundator, w ramach udzielonej licencji, uprawnieni są do wykonywania praw zależnych do egzemplarzy Pracy Konkursowej, tj. do dokonywania zmian i modyfikacji w Pracy Konkursowej w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy Konkursowej oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.

8.4.Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystywanie treści przesłanej Pracy Konkursowej nagrodzonej w Konkursie.

8.5.Niezależnie od powyższego, z chwilą przyznania Uczestnikowi Nagrody, Uczestnik ten jako Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi uwiecznionych za pomocą środków technicznych rejestrujących obraz i dźwięk, w związku z jego udziałem w realizacji przyznanej mu Nagrody – zorganizowanej przez markę Maybelline wycieczki do Barcelony, a ponadto Zwycięzca oświadcza że wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Fundatora, Koordynatora i Organizatora tak zarejestrowanego wizerunku, imienia i nazwiska, głosu oraz wypowiedzi uwiecznionych w ramach wszelkich materiałów powstałych w trakcie ww. wycieczki, w ramach kampanii reklamowych organizowanych dla marki Maybelline, na polach eksploatacji takich jak:

1) wprowadzanie utworów zawierających wizerunek Zwycięzcy do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (m.in. cloud computing), niezależnie od rodzaju nośnika lub urządzenia do którego są wprowadzane lub za pomocą którego są udostępniane; wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych; zapis czasowy, trwały i kopia takich zapisów; archiwizacja zapisów,

2) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów zawierających wizerunek Zwycięzcy – poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy tych utworów, w tym wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; trwałe i czasowe zwielokrotnienie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

3) publiczne udostępnianie utworów zawierających wizerunek Zwycięzcy w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – w sieci Internet, poprzez udostępnianie wizerunku na kanałach w serwisach społecznościowych Instagram oraz TikTok Fundatora oraz Organizatora, a także na witrynach Fundatora dotyczących rozpowszechnianie wizerunku Zwycięzcy w materiałach prasowych, ulotkach, prezentacjach marki Maybelline, w tym w ramach płatnych kampanii promocyjnych,

4) udostępnianie wizerunku Zwycięzcy na kanałach w mediach społecznościowych i w witrynach partnerów biznesowych współpracujących z Fundatorem,

5) Marki, w newsletterach, materiałach wewnętrznych i korporacyjnych Klienta,

6) publiczne prezentowanie, publikowanie, dystrybuowanie, wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, powielanie wizerunku Zwycięzcy,

7) rozpowszechnianie wizerunku Zwycięzcy na wydarzeniach/eventach organizowanych przez markę Maybelline oraz w na pokazach, targach, wystawach i imprezach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych,

8) wykorzystywanie wizerunku Zwycięzcy w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi wizerunkami, utworami, artystycznymi wykonaniami, fonogramami lub wideogramami, w celu uzupełnienia o treści na temat działań i promocji Klienta lub w celu promocji marki Maybelline lub Wizz Air,

9) wszelkie wykorzystanie dowolnych fragmentów i elementów utworów zawierających wizerunek Zwycięzcy w celach reklamy lub promocji produktów sygnowanych marką Maybelline, w tym m. in. katalogi, newslettery, materiały POS, prezentacje multimedialne, reklama prasowa i internetowa, materiały outdoor, gazetki handlowe, magazyny, toppery, broszury, plakaty, bannery, bannery digital, sieci społecznościowe, wszelkiego rodzaju aplikacje, w tym na wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, mailing - bez względu na sposób, formę i medium reklamy i promocji (m.in. udostępnianie w punktach sprzedaży, w sprzedaży bezpośredniej, podczas imprez i pokazów),

10) utrwalanie i udostępnianie wizerunku Zwycięzców dowolną techniką w sieciach wewnętrznych,

11) wykorzystanie utworów zawierających wizerunek Zwycięzcy w materiałach PR w dowolnej formie.

8.6.Zgoda, o której mowa w ust. 8.5 powyżej zostaje udzielona na czas nieoznaczony i nie jest ograniczona terytorialnie.

9. Dodatkowe oświadczenia Organizatora

9.1.Organizator oświadcza, że Instagram nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu. Konkurs nie jest również w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami portalu Instagram. Portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności za realizację Nagrody.

9.2.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9.3.Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter informacyjny. Zasady przeprowadzenia Konkursu określają postanowienia Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

10.1.Regulamin obowiązuje w czasie trwania Konkursu, o którym mowa w ust. 5.1.

10.2.Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu zgodnie z ust. 5.1.

10.3.Regulamin przez cały okres obowiązywania Konkursu jest dostępny pod adresem: ___________________.

10.4.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne