Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Cała marka YOPE do -40% - tylko w aplikacji”

§ 1.

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Cała marka YOPE do -40% - tylko w aplikacji” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
  2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, adres do korespondencji ul. Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „ Organizator”).
  3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w aplikacji mobilnej Hebe, przy czym za aplikację mobilną hebe przyjmuje się definicję i rozumienie Aplikacji Mobilnej Hebe nadanej Regulaminem Zakupów Internetowych Hebe (dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora (dalej jako „Aplikacja Hebe”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzenia w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ani w Drogerii Internetowej Hebe.pl.
  4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od14.06.2021 do 16.06.2021 r. (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”). Czas Trwania Akcji Promocyjnej nie obejmuje realizacji zamówień dokonanych w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej.
  5. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna dotyczy produktów marki YOPE dostępnych w Aplikacji Hebe.

2. Rabat wynosi maksymalnie 40% i naliczany jest od cen produktów dostępnych w Aplikacji Hebe na dzień 13.06.2021 r.

3. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

  1. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Aplikacji Hebe oraz nie dotyczy zestawów produktów.
  2. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.
  3. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
  4. Akcja Promocyjna obowiązuje wszystkich klientów posiadających konto w Aplikacji Hebe.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Zakupów Internetowych w Hebe oraz przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.06.2021 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne