Akcje Promocyjne

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ

„Testuj przez 30 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”

- Philips Sonicare –

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Testuj przez 30 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy" (" Promocja").

2. Organizatorem Promocji jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-222, Al. Jerozolimskie 195B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037385, NIP: 526-02-10-955 ("Organizator" lub "Philips").

3. Koordynatorem Promocji jest Karlsbad Sp. z o. o. Z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-680, ul. Wolbromska 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000140411, NIP: 118-16-62-282 (dalej: "Koordynator"). Koordynator odpowiedzialny jest za obsługę Promocji, w szczególności za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Promocji oraz dokonywanie zwrotów części ceny Uczestnikom Promocji na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu.

§ 2. Promocja

Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom produktu uczestniczącego w Promocji pełnego zadowolenia
z decyzji o jego wybraniu. W tym celu Nabywca ma możliwość wypróbowania (przetestowania) produktu przez okres wskazany w Regulaminie. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocją są objęte wyłącznie następujące sklepy: Auchan, Kakto, Komputronik, Maxelektro, MediaExpert, MediaMarkt , My Center, Neonet, Rondo, RTV Euro AGD, Saturn, SMYK, HEBE oraz sklepy internetowe: al.to , aptekagemini.pl, avans.pl, domowystomatolog.pl, electro.pl, euro.com.pl , happydental.pl, kakto.pl, komputronik.pl, maxelektro.pl, mediaexpert.pl, mediamarkt.pl, mycenter.pl, neonet.pl , neo24.PL, redcoon.pl, oleole.pl, sklep.dib.com.pl, smyk.com, empik.com, zadowolenie.pl, hebe.pl, w oficjalnym sklepie Philips na portalu allegro.pl (SmA_Philips4) oraz w oficjalnym sklepie internetowym Philips www.philips.pl/skle p , których siedziba jest na terytorium Polski i posiadające w swojej ofercie produkty objęte Promocją.

W przypadku sklepów marki Auchan, Promocja prowadzona będzie jedynie w następujących lokalizacjach:

a. Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Monte Cassino 421

b. Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3

c. Lublin, ul. Witosa 32

d. Piaseczno, ul. Puławska 46,

e. Poczesna, ul. Krakowska 10,

f. Warszawa, ul. Puławska 427

g. Żory, ul. Francuska 11,

W przypadku sklepu internetowego empik.com, Promocja obejmuje Produkty Promocyjne sprzedawane i dostarczane przez Empik. Promocja nie obejmuje produktów sprzedawanych przez innych sprzedawców niż Empik w ramach usługi „Marketplace”.

Usługa „Marketplace” to usługa świadczona przez Empik drogą elektroniczną w portalu empik.com polegająca na udostępnieniu sprzedawcy narzędzi umożliwiających mu prezentację oferty i sprzedaż jego produktów na portalu empik.com.

2. Czas trwania promocji:

a. W przypadku sklepów internetowych („Sklep Online”) Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2022 r. od godz. 00:00 do dnia 31.08.2022 r. do godz. 23:59 będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej („Czas Trwania Promocji”). Decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu On-line.

b. W przypadku sklepów stacjonarnych Promocja obowiązuje od 01.02.2022 r. do 31.08.2022 r. będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej.

§ 4. Uczestnicy Promocji

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik" lub „Nabywca”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2. W Promocji nie mogą brać udziału:

a. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dokonujące zakupu produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);

b. podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

§ 5. Zasady Promocji

1. Promocją objęte są wyłącznie produkty marki Philips Sonicare, wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Produkt Promocyjny”).

2. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z Produktów Promocyjnych. Promocją objęty jest wyłącznie Produkt Promocyjny fabrycznie nowy, zakupiony przez Nabywców
w Czasie Trwania Promocji w punktach sprzedaży wskazanych w Regulaminie.

3. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego Produktu Promocyjnego Nabywca może zwrócić go za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres Koordynatora: Karlsbad sp.
z o.o. ul. Wolbromska 38 03-680 Warszawa,
z dopiskiem Testuj przez 30 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy ”, z podaniem adresu email Promocja_Philips@karlsbad.pl (jeśli wymagane). Opcjonalnie możliwe jest osobiste dostarczenie produktu pod powyższy adres w godzinach pracy biura Koordynatora 9.00-16.30 od poniedziałku do piątku.

4. Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest w ciągu 30 dni od daty zakupu. O zachowaniu terminu do zwrotu Produktu decyduje odpowiednio:

a. data stempla pocztowego w przypadku przesyłek nadesłanych pocztą,

b. data nadania na przesyłkach kurierskich,

c. data zwrotu osobistego.

5. Wszelkie koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności, do której dokonania będzie zobowiązany adresat nie będą akceptowane.

6. Zwrot Produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia wszystkich poniższych warunków:

a. Przesłanie Produktu w sposób i z zachowaniem terminów określonych w niniejszym Regulaminie. Zwracany Produkt powinien być czysty, niezniszczony, nieuszkodzony, przesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi elementami wyposażenia oryginalnie zakupionego Produktu.

b. Przekazanie wraz z Produktem oryginalnego dowodu zakupu Produktu – paragonu lub faktury zawierającego w szczególności unikalny numer dokumentu, określenie zakupionego Produktu oraz cenę zakupu brutto. Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc), faktury pro forma czy też dokumenty wydania/dostawy towaru.

c. Przekazanie wraz z Produktem wskazanych poniżej danych:

i. data zakupu zgodna z dowodem zakupu,

ii. przyczyna zwrotu Produktu,

iii. imię i nazwisko oraz dokładny adres pocztowy Nabywcy,

iv. numer rachunku bankowego Nabywcy, na który ma być dokonany przelew ze zwrotem należności.

Dane te powinny być przekazane na specjalnym formularzu (dalej: „ Formularz Zwrotu”) dostępnym do pobrania ze strony internetowej www.philips.pl/sonicare-30dni lub zostać przepisane przez uczestnika na kartce wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją. Wzór Formularza Zwrotu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Podczas wypełniania Formularza Zwrotu Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Philips Koninklijke N.V. na podany adres poczty elektronicznej informacji o produktach i usługach marki Philips oraz o promocjach z nimi związanych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku wzięcia udziału w Promocji.

8. Koordynator zwraca Nabywcy kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia spełniającego wymogi określone w Regulaminie. Zwrot następuje przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.

9. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem czy zwrotem Produktu, takich jak: koszty przesyłki, koszty dojazdu do punktu sprzedaży, koszt dostarczenia zgłoszenia do Koordynatora.

10. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu Produktu w ramach Promocji nie dotyczy Produktów, co, do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady powstałe po dokonaniu ich zakupu w szczególności wynikłe na skutek:

a. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji;

b. niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;

c. ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;

d. użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

11. W razie przesłania Produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach Regulaminu Produkt będzie odesłany zwrotnie Nabywcy na jego koszt wraz z przesłanymi przez Nabywcę oryginałami dowodów zakupu, dotyczy to w szczególności Produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu zakupu.

12. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do Produktu Promocyjnego oraz w stosunku do Zwrotu, a Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Zwrotu.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej.

2. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej należy przesyłać na adres Koordynatora: Karlsbad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-680, ul. Wolbromska 38 , z dopiskiem: Reklamacja „ Testuj przez 30 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy ", z podaniem adresu email Promocja_Philips@karlsbad.pl (jeśli wymagane).

3. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: Promocja_Philips@karlsbad.pl, z tematem wiadomości: „ Testuj przez 30 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy ”.

4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, natomiast w przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej – data wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej Organizatora.

5. Upływ terminu do zgłoszenia reklamacji nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.

6. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji– w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Dane osobowe

1. Ad­­­­­ministratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu realizacji Promocji jest Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195 B. Ponadto, w zakresie, w jakim Uczestnik – zgodnie z zasadami Promocji – dokonuje założenia konta i rejestracji Produktu Promocyjnego w klubie „Mój Philips” oraz wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach marki Philips oraz o promocjach z nimi związanych, administratorem jego danych osobowych jest Philips Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Holandia (zwana dalej „Philips Koninklijke N.V.”).

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Promocji w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

1.

Zawarcie z Uczestnikiem umowy o uczestnictwo w Promocji i jej wykonanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności:

a) weryfikacja czy spełnione zostały warunki udziału Uczestnika w Promocji i możliwości dokonania zwrotu Produktu Promocyjnego;

b) realizacja prawa Uczestnika do zwrotu Produku Promocyjnego;

c) przyjmowanie, rozpatrywanie i odpowiadanie na reklamacje składane przez Uczestnika;

d) wykonanie innych praw i obowiązków spoczywających na Organizatorze w związku z zawarciem z Uczestnikiem umowy o jego uczestnictwo w Promocji.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Promocji, jaka zawierana jest przez Organizatora z Uczestnikiem w chwili przystąpienia Uczestnika do Promocji i akceptacji jej Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2.

Komunikacja z Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Uczestnika do Organizatora Promocji.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie komunikacji wykraczającej poza wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest komunikacja z Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją i jej zasadami, w tym udzielanie niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz pomocy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.

Podejmowanie przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Promocji, w tym z jego działaniami, zaniechaniami lub podnoszonymi roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu Promocji przez Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.

Wykonywanie przez Organizatora czynności o charakterze rozliczeniowym, rachunkowym i księgowym.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Ponadto, dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez Philips Koninklijke N.V. w celu wysyłki na rzecz Uczestnika drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i usługach marki Philips oraz o promocjach z nimi związanych – o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę (zgodnie z treścią § 5 ust. 8 Regulaminu). W takim wypadku dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez Philips Koninklijke N.V. na zasadach opisanych w Polityce prywatności opublikowanej pod adresem internetowym: https://www.philips.pl/a-w/zasady-poufnosci.html. Zgoda na otrzymywanie ww. informacji handlowych i na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu, może być w każdej chwili przez niego cofnięta (zgodnie z wymienionymi zasadami), co nie powoduje wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji.

5. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom:

a) usługodawcom, którzy na podstawie umów zawartych z Organizatorem świadczą na jego rzecz określone usługi powiązane z przeprowadzeniem Promocji, których wykonanie wiąże się z koniecznością dostępu i przetwarzania danych osobowych Uczestników, np. Karlsbad Sp. z o.o. (w szczególności w zakresie działań koordynacyjnych związanych z organizacją Promocji), dostawcom usług informatycznych, audytowych, prawnych;

b) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd).

6. Dane osobowe Uczestników zbierane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji przechowywane będą do czasu zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to danych osobowych:

a) przetwarzanych w związku z reklamacjami złożonymi przez Uczestników lub w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed innymi roszczeniami – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane przez Organizatora do czasu przedawnienia tych roszczeń;

b) przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków ciążących na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez Organizatora przez czas niezbędny do wypełnienia tych obowiązków.

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.

8. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Uczestnikom przysługuje prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c. żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

e. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,

f. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

g. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10. Kontakt z administratorem danych osobowych Użytkowników może być realizowany w następujący sposób:

a) wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3 powyżej, powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego przez Organizatora na adres: dpo.cee@philips.com,

b) wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego przez Philips Koninklijke N.V. na adres: privacy@philips.com .

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin.

2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:www.philips.pl/sonicare.

3. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Philips będą udzielane pod numerem infolinii Philips: 22 397 15 06 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00).

4. Przystąpienie do Promocji jest warunkowane zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach rejestracji udziału w Promocji.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie internetowej pod adresem: www.philips.pl/sonicare, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.

Nota o ochronie danych osobowych Uczestników Promocji „SATYSFAKCJA GWARANTOWANA SONICARE”

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO), niniejszym informujemy, że:

1. Ad­­­­­ministratorem danych osobowych Uczestników Promocji, przetwarzanych w celu realizacji Promocji jest Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195 B.

2. Ponadto, w zakresie, w jakim Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach marki Philips oraz o promocjach z nimi związanych, administratorem jego danych osobowych jest Philips Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Holandia (zwana dalej „Philips Koninklijke N.V.”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z RODO.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Promocji w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

1.

Zawarcie z Uczestnikiem umowy o uczestnictwo w Promocji i jej wykonanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności:

a) weryfikacja czy spełnione zostały warunki udziału Uczestnika w Promocji i możliwości dokonania zwrotu Produktu Promocyjnego;

b) realizacja prawa Uczestnika do zwrotu Produku Promocyjnego;

c) przyjmowanie, rozpatrywanie i odpowiadanie na reklamacje składane przez Uczestnika;

d) wykonanie innych praw i obowiązków spoczywających na Organizatorze w związku z zawarciem z Uczestnikiem umowy o jego uczestnictwo w Promocji.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Promocji, jaka zawierana jest przez Organizatora z Uczestnikiem w chwili przystąpienia Uczestnika do Promocji i akceptacji jej Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2.

Komunikacja z Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Uczestnika do Organizatora Promocji.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie komunikacji wykraczającej poza wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest komunikacja z Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją i jej zasadami, w tym udzielanie niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz pomocy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.

Podejmowanie przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Promocji, w tym z jego działaniami, zaniechaniami lub podnoszonymi roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu Promocji przez Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.

Wykonywanie przez Organizatora czynności o charakterze rozliczeniowym, rachunkowym i księgowym.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Ponadto, dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez Philips Koninklijke N.V. w celu wysyłki na rzecz Uczestnika drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i usługach marki Philips oraz o promocjach z nimi związanych – o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę. W takim wypadku dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez Philips Koninklijke N.V. na zasadach opisanych w Polityce prywatności opublikowanej pod adresem internetowym: https://www.philips.pl/a-w/zasady-poufnosci.html. Zgoda na otrzymywanie ww. informacji handlowych i na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu, może być w każdej chwili przez niego cofnięta (zgodnie z wymienionymi zasadami), co nie powoduje wykluczenia Uczestnika z Promocji.

6. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom:

a) usługodawcom, którzy na podstawie umów zawartych z Organizatorem świadczą na jego rzecz określone usługi powiązane z przeprowadzeniem Promocji, których wykonanie wiąże się z koniecznością dostępu i przetwarzania danych osobowych Uczestników, np. Karlsbad Sp. z o.o. (w szczególności w zakresie działań koordynacyjnych związanych z organizacją Promocji), dostawcom usług informatycznych, audytowych, prawnych;

b) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd).

7. Dane osobowe Uczestników zbierane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji przechowywane będą do czasu zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to danych osobowych:

a) przetwarzanych w związku z reklamacjami złożonymi przez Uczestników lub w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed innymi roszczeniami – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane przez Organizatora do czasu przedawnienia tych roszczeń;

b) przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków ciążących na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez Organizatora przez czas niezbędny do wypełnienia tych obowiązków.

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.

9. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Uczestnikom przysługuje prawo do:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c) żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,

f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

g) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

11. Kontakt z administratorem danych osobowych Użytkowników może być realizowany w następujący sposób:

a) wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych w celach,
o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego przez Organizatora na adres: dpo.cee@philips.com,

b) wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 5 powyżej, powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego przez Philips Koninklijke N.V. na adres: privacy@philips.com .

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne