Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kupony rabatowe – SKLEPY STACJONARNE”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Kupony rabatowe – SKLEPY STACJONARNE” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON301002718, nr BDO 000041229 (dalej jako „Organizator”).

§ 2.

Czas i miejsce trwania promocji

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 24.08.2023 do dnia 02.09.2023 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”), przy czym:

a) Kupon Rabatowy można otrzymać w terminie od dnia 24.08.2023 do 27.08.2023 (dalej jako „Czas Wydawania Kuponów Rabatowych”)

b) Kupon Rabatowy można wykorzystać w terminie od dnia 28.08.2023 do 02.09.2023 r. (dalej jako „Czas Wykorzystania Kuponu Rabatowego”).

§ 3.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona co najmniej dwóch transakcji zakupu produktów w Drogeriach Hebe w sposób określony poniżej.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu w Czasie Wydawania Kuponów Rabatowych jednorazowego łącznego (na jednym paragonie) zakupu produktów za kwotę co najmniej 100 zł Uczestnik otrzyma kupon rabatowy o wartości 20 zł za każde wydane 100 zł (dalej jako „Kupon Rabatowy”) do wykorzystania na kolejne zakupy w Drogeriach Hebe w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego.

3. Maksymalna wartość Kuponu Rabatowego, który Uczestnik może otrzymać podczas jednorazowej transakcji zakupu produktów w Czasie Wydawania Kuponów Rabatowych, wynosi 100 zł.

4. Kupon Rabatowy można wykorzystać przy kolejnych zakupach dokonanych w Drogeriach Hebe w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego. Kupon Rabatowy można wykorzystać wyłącznie jeden raz.

5. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. Z Kuponu Rabatowego nie wydaje się reszty, a całkowitą kwotę Kuponu Rabatowego należy zrealizować w jednej transakcji, przy czym minimalna wartość jednorazowej transakcji zakupu produktów uprawniającej do wykorzystania Kuponu Rabatowego wynosi 40 zł .

6. Warunkiem wykorzystania Kuponu Rabatowego jest wręczenie kasjerowi Drogerii Hebe – nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy – ważnego nieużytego dotychczasKuponu Rabatowego. Kupon Rabatowy zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera Drogerii Hebe.

7. Akceptowane będą wyłącznie Kupony Rabatowe nieuszkodzone, możliwe do zeskanowania.

8. Kupon Rabatowy niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego przepada.

9. W przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu zakupionych produktów, a do transakcji zakupu tych produktów został wydany Kupon Rabatowy, wówczas Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu tego Kuponu Rabatowego. W przeciwnym razie nie może on dokonać zwrotu produktów zakupionych w Drogeriach Hebe w Czasie Wydawania Kuponów Rabatowych.

10. W przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu produktów zakupionych przy wykorzystaniu Kuponu Rabatowego, wartość zwracanych produktów zostanie przekazana na kartę podarunkową.

11. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami.

12. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są produkty oferowane przez Hebe Partner.

13. Promocja nie dotyczy sklepu Hebe R547 Hajnówka – ulica Batorego 16 17-200 Hajnówka (Galeria Hajnówka).

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnych przyjmowane będą przez Organizatora w trakcie trwania Akcji Promocyjnej oraz w terminie 30 dni od jej zakończenia.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych w reklamacji zarzutów – według wyboru składającego reklamację – na adres e-mail składającego reklamację lub pisemnie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

8. Niezależnie od procedury wskazanej w § 3 Regulaminu, uczestnik Akcji Promocyjnej może dochodzić roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/ .

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.08.2023.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne