Konkursy

Regulamin konkursu „10 lat Nacomi x Hebe”

(dalej: „Regulamin”)

1. Organizator

 1. Organizatorem konkursu „10 lat Nacomi x Hebe” (dalej: „Konkurs”) jest Nacomi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach
  ul. Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456, która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia nagrody (dalej: „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

2. Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 02.10.2023r. do dnia 22.10.2023r.
 3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Instagramie Nacomi znajdującego się pod adresem

https://www.instagram.com/nacomi_naturalne_kosmetyki/ (dalej „Instagram”) postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 02.10.2023 r.

 1. Zadanie konkursowe będzie składać się z dwóch etapów, z których pierwszy etap (zakup kosmetyków) będzie trwał do dnia 15.10.2023 r. do godziny 23:59:59, a drugi etap (wykonanie zdjęcia i zgłoszenie e-mail) będzie trwał do dnia 22.10.2023 r. do godziny 23:59:59. Szczegółowy przebieg poszczególnych etapów znajduje się w pkt. 5 ust. 2 Regulaminu.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 25.10.2023 r. nie później niż o godzinie 17:00.
 3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Instagramie.

3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

4. Udział w Konkursie

 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora (dalej: „Nagroda”).
 2. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane
  w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.
 6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu osób trzecich.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 8. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.

5. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 02.10.2023 r., na Instagramie opublikowany zostanie post zawierający Zadanie konkursowe.
 2. Zadanie konkursowe polega na:

1) Zakupie kosmetyków marki Nacomi o wartości minimum 59 zł w drogerii Hebe, w aplikacji Hebe lub na Hebe.pl w czasie od opublikowania postu z Zadaniem konkursowym na Instagramie Nacomi do dnia 15.10.2023 r. do godziny 23:59:59 oraz zachowaniu dowodu zakupu,

2) Wykonaniu kreatywnego zdjęcia z zakupionymi kosmetykami i umieszczeniu go na swoim profilu na Instagramie. Na zdjęciu należy oznaczyć profile: @nacomi_naturalne_kosmetyki i @hebe.polska oraz znaczniki #urodzinynacomi i #hebepolska,

3) Przesłaniu wykonanego zdjęcia lub linka do profilu na Instagramie, na którym zostało opublikowane zdjęcie oraz skanu dowodu zakupu na adres e-mail: konkurs@nacomi.pl.

3. Uczestnicy mogą publikować wykonane zdjęcia i przesyłać je na adres e-mail: konkurs@nacomi.pl wraz z dowodem zakupu najpóźniej do dnia 22.10.2023 r. do godziny 23:59:59.

4. Każdy Uczestnik otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający zgłoszenie jego zdjęcia w Konkursie o treści: „Twoje zgłoszenie zostało przyjęte! Życzymy powodzenia”. E-mail zwrotny wysyłany będzie na adres e-mail, z którego przesłane zostało zgłoszenie w ciągu 24 godzin od momentu zarejestrowania zgłoszenia, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania maila z prawidłowym zgłoszeniem, spełniającym wymogi Regulaminu.

5. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania jednego zdjęcia z produktami zakupionymi na dany paragon. Możliwe jest opublikowanie więcej niż jednego zdjęcia, przy czym na każde zdjęcie musi przypadać osobny dowód zakupu produktów marki Nacomi o wartości minimum 59 zł.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie zdjęć, które:

a) są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;

b) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich;

e) zawierają logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych, niż Nacomi oraz Hebe.

7. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

a) Opublikowane w ramach Zadania Konkursowego zdjęcie, stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;

b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do opublikowanego zdjęcia i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;

c) Korzystanie przez Organizatora z opublikowanego w ramach Zadania Konkursowego zdjęcia, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem;

d) Z chwilą opublikowania zdjęcia konkursowego, Uczestnik przenosi na Organizatora w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanego w ramach Zadania konkursowego zdjęcia i innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w poście konkursowym, dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:

· Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;

· Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;

· Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

· Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);

· Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;

· Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych i radiowych;

· Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatora formie do celów marketingowych;

· Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;

· Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;

· Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do wykonywania tłumaczeń i streszczeń;

· Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform sprzętowo – systemowych Organizatora;

· Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich fragmentów z innymi Utworami;

· Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich poszczególnych egzemplarzy;

· Digitalizacja Utworów lub ich części;

· Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;

· Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;

· Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów lub ich części;

· Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów lub ich części przez podmioty trzecie;

· Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i dzierżawy.

8. Uczestnik, publikując zdjęcie konkursowe, oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za zdjęcie opublikowane w ramach Zadania konkursowego.

6. Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody

 1. Opublikowane zdjęcia zostaną poddane ocenie Komisji.
 2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłonionych kilka zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy”).
 3. W zależności od zajętego miejsca w Konkursie, Zwycięzca otrzyma jedną nagrodę rzeczowo-pieniężną spośród niżej wymienionych:

3x nagroda I stopnia: smartfon iPhone 14 o wartości 3999 zł brutto,

3x nagroda II stopnia: smartfon Samsung Galaxy S23 o wartości 3899 zł brutto,

3x nagroda III stopnia: konsola PlayStation 5 o wartości 2699 zł brutto,

1x nagroda IV stopnia: hulajnoga elektryczna Xiaomi o wartości 2299 zł brutto,

3x nagroda V stopnia: zestaw walizek Wings o wartości 1625 zł brutto,

2x nagroda VI stopnia: weekendowy pobyt w Hotelu Crystal Mountain o wartości 1500 zł brutto,

5x nagroda VII stopnia: lodówka na kosmetyki Nacomi o wartości 900 zł brutto,

7x nagroda VIII stopnia: słuchawki JBL Reflect Aero o wartości 699 zł brutto,

3x nagroda IX stopnia: zestaw ubrań sportowych Carpatree o wartości 370 zł brutto,

10x nagroda X stopnia: voucher do Parku Rozrywki Energylandia o wartości 179 zł brutto,

10x nagroda XI stopnia: zestaw kosmetyków Nacomi o wartości 361 zł brutto,

10x nagroda XII stopnia: zaproszenie do Kina Helios o wartości 29 zł brutto

(dalej: „Nagroda”). Zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję.

 1. Zwycięzcy przysługuje prawo do wyłącznie jednej Nagrody.
 2. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością opublikowanych zdjęć oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych zdjęć z Zadaniem konkursowym i Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru danej wypowiedzi.
 3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem komentarza Organizatora pod postem konkursowym.
 4. Oprócz Nagrody, Zwycięzcy otrzymają także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana Zwycięzcom i zostanie przeznaczona na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę na adres poczty elektronicznej [konkurs@nacomi.pl]:
 • imienia i nazwiska Zwycięzcy;

· adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

 • numeru telefonu;
 • adresu e-mail;

· wszelkich danych niezbędnych dla wypełnienia przez Organizatora zobowiązań podatkowych, a w szczególności numeru PESEL, adresu zamieszkania Zwycięzcy oraz nazwę właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego.

9. Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

10. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora do Zwycięzcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania danych, o których mowa w ust. 9 powyżej. Koszty wysyłki Nagrody ponosi Organizator.

11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:

1) Podania danych, o których mowa w ust. 9 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;

2) Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych, o których mowa w ust. 9 powyżej;

3) Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w pkt.5 ust. 7;

4) Nieodebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.

W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

12. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

 1. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
 2. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
 3. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu – Nacomi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach ul. Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456
 2. Administratorem danych osobowych jest: Nacomi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach ul Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456
  z którym Uczestnik może skontaktować się pod adresem e-mail info@nacomi.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i na następujących podstawach:

a) w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. na podstawie art. 6 lit. f RODO (podstawę tę Organizator nazywa dalej prawnie uzasadnionym interesem Organizatora);

b) w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora; prawnie uzasadniony interes Organizatora polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do Uczestników, jak również obrony przed roszczeniami, jakie Uczestnik może w skierować w stosunku do Organizatora;

c) jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać wyłącznie następujące dane osobowe Zwycięzcy, które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania Nagród oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych:
 • imię;
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • adres e – mail;
 • numer PESEL;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych równoznaczne jest z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z utratą prawa do Nagrody, o ile zostanie mu przyznana.
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty, którym Organizator zobowiązany jest przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe), podmioty realizujące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.
 4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.
 6. W toku przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem transgranicznego charakteru sieci Internet.
 8. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie oraz iż został poinformowany o tym, że Administratorem danych osobowych jest Firma Nacomi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach ul Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [info@nacomi.pl].
 2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu.
 2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie internetowej.
 3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od Nacomi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach ul Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice Województwo śląskie, NIP: 5532518964, REGON: 362140960, KRS: 0000569456 oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Nacomi Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail [info@nacomi.pl].

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne