Konkursy

Regulamin konkursu

pod nazwą „ Konkurs Pampers” w drogeriach HEBE („Regulamin”)

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą
Konkurs Pampers („Konkurs”) w drogeriach HEBE.

2. Organizatorem Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (03-872), ul. Zabraniecka 20 , wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000210289, NIP 5213289895, REGON 015731717 („Organizator”).

3. Wykonawcą Konkursu działającym na zlecenie Organizatora jest Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-680 Warszawa ul. Wolbromska 38), („Wykonawca”).

4. Sprzedaż Produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie trwa w okresie od dnia 28.11.20 22 r. do dnia 31.12.2022 r. („Okres Sprzedaży”). Zakup Produktów przed lub po Okresie Sprzedaży nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich drogeriach stacjonarnych HEBE i sklepie on-line HEBE.PL („Drogeria”, „Drogerie”). Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.11.2022 r., a kończy się w dniu 24.02.2023 r. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie od godziny 00:00:01 dnia 28.11.2022 r. do godz. 23:59:59 w dniu 31.12.2022 r.

6. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty marki Pampers (pieluchy, pieluchomajtki i chusteczki) dostępne w Drogeriach HEBE, określone w ust. 10 poniżej („Produkt Promocyjny”, „Produkty Promocyjne).

7. Z zastrzeżeniem pkt. 8 i 10 poniżej Uczestnikami Promocji („Uczestnik”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Wykonawcy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.

9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie .

10. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy spełnić łącznie następujące warunki:

a) w czasie Okresu Sprzedaży dokonać zakupu w Drogerii HEBE na jednym paragonie minimum jednego opakowania pieluch lub pieluchomajtek Pampers i innych dowolnych produktów Pampers, za łączną kwotę minimum 80 zł ,(koszt dostawy przy zakupach online nie jest brany pod uwagę),

b) zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych („Dowód Zakupu”),

c) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie oraz wykonać zadanie konkursowe („Praca Konkursowa”, „Praca”) zgodnie z opisem w pkt. 11 Regulaminu.

11. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie i wykonanie Pracy przez Uczestnika oraz odebranie zgłoszenia przez Organizatora odbywa się w następujący sposób:

a) po uprzednim dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych za łączną kwotę minimum 80 zł, Uczestnik Konkursu wysyła SMS pod numer 7055, z zachowaniem poniższej kolejności, następujące treści oddzielone kropkami:

  • prefix PAMPERS a następnie
  • wyraz TAK, który oznacza akceptację postanowień Regulaminu konkursu „Konkurs Pampers” dostępnego na stronie www.karlsbad.pl/regulaminy ; dane są przetwarzane zgodnie z pkt 31-35,
  • n umer transakcji uwidoczniony na dole paragonu fiskalnego będącego Dowodem Zakupu Produktów Promocyjnych, a następnie
  • wykonan a Praca Konkursowa – dokończ zdanie:„Pampers dla mojego dziecka jest jak …

Przykład: PAMPERS .TAK . 23761.miękka poduszka gdy kładę się spać do łóżka, jak delikatny kocyk, który otula mnie w nocy, jak kurtka przeciwdeszczowa, która przed ulewą mnie chowa.

b) Maksymalna długość całego SMS-a będącego zgłoszeniem udziału w Konkursie wynosi 400 znaków (wliczając w to: prefiks, wyraz zgoda, numer transakcji oraz treść Pracy Konkursowej, znaki przestankowe i spacje).

c) Zgłoszenie musi być przesłane w okresie od dnia28.11.2022 r. godz. 00:00:01 do dnia 31.12.2022 r. godz. 23:59:59.

d) Data i godzina wysłania SMS-a ze zgłoszeniem nie może być wcześniejsza, niż data i godzina zakupu Produktów wyszczególnionych na Dowodzie Zakupu, z którymi związane jest dane zgłoszenie konkursowe.

e) W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia SMS nie spełniające któregokolwiek z warunków określonych powyżej oraz zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego.

f) Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezpłatnym SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało ono wysłane bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

12. Koszt przesłania każdego SMS-a zawierającego do 160 znaków wynosi 0,50 zł + VAT, tj. 0,62 zł brutto. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie będzie poprawne. Dla SMS-ów dłuższych niż 160 znaków opłata zostanie naliczona w myśl zasady, że za każde kolejne 160 znaków pobierana jest opłata 0,50 zł + VAT, tj. 0,62 zł brutto.

13. Uczestnik przesyłający Zgłoszenie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego Dowodu Zakupu z Okresu Sprzedaży w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody w przypadku wygranej. Data na dowodzie zakupu nie może być wcześniejsza niż 28.11.2022 i późniejsza niż 31.12.2022. W przypadku, gdy na dowodzie zakupu jest umieszczona data tożsama z datą dokonania Zgłoszenia, godzina zakupu umieszczona na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia.

14. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie, w szczególności przed wysłaniem zgłoszenia dokonać zakupu Produktów Promocyjnych uprawniających do wysłania zgłoszenia w Konkursie. Zgłoszenie tego samego Dowodu Zakupu wielokrotnie, będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich kolejnych zgłoszeń, poza pierwszym zarejestrowanym (jeżeli został zarejestrowany zgodnie z Regulaminem).

15. Dla Uczestników Konkursu przewidziano:

a) 3 (trzy) Nagrody I Stopnia w postaci karty podarunkowej HEBE o wartości 1000 zł brutto każda. Dodatkowo do Nagrody I Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 111 zł. Łączna wartość Nagrody I Stopnia wynosi 1111 zł (jeden tysiąc sto jedenaście złotych).

b) 10 (dziesięć) Nagród II Stopnia w postaci chusteczek Pampers Harmony Aqua 4x48 o wartości 50 zł brutto każda. Dodatkowo do każdej Nagrody II Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 6 zł. Łączna wartość jednej Nagrody II Stopnia wynosi 56 zł (pięćdziesiąt sześć złotych).

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 3893 brutto (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote). Fundatorem Nagród jest Organizator.

16. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:

a) Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 16 lit. a jest Wykonawca. Przed wydaniem nagrody Wykonawca pobierze od każdego zwycięzcy nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca otrzyma jedynie rzeczową część nagrody zaś kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w pkt. 15.

17. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego rzeczowej części nagrody ani wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową.

18. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach Konkursu, przy czym jest on identyfikowany najpierw na podstawie numeru telefonu, z którego dokonano zgłoszenia SMS oraz kolejno na podstawie podanych przez siebie danych osobowych. Jeśli Uczestnikowi przyznano nagrody różnej kategorii Uczestnik otrzymuje nagrodę o większej wartości.

19. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora i Wykonawcę. W skład Komisji wejdą 3 osoby. Wyłonienie zwycięzców Konkursu następuje w trakcie niepublicznych obrad Komisji Konkursowej w siedzibie Wykonawcy Konkursu do dnia 05.01.2023 r.

20. Kryterium przyznania nagród jest swobodna ocena przysłanych Prac Konkursowych, dokonana przez Komisję Konkursową, pozwalająca uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.

21. Komisja dokona wyboru najbardziej kreatywnych Prac Konkursowych, których autorzy otrzymają nagrody po uprzedniej weryfikacji poprawności Zgłoszeń przez Wykonawcę

a) W pierwszej kolejności Komisja wybiera 13 (trzynaście) Prac Konkursowych, które zostały ocenione przez Komisję jako najbardziej kreatywne. Dane ich autorów („Laureat”, „Laureaci”) zostają umieszczone na Liście Laureatów („Lista Laureatów”) z lokatami od 1 (Praca oceniona najwyżej) do 13. Lokaty z numerami od 1 do 3 oznaczają przyznanie Nagrody I Stopnia, lokaty od 4 do 13 oznaczają przyznanie Nagrody II Stopnia.

b) Laureaci uzyskują prawo do odbioru odpowiedniej nagrody po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 22 poniżej. Nagrody są przyznawane zgodnie z finalnie zajętymi lokatami po dokonaniu Weryfikacji wszystkich zgłoszeń z Listy Laureatów co oznacza, że osoba z niższą lokatą może przesunąć się na wyższą lokatę, o ile zgłoszenia ją poprzedzające nie przeszły pozytywnej Weryfikacji.

c) W dalszej kolejności Komisja wybiera 3 (trzy) Prace Konkursowe. Ich autorzy („Rezerwowy”, „Rezerwowi”) są wpisywani na Listę Rezerwową z lokatami od 1 (Praca oceniona najwyżej) do 3. Lista Rezerwowa tworzona jest na wypadek, gdyby któryś z Laureatów nie spełniał warunków wymaganych do uzyskania prawa do Nagrody. W takim przypadku na miejsce jednego Laureata wchodzi jeden Rezerwowy. Rezerwowi wchodzą na listę Laureatów według kolejności lokat na Liście Rezerwowej i podlegają takiej samej weryfikacji jak Laureat.

22. Weryfikacja poprawności zgłoszeń w celu przyznania prawa do nagrody jest prowadzona w następujący sposób:

a) W ciągu 3 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów Laureat jest powiadamiany o wygranej za pomocą SMS na numer, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.

b) W treści wiadomości Laureat zostanie poproszony o przesłanie na własny koszt, na adres Wykonawcy (Karlsbad Sp z o.o. ul.Wolbromska 38, 03-680 Warszawa):

¾ czytelnie i kompletnie wypełnionego Oświadczenia Laureata Konkursu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest również dostępny do pobrania ze strony www.karlsbad.pl/regulaminy, oraz

¾ oryginału Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych (paragon fiskalny) z numerem transakcji wykorzystanym do zgłoszenia udziału w Konkursie.

c) Oświadczenie Laureata Konkursu oraz oryginał Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych należy wysłać w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od daty otrzymania SMS, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego/nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Wykonawcy nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. Dopuszcza się również osobiste dostarczenie wymienionych w zdaniu pierwszym dokumentów do siedziby Wykonawcy w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia.

d) Wykonawca zastrzega sobie możliwość potwierdzania oryginalności przesłanych paragonów fiskalnych w Drogeriach.

23. Uczestnik Konkursu (zarówno Laureat jak ewentualny Rezerwowy) traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:

a) nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w pkt. 10, 11, 12, 13 niniejszego Regulaminu, lub

b) nie dostarczy Dowodu Zakupu lub/oraz Oświadczenia Laureata Konkursu zgodnie z pkt 22 lit. c, lub

c) należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w pkt. 8 Regulaminu, lub

d) dostarczony Dowód Zakupu będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub

e) nadesłany Dowód Zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktu Promocyjnego, lub

f) nadesłany Dowód Zakupu będzie miał inny numer transakcji, niż podany w przesłanym Zgłoszeniu, lub

g) nadesłany Dowód Zakupu będzie stwierdzał dokonanie zakupu po wysłaniu zgłoszenia SMS, lub

h) drogeria określona na Dowodzie Zakupu nadesłanym przez Uczestnika nie będzie należała do Drogerii uczestniczących w Konkursie, lub

i) Oświadczenia Laureata Konkursu będzie wypełnione w sposób nieczytelny lub niekompletny

j) w jakikolwiek sposób naruszy Regulamin Konkursu.

24. W dniu, w którym Laureat utracił prawo do nagrody powiadamiany jest uczestnik o najwyższej lokacie z Listy Rezerwowej podlegający takiej samej procedurze weryfikacyjnej określonej w pkt 22-23 powyżej. Weryfikacja prowadzona jest do rozdysponowania puli wszystkich nagród w Konkursie lub wyczerpania Listy Rezerwowej. Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.

25. Nagrody są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do dnia 10.02.2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

27. Organizator nie przewiduje zwrotu oryginału Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych.

28. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do dnia24.02.2023 r., na adres Karlsbad Sp. z o.o., ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Pampers”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.

29. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

30. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

31. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (03-872), ul. Zabraniecka 20. Korespondencję należy kierować na adres Administratora. Z Administratorem można skontaktować się również za pośrednictwem formularza online.

32. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Wykonawcy Konkursu. Dane osobowe Uczestników w zakresie numeru telefonu, a w przypadku laureatów konkursu również w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego są pobierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Administratora dostępną na stronie https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml oraz stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.

33. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest niezbędność wykonania umowy, zawartej pomiędzy Administratorem danych osobowych, a uczestnikiem (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi Regulamin Konkursu . Wykonawca Konkursu udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Nagrody Uczestnikowi. Dane zebrane w Konkursie odnośnie Uczestników, którym Wykonawca Konkursu wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.

34. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora za pośrednictwem formularza online lub do Wykonawcy konkursu, pisząc na adres email: iod@karlsbad.pl . Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.

35. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urzęd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

36. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej i własnej twórczości, a także, że jest on jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do Pracy Konkursowej, który zarazem nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich.

37. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

38. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

39. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.karlsbad.pl/regulaminy i www.hebe.pl

40. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzor oswiadczenia Laureata Konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Polityka prywatnosci

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne