Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ-KUPON

„Voucher 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 150 zł, PLUXEE” do wykorzystania na zakupy na hebe.pl i w aplikacji hebe

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin) określa zasady akcji promocyjnej dostępnej na platformie pluxee „Voucher 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 150 zł, PLUXEE” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON301002718, nr BDO 000041229 (dalej: „Organizator” ).

3. Akcja Promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

4. Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określone zostały w dalszej części Regulaminu.

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej https://www.hebe.pl oraz w aplikacji mobilnej hebe (dalej jako „Drogeria Hebe ).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 23.03.2024 do dnia 12.04.2024 r. (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej ”).

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, posiadająca dostęp do kuponu promocyjnego PLUXEE na platformie pluxee.pl.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu produktów dostępnych w Drogerii Hebe za kwotę minimum 150 zł z użyciem kodu promocyjnego HEBE20, Uczestnik otrzyma rabat o wartości 20 zł. Kod promocyjny HEBE20 należy wpisać w pole kod rabatowy w Drogerii Hebe.

3. Kod promocyjny HEBE20 może zostać wykorzystany wyłącznie jeden raz.
Kod promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę.

4. Skorzystanie z kodu promocyjnego PLUXEE w ramach Akcji Promocyjnej umożliwia otrzymanie kuponu rabatowego o wartości 20 zł (dalej jako „Voucher”) w przypadku dokonania w ramach jednej transakcji zakupów za min. 150 zł w okresie od dnia 23.03.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. na hebe.pl lub aplikacji mobilnej.

5. Akcja Promocyjna nie obejmuje produktów dostępnych w ofercie Hebe Partner.

6. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami. Jednakże warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest skompletowanie koszyka o nominalnej wartości minimum 150 zł z otrzymanymi obniżkami, rabatami, promocjami itp. Produkty Hebe Partner nie wliczają się w budowanie koszyka.

§ 4. REKLAMACJE

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnych przyjmowane będą przez Organizatora w trakcie trwania Akcji Promocyjnej oraz w terminie 30 dni od jej zakończenia.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a) pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl ;

b) pocztą na adres ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów nabytych w Drogerii Hebe.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych w reklamacji zarzutów – według wyboru składającego reklamację – na adres e-mail składającego reklamację lub pisemnie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej.

8. Niezależnie od procedury wskazanej w § 3 Regulaminu, uczestnik Akcji Promocyjnej może dochodzić roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej https://www.hebe.pl/ .

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.03.2024 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne