Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Zrób zakupy za min. 50 zł i otrzymaj kupon o wartości 10 zł”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Zrób zakupy za min. 50 zł i otrzymaj kupon o wartości 10 zł” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

§ 2.

Czas i miejsce trwania promocji

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 01.04.2021 do dnia 28.04.2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”), przy czym Voucher może zostać wykorzystany w okresie od dnia 15.04.2021 od godziny 12:00 do 28.04.2021 r. (dalej jako „Czas Wykorzystania Vouchera”).

§ 3.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) kupna produktów za minimum 50 zł w sposób określony poniżej.

2. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej, jest dokonanie jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 50 zł, za co Uczestnik otrzyma kupon rabatowy o wartości 10 zł (dalej jako „Voucher”) do wykorzystania na kolejne zakupy w stacjonarnych Drogeriach Hebe lub w drogerii internetowej nahttps://www.hebe.pl/ (dalej jako „ Sklep internetowy hebe.pl”) w Czasie Wykorzystania Vouchera. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) za każde wydane 50 zł Uczestnik otrzyma Voucher, tak więc przykładowo za wydane 200 zł Uczestnik otrzyma Voucher na kwotę 40 zł. Maksymalna wartość zakupu, za którą przysługuje Voucher lub jego wielokrotność to kwota 1000 zł, co oznacza, iż za jednorazowy zakup (na jednym paragonie) Uczestnik może otrzymać Voucher o maksymalnej wysokości 200 zł, co oznacza, iż jeżeli Uczestnik dokona jednorazowego zakupu np. na kwotę 1500 zł, wówczas otrzyma Voucher o watości 200 zł.

3. Voucher można wykorzystać przy kolejnych zakupach w Drogeriach Hebe lub sklepie internetowym hebe.pl w Czasie Wykorzystania Vouchera. Voucher można wykorzystać wyłącznie jeden raz.

4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Z Vouchera nie wydaje się reszty, a całkowitą kwotę Vouchera należy zrealizować w jednej transakcji przy czym

a) w Drogeriach Hebe minimalna wartość zakupów przy realizacji vouchera musi wynieść 10 zł więcej niż wartość Vouchera, a więc 20 zł przy wartości Vouchera 10 zł, 30 zł przy wartości Vouchera 20 zł, 50 zł przy wartości Vouchera 40 zł itd.

b) W sklepie internetowym hebe.pl minimalna wartość koszyka musi wynieść 15 zł więcej niż wartość Vouchera, a więc 25 zł przy wartości Vouchera 10 zł, 35 zł przy wartości Vouchera 20 zł, itd. Rabat zostanie wprowadzony do systemu po przepisaniu kodu z otrzymanego Vouchera w aplikacji mobilnej HEBE lub na stronie www.hebe.pl podczas transakcji zakupów.

5. Voucher nie łączy się z innymi Voucherami obniżającymi nominalną wartość koszyka tym samym Uczestnik nie może skorzystać z kilku różnych Voucherów/kuponów rabatowych w ramach jednych zakupów.

6. Warunkiem zrealizowania Vouchera w stacjonarnych drogeriach Hebe, jest wręcznie kasjerowie Drogerii Hebe - nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy – ważnego nie użytego dotychczas Vouchera. Voucher zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera Drogerii Hebe.

7. Akceptowane będą wyłącznie Vouchery nieuszkodzone.

8. Voucher niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Vouchera przepada.

9. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami. Jednakże warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest zapłata nominalnej wartości za zakupy minimum 20 zł z otrzymanymi obniżkami, rabatami, promocjami itp.

a) Warunkiem uzyskania Vouchera na kolejne zakupy jest zakup produktów o wartości 50 zł w ich cenach nominalnych (dotyczy to tylko sklepów stacjonarnych). Promocja nie dotyczy zakupu produktów „mleko 1” dla dzieci.

b) Warunkiem wykorzystania całości Vouchera jest zakup produktów o wartości tego Vouchera powiększony o 10 zł.

c) Voucher jest jednorazowego wykorzystania. W przypadku nie spełnienia warunku „b” Voucher może zostać wykorzystany tylko w części jego wartości bez możliwości jego ponownego użycia.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2021.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne