Konkursy

Regulamin Konkursu „Świętuj z nami 5-te Urodziny Urodomaniaczek”

§ 1.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora online w sieci Internet (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Konkurs pt. „Świętuj z nami 5-te Urodziny Urodomaniaczek” to konkurs organizowany i prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie przez Organizatora. Organizator jest przyrzekającym i realizującym nagrodę w Konkursie. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.)

3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagró d w Konkursie jest LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 36239757. LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie odpowiada za obsługę Konkursu. Kontakt z Organizatorem w sprawie Konkursu możliwy jest pod adresem email: konkurshebe@lttm.pl (zwanym dalej „Organizatorem i/lub Fundatorem”).

4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) od dnia 04.10. 2023 r od godziny 18:00 do dnia 10.10.2023 r do godziny 23:59 (zwany dalej: „Czasem Trwania Konkursu”) na stronie internetowej w serwisie YouTube na kanale “Urodomaniaczki by Hebe” (https://www.youtube.com/@Urodomaniaczki) pod filmem (dalej: Film) opublikowanym w dniu 04.10.2023 na tymże kanale.

5. Celem Konkursu jest wyłonienie łącznie 55 (słownie pięćdziesięciu pięciu) Uczestników, którzy w sekcji komentarzy pod Filmem udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe (zwane dalej: „Zgłoszeniem konkursowym”), opisane w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora oraz na warunkach określonych w § 2 niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

7. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

8. Konkurs jest jednoetapowy.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnik” ) może być (i) osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto osobiste w serwisie internetowym YouTube, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu YouTube lub (ii) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 13 rok życia i przystąpiła do Konkursu za zgodą opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego oraz posiada swoje konto w serwisie internetowym YouTube, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu YouTube.

2.W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które nie ukończyły 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 13 rok życia mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego wyrażoną pisemnie. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania takiej zgody przez Uczestnika na każdym etapie Konkursu, a także – w odniesieniu do Zwycięzców - po jego zakończeniu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgodę należy przesłać na konkurshebe@lttm.pl .

3. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Każdy Uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi w ramach Zgłoszenia Konkursowego.

5. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie, narusza zasady Regulaminu, odmówił podpisania protokołu odbioru nagrody lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż odpowiedź zamieszczona przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego narusza prawa osób trzecich.

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zgodnie z zasadami opisanymi w §3 Regulaminu, zamieszczając komentarz w serwisie YouTube, pod Filmem opublikowanym w dniu 04.10.2023 na kanale: Urodomaniaczki by Hebe.

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzany na kanale o nazwie Urodomaniaczki by Hebe prowadzonym w serwisie YouTube przez Organizatora, pod adresem https://www.youtube.com/Urodomaniaczki (zwanym dalej „Kanałem”).

2. Zadaniem Uczestnika jest:

a) opublikowanie przy użyciu własnego konta w Serwisie YouTube, w Czasie trwania Konkursu w sekcji komentarzy pod Filmem na Kanale, komentarza stanowiącego odpowiedź na Pytanie Konkursowe, zamieszczone w sekcji opis pod Filmem o treści: „Czym jest dla Ciebie bycie Urodomaniaczką? ”.

3. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe musi zostać zamieszczona na Kanale w miejscu wskazanym przez Organizatora tj. pod Filmem, w którym opublikowane zostało Pytanie Konkursowe: (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”, „Komentarz” ).

4. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko 1 (słownie: jeden) Komentarz.

5. W sytuacji, w której Uczestnik zamieści więcej niż 1 (słownie: jeden) Komentarz pod uwagę będzie brany ten Komentarz, który został opublikowany jako pierwszy.

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie YouTube, niezależnie od tego, ile kont w tym serwisie posiada.

7. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenaszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;

b. wprowadzenie do obrotu;

c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

e. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

8. Organizator uprawniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.

9. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, nie może nawoływać do przemocy, lub nietolerancji, nie może zawierać wulgaryzmów lub treści reklamowych dotyczących podmiotów trzecich innych niż Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. lub treści reklamowych dotyczących produktów innych niż dostępnych w: stacjonarnych drogeriach Hebe, w drogerii internetowej www.hebe.pl lub w aplikacji mobilnej Hebe. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać danych osobowych Uczestnika ani innej osoby.

10. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie Czasu Trwania Konkursu spowoduje nieważność zgłoszenia.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewidział łącznie 55 (słownie: pięćdziesiąt pięć) następujących nagród w Konkursie [dalej: Nagroda” lub Nagrody”], które zostaną przyznane łącznie 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) Uczestnikom (dalej „Zwycięzcom”), wedle wyboru Komisji konkursowej w następujący sposób:

a) 1 (słownie: jedna) Nagroda pierwszego stopnia dla najbardziej kreatywnego Zgłoszenia Konkursowego - bon na produkty wybrane przez Zwycięzcę i dostępne w drogeriach Hebe o wartości 1000 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto), wydany w formie e-kodu (elektronicznej karty podarunkowej) wystawionej przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. do zrealizowania – z zastrzeżeniem pkt. i) oraz ii) poniżej - w sklepach stacjonarnych “Hebe” oraz sklepie internetowym www.hebe.pl lub aplikacji mobilnej Hebe - w terminie do 14 października 2024 roku, który zostanie wysłany do Zwycięzcy na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę. Dodatkowo, w ramach Nagrody I stopnia, Zwycięzca będzie miał możliwość wzięcia udziału w:

(i) jednym urodzinowym odcinku Urodomaniaczek w charakterze modelki/modela, której/któremu wizażystka wykona makijaż oraz

(ii) w dwóch utworach przeznaczonych do publikacji w ramach YT shorts publikowanych na Kanale o nazwie Urodomaniaczki prowadzonym w serwisie YouTube przez Organizatora, przy udziale Influencerów: Katarzyna Sadowska oraz Justyna Niedźwiedź - Dudzic, znanych jako “Love and great shoes”.

- pod warunkiem, realizacji Nagrody pierwszego stopnia wyłącznie w sklepie stacjonarnym “Hebe” na terytorium m.s.t. Warszawy w dniu 24 października 2023 roku oraz wyrażenia przez Zwycięzcę odrębnej zgody na udział w ww. formatach, których nagrania będą miały miejsce w dniu 24 października 2023 roku (1 dzień zdjęciowy) na terenie m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem, iż koszt dojazdu na plan zdjęciowy pokrywa Zwycięzca.

b) 4 (słownie: cztery) Nagrody drugiego stopnia dla kolejnych 4 najbardziej kreatywnych Zgłoszeń Konkursowych - bon na produkty wybrane przez Zwycięzcę i dostępne w drogeriach Hebe o wartości 1000 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) wydany w formie e-kodu (elektronicznej karty podarunkowej) wystawionej przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. do zrealizowania – z zastrzeżeniem pkt. i) poniżej - w sklepach stacjonarnych “Hebe” oraz sklepie internetowym www.hebe.pl lub aplikacji mobilnej Hebe - w terminie do 14 października 2024 roku, który zostanie wysłany do Zwycięzców na adres mailowy wskazany przez Zwycięzców. Dodatkowo, w ramach Nagrody drugiego stopnia, każdy Zwycięzca będzie miał możliwość wzięcia udziału w:

(i) dwóch utworach przeznaczonych do publikacji w ramach YT shorts publikowanych na Kanale o nazwie Urodomaniaczki prowadzonym w serwisie YouTube przez Organizatora, przy udziale Influencerów: Katarzyna Sadowska oraz Justyna Niedźwiedź - Dudzic, znanych jako “Love and great shoes”.

- pod warunkiem, realizacji Nagrody drugiego stopnia wyłącznie w sklepie stacjonarnym “Hebe” na terytorium m.s.t. Warszawy w dniu 24 października 2023 roku oraz wyrażenia przez Zwycięzców odrębnej zgody na udział w ww. formatach, których nagrania będą miały miejsce w dniu 24 października 2023 roku (1 dzień zdjęciowy) na terenie m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem, iż koszt dojazdu na plan zdjęciowy pokrywają Zwycięzcy.

c) 50 (słownie: pięćdziesiąt) Nagród trzeciego stopnia dla kolejnych 50 najbardziej kreatywnych Zgłoszeń Konkursowych - jednorazowy voucher na jeden z pędzli HEBE PROFESSIONAL o numerze F01, F03, F08, F09, F10, F13 o wartości 39,98 złotych uprawniający do zakupu takiej nagrody stacjonarnie za kwotę 1 (jednego) grosza w każdej drogerii stacjonarnej Hebe w Polsce. Voucher na pędzel wybrany przez Zwycięzcę zostanie wydany w formie kodu rabatowego w formie elektronicznej, wystawionego przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. do wykorzystania w terminie do 30.11.2023 i zostanie wysłany do Zwycięzcy na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę.

2. Każdy zwycięzca może otrzymać tylko 1 (słownie: jedna) Nagrodę przyznaną wg kryteriów jak powyżej.

§ 5. Zasady przyznawania Nagród w Konkursie

1. Celem dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych oraz wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisja” ). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora spośród grona ekspertów Organizatora.

2. W terminie od dnia 11 października do 13 października 2023 roku Komisja dokona oceny Komentarzy uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 55 łącznie (pięćdziesiąt pięć) Zwycięzców, wg kryteriów określonych w §4 Regulaminu.

3.Dodatkowo zostanie stworzona lista rezerwowa obejmująca do 10 (dziesięciu) Uczestników, których Komentarze w ocenie Komisji zasługują na wyróżnienie w przypadku, gdy Zwycięzca lub Zwycięzcy nie dostarczą danych niezbędnych do realizacji Nagrody, nie wyrażą zgody na realizację Nagrody, odmówią podpisania protokołu odbioru Nagrody lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora realizacja nagrody będzie niemożliwa. W przypadku braku możliwości realizacji Nagrody z powyżej wskazanych przyczyn Organizator będzie kontaktować się z kolejnymi Uczestnikami z listy rezerwowej.

4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród.

5. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

6. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej Nagrody . Zdobywca Nagrody jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru Nagrody w chwili jej dostarczenia przez Organizatora i tym samym do przekazania Organizatorowi wszelkich danych niezbędnych do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków podatkowych. Wzór protokołu odbioru Nagrody stanowi Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu.

§ 6. Zasady wydawania Nagród w Konkursie

1.Organizator wskaże Zwycięzcom Konkursu adres e-mail umożliwiający kontakt z Organizatorem, w celu przekazania danych niezbędnych do realizacji Nagrody. Wskazanie Zwycięzców Konkursu odbędzie się w drodze komentarza pozostawionego przez Organizatora z Kanału Urodomaniaczki by Hebe pod zwycięskimi Komentarzami.

2.Organizator w wiadomości, o której mowa powyżej, zażąda od Laureata podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, takich jak:

− imię i nazwisko Zwycięzcy

− adres e-mail,

− danych wymaganych przepisami prawa podatkowego na cele sprawozdawczości podatkowej związanej z realizacją Konkursu, tj. PESEL

− screen z serwisu YouTube z widoczną nazwą profilu potwierdzający zalogowanie na zwycięskie konto.

3. Zwycięzcy są zobowiązani przesłać dane o których mowa w ust. 2 powyżej drogą elektroniczną na wskazany przez Organizatora adres, z adresu na który zarejestrowano konto Uczestnika w Serwisie YouTube, z którego dodano zwycięski Komentarz, w terminie 4 (słownie czterech) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zwycięstwie.

4. Niezachowanie terminów wskazanych w Regulaminie, a także podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, o których mowa w ustępie poprzednim, w tym błędnego adresu e-mail służącego Organizatorowi do wydania nagród lub nieprzekazanie screena z serwisu YouTube z widoczną nazwą profilu potwierdzającego zalogowanie na zwycięskie konto, skutkują utratą prawa do Nagrody, która zostanie przekazana innemu Uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej.

5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani wymiana Nagrody na inną. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

6. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu przez Organizatora w terminie 4 dni kalendarzowych od przekazania danych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę. Odbierając Nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia protokołu odbioru Nagrody i odesłania go do Organizatora Konkursu na adres e-mail: konkurshebe@lttm.pl .

7. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

8. Podmiotem wydającym Nagrody w Konkursie jest Organizator, z zastrzeżeniem, iż realizacja Nagród trzeciego stopnia może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem sieci stacjonarnych drogerii “Hebe” prowadzonych na terytorium RP przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie zaś realizacja Nagród pierwszego i drugiego stopnia także za pośrednictwem sklepu internetowego “Hebe” prowadzonego pod adresem www.hebe.pl lub aplikacji mobilnej Hebe.

9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców, a także Uczestników z listy rezerwowej, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu w momencie wydania Nagród, w celu identyfikacji, a także potwierdzenia spełnienia wymogów wzięcia w Konkursie, w tym przed realizacją Nagród Uczestnik może zostać zobligowany do okazania dokumentu tożsamości.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator Konkursu przekazuje poniższe informacje:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych i Zwycięzców Konkursu jest Organizator.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem: rodo@lttm.pl w celu realizacji praw przysługujących na mocy przepisów RODO

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w następujących celach:

a) realizacji Konkursu aż do momentu rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu na podstawie zgody, udzielonej przez Uczestnika poprzez zarejestrowanie konta użytkownika i wysłanie Zgłoszenia Konkursowego przez okres do rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, co jest równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w Konkursie, a w przypadku przyznania Nagrody z jej przepadkiem. Zgodę można odwołać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: konkurshebe@lttm.pl

b) rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przeprowadzenia rozdania Nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od rozpoczęcia rozstrzygania i następnie rozdania nagród;

c) rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;

d) w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych, Ordynacji podatkowej i Ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te ustawy.

4. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji, jak również do upływu terminów określonych obowiązującymi przepisami prawa, w tym terminów przedawnienia roszczeń. Dane Zwycięzców są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia Konkursu. Podanie danych niezbędnych do rozliczenia podatku jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagrody.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru przyznanej Nagrody.

6. Uczestnik Konkursu ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące Uczestnikowi uprawnienia może on wykonać przesyłając stosowną informację do inspektora ochrony danych na adres rodo@lttm.pl, wskazując w treści lub tytule nazwę “Świętuj z nami 5-te Urodziny Urodomaniaczek”.

7. Administrator może udostępnić dane osobowe Uczestników podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. W związku z przeprowadzeniem Konkursu dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym obsługę księgową, IT oraz kancelariom prawnym.

8. Podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych w celu zarejestrowania konta konkursowego, rozpatrzenia reklamacji oraz wysłania Nagrody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i umożliwienia organizatorowi realizacji tych celów.

9. Każdy Uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

§ 8. Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu w okresie jego trwania oraz w terminie 14 dni od jego rozstrzygnięcia. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie na adres pocztowy Organizatora: LTTM Sp. z o.o. ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa z dopiskiem " Konkurs pt. „Świętuj z nami 5-te Urodziny Urodomaniaczek”lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail z tytułem wiadomości "Konkurs pt. „Świętuj z nami 5-te Urodziny Urodomaniaczek”

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.

5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

6. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny według jurysdykcji polskiej.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny przez Czas trwania Konkursu na Kanale w serwisie YouTube a także w witrynie internetowej pod adresem: www.hebe.pl w zakładce strona główna -> regulaminy -> konkursy

https://www.hebe.pl/regulaminy/konkursy/ a także w siedzibie Organizatora.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy prawa polskiego.

3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na wystąpienie okoliczności siły wyższej lub zmianę obowiązujących przepisów prawa. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy będą mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu YouTube. Administracja i właściciel YouTube nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu YouTube. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 04.10.2023.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne