Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ Zrób zakupy za min. 80 zł i otrzymaj bon rabatowy o wartości 10 zł

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Zrób zakupy za min. 80 zł i otrzymaj bon rabatowy o wartości 10 zł” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

§ 2.

Czas i miejsce trwania promocji

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drogeriach stacjonarnych sieci Hebe w Warszawie w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”)

2. Lista drogerii uczestniczących w promocji:

Numer drogeri

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

R022

Al.Jerozolimskie 11/19

Warszawa

00-508

R027

ul. Solec 83

Warszawa

00-382

R034

ul. Rondo ONZ 1

Warszawa

00-124

R056

ul. Kasprowicza 48

Warszawa

01-871

R071

ul. Kijowska 1/Targowa 24

Warszawa

03-733

R076

ul. Puławska 2 (Plac Unii City Shopping)

Warszawa

02-566

R095

ul. W-wskie Przejścia Podziemne 7/8

Warszawa

00-024

R142

Al.Jerozolimskie 148 (Atrium Reduta)

Warszawa

02-326

R145

ul. Żelazna 32

Warszawa

00-832

R159

ul. Głębocka 15 (Atrium Targówek)

Warszawa

03-287

R195

ul. Górczewska 124 (Wola Park)

Warszawa

01-460

R196

ul. Targowa 72 (Galeria Wileńska)

Warszawa

03-734

R217

ul. Światowida 17 (Galeria Północna)

Warszawa

03-144

R234

Al. Rzeczypospolitej 23

Warszawa

02-972

R253

ul. Grochowska 129

Warszawa

04-148

R256

ul. Pociskowa 4 (City Market)

Warszawa

04-471

R263

ul. Zgrupowania AK Kampinos 15 (Galeria Młociny)

Warszawa

01-943

R276

ul. Dereniowa 10

Warszawa

02-776

R283

ul. Magiczna 22 (Magiczna Park)

Warszawa

03-289

R285

ul. Przyczółkowa 219 (Vis a Vis)

Warszawa

02-962

R297

ul. Wrocławska 8 (Pasaż Wrocławska)

Warszawa

01-493

R306

ul. Żegańska 2a (Stacja Międzylesie)

Warszawa

04-713

R308

ul. Banderii 4

Warszawa

01-164

R319

Al. Jerozolimskie 179 (Blue City)

Warszawa

02-222

R333

Al. Piłsudskiego 2

Warszawa

05-077

R343

ul. Chrobrego 4

Warszawa

02-479

R356

ul. Jubilerska 1/3 (King Cross Praga)

Warszawa

04-190

R374

ul. Konstruktorska 10C

Warszawa

02-673

R379

ul. Lindleya Williama 16

Warszawa

02-013

R393

ul. Grzybowska 62 (Browary Warszawskie)

Warszawa

00-844

R433

ul. Jana Pawła II 82 (Arkadia)

Warszawa

00-175

R434

ul. Jana Kazimierza 50

Warszawa

01-248

R440

ul. Lanciego 12

Warszawa

02-792

R479

ul. Rembielińska 20 (Galeria Renova)

Warszawa

03-352

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 02.12.2021 do dnia 06.12.2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 3.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osobafizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem, tj. dokonująca zakupów w Drogeriach Hebe w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) kupna produktów za minimum 80 zł brutto w sposób określony poniżej.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu produktów za kwotę minimum 80 zł brutto Uczestnik otrzyma bon rabatowy o wartości 10 zł brutto (dalej jako: „ Rabat”).

3. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest dokonaie jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 80 zł brutto w stacjonarnych Drogeriach Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej. Następnie w ramach transakcji spełniającej warunki Akcji Promocyjnej, Uczestnik otrzyma Rabat.

4. W ramach jednej transakcji za wydane minimum 80 zł brutto Uczestnik otrzymuje Rabat o wartości 10 zł brutto.

5. Rabat łączy się z innymi rabatami i cenami promocyjnymi.

6. Uczestnik może wykorzystać Rabat w dniach 02.12-06.12.2021 r. przy zakupach za kwotę minimum 80 złotych brutto w Drogeriach Hebe wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu. Warunkiem zrealizowania Rabatu jest wręczenie kasjerowi Drogerii Hebe – nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy – ważnej nie użytej dotychczas ulotki z kodem rabatowym. Voucher zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera Drogerii Hebe. Rabat nie może być wykorzystany w celu obniżenia wartości zakupów zawierających mleko początkowe.

7. Akceptowane będą wyłącznie Rabaty nieuszkodzone.

8. Rabat niewykorzystany w Czasie wskazanym na ulotce przepada.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub adres e-mail), tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie postępowań reklamacyjnych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776. Na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania postępowania reklamacyjnego. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.

9. Osoba składająca reklamację posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiada także prawo do uzyskania kopii danych. W każdym momencie osobie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co będzie równoznaczne z rezygnacją z postępowania reklamacyjnego. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Osobie składającej reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych w ramach postępowania reklamacyjnego powinny być kierowane na adres: bok@drogeriahebe.eu

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.12.2021.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne