Konkursy

Regulamin konkursu promocyjnego 

pod nazwą „Ogranicz zużycie plastiku z maszynek jednorazowych, kup maszynkę  systemową Gillette Venus już dziś!” w drogeriach HEBE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą
  Ogranicz zużycie plastiku z maszynek jednorazowych, kup maszynkę  systemową Gillette Venus już dziś!” ("Konkurs") w drogeriach HEBE. 
 2. Organizatorem Konkursu jest Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-680 Warszawa ul. Wolbromska 38), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140411, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł ("Organizator”). 
 3. Organizator Konkursu działa na zlecenie Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  (03-872), ul. Zabraniecka 20, będącej sponsorem nagród w konkursie.   
 4. Sprzedaż promocyjna produktów objętych Konkursem prowadzona jest od dnia 01.04.2020 r.  do dnia 30.04.2020 r. („Sprzedaż Promocyjna”).   
 5. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich drogeriach sieci HEBE oraz w sklepie internetowym www.hebe.pl („Drogeria”, Drogerie”) .
 6. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie następujące produkty marki Gillette Venus: GILLETTE VENUS WKŁADY DO MASZYNEK 4 SZT (EAN3014260262709), GILLETTE VENUS WKŁADY DO MASZYNEK SPA BREEZE 4 SZT (EAN7702018363568), GILLETTE VENUS SPA BREEZE 1 MASZYNKA + 2 WKŁADY (EAN7702018451753), GILLETTE VENUS MASZYNKA DO GOLENIA + 2 WKŁADY (EAN3014260262693), GILLETTE SWIRL OSTRZA 4 SZT (EAN7702018401208), GILLETTE SWIRL MASZYNKA + 1 OSTRZE (EAN7702018400997), GILLETTE VENUS CLASSIC MASZYNKA SYSTEMOWA + 4 WKŁADY (EAN7702018363490), GILLETTE VENUS BREEZE MASZYNKA WOM + 2 WKŁADY (EAN7702018886166), GILLETTE VENUS BREEZE OSTRZA 4 SZT (EAN7702018886364) dostępne w Drogeriach ("Produkt Promocyjny”, „Produkty Promocyjne).
 7. Z zastrzeżeniem pkt. 8 i 10 poniżej Uczestnikami Promocji ("Uczestnik") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Procter and Gamble DS. Polska Sp z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem. 
 9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 10. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy spełnić łącznie następujące warunki:
 1. w czasie Sprzedaży Promocyjnej dokonać zakupu na jednym paragonie jednego z 9 produktów Gillette Venus wymienionych w pkt 6 w drogeriach HEBE lub w sklepie internetowym www.hebe.pl
 2. zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych („Dowód Zakupu”),
 3. dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie oraz wykonać zadanie konkursowe  („Praca Konkursowa”, „Praca”)   zgodnie z opisem w pkt. 11 regulaminu.
 1. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie i wykonanie Pracy przez Uczestnika oraz odebranie zgłoszenia przez Organizatora odbywa się w następujący sposób:
 1. Po po uprzednim dokonaniu zakupu, Uczestnik Konkursu wysyła SMS pod płatny numer 7036, z zachowaniem poniższej kolejności, następujące treści oddzielone kropkami:
 • prefix VENUS a następnie

 

 • wyraz ZGODA - przystępując do udziału w konkursie Uczestnik poprzez wpisanie słowa „ZGODA” w tresci SMSa konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz numeru paragonu zakupionego produktu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do udziału w konkursie. Administratorem tych danych osobowych jest firma Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, (03-872), ul. Zabraniecka 20. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Polityka Prywatności, w celu przeprowadzenia konkursu promocyjnego „Ogranicz zużycie plastiku z maszynek jednorazowych, kup maszynkę  systemową Gillette Venus już dziś!”. W tych celach Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe oraz przekazywać je poza obszar Unii Europejskiej, do innych jednostek operacyjnych Procter and Gamble oraz stron trzecich działających w ich imieniu w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielone przez Uczestnika informacje będą odpowiednio chronione i zabezpieczone. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o Uczestnik ma prawo do dostępu, zmiany, wykasowania, przeniesienia danych do innego dostawcy, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania swojej zgody. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Polityka Prywatności, zawierająca informacje o okresie przechowywania danych oraz o sposobie wykonywania praw związanych z ochrona danych, jest dostępna online: https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml
 • numer paragonu uwidoczniony na górze paragonu fiskalnego będącego Dowodem Zakupu Produktów Promocyjnych, a następnie 
 • wykonana Praca Konkursowa – odpowiedź na pytanie: Co zrobisz dziś aby ograniczyć zużycie plastiku?

Przykład: VENUS.ZGODA.2378. Zrezygnowałam z kupowania wody w plastikowych butelkach, z kupowania plastikowych kubków, sztućców i słomek, a na zakupy chodzę z torbą materiałową, a nie reklamówką foliową.

 1. Maksymalna długość całego SMS-a będącego zgłoszeniem udziału w Konkursie wynosi 400 znaków (wliczając w to: prefiks, wyraz zgoda, numer paragonu oraz treść Pracy Konkursowej, znaki przestankowe i spacje).
 2. Zgłoszenie musi być przesłane w okresie od dnia  01.04.2020 r. godz. 00:00:00 do dnia 30.04.2020 r. godz. 23:59:59
 3. Data i godzina wysłania SMS-a ze zgłoszeniem nie może być wcześniejsza, niż data i godzina zakupu Produktów wyszczególnionych na Dowodzie Zakupu, z którymi związane jest dane zgłoszenie konkursowe. 
 4. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia SMS nie spełniające któregokolwiek z warunków określonych powyżej oraz zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego.
 5. Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezpłatnym SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało ono wysłane bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.  
 1. Koszt przesłania każdego SMS-a zawierającego do 160 znaków wynosi 0,50 zł + VAT, tj. 0,62 zł brutto. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie będzie poprawne. Dla SMS-ów dłuższych niż 160 znaków opłata zostanie naliczona w myśl zasady, że za każde kolejne 160 znaków pobierana jest opłata 0,50 zł + VAT, tj. 0,62 zł brutto.
 2. Uczestnik przesyłający Zgłoszenie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego Dowodu Zakupu w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody w przypadku wygranej. 
 3. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie, w szczególności przed wysłaniem zgłoszenia dokonać zakupu Produktów Promocyjnych  uprawniających do wysłania zgłoszenia w Konkursie. Zgłoszenie tego samego Dowodu Zakupu wielokrotnie, będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich kolejnych zgłoszeń, poza pierwszym zarejestrowanym. 
 4.   Dla Uczestników Konkursu przewidziano: 
  1. 10 (dziesięć) Nagród I Stopnia w postaci roweru miejskiego damskiego o wartości 1100 zł brutto każdy. Dodatkowo do Nagrody I Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 122 zł. Łączna wartość Nagrody I Stopnia wynosi 1222 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dwa złote). 
  2. 5 (pięć) Nagród II Stopnia w postaci butelek termicznych o wartości 100 zł brutto każda. Dodatkowo do każdej Nagrody II Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 11 zł. Łączna wartość jednej Nagrody II Stopnia wynosi 111 zł (sto jedenaście złotych).
  3. 10 (dziesięć) Nagród III Stopnia w postaci zestawu produktów Gillette Venus o wartości 135 zł brutto każda. Dodatkowo do każdej Nagrody II Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 15 zł. Łączna wartość jednej Nagrody II Stopnia wynosi 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych).

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 14 275 zł brutto (czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych). 

 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:
 1. Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 16 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze od każdego zwycięzcy nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca otrzyma jedynie rzeczową część nagrody zaś kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w pkt. 15. 
 1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego rzeczowej części nagrody. 
 2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach Konkursu, przy czym jest on identyfikowany najpierw na podstawie numeru telefonu, z którego dokonano zgłoszenia SMS oraz kolejno na podstawie podanych przez siebie danych osobowych. Jeśli Uczestnikowi przyznano nagrody różnej kategorii Uczestnik otrzymuje nagrodę o większej wartości.
 3. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Wyłonienie zwycięzców Konkursu następuje w trakcie niepublicznych obrad Komisji Konkursowej w siedzibie Organizatora Konkursu do dnia 08.05.2020 r
 4. Nagrody zostaną  przyznane na podstawie swobodnej oceny przysłanych Prac Konkursowych, której Komisja Konkursowa dokonana  w oparciu o kryteria pomysłowości, oryginalności i nietuzinkowości.
 5. Komisja dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych, w oparciu o kryteria wskazane w pkt. 20 powyżej, których autorzy otrzymają nagrody po uprzedniej weryfikacji poprawności Zgłoszeń przez Organizatora
 1. W pierwszej kolejności Komisja wybiera 25 (dwadzieścia pięć) Prac Konkursowych, które zostały ocenione przez Komisję jako najlepsze. Nazwiska ich autorów („Laureat”, „Laureaci”) zostają umieszczone na Liście Laureatów („Lista Laureatów”) z lokatami od 1 (Praca oceniona najwyżej) do 25. Lokaty od 1 do 10 oznaczają przyznanie Nagrody I Stopnia, lokaty od 11 do 15 oznaczają przyznanie Nagrody II Stopnia, lokaty od 16 do 25 oznaczają przyznanie Nagrody III stopnia.  
 2. Laureaci uzyskują prawo do odbioru odpowiedniej nagrody po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 22 poniżej. Nagrody są przyznawane zgodnie z finalnie zajętymi lokatami po dokonaniu Weryfikacji wszystkich zgłoszeń z Listy Laureatów co oznacza, że osoba z niższą lokatą może przesunąć się na wyższą lokatę, o ile zgłoszenia ją poprzedzające nie przeszły pozytywnej Weryfikacji. 
 3. W dalszej kolejności Komisja wybiera 5 (pięć) Prac Konkursowych. Ich autorzy („Rezerwowy”, „Rezerwowi”) są wpisywani na Listę Rezerwową z lokatami od 1  (Praca oceniona najwyżej) do 5. Lista Rezerwowa tworzona jest na wypadek, gdyby któryś z Laureatów nie spełniał warunków wymaganych do uzyskania prawa do Nagrody. W takim przypadku na miejsce jednego Laureata wchodzi jeden Rezerwowy.  Rezerwowi  wchodzą na miejsce Laureatów według kolejności lokat na Liście Rezerwowej i podlegają takiej samej weryfikacji jak Laureat.  

 

 1. Weryfikacja poprawności zgłoszeń w celu przyznania prawa do nagrody jest prowadzona w następujący sposób:
  1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów Laureat  jest  powiadamiany o wygranej za pomocą SMS na numer, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe. 
  2. W treści wiadomości Laureat zostanie poproszony o przesłanie na własny koszt, na adres Organizatora: 
   • czytelnie i kompletnie wypełnionego Oświadczenia Laureata Konkursu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu i jest również dostępny do pobrania ze strony www.karlsbad.pl, oraz
   • oryginału Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych (paragon fiskalny) z numerem paragonu wykorzystanym do zgłoszenia  udziału w Konkursie.
  3. Oświadczenie Laureata Konkursu oraz oryginał Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych należy wysłać w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od daty otrzymania SMS, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego/nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. Dopuszcza się również osobiste dostarczenie wymienionych w zdaniu pierwszym dokumentów do siedziby Organizatora w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. 
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość potwierdzania oryginalności przesłanych paragonów fiskalnych w Drogeriach. 
 2. Uczestnik Konkursu (zarówno Laureat jak ewentualny Rezerwowy) traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:
 1. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w pkt. 10, 11, 12, 13 niniejszego Regulaminu, lub
 2. nie dostarczy Dowodu Zakupu lub/oraz Oświadczenia Laureata Konkursu zgodnie z pkt  22 lit. c, lub
 3. należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w pkt. 8 Regulaminu, lub
 4. dostarczony Dowód Zakupu będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub
 5. nadesłany Dowód Zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktu Promocyjnego, lub
 6. nadesłany Dowód Zakupu będzie miał inny numer paragonu, niż podany w przesłanym Zgłoszeniu, lub
 7. nadesłany Dowód Zakupu będzie stwierdzał dokonanie zakupu po wysłaniu zgłoszenia SMS, lub
 8. Oświadczenia Laureata Konkursu będzie wypełnione w sposób nieczytelny lub niekompletny.
 1. W dniu w którym Laureat utracił prawo do nagrody powiadamiany jest uczestnik o najwyższej lokacie z Listy Rezerwowej podlegający takiej samej procedurze weryfikacyjnej określonej w pkt 22-23 powyżej. Weryfikacja  prowadzona jest  do rozdysponowania puli wszystkich nagród w Konkursie lub wyczerpania Listy Rezerwowej. Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora. 
 2. Nagrody są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do dnia 05.06.2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do dnia 26.06.2020 r., na adres Karlsbad Sp. z o.o., ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Ogranicz zużycie plastiku z maszynek jednorazowych, kup maszynkę  systemową Gillette Venus już dziś!”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.
 5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  (03-872),  ul. Zabraniecka 20. 
 8. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe uczestników Konkursu (jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu) są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. stanowiącej Załącznik nr 2 oraz dostępnej  na stronie https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika.

Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi Konkursu Nagrody.

 

Dane zebrane w Konkursie odnośnie Uczestników którym Organizator wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.

 

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora lub Organizatora. Korespondencję należy kierować na adres Administratora lub na adres e-mail Organizatora: iod@karlsbad.pl  

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, który będzie w imieniu Administratora wykonywał obowiązek odpowiadania na ich żądania. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej i własnej twórczości, a także, że jest on jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do Pracy Konkursowej, który zarazem nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich. 
 2. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 3. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.karlsbad.pl oraz www.hebe.pl
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne