Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Wybrane produkty 10% taniej przy zakupach za min. 99 zł
lub
20% taniej przy zakupach za min. 199 zł z kodem JULY”
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „ Wybrane produkty 10% taniej przy zakupach za min. 99 zł lub 20% taniej przy zakupach za min. 199zł z kodem JULY ” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej nahttps://www.hebe.pl/ (dalej jako „ Drogeria Hebe”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzenia w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od godziny 00:00 06.07.2023 do 23:59 07.07.2023 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.
Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna dotyczy wskazanych w Załączniku nr. 1 produktów w Drogerii Internetowej Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej.
2. Rabat 10% naliczany jest przy zakupach wybranych produktów po wpisaniu kodu rabatowego JULY, w których wartość koszyka wynosi minimum 99zł. Rabat 20% naliczany jest przy zakupach wybranych produktów po wpisaniu kodu rabatowego JULY, w których wartość koszyka wynosi minimum 199zł. Rabat naliczany jest automatycznie na produkty wskazane w Załączniku nr. 1.

3. Akcja Promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogerii jednakże decydująca przy naliczaniu rabatu w niniejszej Akcji Promocyjnej jest wartość nominalna koszyka (wartość koszyka do zapłaty).
4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.
5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
6. Akcja Promocyjna obowiązuje klientów Drogerii Internetowej Hebe posiadających kartę MyHebe.
7. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe.
§ 3.
Reklamacje
1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
b. pisemnie na adres: ul. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.
4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.
§ 4.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.06.2023 r, od godziny 00:00.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej