Akcje Promocyjne

Aneks nr 1

do Regulaminu sprzedaży premiowej „COTY DLA HEBE”

z dnia 04.09.2020 r.

(dalej jako: „Aneks”)

§ 1

Niniejszym Organizator działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu postanawia zmienić treść § 3 ust. 3 Regulaminu, nadając mu następującą treść:

„3. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w terminie 1 dnia roboczego od wysłania Zgłoszenia zostaną powiadomieni przez Organizatora o uzyskaniu prawa do Nagrody albo nieuzyskaniu prawa do Nagrody z uwagi na wyczerpanie puli Nagród lub niespełnienia warunków Regulaminu, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na podany w Zgłoszeniu adres e-mail.”

§ 2

Organizator postanawia zmienić nazwę sprzedaży premiowej z „COTY DLA HEBE” na następującą nazwę: „Jesień pełna stylu”.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z momentem jego zamieszenia na stronie, z wyjątkiem § 1 Aneksu, który wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia jego zamieszczenia na stronie, tj. z dniem 10 września 2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne