Archiwalne

REGULAMIN ZAKUPÓW INTERNETOWYCH W HEBE (PDF)

REGULAMIN ZAKUPÓW INTERNETOWYCH W HEBE

obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 5 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Klientami a Sprzedawcą lub Partnerem, w tym obowiązki Klientów, Sprzedawcy i Partnera, oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe.

§ 1 Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą, należy je rozumieć w opisany poniżej sposób:

APLIKACJA MOBILNA HEBE

dostarczane przez Sprzedawcę oprogramowanie pod nazwą „Hebe zdrowie i piękno”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym, spełniającym wymogi techniczne określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, pozwalające na komunikowanie się z internetową platformą handlową umożliwiającą sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę i Partnerów oraz świadczenie drogą elektroniczną innych Usług oferowanych przez Sprzedawcę, na zasadach opisanych w Regulaminie;

CENA PRODUKTU

wyrażona w złotych polskich wartość brutto Produktu wskazana w Kanałach Internetowych Hebe, zawierająca stawkę należnego podatku VAT;

DNI ROBOCZE

dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

DROGERIA INTERNETOWA HEBE

prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem www.hebe.pl, internetowa platforma handlowa umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę i Partnerów oraz świadczenie drogą elektroniczną innych Usług oferowanych przez Sprzedawcę, na zasadach opisanych w Regulaminie ;

KANAŁY INTERNETOWE HEBE

łącznie: Aplikacja Mobilna Hebe oraz Drogeria Internetowa Hebe;

KARTA MY HEBE

plastikowa lub elektroniczna karta potwierdzająca uczestnictwo Klienta w Programie Lojalnościowym My Hebe; od dnia 25 września 2020 r. wydawane są przez Organizatora wyłącznie Elektroniczne Karty My Hebe; Organizator zapewnia ważność i prawidłowe działanie uprzednio wydanych kart plastikowych;

KLIENT

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także na zasadach i w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć na zasadach określonych w Regulaminie Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub Partnerem lub skorzystać z innych Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe;

KONSUMENT

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORCA

osoba fizyczna zawierająca umowę̨ bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

KONTO

udostępniana Klientowi zgodnie z Umową o Prowadzenie Konta w Kanałach Internetowych Hebe przestrzeń tworzona po dokonaniu przez Klienta rejestracji na warunkach opisanych w Regulaminie, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych Usług i funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe ; Konto założone w jednym z Kanałów Internetowych Hebe jest jednocześnie tym samym Kontem w pozostałych Kanałach Internetowych Hebe;

ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA

Cena Produktów, dodanych przez Klienta do koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości Klienta oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient dokonując zakupów za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe;

NICK

oznaczenie, którym posługuje się Klient dla celów wyrażenia swojej Opinii, które powinno zawierać co najwyżej 30 znaków i stanowić jeden człon; w przypadku niepodania przez Klienta Nicku, Opinia będzie publikowana pod imieniem Klienta przypisanym do Konta;

OCENA

wartość punktowa przyznana Produktom przez zarejestrowanego Klienta posiadającego Konto za pomocą funkcjonalności dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe, prezentowana w określonej formie graficznej, będąca częścią Opinii;

OPINIA

informacja, komentarz lub inna wypowiedź zarejestrowanego Klienta posiadającego Konto, zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Produkcie, opatrzona Nickiem albo w przypadku niepodania przez Klienta Nicku – imieniem Klienta przypisanym do Konta Klienta; w skład Opinii wchodzi Ocena;

PARTNER

przedsiębiorca uprawniony do sprzedaży Produktów w Kanałach Internetowych Hebe; w przypadku sprzedaży Produktów przez Partnera, Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem i Partnerem;

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dokument dostępny w Kanałach Internetowych Hebe, opisujący w szczególności zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem przez nich z Usług dostępnych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, jak również w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy Sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą; ;

PRODUKT

towar lub usługa lub prawo, prezentowane za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, które Klient może nabyć w Kanałach Internetowych Hebe, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, których prezentacja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego;

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MY HEBE

program lojalnościowy My Hebe, którego warunki uczestnictwa określa Regulamin Programu Lojalnościowego My Hebe , dostępny w Kanałach Internetowych Hebe;

PUDO

punkty obsługi klientów firmy kurierskiej lub punkty usługowo-handlowe, w których możliwy jest odbiór Produktów zakupionych przez Klientów w Kanałach Internetowych Hebe. Aktualna lista PUDO dostępna jest na stronie https://parcelshop.dhl.pl/mapa ;

REGULAMIN

niniejszy regulamin zakupów internetowych Hebe stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży;

SPRZEDAWCA LUB HEBE

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718, nr BDO 000041229 ;

UMOWA O PROWADZENIE KONTA

umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana na zasadach opisanych w Regulaminie, zgodnie z którą Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta;

UMOWA SPRZEDAŻY

umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub Klientem a Partnerem, zawierana na odległość, za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, na zasadach opisanych w Regulaminie;

USŁUGI

dostępne w Kanałach Internetowych Hebe usługi świadczone przez Sprzedawcą drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

ZAMÓWIENIE

oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić od Sprzedawcy lub Partnera za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu, ilekroć w jakichkolwiek materiałach używanych lub udostępnionych przez Sprzedawcę lub Partnera, w tym w Kanałach Internetowych Hebe lub w formularzach rejestracji (papierowych oraz elektronicznych), są (albo były):

a. używane terminy i pojęcia o zbliżonym brzmieniu lub znaczeniu do pojęć zdefiniowanych w niniejszym paragrafie (np. odniesienia do „Regulaminu programu lojalnościowego drogerii My Hebe” czy „programu lojalnościowego sieci drogerii Hebe”), mają one znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie dla pojęć w nim zdefiniowanych, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp.;

b. używane odniesienia do „drogerii Hebe”, „sieci drogerii Hebe”, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp., oznaczają one odniesienia do Kanałów Internetowych Hebe wraz z siecią sklepów stacjonarnych Sprzedawcy.

4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

§ 2
Postanowienia Ogólne dotyczące korzystania
z Kanałów Internetowych Hebe

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do jego przestrzegania.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje, jak również wykorzystywanie przez Klienta Kanałów Internetowych Hebe lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Kanałów Internetowych Hebe przez Sprzedawcę lub Partnerów, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Drogerii Internetowej Hebe, Aplikacji Mobilnej Hebe, do oprogramowania, know-how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, służących do prezentacji Produktów, przysługują Sprzedawcy, spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Sprzedawca, lub Partnerom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z zawartości materiałów zamieszczonych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, o których mowa w poprzednim zdaniu, powinno następować w sposób zgodny z Regulaminem i wymaga zgody Sprzedawcy, Partnera lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do danego materiału.

4. W celu korzystania z Kanałów Internetowych Hebe, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. Prezentowane w Kanałach Internetowych Hebe poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na temat urody, pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i produktowe, mają jedynie charakter informacyjny oraz pomocniczy i nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią Hebe.

6. Hebe dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy i sztuce pielęgnacji zdrowia i urody. Hebe w Kanałach Internetowych Hebe nie udziela indywidualnej pomocy ani porad, w szczególności porad farmaceutycznych bądź medycznych, ani nie świadczy usług medycznych, kosmetycznych czy farmaceutycznych, a Kanały Internetowe Hebe są przede wszystkim platformami sprzedażowymi, informacyjnymi oraz komunikacyjnymi.

7. Użyte w Kanałach Internetowych Hebe zwroty "porady" i "pomoc" powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z urodą. Nie mogą być traktowane na równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w tym jednostki i instytucje, w szczególności lekarzy, kosmetologów czy farmaceutów.

8. Za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, poza Produktami Sprzedawcy, Klient ma również możliwość dokonania zakupu Produktów Partnerów. Produkty Partnerów są oznaczone w Kanałach Internetowych Hebe w sposób umożliwiający ich odróżnienie od Produktów Sprzedawcy.

9. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży z Partnerem, podmiotem zobowiązanym do realizacji Umowy Sprzedaży jest Partner. Sprzedawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Partnerem. Wszelkie uprawnienia lub roszczenia wynikające z Umów Sprzedaży zawieranych z Partnerem Klient powinien realizować względem Partnera.

10. Sprzedawca i Partner dokładają należytej staranności, aby opisy Produktów oferowanych w Kanałach Internetowych Hebe były zgodne z opisami wcześniejszego dostawcy (dystrybutora) lub producenta. Sprzedawca i Partner zalecają jednak by Klient przed dokonaniem zakupu Produktu nie poprzestał na zapoznaniu się z opisami Produktów użytymi w Kanałach Internetowych Hebe, które mogą być skrócone lub odpowiadać celom marketingowym lub innym, lecz w miarę możliwość skorzystał również z innych źródeł informacji, a ponadto, przed użyciem Produktów, każdorazowo zapoznał się z jego opisem i oznakowaniem na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli jest dostępne) oraz na pojemniku, a także z pozostałymi informacjami doręczonymi wraz z Produktem.

 

§ 3 Zakładanie Konta

1. Konto w Kanałach Internetowych Hebe może założyć osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Konto to służy zalogowaniu do każdego z Kanałów Internetowych Hebe.

2. W celu utworzenia Konta w Kanałach Internetowych Hebe Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji.

3. Dokonując rejestracji w Kanałach Internetowych Hebe, Klient, który nie był dotychczas uczestnikiem Programu Lojalnościowego My Hebe, przystępuje jednocześnie do Programu Lojalnościowego My Hebe, którego zasady oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin Programu Lojalnościowego My Hebe.

4. W celu dokonania rejestracji Konta przez Klienta konieczne jest:

a. posiadanie aktywnego adresu e-mail,

b. wypełnienie formularza rejestracji udostępnionego przez Sprzedawcę w Kanałach Internetowych Hebe,

c. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jak również z Regulaminem Programu Lojalnościowego My Hebe poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,

d. zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności,

e. przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji.

5. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji Konta zawiera co najmniej pola obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Klienta. Nieobowiązkowe jest podanie daty urodzenia.

6. Podczas rejestracji Konta Klient ustala, według udostępnionych przez Sprzedawcę instrukcji, indywidualne hasło w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Hasło ma charakter poufny. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o ww. zajściu.

7. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracji na wskazany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie dokonania rejestracji oraz – w przypadku Klientów, którzy w chwili założenia Konta za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe nie byli uczestnikami Programu Lojalnościowego My Hebe, – potwierdzenie przystąpienia do Programu Lojalnościowego My Hebe.

8. Po dokonaniu rejestracji oraz przystąpieniu do Programu Lojalnościowego My Hebe, Klient uzyskuje elektroniczną Kartę My Hebe. Każdy Klient może posiadać jedną elektroniczną Kartę My Hebe przypisaną do tych samych danych osobowych podanych przy rejestracji Konta. Jedynie w przypadkach, gdy przystąpienie do Programu Lojalnościowego My Hebe nastąpiło przed założeniem Konta i Klient posiada już plastikową Kartę My Hebe, zakładając Konto będzie mógł korzystać z elektronicznej Karty My Hebe (przy czym będzie to nadal ta sama Karta My Hebe, jedynie udostępniona w dwóch formach). Elektroniczna Karta My Hebe będzie dostępna dla Klienta z poziomu Konta, w zakładce „Karta My Hebe”.

9. Po zalogowaniu do Konta Klient może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji w zakładce „Moje dane”. Klient może również dokonać zmiany danych przez kontakt z infolinią Sprzedawcy, pod numerem telefonu: 22 206 54 00.

10. Z chwilą ukończenia procesu rejestracji Klient zawiera z Hebe Umowę o Prowadzenie Konta. Umowa o Prowadzenie Konta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 12 poniżej, § 12 ust. 6 i 7, § 15 ust. 2 lub § 18 ust. 4 oraz § 19 ust. 2 Regulaminu.

11. Założenie Konta w jednym z Kanałów Internetowych Hebe skutkuje dostępnością Konta w pozostałych Kanałach Internetowych Hebe. Klient loguje się do Konta we wszystkich Kanałach Internetowych Hebe przy pomocy danych nadanych na etapie rejestracji Konta.

12. Klient ma prawo posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Kanałach Internetowych Hebe. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji, że Klient posiada więcej niż jedno aktywne Konto, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, w celu wyjaśnienia sprawy, żądać od Klienta dodatkowych informacji w celu potwierdzania, że Klient jest właścicielem Konta lub podjąć inne niezbędne działania w celu realizacji postanowień Regulaminu, w tym rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym. O podjętych decyzjach i ewentualnych, mających zastosowanie środkach Klient zostanie poinformowany na adres e-mail Klienta.

§ 4
Składanie oraz Realizacja Zamówień
w Kanałach Internetowych Hebe

1. Możliwość składania Zamówień w Kanałach Internetowych Hebe jest dostępna dla Klienta przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do swojego Konta. Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail użytego podczas rejestracji Konta oraz wcześniej ustalonego hasła.

3. Klient może skorzystać z Kanałów Internetowych Hebe i złożyć Zamówienie również bez rejestracji Konta. W tym wypadku Klient, przy składaniu Zamówienia, musi podać wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwych pól.

4. W celu złożenia Zamówienia w Kanałach Internetowych Hebe Klient kompletuje Zamówienie, zaznaczając Produkty, których zakupem jest zainteresowany, wybierając polecenie „Dodaj do koszyka”. Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na każdym kolejnym etapie składania Zamówienia. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o Cenie Produktów wybranych przez Klienta, o tym czy Produkty pochodzą od Sprzedawcy czy też od Partnera oraz od jakiego Partnera pochodzą Produkty. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu kontynuowania zakupów, Klient powinien wybrać opcję „Przejdź do Kasy”. Po przejściu do kasy, Klient zobowiązany jest do wskazania m.in. sposobu dostawy Produktów oraz wybrania formy płatności. Aby możliwe było złożenie Zamówienia, minimalna wartość Łącznego Kosztu Zamówienia bez kosztów dostawy (ale z uwzględnieniem rabatów) powinna wynieść nie mniej niż 15 zł (piętnaście złotych).

5. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy Klient jest informowany o Łącznym Koszcie Zamówienia.

6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy lub Partnerowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie, zawierające informacje o głównych cechach zamówionych Produktów, Łącznym Koszcie Zamówienia, wybranej formie płatności oraz sposobie dostawy. Potwierdzenie Zamówienia wysyłane jest na wskazany przez Klienta adres e-mail, a w przypadku Klienta posiadającego Konto, potwierdzenie Zamówienia jest również udostępniane w ramach Konta, w zakładce „Zamówienia”. Potwierdzenie Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę lub Partnera Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę lub Partnera (nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży).

8. Zamówienie (oferta Klienta) wiąże Sprzedawcę lub Partnera przez 7 dni od dnia jego złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca lub Partner nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania Zamówienia lub informacji o oczekiwaniu Zamówienia na odbiór w wybranym sklepie stacjonarnym Hebe, zgodnie z ust. 9 poniżej, wówczas oferta Klienta wygasa.

9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia lub informację o oczekiwaniu Zamówienia na odbiór w wybranym sklepie stacjonarnym Hebe. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 6 – 8 powyżej, przez Sprzedawcę lub Partnera. Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 8 ust. 8, 9 lub 11 poniżej, stanowiących warunki rozwiązujące Umowy Sprzedaży.

10. Sprzedawca lub Partner zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta, bez podawania przyczyny.

11. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry, przyjęcie Zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu przez Klienta Łącznego Kosztu Zamówienia.

12. Sprzedawca lub Partner jest zobowiązany do zrealizowania Zamówienia tylko w zakresie tych Produktów, które wskazał w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, pod warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę lub Partnera zgodnie z ust. 9 powyżej.

13. Sprzedawca i Partner nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów. Klient może dokonać zakupu danego (takiego samego) Produktu w maksymalnej liczbie 10 sztuk w ciągu doby.

14. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem, za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Klient ma konto poczty elektronicznej.

 

§ 5
Dostępność Produktów

1. Pomimo dołożenia należytej staranności, ani Sprzedawca ani Partner nie mogą zagwarantować stałej dostępności Produktów prezentowanych w Kanałach Internetowych Hebe. Informacje o Produktach podane w Kanałach Internetowych Hebe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia Sprzedawcy lub Partnera w zakresie dostępności Produktów.

2. W przypadku gdy Produkty, na które Klient chce złożyć Zamówienie, nie będą dostępne już w chwili składania Zamówienia, Klient przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy lub Partnera automatycznie otrzyma informację o braku dostępności Produktu. Informacja zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia, z którego Klient korzysta składając Zamówienie.

3. W przypadku gdy podczas kompletowania Zamówienia okaże się, że jakikolwiek z zamówionych przez Klienta Produktów jest niedostępny, Sprzedawca anuluje całe Zamówienie. Potwierdzenie anulacji Zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta.

 

§ 6
Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia

1. Ceny Produktów w Kanałach Internetowych Hebe mogą różnić się od cen Produktów w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy lub Partnera. Ceny Produktów w poszczególnych Kanałach Internetowych Hebe także mogą się różnić. Klienta dokonującego zakupów za pośrednictwem wybranego Kanału Internetowego Hebe obowiązują Ceny Produktów przedstawione w tym Kanale Internetowym Hebe.

2. Ceny Produktów w Kanałach Internetowych Hebe prezentowane Klientom, mogą różnić się w zależności od tego czy Klient jest członkiem Programu lojalnościowego czy też nie.

3. Sprzedawca oraz Partner mogą na bieżąco aktualizować Ceny Produktów w Kanałach Internetowych Hebe oraz obejmować je wybranymi przez siebie promocjami. Zmiany Cen Produktów pozostają bez wpływu na uprzednio złożone Zamówienia. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po Cenach Produktów wskazanych w Kanale Internetowym Hebe, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zakupów, obowiązujących w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia (oferty) i wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 7 powyżej, pod warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę lub Partnera zgodnie z § 4 ust. 9 powyżej.

4. Ceny Produktów zamieszczone w Kanałach Internetowych Hebe są cenami brutto. Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, w tym kosztów dostawy, wskazanych przy składaniu Zamówienia. Wszystkie Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia podawane są w złotych polskich.

5. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt dostawy składające się na Łączny Koszt Zamówienia, widoczne będą w koszyku przed złożeniem Zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.

6. Łączny Koszt Zamówienia zależny jest od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o koszcie wybranej przez siebie dostawy oraz ewentualnych opłatach dodatkowych związanych z wybranym przez siebie sposobem płatności. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, widoczne będą w koszyku przed złożeniem Zamówienia.

 

§ 7
Płatności

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień tego paragrafu, w Kanałach Internetowych Hebe dostępne są następujące formy płatności za Zamówienie:

a. płatność szybkim przelewem internetowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

b. płatność BLIK, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

c. płatność z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

d. płatność gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze);

e. płatność odroczona PayPo lub Twisto;

f. płatność z wykorzystaniem voucherów, bonów lub kart podarunkowych, akceptowanych w ramach Kanałów Internetowych Hebe.

2. Płatności gotówką przy odbiorze Klient może dokonać wyłącznie w przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera lub wybraniu dostawy do PUDO; możliwość ta może być uzależniona od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia.

3. Zamówienia zawierające Produkty Partnera, mogą być opłacone wyłącznie przy pomocy form płatności wskazanych w ust. 1 lit. a – c, e powyżej.

4. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie formy płatności będą dostępne. Dostępność metod płatności może być uzależniona od wybranej metody dostawy. Dostępne metody płatności mogą różnić się także w zależności od tego, czy Zamówienie obejmuje Produkty Sprzedawcy czy też Partnera. Każdorazowo na etapie dokonywania wyboru metody płatności za Zamówienie, Klient jest wyraźnie informowany o dostępnych formach płatności.

 

§ 8
Dostawa

1. Sprzedawca oraz Partner zapewniają dostawę Produktów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu lub regulaminów odrębnych promocji, o których mowa w § 11, koszty dostawy ponosi Klient.

3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, wg mającego zastosowanie sposobu dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę lub Partnera albo w ramach odbioru przez Klienta w paczkomacie albo w ramach odbioru własnego, w wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia sklepie stacjonarnym Sprzedawcy albo w PUDO. Sprzedawca oraz Partner ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

4. Sprzedawca oraz Partner zastrzegają sobie prawo do pokrycia kosztów dostawy Produktów, w przypadku jeśli Łączna Cena Produktów objętych dostawą przekraczać będzie określoną kwotę. Kwota uprawniająca do skorzystania przez Klienta z nieodpłatnej dostawy Produktów może różnić się w zależności od tego, czy Klient jest uczestnikiem Programu Lojalnościowego Hebe czy też nie. Informacja czy i w jakim zakresie Sprzedawca lub Partner pokrywa koszty dostawy będzie zawsze dostępna dla Klienta w Kanałach Internetowych Hebe, najpóźniej przed złożeniem Zamówienia .

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 16 poniżej, Klient ma możliwość wyboru możliwości dostawy określonych na stroniehttps://www.hebe.pl/dostawa .

6. Liczba Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi dostawa zamówionych Produktów, jest zależna m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca lub Partner zamieszcza w Kanałach Internetowych Hebe informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji Zamówienia.

7. W przypadku wybrania przez Klienta odbioru własnego w wybranym przez Klienta sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub w PUDO, Sprzedawca za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru.

8. W przypadku odbioru własnego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania wiadomości email z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży, z upływem 14 dnia od chwili otrzymania wiadomości z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży wiadomością wysłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.

9. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu dostawy Hebe Express, kurier podejmie jedną próbę doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionych Produktów do Hebe z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży, w momencie zwrotnego odesłania zamówionych Produktów Sprzedawcy lub Partnerowi. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży wiadomością wysłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.

10. Na żądanie Sprzedawcy, Partnera lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.

11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru Zamówienia w paczkomacie, przesyłka zawierająca zamówione Produkty zostanie dostarczona do wybranego przez Klienta paczkomatu. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty w terminie 48 godzin od chwili otrzymania informacji o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej zamówione Produkty w ciągu 36 godzin od otrzymania powyższej informacji, Klient otrzymuje kolejną informację w formie wiadomości tekstowej sms lub e-mail, przypominającą o możliwości odbioru przesyłki w ciągu pozostałych 12 godzin wraz z instrukcją sposobu odbioru przesyłki. Brak odbioru przesyłki zgodnie z przesłaną instrukcją z przyczyn leżących po stronie Klienta, skutkujący zwrotem przesyłki do Sprzedawcy lub Partnera powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy Sprzedaży, z dniem zwrotu przesyłki, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży wiadomością wysłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży, zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.

12. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę zawierającą zamówione Produkty w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecamy zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą lub Partnerem.

13. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, zawierającej zamówione Produkty, dla której Klient wybrał sposób doręczenia do paczkomatu, Klient powinien zgłosić to w paczkomacie i postępować zgodnie z instrukcją tam zawartą lub udać się do najbliższego punktu odbioru paczek dostawcy usługi odbioru w paczkomacie, a których lista jest dostępna na stronie internetowej dostawcy usługi paczkomaty. Ponadto Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę lub Partnera.

14. W przypadku zauważenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub w PUDO, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika, odpowiednio, obsługi sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub PUDO oraz w przypadku odbioru w PUDO – żądać od obsługi PUDO spisania właściwego protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale pracownika obsługi PUDO, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecamy zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą lub Partnerem.

15. Klient, który nie jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki zawierającej zamówione Produkty oraz (poza przypadkiem doręczenia przesyłki do paczkomatu) jest zobowiązany w obecności kuriera lub w obecności Sprzedawcy dokonać jej sprawdzenia. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzeń przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni skontaktować się ze Sprzedawcą lub Partnerem. Niedopełnienie przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, może skutkować odmową uwzględnienia reklamacji.

16. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie sposoby dostawy będą dostępne. Dostępność sposobów dostawy jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody płatności lub od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia. Dostępne sposoby dostawy mogą różnić się także w zależności od tego, czy Zamówienie obejmuje Produkty Sprzedawcy czy też Partnera. Każdorazowo na etapie dokonywania wyboru sposobu dostawy Zamówienia, Klient jest wyraźnie informowany o dostępnych formach dostawy.

 

§ 9
Ustawowe Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 6, Klient będący Konsumentem oraz Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Produkt w posiadanie.

2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

3. Szczegółowe zasady realizowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz dokonywania zwrotów, zostały opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu – „Zwroty i reklamacje”.

§ 10
Odpowiedzialność i Reklamacje

1. Sprzedawca oraz Partner zobowiązani są dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad. Zarówno Sprzedawca, jak i Partner nie świadczą usług posprzedażowych, serwisowych ani nie udzielają gwarancji na sprzedawane Produkty.

2. Sprzedawca oraz Partner odpowiadają względem Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków Klientów w zakresie składania reklamacji zostały opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu - „Zwroty i reklamacje”.

4. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą lub Partnerem wysyłając wiadomość na adres e-mail: pomoc@hebe.pl lub odpowiednio na adres e-mail podany przez Partnera Klientowi.

5. Sprzedawca oraz Partner informują, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca oraz Partner nie korzystają z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz nie zobowiązują się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku sporu ze Sprzedawcą lub Partnerem, Konsument może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 

§ 11
Promocje

1. Sprzedawca oraz Partner są uprawnieni do proponowania Klientom w Kanałach Internetowych Hebe szczególnych warunków sprzedaży niektórych lub wszystkich Produktów. O promocjach Sprzedawca oraz Partner będą informować w tych kanałach.

2. Jeżeli nic innego nie zostało przez Sprzedawcę lub Partnera wyraźnie wskazane w Kanałach Internetowych Hebe, w niniejszym Regulaminie lub w odpowiednim regulaminie promocji (lub informacjach o promocji dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe), Ceny Produktów przedstawione w Kanałach Internetowych Hebe nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

3. Zasady szczególnych warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 1 powyżej, są określone w odpowiednich regulaminach lub informacjach o promocji dostępnych w danym Kanale Internetowym Hebe. Jeżeli w odpowiednim regulaminie promocji lub informacji o promocji nie zastrzeżono inaczej, promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.

4. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z treści promocji lub regulaminu akcji promocyjnej, promocje dotyczą Produktów oferowanych wyłącznie przez Sprzedawcę i nie dotyczą Produktów oferowanych przez Partnera.

5. W przypadku Zamówienia, w którego skład wchodzą Produkty objęte promocją, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości udzielonej zniżki lub innych korzyściach przysługujących mu w związku z promocją. Korzyści przysługujące Klientowi w związku z promocją, mogą polegać w szczególności na:

a. obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją;

b. obniżeniu Ceny Produktu innego niż objęty promocją, dodanego przez Klienta do koszyka wraz z Produktem objętym promocją;

c. obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją, w przypadku wcześniejszego zakupienia przez Klienta innego Produktu objętego promocją;

d. otrzymaniu przez Klienta nieodpłatnie lub ze zniżką dodatkowego (kolejnego) Produktu, w przypadku zakupienia określonej w promocji ilości dowolnych Produktów.

6. Skorzystanie z promocji oferowanej przez Sprzedawcę lub Partnera nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych § 9 oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu – „Zwroty i reklamacje”. Jeżeli odpowiednie regulaminy promocji lub informacje o promocjach dostępne w Kanałach Internetowych Hebe nie stanowią inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte promocją, Klient powinien zwrócić całość pakietu promocyjnego.

7. Promocje obowiązujące w Kanałach Internetowych Hebe nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Regulaminu lub odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępne w Kanałach Internetowych Hebe nie stanowią inaczej.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu i odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacji o promocjach, dostępnych w danym Kanale Internetowym Hebe, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia właściwego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe.

 

§ 12
Usługi świadczone droga elektroniczną

1. Za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe Sprzedawca świadczy nieodpłatnie następujące Usługi:

a. prowadzenia Konta;

b. formularza kontaktowego na stronie Drogerii Internetowej Hebe;

c. usługi informacyjne, polegające na prezentowaniu treści w ramach Kanałów Informacyjnych Hebe;

d. usługę czatu.

2. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientowi kontaktu ze Sprzedawcą poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Drogerii Internetowej Hebe.

3. Usługa czatu polega na umożliwieniu Klientowi kontaktu ze Sprzedawcą poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem czatu umieszczonego w Kanałach Internetowych Hebe. Wiadomość na czacie inicjuje rozmowę „na żywo” z konsultantem po stronie Sprzedawcy, w przypadku i zakresie jego dostępności. Czat służy zadawaniu pytań dotyczących Kanałów Internetowych Hebe oraz dostępnych na nich Usług i Produktów. Czat nie służy do udzielania porad fachowych, w tym medycznych lub kosmetycznych, oraz innej korespondencji dotyczącej zdrowia fizycznego lub psychicznego Klienta. Funkcjonalności czatu pozwalają na identyfikację konkretnej osoby i powiązanie jej z inną zapisaną aktywnością w Kanałach Internetowych Hebe, co pozwala na dostosowanie oferty oraz pełnienie profesjonalnej obsługi i serwisu.

4. Umowy o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. b, c i d powyżej, zawierane są z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z określonej Usługi, , a ulegają rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Klienta Kanałów Internetowych Hebe lub zakończenia korzystania przez Klienta z poszczególnych Usług w inny sposób.

5. W ramach Konta (tj. w związku z jego rejestracją lub korzystaniem z Konta), Sprzedawca umożliwia Klientom dodatkowo, w szczególności:

a. dostęp do historii Zamówień;

b. dostęp do spersonalizowanych promocji oraz konkursów w odpowiednim Kanale Internetowym Hebe;

c. zarządzanie danymi osobowymi Klienta przypisanymi do Konta w ramach funkcjonalności zakładki „Moje dane”, w tym możliwość uzupełnienia i edycji danych Klienta o dane adresowe dla dostaw, preferowanego sklepu stacjonarnego Hebe itp.;

d. tworzenie listy życzeń;

e. dołączenie do Programu Lojalnościowego My Hebe albo połączenie Konta z wcześniej posiadaną Kartą My Hebe, w tym dostęp do elektronicznej Karty My Hebe;

f. dostęp do elektronicznych kuponów promocyjnych;

g. możliwość wyrażania Opinii, w tym Ocen, na zasadach wskazanych w § 13 Regulaminu.

6. Klient może w każdej chwili rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta poprzez:

a. przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: pomoc@hebe.pl zawierającej żądanie usunięcia Konta;

b. kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 22 206 54 00 (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora) z żądaniem usunięcia Konta lub

c. usunięcie Konta w Aplikacji Mobilnej Hebe.

7. Ponadto, Klient przyjmuje do wiadomości, że:

a. złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta w zakresie danych Klienta niezbędnych do prowadzenia Konta będzie skutkować rozwiązaniem Umowy o Prowadzenie Konta;

b. rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta i usunięcie Konta oznacza równocześnie utratę przez Klienta uprawnień wynikających z członkostwa w Programie Lojalnościowym My Hebe i jest równoznaczne z ustaniem uczestnictwa w tym programie.

8. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania usunięcia Konta lub wniosku, o który mowa w ust. 7 lit. a powyżej, Sprzedawca usunie Konto oraz prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem usunięcia Konta Klienta na adres e-mail Klienta. Po usunięciu Konta, Sprzedawca przechowuje informacje o usuniętym Koncie przez 30 dni w celu umożliwienia jego ewentualnego przywrócenia.

9. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych/marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Kanałach Internetowych Hebe lub w inny sposób, oznacza to, że Sprzedawca będzie świadczyć na jego rzecz bezpłatnie usługę newslettera, polegającą na wysyłaniu informacji handlowych, w szczególności dotyczących towarów, usług lub innych świadczeń oferowanych przez Sprzedawcę za pomocą wybranych przez Klienta środków komunikacji, np. na podany przez Klienta adres e-mail, za pośrednictwem SMS/MMS lub powiadomień push. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności (co oznaczać będzie rezygnację z usługi newslettera). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

 

§ 13
Przyznawanie Ocen, wyrażanie Opinii

1. Do wyrażenia Opinii uprawniony jest wyłącznie zarejestrowany Klient posiadający Konto w Kanałach Internetowych Hebe. Możliwe jest jedynie łączne wyrażenie Opinii z Oceną. Klient nie jest zobowiązany do zamieszczania Opinii, w tym Oceny.

2. Opublikowana zgodnie z Regulaminem w Kanałach Internetowych Hebe Opinia, w tym Ocena wraz z Nickiem albo imieniem Klienta, jest dostępna publicznie.

3. Opinie, w tym Oceny, są zbierane dla m.in. następujących celów Hebe: poprawienia atrakcyjności oferty, zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie, polepszenia zakresu oferowanych Produktów i Usług oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z Opiniami, w tym Ocenami. Opinia, w tym Ocena, nie służy do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy lub Partnera w sprawie Usług świadczonych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe. W obu przypadkach należy kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość zawierającą uwagi dotyczące świadczonych Usług na adres pomoc@hebe.pl.

4. Klient ma możliwość dokonania Oceny Produktu w Kanałach Internetowych Hebe za pomocą funkcjonalności formularza Opinii, poprzez zaznaczenie liczby gwiazdek przy Produkcie, którego Ocena dotyczy.

5. W celu wyrażenia Opinii Klient powinien w ramach formularza dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe w zakładce danego Produktu wypełnić pola obowiązkowe, tj. podać Nick, wpisać treść Opinii i przyznać Ocenę, następnie kliknąć przycisk „Prześlij Opinię”. W przypadku, gdy Klient nie uzupełni Nicku, Opinia zostanie automatycznie oznaczona imieniem Klienta przypisanym do jego Konta. Kliknięcie przycisku „Prześlij Opinię” oznacza wyrażenie zgody na publikację imienia Klienta albo Nicku, którym posłużył się Klient Opinii, i korzystanie z nich przez Sprzedawcę w sposób określony w Regulaminie.

6. Klient ma możliwość w każdym czasie żądać usunięcia wyrażonej przez niego i opublikowanej przez Sprzedawcę Opinii i powinien w tej sprawie skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: pomoc@hebe.pl. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia Opinii, w przypadku gdy jest to wymagane prawem na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub na jego żądanie.

7. Każdy Klient ma możliwość oznaczenia opublikowanej Opinii innego Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Polecam” znajdującego się pod daną opublikowaną Opinią, celem wskazania czy Opinia była pomocna. Każdorazowo pod daną Opinią obok przycisku „Polecam” pojawi się komunikat o liczbie polecań, jakie dana Opinia otrzymała.

8. Klient, który wyraża Opinie, oświadcza, że:

a. jest wyłącznym autorem wyrażanej Opinii;

b. przysługują mu wszelkie prawa do Opinii i do Nicku, w tym ewentualne prawa autorskie, licencje, wszelkie zgody wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem;

c. Opinia, w tym Ocena, odzwierciedla jego osobiste subiektywne zdanie o Produkcie, którego dotyczy;

d. ani Opinia, ani Nick nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich;

e. przyjmuje do wiadomości, że z chwilą kliknięcia przycisku „Prześlij Opinię” wyraża zgodę na publikację Opinii, w tym Oceny, w Kanałach Internetowych Hebe, na jej publiczne udostępnianie wraz z imieniem Klienta albo Nickiem, którym posłużył się Klient w Kanałach Internetowych Hebe i korzystanie z niej w sposób określony w Regulaminie.

9. Nick i Opinia nie mogą w szczególności:

a. być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;

b. zawierać zdjęć, linków (adresy URL) do stron www, wyników testów materiałów audiowizualnych lub multimedialnych;

c. naruszać praw osób trzecich, w szczególności znaków towarowych;

d. zawierać treści wprowadzających w błąd lub fałszywych;

e. być zredagowane w sposób sugerujący, że autorem ich jest Sprzedawca lub ktoś inny niż Klient, który wyraża Opinię;

f. zawierać treści nie odnoszących się do opiniowanych Produktów, w tym uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie świadczonych w Kanałach Internetowych Hebe Usług;

g. zawierać danych teleadresowych lub adresów e-mail;

h. zawierać wirusów komputerowych lub innych szkodliwych plików;

i. reklamować lub promować usług lub produktów osób trzecich;

j. sprzyjać zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu, zdrowiu lub dobrym obyczajom.

10. Sprzedawca jest uprawniony do:

a. opublikowania Opinii, w tym Oceny, oraz imienia Klienta albo Nicku, które spełniają wymogi Regulaminu, w terminie nie dłuższym niż 8 dni roboczych od chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Prześlij Opinię”;

b. zrezygnowania z udostępniania funkcjonalności pozwalającej na wyrażanie Opinii, w tym Ocen, w Kanałach Internetowych Hebe;

c. usunięcia fragmentu lub całości Opinii w przypadku, gdy Opinia:

i. jest niezwiązana z Umową Sprzedaży;

ii. jest obraźliwa, zawiera wulgaryzmy, jest niezgodna z dobrymi obyczajami lub jest nieczytelna;

iii. narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich, w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych;

iv. nie ma na celu oceny współpracy ze Sprzedawcą lub Partnerem lub nie opisuje Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.

d. nieodpłatnego korzystania z Opinii w części lub całości w celach marketingowych lub promocyjnych Sprzedawcy w zakresie określonym w ust. 13 poniżej, w szczególności poprzez ich wyświetlanie w określonych częściach czy podstronach Kanałów Internetowych Hebe, na terenie sklepów stacjonarnych Hebe, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyświetlania Opinii w serwisach internetowych podmiotów trzecich takich jak np. social media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach, oraz zamieszczania Opinii na nośnikach reklamowych, na plakatach, w reklamach prasowych, radiowych lub internetowych;

e. dokonywania skrótu Opinii w Kanałach Internetowych Hebe;

f. dokonywania tłumaczeń i rozpowszechniania tłumaczeń Opinii;

g. publikowania Opinii i Oceny każdorazowo łącznie z imieniem Klienta albo Nickiem;

h. komunikowania się z Klientem, który zakupił Produkt za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe lub w sklepie stacjonarnym Hebe, drogą mailową, zachęcając Klienta do wystawienia Opinii.

11. Sprzedawca nie redaguje Opinii ani Nicków Klientów, ale zastrzega sobie możliwość ich nieopublikowania w Kanałach Internetowych Hebe , w przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie wymogów stawianym Opinii lub Nickowi.

12. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Klienta Opinii, w tym Ocen, które są nadal prezentowane w Kanałach Internetowych Hebe, a imię Klienta albo Nick, którym posłużył się Klient mogą być zastąpione komunikatem systemowym.

13. Wyrażając Opinię Klient z chwilą kliknięcia w przycisk „Prześlij Opinię” udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do Opinii, Oceny oraz Nicku jako utworów wraz z prawem do ich sublicencjonowania podmiotom trzecim, takim jak np. social media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach i podmiotom oferującym usługi wyszukiwarek internetowych na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie na wszystkich możliwych nośnikach;

b. zwielokrotnianie każdą techniką;

c. rozpowszechnianie, w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania w dowolnym formacie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej;

d. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie, najem;

e. wykorzystanie części lub całości, łącznie i odrębnie do reklamy i promocji lub w celach informacyjnych, w tym na terenie sklepów stacjonarnych Hebe;

f. dokonywania modyfikacji bez naruszenia treści Opinii oraz wprowadzania zmian wymaganych przez specyfikę Internetu, w tym urządzeń mobilnych, prawo wykorzystania w różnym formacie;

g. prawo wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych powyżej, w tym w zakresie tłumaczeń i ich rozpowszechniania.

14. Klient, który wyraził Opinię, upoważnia Sprzedawcę do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do Opinii, w tym Oceny oraz Nicku.

15. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących Nicku, Opinii, w tym Ocen. W zakresie, w jakim pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie miał wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane opublikowaniem lub treścią Opinii, Sprzedawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

 

§ 14
Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy pomoc@hebe.pl, za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe oraz pocztą tradycyjną na adres Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

2. Reklamacja powinna zawierać: informację, której Usługi dotyczy, przyczyny składania reklamacji (np. opis nieprawidłowości), adres e-mail lub adres do doręczeń osoby zgłaszającej reklamację. W przypadku, jeśli reklamacja nie zawiera danych niezbędnych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się o przekazanie informacji uzupełniających.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru pod adresem: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

 

§ 15
Obowiązki Klienta w związku z korzystaniem
z Kanałów Internetowych Hebe

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów odrębnych znajdujących się w Kanałach Internetowych Hebe, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Klienta;

b. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach udostępnionych przez Sprzedawcę lub Partnera w Kanałach Internetowych Hebe wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą lub Partnerem Umów Sprzedaży lub Umowy o Prowadzenie Konta oraz świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych Usług, o których mowa w Regulaminie oraz regulaminach odrębnych;

c. powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające prywatność osoby trzeciej,, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierają groźby, pomówienia;

d. powstrzymania się od umieszczania w Kanałach Internetowych Hebe (w tym w ramach Konta), wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Sprzedawcy;

e. niezakłócania i nieprzerywania pracy w Kanałach Internetowych Hebe, serwerów lub sieci połączonych z Kanałami Internetowymi Hebe oraz nienaruszania wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych z Kanałami Internetowymi Hebe;

f. korzystania z Kanałów Internetowych Hebe w sposób niezakłócający korzystania z Kanałów Internetowych Hebe przez pozostałych Klientów;

g. korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, oferowanych przez Sprzedawcę lub Partnera w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Partnera lub Kanałów Internetowych Hebe;

h. powstrzymania się od działań mogących doprowadzić do nieautoryzowanej modyfikacji informacji zamieszczanych w Kanałach Internetowych Hebe przez Sprzedawcę lub Partnera;

i. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Kanałów Internetowych Hebe jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

j. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów.

2. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1 powyżej, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym:

a. pod warunkiem, że naruszenie przez Klienta obowiązków jest rażące lub

b. po uprzednim wezwaniu Klienta do usunięcia naruszeń wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta i po bezskutecznym upływie co najmniej 3-dniowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na zaprzestanie/usunięcie przez Klienta naruszeń lub ich skutków.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym składane będą przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta.

 

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Kanałów Internetowych Hebe i Programu Lojalnościowego Hebe jest Sprzedawca. Informacje o celach i warunkach, na jakich Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, a także prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej
w poszczególnych Kanałach Internetowych Hebe.

2. W zakresie danych przetwarzanych w związku z zawarciem oraz realizacją Umów Sprzedaży zawartych pomiędzy Partnerem a Klientem, administratorem danych osobowych Klienta jest Partner.

 

§ 17
Przerwy techniczne

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Kanałów Internetowych Hebe. W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Sprzedawca podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów.

2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Sprzedawcę w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Klientów. W przypadku planowanych przerw technicznych, Sprzedawca umieści w ramach Kanałów Informacyjnych Hebe informację o planowanym czasie ich realizacji, a w czasie ich trwania, komunikat o ich realizacji ze wskazaniem zakładanego czasu ich zakończenia.

3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe związanych z możliwością składania Zamówień lub pozostałych funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe.

4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Kanałów Internetowych Hebe inny niż wskazany w ust. 3 powyżej.

§ 18
Zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym momencie, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

b. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

c. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

d. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

e. zmiana w zakresie procedury składania Zamówień, zasad zawierania Umowy Sprzedaży lub warunków jej realizacji;

f. zmiana rodzaju, zakresu lub sposobu świadczenia Usług;

g. zmiana funkcjonalności dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe;

h. zmiana zasad funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe;

i. zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

j. konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów;

k. konieczność skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie.

2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów, udostępniając zmieniony Regulamin w Kanałach Internetowych Hebe oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od daty jego publikacji. Klientów posiadających Konto w Kanałach Internetowych Hebe, Sprzedawca poinformuje dodatkowo o zmianie Regulaminu, poprzez wysłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu w stosunku do Klientów, o których mowa w poprzednim zdaniu, będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania informacji o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4. poniżej.

3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Sprzedawcy wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 2. powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu oraz komunikat umieszczony w Kanałach Internetowych Hebe, będzie wskazywać taki krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.

4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Klienta, który nie rozwiąże Umowy o Prowadzenie Konta przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie. Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta następuje na zasadach określonych w § 12 ust. 8.

5. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7, przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

§ 19
Likwidacja Kanałów Internetowych Hebe

1. Sprzedawca może zakończyć świadczenie Usług dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe w każdym czasie i zlikwidować Kanały Internetowe Hebe z ważnej przyczyny, jaką jest:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Kanałów Internetowych Hebe i skutkująca koniecznością ich zamknięcia;

b. ekonomiczna nieopłacalność funkcjonowania poszczególnych Kanałów Internetowych Hebe lub podjęcie decyzji o zakończeniu ich funkcjonowania z innych przyczyn dotyczących Sprzedawcy;

c. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącego Kanałów Internetowych Hebe i skutkującego koniecznością ich zamknięcia;

d. wprowadzenie w miejsce Kanałów Internetowych Hebe innych form działalności Sprzedawcy, w tym działalności sprzedażowo-promocyjnej.

2. O likwidacji Kanałów Internetowych Hebe Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanej likwidacji Kanałów Internetowych Hebe w formie komunikatu zamieszczonego w Kanałach Internetowych Hebe oraz wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klientów, którzy posiadają Konto w Kanałach Internetowych Hebe. Po upływie terminu, o którym mowa w § 19 ust. 1 powyżej, poszczególne Kanały Internetowe Hebe zostają zamknięte, Umowy o Prowadzenie Konta ulegają rozwianiu, a Konta zostają usunięte.

3. Zakończenie działania Kanałów Internetowych Hebe pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7 powyżej lub na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem, przed dniem zakończenia funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe.

 

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego publikacji w Kanałach Internetowych Hebe (tj. 5 listopada 2022 roku) i zastępuje dotychczasowy Regulamin obowiązujący od dnia 28 kwietnia 2022 roku.

2. Do spraw uregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówienia bez Konta.

4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe lub pobierając go w formacie PDF na urządzenie końcowe, z którego korzystają, a także sporządzając jego wydruk.

5. Sprzedawca oraz Partner mają prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

6. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.

7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawca a Klientem oraz pomiędzy Partnerem a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą lub Partnerem zawierane są w języku polskim.

9. Ilekroć w jakimkolwiek regulaminie odnoszącym się do korzystania z Kanałów Internetowych Hebe mowa jest o Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe należy rozumieć, że taki Regulamin odnosi się do niniejszego Regulaminu.

10. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@hebe.pl;

b. telefonicznie pod nr telefonu: 22 206 54 00(opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora);

c. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe;

d. pisemnie na adres Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

 

 

Załączniki:

1. Minimalne wymagania techniczne;

2. Zwroty i reklamacje Produktów;

3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Warszawa, dnia 21 października 2022 roku

 

Załącznik nr 1 – Minimalne wymagania techniczne

 

I. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Drogerii Internetowej Hebe:

1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu,

2. Dostęp do poczty elektronicznej,

3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki,

4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

II. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji Mobilnej Hebe:

1. Aplikacja musi być dostępna na urządzeniach końcowych z platformą Android (od 6.0 do 10.0) oraz iOS (od 12.0 do 13.0),

2. Dostęp do Internet przez urządzenie końcowe.

III. Podane wymagania minimalne pozwalają na uruchomienie usługi i korzystanie z Drogerii Internetowej Hebe oraz Aplikacji Mobilnej Hebe. Podane wymagania techniczne nie uwzględniają obciążenia wywołanego przez zainstalowane i uruchomione aplikacje Klienta, które korzystają z zasobów sprzętowych urządzenia końcowego Klienta.

IV. Hebe dokłada należytej staranności by Drogeria Internetowa Hebe działała na wszelkich dostępnych przeglądarkach dostępnych na rynku. W sytuacji problemów technicznych z korzystaniem z Drogerii Internetowej Hebe lub Aplikacji Mobilnej Hebe zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@hebe.pl.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Zwroty i reklamacje

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy załącznik do Regulaminu (dalej jako „Załącznik”) określa zasady reklamacji i procedurę związaną z odstąpieniem od Umów Sprzedaży, zwrotów w ramach zawartych Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami a Sprzedawcą oraz Klientami a Partnerem za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe.

2. Ilekroć w Załączniku użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Postanowienia zawarte w punkcie II poniżej – „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży” dotyczą realizacji przez Klienta, będącego Konsumentem lub Konsumentom-Przedsiębiorcą, przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jako umowy zawartej na odległość, wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Ilekroć w Załączniku jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, chyba że w Załączniku wyraźnie wskazano inaczej.

II. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

2. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą:

a. na piśmie, na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków,

b. w każdym sklepie stacjonarnym Hebe (aktualna lista sklepów stacjonarnych znajduje się pod adresem www.hebe.pl/sklepy lub w Aplikacji Mobilnej Hebe), z zastrzeżeniem, że w sklepie stacjonarnym nie jest możliwe złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży opłaconej przy pomocy płatności odroczonych Paypo lub Twisto, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. e Regulaminu;

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@hebe.pl.

Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem:

a. na piśmie, na adres wskazany przez Partnera,

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Partnera.

3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w wybranym Kanale Internetowym Hebe . W związku z tym Sprzedawca oraz Partner rekomendują wskazanie w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży numeru Zamówienia lub też dołączenie do niego kopii dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą).

5. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z dołączonego do przesyłki zawierającej zamówione Produkty formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ale nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia stosowany przez Partnera, jest dołączony do Zamówienia obejmującego Produkty Partnera.

6. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego poniżej, Sprzedawca lub Partner zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, w tym koszty dostawy. W przypadku wyboru przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę lub Partnera, Sprzedawca lub Partner może zwrócić Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Produktów, oferowanego przez Sprzedawcę lub Partnera (Sprzedawca lub Partner nie są zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę dodatkowych kosztów).

7. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Produkt/y objęte odstąpieniem Sprzedawcy lub Partnerowi lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę lub Partnera niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu/ów przed jego upływem. Zwracane Sprzedawcy Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w każdej drogerii stacjonarnej Hebe, z zastrzeżenie, że w sklepie stacjonarnym nie jest możliwy zwrot Produktów, których zakup został opłacony przy pomocy płatności odroczonych Paypo lub Twisto, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. e Regulaminu. Aktualna lista sklepów stacjonarnych Hebe znajduje się pod adresem www.hebe.pl/sklepy lub w Aplikacji Mobilnej Hebe. Zwracane Partnerowi Produkty należy odesłać na adres podany przez Partnera Klientowi.

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca.

9. Sprzedawca lub Partner dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10. Sprzedawca oraz Partner mają prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy do chwili otrzymania Produktów lub dostarczenia przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, dowodu odesłania Produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej.

11. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca użył do opłacenia Zamówienia, chyba że Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, zwrot płatności dokonywany może zostać w gotówce lub poprzez wydanie karty podarunkowej o wartości zwracanej przez Sprzedawcę kwoty, niezależnie od sposobu zapłaty za Zamówienie objęte odstąpieniem, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w jego treści lub w innym dokumencie wyraził zgodę na wskazany sposób zwrotu płatności w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. W takim przypadku uznaje się, że osoba zwracająca Produkt na podstawie w/w oświadczeń i zgód oraz dysponująca dowodem jego zakupu jest upoważniona do odbioru zwracanej w gotówce płatności w imieniu Klienta.

13. Przy zwrocie Produktu/ów w wyniku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, Sprzedawca lub Partner uprawniony jest do zbadania stanu Produktu/ów. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny.

14. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi -Przedsiębiorcy, m.in. w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. których przedmiotem są produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

III. Reklamacje Produktów

1. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta Produktów od Sprzedawcy mogą być składane pisemnie na adres: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków, drogą mailową na adres e-mail Sprzedawcy: pomoc@hebe.pl lub osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (aktualna lista sklepów stacjonarnych znajduje się pod adresem www.hebe.pl/sklepy lub w Aplikacji Mobilnej Hebe), z zastrzeżeniem, że w sklepie stacjonarnym nie jest możliwe złożenie reklamacji dotyczącej Produktów opłaconych przy pomocy płatności odroczonych Paypo lub Twisto, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. e Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta Produktów od Partnera mogą być składane w sposób opisany przez Partnera i przesłany Klientowi najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży lub przesłany razem z Produktem.

2. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dołączonego do przesyłki zawierającej zamówione Produkty. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

3. Klient zgłaszając reklamację powinien wykazać, że zakup Produktu został dokonany w wybranym Kanale Internetowym Hebe, co może nastąpić poprzez wskazanie numeru Zamówienia czy też dołączenie dowodu zakupu (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopii oraz podać przyczynę reklamacji. W tym celu Klient może wypełnić odpowiednią kolumnę formularza dołączonego do Zamówienia.

4. Sprzedawca oraz Partner odpowiadają z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

5. Sprzedawca lub Partner w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja, w szczególności czy reklamowany Produkt zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy.

6. Klient wykonujący uprawnienia przysługujące na podstawie rękojmi z tytułu Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do Sprzedawcy na jego koszt, na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w dowolnej drogerii stacjonarnej Hebe, z zastrzeżeniem, że w sklepie stacjonarnym nie jest możliwe dostarczenie Produktów opłaconych przy pomocy płatności odroczonych Paypo lub Twisto, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. e Regulaminu. Aktualna lista drogerii stacjonarnych Hebe znajduje się pod adresem www.hebe.pl/sklepy lub w Aplikacji Mobilnej Hebe. Klient wykonujący uprawnienia przysługujące na podstawie rękojmi z tytułu Umowy Sprzedaży zawartej ze Partnerem jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do Partnera na jego koszt, na adres Partnera, w sposób opisany przez Partnera i przesłany Klientowi najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży lub przesłany razem z Produktem.

7. Sprzedawca oraz Partner nie mają obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać:

a. usunięcia wady lub

b. wymiany Produktu na wolny od wad lub

c. obniżenia ceny (podając proponowaną kwotę wnioskowanej obniżki) lub

d. zwrotu pieniędzy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy).

9. W przypadku żądania wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, Sprzedawca lub Partner może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W sytuacji gdy Klient zażąda obniżenia Ceny Produktu albo odstąpi od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca lub Partner może wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Powyższe nie ma zastosowania, w razie gdy zamówiony Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Partnera albo Sprzedawca lub Partner nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

11. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę lub Partnera usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę lub Partnera. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

12. Sprzedawca przyjmując reklamowany Produkt w sklepie stacjonarnym Hebe, wypełnia protokół reklamacyjny w 3 egzemplarzach, przy czym 1 egzemplarz protokołu reklamacyjnego zostaje przekazany Klientowi.

13. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie zamówionego Produktu lub wymianie Produktu na nowy i odbiorze go w sklepie stacjonarnym Hebe, Produkt wydawany jest Klientowi wraz z potwierdzeniem przez niego odbioru Produktu.

14. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie. W przypadku zwrotu płatności w sklepie stacjonarnym Hebe zwrot ten wydawany jest w gotówce niezależnie od sposobu zapłaty za Zamówienie objęte reklamacją.

15. Sprzedawca oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.

16. Sprzedawca oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Klienta, np. zapach perfum się już nie podoba.

17. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz Partnera za wady Produktu względem Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do kwoty, jaką Klient niebędący Konsumentem zapłacił za objęty reklamacją Produkt oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa.. Sprzedawca lub Partner rozpozna reklamację Klienta niebędącego Konsumentem w terminie 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca lub Partner uzna, że reklamacja Klienta niebędącego Konsumentem zawiera braki uniemożliwiające w jego ocenie jej rozpoznanie, Sprzedawca lub Partner skieruje do takiego Klienta niebędącego Konsumentem prośbę o uzupełnienie reklamacji o niezbędne informacje. W tym przypadku termin na rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta niebędącego Konsumentem informacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę lub Partnera reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem za uzasadnioną, wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem będzie należał do Sprzedawcy lub Partnera. Na wezwanie Sprzedawcy lub Partnera, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę lub Partnera, na swój koszt.

18. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca /lub Partner nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Umowy Sprzedaży ograniczona jest do ceny jej poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich dostawy opłaconych przez Klienta niebędącego Konsumentem – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy.

19. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów, Konsumentów-Przedsiębiorców oraz pozostałych Klientów z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne