Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Produkt za 1 zł przy zakupach za min. 100 zł”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „ Produkt za 1 zł przy zakupach za min. 100 zł” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 29.12.2020 do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasu produktów objętychAkcją Promocyjną (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Drogeriach Hebe jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) w sposób określony w ustępach poniżej.

2. Do skorzystania z Akcji Promocyjnej nie jest konieczne posiadanie Karty Hebe.

3. W ramach Akcji Promocyjnej dokonując jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) na kwotę minimum 100 zł (sto złotych) Uczestnik otrzyma prawo do zakupu jednego produktu znajdującego się na dedykowanym standzie w Drogerii Hebe w promocyjnej cenie 1 zł (jeden złoty) (dalej jako „Produkt Promocyjny”).

4. Uczestnik Akcji Promocyjnej podczas jednego zakupu może kupić tylko 1 szt./opakowanie Produktu Promocyjnego. Zakup uprawniający do skorzystania z promocji i zakup Produktu Promocyjnego musi odbyć się na jednym paragonie.

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w § 2 Regulaminu.

6. Akcja Promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe.

7. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Asortyment Produktów Promocyjnych objętych Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.

§ 3

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a) pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b) pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób składających reklamacje stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na co Organizator niniejszym wyraża zgodę. Przykładowymi sposobami są:

a) Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

b) Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

c) Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

d) Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/ i w Drogeriach Hebe.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.12.2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne