Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI

„Bruno Banani x Hebe”

(dalej „Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziana Regulaminem akcja prowadzona jest pod nazwą „Bruno Banani x Hebe” (dalej „Akcja”).

2. Akcja organizowana jest przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361), KRS 0000326038, NIP 7272738835, (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195,(dalej: „Fundator”).

3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Akcja rozpocznie się w dniu 4 listopada 2021 roku, a zakończy w dniu 21 listopada 2021 r. roku o godzinie 23:59 (dalej: „Okres Trwania Akcji”).

5. W Akcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”). W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie konsumenci.

6. Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.

7. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Akcji, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

8. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Akcji , zasady przyznawania nagród, sposób informowania o Akcji i jej warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Akcją.

9. W Okresie Trwania Akcji treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie internetowej pod adresem www.wygrywajzbrunobanani.pl (dalej: „Strona Akcji ”) oraz w siedzibie Organizatora.

10. Wzięcie udziału w Akcji wymaga dokonania zakupu minimum jednego produktu tj. wody perfumowanej Bruno Banani w Okresie Trwania Akcji w dowolnym sklepie stacjonarnym HEBE na terytorium Rzeczypospolitej Polski lub w sklepie internetowym https://www.hebe.pl/ i zachowania paragonu (dalej ,,Paragon’’ lub ,,Dowód Zakupu’’) potwierdzającego zakup. Lista produktów (dalej: ,,Produkt’’, „Produkt Promocyjny” lub „Produkty Promocyjne”), których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Akcji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zakupy Produktu w innych sklepach nie dają możliwości udziału w Akcji .

§ 2

ZASADY PROWADZENIA AKCJI

1. W celu wzięcia udziału w Akcji należy w Okresie Trwania Akcji:

zakupić minimum jeden Produkt Promocyjny (zgodnie z § 1 ust. 10 Regulaminu) i zachować paragon,

wejść na stronę www.wygrywajzbrunobanani.pl i postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną na Stronie zgłosić posiadany Dowód Zakupu,

l podać swoje imię i nazwisko oraz adres email,

l wpisać numer paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego oraz wgrać zdjęcie/skan paragonu potwierdzającego ten zakup.

zaakceptować Regulamin Akcji ,

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji .

2. Jeden zakup Produktu Promocyjnego i jeden Dowód Zakupu uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia. Powyższe oznacza, że jeden Dowód Zakupu można wykorzystać w aplikacji tylko raz nawet wówczas jeżeli potwierdzałby zakup więcej niż jednego Produktu Promocyjnego.

3. W Akcji każdy może wziąć udział wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w §2 pkt 1 z uwzględnieniem zapisów §2 pkt 2 .

4. Dowód Zakupu powinien zostać wystawiony w Okresie Trwania Akcji . Dowód Zakupu z wcześniejszą lub późniejszą datą Zakupu Promocyjnego niż Okresie Trwania Akcji nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagród przez Organizatora.

5. Zgłoszenie powinno zostać wysłane w dniu dokonania Zakupu Promocyjnego lub w dacie późniejszej, jednakże nie późniejszej niż ostatni dzień przyjmowania Zgłoszeń, czyli ostatni dzień Okresu Trwania Akcji (wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu).

6. Prawo do nagrody ma każda osoba, która dokona zgłoszenia do Akcji zgodnie z §2 pkt 1, a jego Dowód Zakupu przejdzie pozytywną weryfikację potwierdzając zakup Produktu Promocyjnego w Okresie Trwania Akcji .

7. O przyznaniu nagrody uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od zarejestrowania Dowodu Zakupu na Stronie Akcji (www.wygrywajzbrunobanani.pl).

8. Uczestnik zgłaszając Dowód Zakupu do Akcji oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jego właścicielem, a jego wykorzystanie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami (dalej: Nagroda) w Akcji są vouchery (wartość jednego vouchera to kwota 20 zł brutto) na miesięczny abonament portalu CDA Premium, który zrealizować można wyłącznie na stronie https://www.cda.pl/kod.

2. Zwycięzca aby zrealizować voucher musi się zalogować lub założyć nowe konto na portalu CDA Premium, a następnie wpisać kod dołączony do vouchera.

§ 4

WYDANIE NAGRÓD W AKCJI

1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 5 dni roboczych od zgłoszenia Dowodu Zakupu na Stronie Akcji.

2. Uczestnik nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

3. Organizator informuje, że w razie podania przez Uczestnika nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora i Fundatora należytej staranności.

§ 5

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane przez Uczestników Akcji w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361) lub mailowo na adres hello@kamikaze.digital. Reklamacje mogą być składane w terminie do 30 dni od zakończenia Okresu Trwania Akcji (decyduje data nadania).

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Bruno Banani x Hebe”;

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego adresu e-mail);

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) opis żądania

e) podpis reklamującego.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej listem poleconym lub elektronicznie wiadomością e-mail w przypadku wskazania adresu e-mail w reklamacji.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Akcją jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34A. Organizator, Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować także poprzez adres email: hello@kamikaze.digital.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Akcji, w tym wysyłka nagród.

3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Akcji, jak i uzyskania Nagrody, obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika Akcji.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Dowód Zakupu w Akcji jest zgoda uczestnika Akcji.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie otrzymali żadnej Nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Akcji . Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy otrzymali Nagrodę zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Akcji (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Akcji . Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w Akcji.

9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu w przypadku trudności technicznych lub organizacyjnych, których nie mógł przewidzieć na etapie organizacji Akcji. Organizator zastrzega sobie również możliwość do zakończenia Akcji w każdym momencie, tj. przed zakończeniem Okresu Trwania Akcji. Zmiana Regulaminu lub zakończenie Akcji w żadnym przypadku nie naruszy praw już nabytych przez Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator powiadomi Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie www.wygrywajzbrunobanani.pl. Uczestnikowi w takim przypadku przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Akcji .

Tekst Regulaminu Akcji udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie www.wygrywajzbrunobanani.pl.Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne