Pozostałe

REGULAMIN ZAKUPÓW INTERNETOWYCH W HEBE

obowiązujący do dnia 21.07.2021 r.

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami, a Sprzedawcą, w tym obowiązki klienta i Sprzedawcy, oraz zasady świadczenia i korzystania z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu na rzecz klientów.

§ 1 Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

APLIKACJA MOBILNA HEBE

oprogramowanie przeznaczone do zapisywania w pamięci urządzenia elektronicznego, pozwalające na komunikowanie się z internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oraz świadczenie usług oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Sprzedawcę. Aplikację Mobilną Hebe można zainstalować na spełniających wymogi techniczne urządzeniach mobilnych. Wymogi techniczne urządzeń określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Minimalne wymagania techniczne;

CENA PRODUKTU

wyrażona w złotych polskich wartość brutto Produktu wskazana w Kanałach Internetowych Hebe, zawierająca stawkę należnego podatku VAT;

DNI ROBOCZE

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

DROGERIA INTERNETOWA HEBE

dostępna pod adresem www.hebe.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Sprzedawcę;

KANAŁY INTERNETOWE HEBE

łącznie Aplikacja Mobilna Hebe oraz Drogeria Internetowa Hebe;

KARTA HEBE

plastikowa lub elektroniczna karta potwierdzająca uczestnictwo Klienta w Programie Lojalnościowym Hebe;

KLIENT

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Hebe;

KONSUMENT

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KONTO

udostępniana Klientowi zgodnie Umową o Prowadzenie Konta w ramach Drogerii Internetowej Hebe i Aplikacji Mobilnej Hebe, przestrzeń, wymagająca zarejestrowania w Kanałach Internetowych Hebe, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe, w której m.in. gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego zakupach w ramach Kanałów Internetowych Hebe; Konto założone w Aplikacji Mobilnej Hebe jest jednocześnie tym samym Kontem w Drogerii Internetowej Hebe oraz Konto założone w Drogerii Internetowej Hebe jest jednocześnie tym samym Kontem w Aplikacji Mobilnej Hebe.

ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA

Cena Produktów, dodanych przez Klienta do koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości Klienta oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient dokonując zakupów za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe;

OCENA

wartość punktowa przyznana przez Klienta Produktom za pomocą funkcjonalności narzędzi w Kanałach Internetowych Hebe prezentowana w określonej formie graficznej będąca częścią Opinii;

OPINIA

Osobista opinia, komentarz, lub inna wypowiedź Klienta zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Produkcie opatrzona Nickiem albo (w przypadku niepodania przez Klienta Nicku) domyślnie imieniem Klienta przypisanym do Konta Klienta. W skład Opinii wchodzi łącznie również Ocena;

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies dostępna w Kanałach Internetowych Hebe;

PRODUKT

rzecz, usługa lub prawo prezentowane za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, które Klient może zamówić w Kanałach Internetowych Hebe, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, których prezentacja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego;

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY HEBE

program lojalnościowy Hebe, którego warunki uczestnictwa określa regulamin Programu Lojalnościowego Hebe, dostępny w Kanałach Internetowych Hebe;

TWÓJ NICK

oznaczenie, którym posłużył się Klient dla celów wyrażenia swojej Opinii, które powinno zawierać co najwyżej 30 znaków i stanowić jeden człon; w przypadku niepodania przez Klienta Nicku, Opinia będzie publikowana pod imieniem Klienta przypisanym do Konta;

PUDO

Punkty obsługi klientów firmy kurierskiej lub punkty usługowo-handlowe typu ORLEN, Żabka. Aktualna lista dostępna jest na stronie https://parcelshop.dhl.pl/mapa;

REGULAMIN

niniejszy dokument, stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży;

SPRZEDAWCA LUB HEBE

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718, nr BDO 000041229, tel.: 22 206 54 00, e-mail: bok@hebe.pl, adres do kontaktu: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków;

UMOWA O PROWADZENIE KONTA

umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegających na prowadzeniu Konta;

UMOWA SPRZEDAŻY

umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zawarta na odległość, za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca sprzedaży Produktów;

USŁUGI

usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

ZAMÓWIENIE

oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY lub ZUŻYTY SPRZĘT

zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe (zgodnie z definicją ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

 1. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.
 2. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu, ilekroć w jakichkolwiek materiałach używanych lub udostępnionych przez Hebe, w tym w szczególności w Kanałach Internetowych Hebe lub w formularzach rejestracji (papierowych oraz elektronicznych) są (albo były):
  1. używane terminy i pojęcia o zbliżonej treści lub znaczeniu do pojęć zdefiniowanych w niniejszym paragrafie (np. odniesienia do „Regulaminu programu lojalnościowego drogerii Hebe” czy „programu lojalnościowego sieci drogerii Hebe”), mają one znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie dla pojęć w nim zdefiniowanych, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp.;
  2. używane odniesienia do „drogerii Hebe”, „sieci drogerii Hebe”, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp. oznaczają one odniesienia do Kanałów Internetowych Hebe wraz z siecią sklepów stacjonarnych Sprzedawcy.
 3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 2 Postanowienia Ogólne dotyczące korzystania z Kanałów Internetowych Hebe

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzegania. Dokonując Zamówienia w Kanałach Internetowych Hebe lub zakładając Konto Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje oraz wykorzystywanie przez Klienta Kanałów Internetowych Hebe lub Usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Kanałów Internetowych Hebe przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Drogerii Internetowej Hebe, Aplikacji Mobilnej Hebe, do oprogramowania, know – how, prawa do znaków towarowych oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych, zdjęć, opisów i innych elementów udostępnionych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, służących do prezentacji Produktów przysługują Sprzedawcy lub odpowiednio spółkom grupy, do której Sprzedawca należy lub partnerom Sprzedawcy, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z zawartości Kanałów Internetowych Hebe może następować w sposób zgodny z Regulaminem i wymaga zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu będącego właścicielem praw własności intelektualnej.
 4. W celu korzystania z Kanałów Internetowych Hebe niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Prezentowane w Kanałach Internetowych Hebe poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na temat urody, pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i produktowe, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej, czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią Hebe.
 6. Hebe dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy i sztuce pielęgnacji zdrowia i urody. Hebe w Kanałach Internetowych Hebe nie udziela indywidualnej pomocy ani porad w szczególności porad farmaceutycznych, czy medycznych ani nie świadczy usług medycznych, kosmetycznych czy farmaceutycznych, a Kanały Internetowe Hebe są przede wszystkim platformami sprzedażowymi, informacyjnymi oraz komunikacyjnymi.
 7. Użyte w Kanałach Internetowych Hebe zwroty "porady" i "pomoc" powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z urodą. Nie mogą być traktowane na równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w tym jednostki i instytucje, w szczególności lekarzy, kosmetologów czy farmaceutów.
 8. Korzystając z Kanałów Internetowych Hebe, Klient przyjmuje do wiadomości, że pomimo dołożenia przez Sprzedawcę należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować, że opisy Produktów oferowanych w Kanałach Internetowych Hebe, dostępne w Kanach Internetowych Hebe będą równoznaczne z opisami wcześniejszego dostawcy (dystrybutora) lub producenta. Sprzedawca zaleca by Klient przed dokonaniem zakupu Produktu nie poprzestał na zapoznaniu się z opisami Produktów użytymi w Kanałach Internetowych Hebe, które mogą być skrócone lub odpowiadać celom marketingowym lub innym, lecz w miarę możliwość skorzystał również z innych źródeł informacji, a ponadto, przed użyciem Produktów, każdorazowo zapoznał się z jego opisem i oznakowaniem na opakowaniu zewnętrznym (jeżeli jest dostępne) oraz na pojemniku, a także z pozostałymi informacjami doręczonymi wraz z Produktem.

§ 3 Zakładanie Konta Klienta

 1. Konto w Kanałach Internetowych Hebe może założyć każdy Klient, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Zakładając Konto Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
 2. W celu utworzenia Konta w Kanałach Internetowych Hebe Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji.
 3. Klient, który nie był dotychczas uczestnikiem Programu Lojalnościowego Hebe, dokonując rejestracji w Kanałach Internetowych Hebe przystępuje jednocześnie do Programu Lojalnościowego Hebe, którego zasady oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin Programu Lojalnościowego Hebe, dostępny w Kanałach Internetowych Hebe.
 4. W celu dokonania rejestracji przez Klienta konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
  2. wypełnienie formularza rejestracji udostępnionego przez Sprzedawcę w Kanałach Internetowych Hebe,
  3. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu Programu Lojalnościowego Hebe (dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe) oraz Polityki Prywatności (dostępnej w Kanałach Internetowych Hebe) poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,
  4. przesłanie Sprzedawcy drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji, przy użyciu odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem rejestracji.
 5. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji Konta zawiera co najmniej – pola obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Klienta.
 6. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracji, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie dokonania rejestracji oraz - w przypadku Klientów, którzy nie byli w chwili rejestracji uczestnikami Programu Lojalnościowego Hebe - również potwierdzenie przystąpienia do Programu Lojalnościowego Hebe.
 7. W chwili dokonania rejestracji w Kanałach Internetowych Hebe do Konta Klienta zostaje przypisana elektroniczna Karta Hebe. Do Konta Klienta, który w chwili dokonywania rejestracji w Kanałach Internetowych Hebe był już uczestnikiem Programu Lojalnościowego Hebe, dotychczasowa Karta Hebe Klienta zostanie przypisana automatycznie. Elektroniczna wersja Karty Hebe będzie dostępna dla Klienta z poziomu Konta, w zakładce „Moja Karta Hebe”.
 8. Podczas rejestracji Klient ustala, wg udostępnionych przez Sprzedawcę instrukcji, indywidualne hasło w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.
 9. Hasło, o którym mowa w ust. 8 powyżej ma charakter poufny. Klient jest zobowiązany do zachowania hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o nieautoryzowanym wykorzystaniu Konta Klienta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o ww. zajściu.
 10. Po zalogowaniu do Konta, Klient, może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji w tym m.in. zmiany hasła do Konta, w zakładce „Moje dane”. Klient może również dokonać zmiany danych przez kontakt z infolinią pod numerem telefonu: 22 206 54 00.
 11. Z chwilą ukończenia procesu rejestracji, zgodnie z ust. 4 i 6 powyżej. Klient zawiera z Hebe Umowę o Prowadzenie Konta. Umowa o Prowadzenie Konta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana zgodnie z zasadami wskazanymi w § 12, § 15 ust. 3 lub § 19 ust. 10 niniejszego Regulaminu.
 12. Klient ma prawo posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Kanałach Internetowych Hebe. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji, że Klient posiada więcej niż jedno aktywne Konto, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, w celu wyjaśnienia sprawy, żądać od Klienta dodatkowych informacji w celu potwierdzania, że Klient jest właścicielem Konta, usunąć wszystkie lub niektóre Konta Klienta będące wynikiem wielokrotnej rejestracji lub podjąć inne niezbędne działania w celu realizacji postanowień Regulaminu w szczególności skutecznego wdrożenia zasady, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej. O podjętych decyzjach i ewentualnych, mających zastosowanie środkach Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub listem elektronicznym.

§ 4 Składanie oraz Realizacja Zamówień w Kanałach Internetowych Hebe

 1. Możliwość składania Zamówień w Kanałach Internetowych Hebe jest dostępna dla Klienta przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do swojego Konta. Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail użytego podczas rejestracji Konta oraz wcześniej ustalonego hasła.
 3. Klient może skorzystać z Kanałów Internetowych Hebe i złożyć Zamówienie również bez posiadania Konta. W tym wypadku Klient, przy składaniu Zamówienia, musi podać wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Kanałach Internetowych Hebe, Klient kompletuje Zamówienie, zaznaczając Produkty, których zakupem jest zainteresowany, wybierając polecenie „Dodaj do koszyka”. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o Cenie Produktów, wybranych przez Klienta. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu kontynuowania zakupów, Klient powinien wybrać opcję „Przejdź do Kasy” oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na każdym kolejnym etapie składania Zamówienia. Po przejściu do kasy, Klient zobowiązany jest do wskazania m.in. sposobu dostawy Produktów oraz wybrania formy płatności. Minimalna wartość Łącznego Kosztu Zamówienia bez kosztów dostawy (ale z uwzględnieniem rabatów) powinna wynieść nie mniej niż 15 złotych.
 5. Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybranie w Kanałach Internetowych Hebe opcji „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o Łącznym Koszcie Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie, zawierające informacje o głównych cechach zamówionych Produktów, Łącznym Koszcie Zamówienia, wybranej formie płatności oraz sposobie dostawy. Potwierdzenie Zamówienia jest Klientowi wysyłane na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a w przypadku Klienta posiadającego Konto, potwierdzenie Zamówienia jest również udostępniane w Kanałach Internetowych Hebe (w zakładce „Zamówienia”). Potwierdzenie Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
 8. Oferta Klienta (Zamówienie) wiąże przez 7 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania Zamówienia, zgodnie z ust. 9 poniżej, wówczas oferta Klienta wygasa.
 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o wysłaniu Zamówienia lub otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o oczekiwaniu Zamówienia na odbiór w wybranym sklepie stacjonarnym Hebe. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 6 – 8 powyżej przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta, bez podawania przyczyny.
 11. W przypadku wyboru sposobu płatności z góry, przyjęcie Zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu przez Klienta Łącznego Kosztu Zamówienia oraz ewentualnym wyczerpaniu procedury, o której mowa w § 5 ust. 3 zdanie pierwsze, zwieńczonej uzgodnieniem innego sposobu realizacji Zamówienia.
 12. Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania Zamówienia tylko w zakresie tych Produktów, które wskazał w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, pod warunkiem otrzymania przez Klienta wiadomości o wysłaniu Zamówienia, o której mowa w ust. 9 powyżej.
 13. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów. Klient może dokonać zakupu danego (takiego samego) Produktu w maksymalnej liczbie 10 sztuk w ciągu doby.
 14. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem, za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Klient ma konto poczty elektronicznej.

§ 5 Dostępność Produktów

1. Pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować stałej dostępności Produktów prezentowanych w Kanałach Internetowych Hebe. Informacje o Produktach podane w Kanałach Internetowych Hebe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia Sprzedawcy w zakresie dostępności Produktów.

2. W przypadku gdy Produkty, na które Klient chce złożyć Zamówienie nie będą dostępne już w chwili składania Zamówienia, Klient przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy automatycznie otrzyma informację o braku dostępności Produktu.

3. W przypadku, gdy podczas kompletowania Zamówienia, okaże się, że jakikolwiek z Zamówionych przez Klienta Produktów jest niedostępny, Sprzedawca anuluje całe Zamówienie. Potwierdzenie anulacji Zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Klienta lub wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta.

§ 6 Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia

 1. Ceny Produktów w Kanałach Internetowych Hebe mogą różnić się od cen Produktów w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. Ceny Produktów w poszczególnych Kanałach Internetowych także mogą się różnić. Klienta dokonującego zakupów za pośrednictwem wybranego Kanału Internetowego Hebe obowiązują Ceny Produktów przedstawione w tym Kanale Internetowym Hebe.
 2. Ceny Produktów w Kanałach Internetowych Hebe także mogą różnić się w zależności od tego czy Klient jest zalogowany do Konta.
 3. Sprzedawca może na bieżąco aktualizować Ceny Produktów w Kanałach Internetowych Hebe oraz obejmować je wybranymi przez siebie promocjami. Zmiany Cen Produktów pozostają bez wpływu na uprzednio złożone Zamówienia. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po Cenach Produktów wskazanych w wybranym Kanale Internetowym Hebe za pośrednictwem którego dokonuje zakupów, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty (Zamówienia) i wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 7 powyżej, pod warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę zgodnie z § 4 ust. 9 powyżej.
 4. Ceny Produktów zamieszczone w Kanałach Internetowych Hebe są cenami brutto. Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży w tym kosztów dostawy, wskazanych przy składaniu Zamówienia w Kanałach Internetowych Hebe. Wszystkie Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia podawane są w złotych polskich.
 5. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt dostawy, składające się na Łączny Koszt Zamówienia widoczne będą w koszyku, przed złożeniem Zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.
 6. Łączny Koszt Zamówienia zależny jest od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o koszcie wybranej przez siebie dostawy oraz ewentualnych opłatach dodatkowych związanych z wybranym przez siebie sposobem płatności.

§ 7 Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie dokonane w Kanałach Internetowych Hebe:
  1. płatność szybkim przelewem internetowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;
  2. płatność BLIK, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;
  3. płatność z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności,
  4. płatność gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze).
 2. W przypadku wyboru płatności z góry przy użyciu karty płatniczej, płatności BLIK, płatności elektronicznej lub w formie szybkiego przelewu internetowego za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenie Zamówienia. W tym czasie, w przypadku braku możliwości dokonania niezwłocznej płatności, Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy o przekazanie linku do płatności lub zmiany metody płatności, przez kontakt z infolinią pod numerem telefonu: 22 206 54 00. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Płatności gotówką przy odbiorze Klient może dokonać wyłącznie w przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera lub wybraniu dostawy do PUDO; możliwość ta może być uzależniona od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie formy płatności będą dostępne. Dostępność metod płatności jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody dostawy.

§ 8 Dostawa

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu lub regulaminów odrębnych promocji, o których mowa w § 11, koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, wg mającego zastosowanie sposobu dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę albo w ramach odbioru przez Klienta w paczkomacie albo w ramach odbioru własnego, w wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia sklepie stacjonarnym Sprzedawcy albo w PUDO. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Sprzedawca pokryje koszty dostawy:
 1. w przypadku Zamówienia przez Klienta, który uczestniczy w Programie Lojalnościowym Hebe w którym łączna Cena Produktów zamówionych przez Klienta wynosi co najmniej 199,00 zł,
 2. w przypadku Zamówienia przez Klienta nie będącego uczestnikiem Programu Lojalnościowego Hebe w którym łączna Cena Produktów zamówionych przez Klienta wynosi co najmniej 249,00 zł.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego postanowienia w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7 powyżej, przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja czy i w jakim zakresie Sprzedawca pokrywa koszty dostawy będzie zawsze dostępna dla Klienta w Kanałach Internetowych Hebe najpóźniej przed złożeniem Zamówienia.

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy:
 1. przesyłka kurierska;
 2. przesyłka kurierska za pobraniem;
 3. odbiór w paczkomacie, wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia;
 4. odbiór własny, w wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia sklepie stacjonarnym Sprzedawcy;
 5. odbiór w PUDO.
 1. W przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera, łączna waga przesyłki nie może przekraczać 31,5 kg. W przypadku gdy Zamówienie przekracza ww. wagę, jego doręczenie podlega dodatkowym opłatom, podanym Klientowi przy składaniu Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru dostawy przez odbiór w paczkomacie, Produkty pakowane są w oryginalne opakowania Sprzedawcy o maksymalnych wymiarach 410x380x640 mm, a łączna waga przesyłki nie może przekraczać 25 kg. W przypadku gdy Zamówienie przekracza ww. wagę jego doręczenie podlega dodatkowym opłatom, podanym Klientowi przy składaniu Zamówienia.
 3. Ograniczenia wskazane w ust. 6. oraz ust. 7. powyżej nie dotyczą sytuacji, w której Klient wybrał jako sposób dostawy odbiór własny w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 4. Liczba Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi dostawa zamówionych Produktów jest zależna m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca zamieszcza w Kanałach Internetowych Hebe informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji Zamówienia.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta odbioru własnego w wybranym przez Klienta sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub w PUDO, Sprzedawca za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów, w terminie nie dłuższym niż 14 od chwili otrzymania wiadomości email z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, z upływem 14 dnia od chwili otrzymania wiadomości z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia wiadomością wysłaną na wskazany przez siebie adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu zamówienia jako adres dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów do Hebe z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, w momencie zwrotnego odesłania zamówionego Produktu/ów Sprzedawcy. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.
 8. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru Zamówienia w paczkomacie, przesyłka zawierająca zamówione Produkty zostanie dostarczona do wybranego przez Klienta paczkomatu. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty w terminie 48 godzin od chwili otrzymania informacji o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej zamówione Produkty w ciągu 36 godzin od otrzymania powyżej informacji, Klient otrzymuje kolejną informację w formie wiadomości tekstowej sms lub e-mail, przypominającą o możliwości odbioru przesyłki w ciągu pozostałych 12 godzin wraz z instrukcją sposobu odbioru przesyłki. Brak odbioru przesyłki zgodnie z przesłaną instrukcją z przyczyn leżących po stronie Klienta, skutkujący zwrotem przesyłki do Sprzedawcy powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym, z dniem zwrotu przesyłki, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone na zasadach określonych w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje”.
 10. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę zawierającą zamówione Produkty w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecamy zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 11. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, zawierającej zamówione Produkty, dla której Klient wybrał sposób doręczenia do paczkomatu, Klient powinien zgłosić to w paczkomacie i postępować zgodnie z instrukcją tam zawartą lub udać się do najbliższego punktu odbioru paczek dostawcy usługi odbioru w paczkomacie, a których lista jest dostępna na stronie internetowej dostawcy usługi paczkomaty. Ponadto Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
 12. W przypadku zauważenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub w PUDO, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika, odpowiednio, obsługi sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub PUDO oraz w przypadku odbioru w PUDO - żądać od obsługi PUDO spisania właściwego protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale pracownika obsługi PUDO, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zalecamy zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 13. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki zawierającej zamówione Produkty oraz (poza przypadkiem doręczenia przesyłki do paczkomatu) jest zobowiązany w obecności kuriera lub w obecności Sprzedawcy dokonać jej sprawdzenia. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzeń przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni skontaktować się ze Sprzedawcą. Niedopełnienie przez Klienta niebędącego Konsumentem któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, może skutkować odmową uwzględnienia reklamacji.
 14. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie sposoby dostawy będą dostępne. Dostępność sposobów dostawy jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody płatności lub od wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia.

§ 9 Ustawowe Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie.

2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

3. Ilekroć w postanowieniach niniejszego § 9 lub w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje” jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem.

4. Szczegółowe zasady realizowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz dokonywania zwrotów stanowią Załącznik nr 2 „Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu.

§ 10 Odpowiedzialność i Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków Klientów w zakresie składania reklamacji zostały opisane w Załączniku nr 2 „Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu.
 4. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: bok@drogeriahebe.eu.
 5. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 11 Promocje

 1. Sprzedawca jest uprawniony do proponowania Klientom w Kanałach Internetowych Hebe szczególnych warunków sprzedaży niektórych lub wszystkich Produktów. O promocjach Sprzedawca będzie informował w Kanałach Internetowych Hebe.
 2. Jeżeli nic innego nie zostało przez Sprzedawcę wyraźnie wskazane w Kanałach Internetowych Hebe, w niniejszym Regulaminie lub w odpowiednim regulaminie promocji (lub informacjach o promocji dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe), Ceny Produktów przedstawione w Kanałach Internetowych Hebe nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.
 3. Zasady szczególnych warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 1 powyżej są określone w odpowiednich regulaminach lub informacjach o promocji dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe. Jeżeli w odpowiednim regulaminie promocji lub informacji o promocji nie zastrzeżono inaczej, promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.
 4. W przypadku Zamówienia, w którego skład wchodzą Produkty objęte promocją, Klient zostanie każdorazowo poinformowany o wysokości udzielonej zniżki lub innych korzyściach przysługujących mu w związku z promocją. Korzyści przysługujące Klientowi w związku z promocją mogą polegać w szczególności na:
  1. obniżeniu Cen Produktów, objętych promocją;
  2. obniżeniu Ceny Produktów dodanych przez Klienta do koszyka;
  3. obniżeniu Ceny Produktu objętego promocją w przypadku wcześniejszego zakupienia przez Klienta innego Produktu objętego promocją;
  4. otrzymaniu przez Klienta nieodpłatnie lub ze zniżką dodatkowego (kolejnego) Produktu, w przypadku zakupienia określonej w promocji ilości dowolnych Produktów.
 5. Skorzystanie z promocji oferowanej przez Sprzedawcę, nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych § 9 oraz w Załączniku nr 2„Zwroty i reklamacje” do niniejszego Regulaminu. Jeżeli odpowiednie regulaminy promocji lub informacje o promocjach dostępne w Kanałach Internetowych Hebe, nie stanowią inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty objęte promocją, Klient powinien zwrócić całość pakietu promocyjnego.
 6. Promocje obowiązujące w Kanałach Internetowych Hebe nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępne w Kanałach Internetowych Hebe, nie stanowią inaczej.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu i odpowiedniego odrębnego regulaminu promocji lub informacji o promocjach, dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia właściwego odrębnego regulaminu promocji lub informacje o promocjach dostępnych w Kanałach Internetowych Hebe.

§ 12 Usługi nieodpłatne świadczone droga elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, Sprzedawca świadczy nieodpłatnie następujące Usługi:
  1. prowadzenie Konta;
  2. formularz kontaktowy;
  3. usługi informacyjne.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej Sprzedawca świadczy nieodpłatnie.
 3. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientowi kontaktu ze Sprzedawcą poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza umieszczonego w Kanałach Internetowych Hebe.
 4. Umowy o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. b i c powyżej, zawierane są z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Kanałów Internetowych Hebe w odpowiednim zakresie, a ulegają zawarciu rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Klienta Kanałów Internetowych Hebe.
 5. W ramach Konta (tj. w związku z jego rejestracją lub korzystaniem z Konta) Sprzedawca umożliwia Klientom dodatkowo, w szczególności:
  1. dostęp do historii Zamówień;
  2. dostęp do spersonalizowanych promocji oraz konkursów w Kanałach Internetowych Hebe;
  3. zarządzanie danymi osobowymi Klienta przypisanymi do Konta w ramach funkcjonalność zakładki „Moje dane”; w tym możliwość uzupełnienia i edycji danych Klienta o dane adresowe dla dostaw, preferowanego sklepu itp.;
  4. łatwiejsze korzystanie z przysługujących Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych praw;
  5. tworzenie listy życzeń;
  6. dołączenie do Programu Lojalnościowego Hebe albo połączenie Konta z wcześniej posiadaną Kartą Hebe, w tym dostęp do elektronicznej Karty Hebe;
  7. dostęp do elektronicznych kuponów promocyjnych;
  8. możliwość wyrażania Opinii, w tym Ocen na zasadach wskazanych w § 13 Regulaminu.
 1. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta poprzez:
  1. przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: bok@drogeriahebe.eu zawierającej żądanie usunięcia Konta;
  2. kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 22 206 54 00, (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora) z żądaniem usunięcia Konta.

Ponadto, Klient przyjmuje do wiadomości, że:

a. złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych Klienta w zakresie danych(ej) Klienta niezbędnych do prowadzenia Konta, będzie skutkować rozwiązaniem Umowy o Prowadzenie Konta;

b. rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta i usunięcie Konta oznacza równocześnie utratę przez Klienta uprawnień wynikających z członkostwa w Programie Lojalnościowym Hebe i jest równoznaczne z ustaniem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hebe.

 1. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania usunięcia Konta lub wniosku, o który mowa w ust. 6 zdanie ostatnie powyżej, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy rejestracji, zostanie skierowana wiadomość e-mail z potwierdzeniem usunięcia Konta Klienta.
 2. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Kanałach Internetowych Hebe lub w inny sposób, oznacza to, że Sprzedawca będzie świadczyć na jego rzecz bezpłatnie usługę newsletter polegającą na wysyłaniu informacji handlowych w szczególności dotyczących towarów, usług lub innych świadczeń oferowanych przez Sprzedawcę i partnerów biznesowych Sprzedawcy na podany przez Klienta adres e-mail oraz za pośrednictwem SMS/MMS, powiadomień push, serwisów internetowych w tym portali społecznościowych Sprzedawcy. Partnerami biznesowymi Sprzedawcy są podmioty m.in. z branży kosmetycznej, handlowej, spożywczej, banki, organizacje płatnicze (np. Visa, Mastercard), operatorzy usług finansowych (np. Sodexo), operatorzy telekomunikacyjni, oferujące swoje towary, usługi w ramach współpracy ze Sprzedawcą. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności (co oznaczać będzie rezygnację z usługi newsletter). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

§ 13 Wyrażanie Ocen, w tym Opinii

 1. Do wyrażenia Opinii, w tym Oceny uprawniony jest zarejestrowany Klient posiadający Konto w Kanałach Internetowych Hebe. Możliwe jest wyrażenie jedynie łącznie Opinii, zawierającej również Ocenę. Klient nie jest zobowiązany do zamieszczania Opinii, w tym Oceny.
 2. Opublikowana zgodnie z Regulaminem w Kanałach Internetowych Hebe Opinia, w tym Ocena wraz z Nickiem albo imieniem Klienta jest dostępna publicznie.
 3. Opinie, w tym Oceny są zbierane dla m.in. następujących celów Hebe: poprawienia atrakcyjności oferty, zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie, polepszenia zakresu oferowanych Produktów i usług oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z Opiniami, w tym Ocenami. Opinia w tym Ocena nie służą do wyrażania uwag skierowanych do Hebe w sprawie Usług świadczonych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe - w tym celu należy skontaktować się z Hebe, wysyłając wiadomość zawierającą uwagi skierowane do Hebe w sprawie świadczonych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe Usług na adres poczty elektronicznej bok@drogeriahebe.eu.
 4. Klient ma możliwość Oceny Produktu w Kanałach Internetowych Hebe za pomocą funkcjonalności formularza Opinii, poprzez zaznaczenie ilości gwiazdek przy Produkcie, którego Ocena dotyczy.
 5. W celu wyrażenia Opinii Klient powinien wypełnić pola obowiązkowe tj. podać Nick oraz wpisać treść Opinii, formularza dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe w zakładce danego Produktu i kliknąć przycisk „Prześlij Opinię”. W przypadku, gdy Klient nie uzupełni Nicku Opinia, zostanie automatycznie oznaczona imieniem Klienta przypisanym do jego Konta. Kliknięcie przycisku „Prześlij Opinię” oznacza wyrażenie zgody na publikację imienia Klienta albo Nicku, którym posłużył się Klient, Opinii, w tym Oceny i korzystanie z nich przez Hebe w sposób określony w Regulaminie.
 6. Klient ma możliwość usunięcia wyrażonej przez niego i opublikowanej przez Hebe Opinii i powinien w tej sprawie skontaktować się z Hebe wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej bok@drogeriahebe.eu. Hebe zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia Opinii, w przypadku gdy jest to wymagane prawem na podstawie decyzji odpowiedniego, kompetentnego organu władzy publicznej lub na jego żądanie.
 7. Każdy Klient Kanałów Internetowych Hebe ma możliwość oznaczenia opublikowanej Opinii innego Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Polecam” znajdującego się pod daną opublikowaną Opinią, celem wskazania czy Opinia była pomocna. Każdorazowo pod daną Opinią obok przycisku „Polecam” pojawi się komunikat o ilości polecań jakie dana Opinia otrzymała.
 8. Klient oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym autorem wyrażanej Opinii;
  2. przysługują mu wszelkie prawa do Opinii, do Nicku, w tym prawa autorskie, licencje, wszelkie zgody wymagane przepisami prawa umożliwiające ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem;
  3. Opinia, w tym Ocena odzwierciedla jego osobiste subiektywne zdanie o Produkcie którego dotyczy;
  4. ani Opinia ani Nick nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich;
  5. przyjmuje do wiadomości, że z chwilą kliknięcia przycisku „Prześlij Opinię” wyraża zgodę na publikację Opinii, w tym Oceny w Kanałach Internetowych Hebe, na jej publiczne udostępnianie wraz z imieniem Klienta albo Nickiem, którym posłużył się Klient w Kanałach Internetowych Hebe i korzystanie z niej w sposób określony w Regulaminie.
 9. Nick i Opinia, każde z osobna nie może, w szczególności:

a. być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;

b. zawierać zdjęć, linków (adresy URL) do stron www, wyników testów materiałów audiowizualnych lub multimedialnych;

c. naruszać praw osób trzecich, w szczególności znaków towarowych;

d. zawierać treści wprowadzających w błąd lub fałszywych;

e. być zredagowana w sposób sugerujący, że autorem ich jest Hebe lub ktoś inny niż Klient;

f. zawierać treści nie odnoszących się do opiniowanych Produktów, w tym uwag skierowanych do Hebe w sprawie świadczonych w Kanałach Internetowych Hebe Usług;

g. zawierać danych osobowych, teleadresowych lub adresów e-mail;

h. zawierać wirusów komputerowych lub innych szkodliwych plików;

i. reklamować lub promować usług lub produktów osób trzecich;

j. sprzyjać zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu lub zdrowiu.

 1. Hebe jest uprawniona do:

a. opublikowania Opinii, w tym Oceny i imienia Klienta albo Nicku, które spełniają wymogi Regulaminu w terminie nie dłuższym niż 8 dni roboczych od chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Prześlij Opinię”.

b. swobodnego zarządzania publikowaniem Opinii w Kanałach Internetowych Hebe, w tym niepublikowania Opinii, usuwania Opinii według własnego uznania, jak i zrezygnowania z udostępniania funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe pozwalającej na pozostawianie Opinii, w tym Ocen w Kanałach Internetowych Hebe.

c. publikowania w Kanałach Internetowych Hebe części Opinii lub całości według swego uznania.

d. oznaczania Opini jako:

i. „potwierdzony zakup Hebe”, gdy Klient kupił Produkt w Drogerii lub w Kanałach Internetowych Hebe

ii. „Najlepsza opinia”, odnośnie Opinii mających największą liczbę poleceń.

e. publikowania opinii Hebe oznaczonych jako „Ekspert Hebe” wyrażanych przez Hebe pod Produktem;

f. nieodpłatnego korzystania z Opinii w części lub całości w celach marketingowych lub promocyjnych Hebe w zakresie określonym w ust. 13 poniżej, w szczególności poprzez ich wyświetlanie w określonych częściach czy podstronach Kanałów Internetowych Hebe, na terenie sklepów stacjonarnych Hebe, w tym zastrzega sobie również możliwość wyświetlania Opinii w serwisach internetowych partnerów, takich jak np. social media (np. Facebook), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach, zamieszczania Opinii na nośnikach reklamowych, na plakatach, w reklamach prasowych, radiowych lub internetowych;

g. dokonywania, skrótu Opinii w Kanałach Internetowych Hebe;

h. dokonywania tłumaczeń i rozpowszechniania tłumaczeń Opinii;

i. publikowania Opinii, Oceny każdorazowo łącznie z imieniem Klienta albo Nickiem;

j. komunikowania się z Klientem, który zakupił Produkt za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe lub w sklepie stacjonarnym sieci Hebe drogą mailową zachęcając Klienta do wystawienia Opinii.

 1. Hebe nie redaguje Opinii ani Nicków Klientów, ale zastrzega sobie możliwość nieopublikowania w Kanałach Internetowych Hebe Opinii, w przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Klienta Opinii, w tym Ocen, które są nadal prezentowane w Kanałach Internetowych Hebe, a imię Klienta albo Nick, którym posłużył się Klient mogą być zastąpione komunikatem systemowym.
 3. Sporządzając Opinię, w tym wyrażając Ocenę i klikając w przycisk „Prześlij Opinię” w Kanałach Internetowych Hebe, Klient udziela Hebe niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do Opinii, Oceny oraz Nicku jako utworów w momencie kliknięcia przycisku „Prześlij Opinię” wraz z prawem do sublicencjonowania Opinii, Nicku i Oceny podmiotom takim jak takich jak np. social media (np. Facebook), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach i podmiotom oferującym usługi wyszukiwarek internetowych na poniżej wymienionych polach eksploatacji :

a. utrwalanie na wszystkich możliwych nośnikach;

b. zwielokrotnianie każdą techniką;

c. rozpowszechnianie, w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania w dowolnym formacie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej;

d. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; użyczenie, najem;

e. wykorzystanie części lub całości, łącznie i odrębnie do reklamy i promocji lub w celach informacyjnych, w tym na terenie sklepów stacjonarnych Hebe;

f. dokonywania modyfikacji bez naruszenia treści Opinii oraz wprowadzania zmian wymaganych przez specyfikę internetu, w tym urządzeń mobilnych, prawo wykorzystania w różnym formacie;

g. prawo wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych powyżej, w tym w zakresie tłumaczeń i ich rozpowszechniania.

 1. Klient upoważnia Hebe do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do Opinii, w tym Oceny oraz Nicku.
 2. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących Nicku, Opinii, w tym Ocen. W zakresie, w jakim pomimo dołożenia należytej staranności, Hebe nie miała wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane opublikowaniem lub treścią Opinii, Hebe nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

§ 14 Reklamacje nieodpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną

Reklamacje dotyczące Usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: bok@drogeriahebe.eu za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe oraz pocztą tradycyjną na adres Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.

§ 15 Obowiązki Klienta w związku z korzystaniem z Kanałów Internetowych Hebe

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów odrębnych znajdujących się w Kanałach Internetowych Hebe, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Klienta.
  2. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach udostępnionych przez Sprzedawcę w Kanałach Internetowych Hebe wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży lub Umowy o Prowadzenie Konta oraz świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach odrębnych;
  3. powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierają groźby, pomówienia;
  4. powstrzymania się od umieszczania w Kanałach Internetowych Hebe (w tym w ramach Konta), wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Sprzedawcy;
  5. niezakłócania i nieprzerywania pracy w Kanałach Internetowych Hebe, serwerów lub sieci połączonych z Kanałami Internetowymi Hebe oraz nienaruszania wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych z Kanałami Internetowymi Hebe;
  6. korzystania z Kanałów Internetowych Hebe w sposób niezakłócający korzystania z Kanałów Internetowych Hebe przez pozostałych Klientów;
  7. korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Kanałów Internetowych Hebe;
  8. powstrzymania się od działań mogących doprowadzić do nieautoryzowanej modyfikacji informacji zamieszczanych w Kanałach Internetowych Hebe przez Sprzedawcę.
  9. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Kanałów Internetowych Hebe jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  10. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych w Kanałach Internetowych Hebe przez Klienta w ramach korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności, co do których Sprzedawca stwierdził, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.
 2. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w § 15 ust. 1 lit. b-j Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, naruszenia obowiązków, o których mowa w § 15 ust. 1 lit. a Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym:
  1. pod warunkiem, że naruszenie przez Klienta obowiązków wynikających z § 15 ust. 1 lit. a jest rażące lub
  2. po uprzednim wezwaniu Klienta do usunięcia naruszeń wysłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta i po bezskutecznym upływie minimum 3 dniowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na zaprzestanie/usunięcie przez Klienta naruszeń lub ich skutków.

§ 16 Ochrona danych osobowych i wykorzystanie plików cookies

 1. Administratorem danych osobowych w ramach Kanałów Internetowych Hebe i Programu Lojalnościowego Hebe jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5 w Kostrzynie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem z Kanałów Internetowych Hebe i uczestnictwem w Programie Lojalnościowych Hebe.
 3. Klientowi przysługuje szereg praw wobec jego danych osobowych, które może wykonać kontaktując się z administratorem w sposób wskazany w Polityce Prywatności.
 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies zostały opisane Kanałach Internetowych Hebe w Polityce Prywatności.

§ 17 Przerwy techniczne

 1. Hebe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Kanałów Internetowych Hebe. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Hebe podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów.
 2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Hebe w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Klientów.
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe związanych z możliwością składania Zamówień lub pozostałych funkcjonalności Kanałów Internetowych Hebe.
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Kanałów Internetowych Hebe inny niż wskazany w ust. 3 powyżej.

§ 18 Warunki i Zasady Zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

 1. Każdy Klient dokonując zakupu urządzeń elektrycznych i elektronicznych za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, może dokonać zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego tego samego rodzaju, co sprzęt sprzedawany.
 2. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu w punkcie sprzedaży, o ile Zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile Zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 4. Zgodnie z § 18 ust. 2 i 3 powyżej, za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić tylko jedną sztukę Zużytego Sprzętu.
 5. W celu dokonania zwrotu Zużytego Sprzętu, należy: podać numer Zamówienia lub przedstawić jakikolwiek dowód zakupu Produktu oraz dostarczyć go Sprzedawcy. Sprzedawca nie pokrywa kosztów ewentualnej przesyłki Zużytego Sprzętu do Hebe.
 6. Aby dokonać zwrotu zużytego sprzętu spełnione muszą być następujące warunki:
  1. Sprzęt przeznaczony do zwrotu powinien zostać odpowiednio przygotowany (zabezpieczony do transportu) przez Klienta, (tj: należy odłączyć sprzęt od wszelkich instalacji, w razie konieczności opróżnić; zalecane jest, aby umieścić sprzęt w pudełku kartonowym oraz zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem się wewnątrz pudełka)
  2. Zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i pełnić te same funkcje, co sprzęt sprzedawany,
  3. Zużyty sprzęt musi być kompletny, przy czym za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 7. Zwrot Zużytego Sprzętu będzie się odbywał wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 8. Przekazany do zwrotu Zużyty Sprzęt nie podlega zwrotowi do Klienta.
 9. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zużytego Sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących Zużyty Sprzęt.
 10. Wykaz punktów zbierania Zużytego Sprzętu dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy lub w siedzibie urzędu gminy, właściwego dla Klienta oraz w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy których lista jest dostępna w Kanałach Internetowych Hebe. Zużyty Sprzęt zakupiony za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe można zwrócić nadając przesyłkę pod adres: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków. Ponadto, każdy sklep stacjonarny Sprzedawcy stanowi punkt zbierania Zużytego Sprzętu.
 11. Do zwrotu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

§ 19 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jego publikacji w Kanałach Internetowych Hebe i zastępuje dotychczasowy Regulamin Drogerii Internetowej Hebe obowiązujący od dnia13 stycznia 2020 roku.
 2. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówienia bez Konta adres e-mail.
 4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe lub pobierając go w formacie PDF na urządzenie końcowe, z którego korzystają, a także sporządzając jego wydruk.
 5. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawca a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu w Kanałach Internetowych Hebe. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu oraz bez uszczerbku dla uprawnień Klienta w zakresie rozwiązania Usług świadczonych w sposób ciągły drogą elektroniczną, przewidzianych w § 12 powyżej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7, przed dniem wejścia w życie zmian.
 9. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia, zmiany bądź likwidacji niektórych funkcjonalności w Kanałach Internetowych Hebe, w tym zawieszenia lub zakończenia jej prowadzenia, w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 7 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego w Kanałach Internetowych Hebe. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, wszelkie umowy zawarte ze Sprzedawcą ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Klientów, w szczególności na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem lub Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7, przed upływem w/w terminu.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do likwidacji wszystkich funkcjonalności w Kanałach Internetowych Hebe, co spowoduje zakończenie jej prowadzenia, w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca poinformuje Klientów o planowanych działaniach w formie komunikatu zamieszczonego w Kanałach Internetowych Hebe oraz wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klientów, którzy posiadają Konto w Kanałach Internetowych Hebe. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, wszelkie umowy zawarte ze Sprzedawcą ulegają rozwiązaniu w odpowiednim zakresie, w terminie wskazanym w odpowiednim komunikacie, bez wpływu na prawa nabyte Klientów. W szczególności zawieszenie lub zakończenie działania Kanałów Internetowych Hebe pozostają bez wpływu na Zamówienia złożone zgodnie z § 4 ust. 7 powyżej lub na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie Regulaminem, przed dniem zakończenia lub zawieszenia funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe.

12. Ilekroć w jakimkolwiek regulaminie odnoszącym się do korzystania z Kanałów Internetowych Hebe mowa jest o Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe należy rozumieć, że taki Regulamin odnosi się do niniejszego Regulaminu.

13. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@drogeriahebe.eu ;
 2. telefonicznie pod nr telefonu: 22 206 54 00, (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora);
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe.

Załączniki:

 1. Minimalne wymagania techniczne,
 2. Zwroty i reklamacje.

Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania techniczne

I. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Drogerii Internetowej Hebe:

 1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu,
 2. Dostęp do poczty elektronicznej,
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki,
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

II. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji Mobilnej Hebe:

1. Aplikacja musi być dostępna na urządzeniach z platformą Android (od 6.0 do 10.0) oraz iOS (od 12.0 do 13.0).

2. Urządzenie musi mieć dostęp do Internetu

Podane wymagania minimalne pozwalają na uruchomienie usługi i korzystanie z Drogerii Internetowej Hebe oraz Aplikacji Mobilnej Hebe. Podane wymagania techniczne nie uwzględniają obciążenia wywołanego przez zainstalowane i uruchomione aplikacje Klienta, które korzystają z zasobów sprzętowych urządzenia końcowego Klienta.

Hebe dokłada należytej staranności by Drogeria Internetowa Hebe działała na wszelkich dostępnych przeglądarkach dostępnych na rynku. W sytuacji problemów technicznych z korzystaniem z Drogerii Internetowej Hebe lub Aplikacji Mobilnej Hebe zapraszamy do kontaktu: bok@drogeriahebe.eu.

Załącznik nr 2 – Zwroty i reklamacje

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy załącznik do Regulaminu (dalej jako „Załącznik”) określa zasady reklamacji i zwrotów w ramach zawartych Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe.
 2. Ilekroć w Załączniku użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w Regulaminie, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.
 3. Ilekroć w Załączniku jest mowa o „Konsumencie” lub „Kliencie” oznacza to Klienta będącego Konsumentem, chyba, że w Załączniku wyraźnie wskazano inaczej.

II. Zwroty Produktu

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.
 2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
  1. na piśmie, na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków,
  2. w każdym sklepie stacjonarnym Hebe,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@drogeriahebe.eu.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w wybranym Kanale Internetowym Hebe. W związku z tym Sprzedawca rekomenduje dołączenie do zwracanych Produktów dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopii, a także podanie numeru Zamówienia.
 5. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z dołączonego do Zamówienia formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ale nie jest to obowiązkowe.
 6. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego poniżej, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, w tym koszty dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może zwrócić Klientowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Produktów, oferowanego przez Sprzedawcę (Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt (lub Produkty) objęte odstąpieniem Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu (lub Produktów) przed jego upływem. Zwracane Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w każdej drogerii stacjonarnej Hebe. Aktualna lista drogerii Hebe znajduje się na stronie www.hebe.pl lub w Aplikacji Mobilnej Hebe.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Konsument.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy

Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, od tego co nastąpi wcześniej.

 1. Za wyjątkiem sytuacji określonej w następnym zdaniu zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest:
 1. przy płatności szybkim przelewem internetowym – zwrot środków następuje na konto z którego dokonana została płatność,
 2. przy płatności BLIK – zwrot środków następuje na konto z którego dokonana została płatność,
 3. przy płatności z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro) – zwrot środków następuje na kartę płatniczą lub konto z której/go dokonana została płatność,
 4. przy płatności gotówką za pobraniem – zwrot środków dokonywany jest na wskazany przez Klienta numer konta.

W przypadku odstąpienia od Umowy w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy zwrot płatności dokonywany jest w gotówce niezależnie od sposobu zapłaty za Zamówienie objęte odstąpieniem, jeżeli Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i w jego treści lub w innym dokumencie) wyraził zgodę na sposób zwrotu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. W takim przypadku uznaje się, że osoba zwracająca Produkt na podstawie w/w oświadczeń i zgód oraz dysponująca dowodem jego zakupu jest upoważniona do odbioru zwracanej w gotówce płatności w imieniu Klienta.

 1. Zwrot Produktów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny.
 2. Przy zwrocie Produktu/ów w wyniku odstąpienia Klienta od Umowy, Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu Produktu/ów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Niniejsza część „Zwroty Produktów” dotyczy uprawnień Konsumenta w związku z wykonaniem przez niego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

III. Reklamacje Produktów

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Klienta Produktów mogą być składane pisemnie na adres: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków, drogą mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: bok@drogeriahebe.eu lub osobiście w dowolnym sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dołączonego do przesyłki zawierającej zamówione Produkty. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Klient zgłaszając reklamację powinien dołączyć dowód zakupu (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopię oraz podać przyczynę reklamacji. W tym celu Klient może wypełnić odpowiednią kolumnę formularza dołączonego do Zamówienia.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Produkt zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy.
 6. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do Sprzedawcy na jego koszt, na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w dowolnej drogerii stacjonarnej Hebe. Aktualna lista drogerii stacjonarnych Hebe znajduje się na stronie www.hebe.pl lub w Aplikacji Mobilnej Hebe.
 7. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać:
  1. usunięcia wady lub
  2. wymiany Produktu na wolny od wad lub
  3. obniżenia ceny (podając proponowaną kwotę wnioskowanej obniżki) lub
  4. zwrotu pieniędzy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 9. W przypadku żądania wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W sytuacji gdy Klient zażąda obniżenia Ceny Produktu albo odstąpi od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Powyższe nie ma zastosowania w razie gdy zamówiony Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 12. Sprzedawca przyjmując reklamowany Produkt w drogerii stacjonarnej Hebe, wypełnia protokół reklamacyjny w 3 egzemplarzach. 1 egzemplarz protokołu reklamacyjnego zostaje przekazany Klientowi.
 13. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie zamówionego Produktu lub wymianie Produktu na nowy i odbiorze go w drogerii stacjonarnej Hebe, Produkt wydawany jest Klientowi wraz z potwierdzeniem przez niego odbioru Produktu.
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie. W przypadku zwrotu płatności w sklepie stacjonarnym Hebe zwrot ten wydawany jest w gotówce niezależnie od sposobu zapłaty za Zamówienie objęte reklamacją.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Klienta np. zapach perfum się już nie podoba itp.
 17. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu względem Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do kwoty, jaką Klient niebędący Konsumentem zapłacił za objęty reklamacją Produkt oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W takim wypadku ciężar udowodnienia, że sprzedany Produkt ma wadę obciąża Klienta niebędącego Konsumentem. Sprzedawca rozpozna reklamację Klienta niebędącego Konsumentem w terminie 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca uzna, że reklamacja Klienta niebędącego Konsumentem zawiera braki uniemożliwiające w jego ocenie jej rozpoznanie, Sprzedawca skieruje do takiego Klienta niebędącego Konsumentem prośbę i uzupełnienie reklamacji o niezbędne informacje. W tym przypadku termin na rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta niebędącego Konsumentem informacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem za uzasadnioną wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem będzie należał do Sprzedawcy. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.
 18. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Zamówienia ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy opłaconych przez Klienta niebędącego Konsumentem – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy.
 19. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów oraz Klientów nie będących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne