Archiwalne

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MY HEBE do dnia 4.11.2022 (PDF)

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie informuje, iż z dniem
28 czerwca 2022 r. zmianie ulega Regulamin Programu Lojalnościowego Hebe (dalej „Regulamin”).

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MY HEBE

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym My Hebe, którego organizatorem jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718, nr BDO 000041229 (dalej „Hebe” lub „Organizator”).

§ 1 DEFINICJE

1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

APLIKACJA MOBILNA HEBE: oprogramowanie przeznaczone do zapisywania w pamięci urządzenia elektronicznego, pozwalające na komunikowanie się z internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów Organizatora oraz świadczenie drogą elektroniczną usług przez Organizatora (w tym prowadzenie Konta), za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Organizatora. Aplikacja Mobilna Hebe dostępna jest za pośrednictwem telefonu z systemem operacyjnym Adroid lub iOS, dostępna do pobrania ze sklepów: Google Play oraz App Store. Aplikację Mobilną Hebe można zainstalować na spełniających wymogi techniczne urządzeniach mobilnych. Wymogi techniczne urządzeń określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu Zakupów Internetowych w Hebe.

DROGERIA INTERNETOWA HEBE LUB STRONA DROGERII HEBE: dostępna pod adresem www.hebe.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów Organizatora oraz świadczenie drogą elektroniczną usług przez Organizatora (w tym prowadzenie Konta), za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Organizatora;

ELEKTRONICZNA KARTA MY HEBE: unikatowy numer Karty My Hebe (numer EAN-13 i kod kreskowy) albo inny identyfikator stosowany przez Hebe na dzień przystąpienia przez Uczestnika do Programu), który otrzymuje Uczestnik po przystąpieniu do Programu w Kanałach Internetowych Hebe poprzez założenie Konta albo w innych przypadkach określonych w Regulaminie;

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: dostępny w formie elektronicznej określony przez Organizatora wzór zgłoszenia do Programu, którego wypełnienie oraz przekazanie Organizatorowi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, stanowi zgłoszenie uczestnictwa w Programie;
KANAŁY INTERNETOWE HEBE: łącznie określona: Aplikacja Mobilna Hebe, Drogeria Internetowa Hebe oraz Strona Drogerii Hebe;

KARTA MY HEBE/KARTA UCZESTNICTWA: karta potwierdzająca uczestnictwo w Programie Lojalnościowym My Hebe, która może być kartą plastikową lub Elektroniczna Kartą My Hebe; Od dnia 25 września 2020 r. wydawane są przez Organizatora wyłącznie Elektroniczne Karty My Hebe. Organizator zapewnia ważność i prawidłowe działanie uprzednio wydanych kar plastikowych oraz dotychczasowego Programu Lojalnościowego Hebe.

KONTO konto utworzone w Kanałach Internetowych Hebe, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Zakupów Internetowych w Hebe dostępnym na Stronie Drogerii Hebe. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Koncie, nie oznacza to Konta VIP, które zostało zdefiniowane odrębnie;

KONTO VIP – Konto w Programie Lojalnościowym My Hebe, które spełnia dodatkowe warunki opisane w Regulaminie;

POLITYKA PRYWATNOŚCI: Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies dostępna na Stronie Drogerii Hebe;

PROGRAM: program lojalnościowy My Hebe, którego warunki oraz zasady uczestnictwa określa niniejszy Regulamin;

REGULAMIN ZAKUPÓW INTERNETOWYCH W HEBE: dostępny na Stronie Drogerii Hebe regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami a Hebe oraz zasady świadczenia i korzystania z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hebe za pośrednictwem Drogerii Internetowej Hebe oraz Aplikacji Mobilnej Hebe;

SKLEP STACJONARNY HEBE: punkt sprzedaży detalicznej prowadzony przez Hebe lub podmioty związane z Hebe umowami współpracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; lista Sklepów Stacjonarnych Hebe dostępna jest na Stronie Drogerii Hebe;

UCZESTNIK PROGRAMU/UCZESTNIK: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Programie lub – zależności od kontekstu – do niego przystępuje.

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu, ilekroć w jakichkolwiek materiałach używanych lub udostępnionych przez Hebe, w tym w szczególności w Kanałach Internetowych Hebe lub w Formularzu Zgłoszeniowym są (albo były):

a) używane terminy i pojęcia o zbliżonej treści lub znaczeniu do pojęć zdefiniowanych w niniejszym paragrafie (np. odniesienia do „Regulaminu programu lojalnościowego My Hebe” czy „programu lojalnościowego sieci drogerii Hebe”), mają one znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie dla pojęć w nim zdefiniowanych, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp.;

b) używane odniesienia do „drogerii Hebe” lub „sieci drogerii Hebe”, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów itp. oznaczają one odniesienia do Drogerii Internetowej Hebe wraz z siecią Sklepów Stacjonarnych Hebe.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Program prowadzony jest w Kanałach Internetowych Hebe oraz we wszystkich Sklepach Stacjonarnych Hebe położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Programem objęte są jedynie określone produkty oferowane w Sklepach Stacjonarnych Hebe lub prezentowane w Kanałach Internetowych Hebe. Program umożliwia udział w konkursie „Bądź Piękna z Hebe”.

2. W ramach Programu, Uczestnikom Programu mogą być przyznawane określone profity polegające między innymi na kierowaniu do nich akcji promocyjnych umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych produktów (rzeczy, usług lub praw), w promocyjnych cenach. Przyznanie określonych profitów o których mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną (push, sms, e-mail). Brak wyrażenia zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym uniemożliwia poinformowanie Uczestnika o ww. profitach.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów odrębnych dostępnych na Stronie Drogerii Hebe, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Uczestnika.

4. Uczestnik zobowiązany jest do podawania w Formularzu Zgłoszeniowym oraz przy rejestracji do Konta, wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Uczestnika oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem lub regulaminami odrębnymi, dostępnymi na Stronie Drogerii Hebe, w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Uczestnika.

5. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierające groźby, pomówienia.

6. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od umieszczania w formularzach udostępnianych przez Organizatora, wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Organizatora.

7. Uczestnik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

8. Uczestnik zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uczestnika, w tym danych innych Uczestników.

§ 3 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1. Uczestnikiem Programu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem, osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Do Programu można przystąpić w dowolnej chwili jego trwania.

3. Do Programu można przystąpić:

a) poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, który jest dostępny w każdym Sklepie Stacjonarnym Hebe, pracownicy Sklepów Stacjonarnych Hebe służą pomocą przy wypełnianiu elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, albo

a) poprzez założenie Konta w Drogerii Internetowej Hebe, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Zakupów Internetowych w Hebe, albo

b) poprzez założenie Konta w Aplikacji Mobilnej Hebe, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Zakupów Internetowych Hebe .

3. Do dnia 24 września 2020 r. możliwe było przystąpienie do Programu poprzez wypełnienie papierowego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w Sklepie Stacjonarnym Hebe oraz poprzez uzupełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego za pośrednictwem urządzenia przeznaczonego do sprawdzania cen dostępnego w Sklepie Stacjonarnym Hebe. Jakkolwiek obecnie taka forma przystąpienia do Programu nie jest możliwa, to Uczestnicy którzy przystąpili do Programu w ww. sposób są dalej pełnoprawnymi Uczestnikami Programu.

4. Formularz Zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Do rejestracji w Programie niezbędne jest podanie w Formularzu Zgłoszeniowym lub przy zakładaniu Konta w Kanałach Internetowych Hebe następujących danych Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, kraj zamieszkania. Nieobowiązkowe jest podanie danych jak: data urodzenia. Ponadto dla założenia Konta wymagane jest również podanie hasła.

5. Osoba zainteresowana udziałem w Programie powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zaakceptować ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zgłoszeniowym. Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do Programu.

6. Przystąpienie do Programu w Kanałach Internetowych Hebe następuje poprzez założenia Konta za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, do czego wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji Konta oraz – niezależnie od wymogów opisanych w § 3 ust. 5 Regulaminu – zapoznanie się z i akceptacja Regulaminu Zakupów Internetowych w Hebe.

7. Po przesłaniu Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji Konta, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail niezwłocznie przesłane zostanie potwierdzenie przystąpienia przez Uczestnika do Programu.

8. Po przystąpieniu do Programu, każdy Uczestnik otrzyma Kartę My Hebe. Każdy nowy Uczestnik może posiadać jedną Elektroniczną Kartę My Hebe przypisaną do tych samych danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym lub w formularzu rejestracji Konta. Jedynie w przypadkach, gdy przystąpienie do Programu nastąpiło przed założeniem Konta i Uczestnik posiada już plastikową Kartę My Hebe, zakładając Konto będzie mógł korzystać z Elektronicznej Kartą My Hebe (przy czym będzie nadal ta sama Karta My Heba tylko udostępniona w dwóch formach). Powtórne złożenie (tj. pomimo wcześniejszego złożenia i posiadania już Karty My Hebe) przez Uczestnika do Programu przez rejestrację Konta powyżej nie będzie podstawą do wydania kolejnych Kart Uczestnictwa.

9. W rozumieniu Regulaminu momentem przystąpienia do Programu oraz uzyskania statusu Uczestnika jest moment otrzymania potwierdzenia przystąpienia do Programu zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu.

§ 4 KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Po wypełnieniu oraz przesłaniu Organizatorowi elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma Elektroniczną Kartę My Hebe. W przypadku Uczestnika zakładającego Konto, Elektroniczna Kartę My Hebe zostanie automatycznie przypisana do Konta Uczestnika i będzie dostępna w Aplikacji Mobilnej Hebe, na www.hebe.pl/karta-hebe z poziomu Konta Uczestnika oraz zostanie dostarczona Uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail lub w formie wiadomości sms na podany przez Uczestnika numer telefonu.

2. Uczestnicy, którzy spełnią dodatkowe warunki opisane w Regulaminie otrzymają automatycznie Konto VIP, które uprawnia ich do dodatkowych benefitów opisanych w Regulaminie oraz w dedykowanych regulaminach poszczególnych akcji. 3. Każda Karta My Hebe jest opatrzona unikatowym numerem i kodem kreskowym (numer EAN-13) albo innym identyfikatorem stosowany przez Hebe na dzień przystąpienia przez Uczestnika do Programu, pozwalającym na identyfikację Uczestnika w Drogerii Internetowej Hebe lub w systemie kasowym Sklepów Stacjonarnych Hebe.

4. Karta My Hebe jest ważna przez cały okres trwania Programu i traci ważność w momencie zakończenia Programu lub w momencie zakończenia udziału Uczestnika w Programie.

5. Karta Uczestnictwa pozostaje własnością Hebe. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty My Hebe osobom trzecim.

6. Karta My Hebe nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą płatniczą. Karta My Hebe nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta My Hebe może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

7. W przypadku utraty lub zniszczenia plastikowej Karty My Hebe. Uczestnik powinien poinformować Organizatora bezpośrednio za pośrednictwem infolinii nr tel. 22 206 54 00, lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@drogeriahebe.eu. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim zgubiona lub zniszczona Karta My Hebe zostanie dezaktywowana, a Uczestnik otrzyma nową Elektroniczną Kartę My Hebe, która, zostanie dostarczona Uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail lub w formie wiadomości sms na podany przez Uczestnika numer telefonu. Jeżeli Organizator nie będzie posiadać adresu e-mail lub numeru telefonu Uczestnika, Uczestnik w celu uzyskania nowej Karty My Hebe powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem infolinii nr tel. 22 206 54 00, lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@drogeriahebe.eu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za używanie Karty My Hebe przez osobę nieuprawnioną do momentu zgłoszenia przez Uczestnika kradzieży Karty My Hebe lub zgubienia plastikowej Karty My Hebe. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem lub uszkodzeniem plastikowej Karty My Hebe lub kradzieżą Karty My Hebe

przez Uczestnika lub przez osobę trzecią, chyba że Hebe ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osoby trzeciej, na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

§ 41 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE KONTO VIP

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu może otrzymać Konto VIP po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, wówczas jego Konto automatycznie stanie się Kontem VIP.

2. Aby otrzymać Konto VIP należy spełnić łącznie następujące wymagania:

a) Być Uczestnikiem Programu My Hebe,

b) Uzyskać 10 diamentów (punktów) w ciągu następujących po sobie 90 dni na Karcie Uczestnictwa.

3. Aby uzyskać 1 diament (punkt) należy dokonać zakupów w Hebe o wartości 25 zł używając Karty My Hebe. Za każde wydane 25 zł w Hebe z użyciem Karty My Hebe Uczestnik otrzymuje 1 diament (punkt). Każdy uzyskany diament (punkt) jest ważny 90 dni od momentu jego uzyskania. Uzyskanie 10 diamentów (punktów) w ciągu następujących po sobie 90 dni powoduje, że Uczestnik otrzymuje Konto VIP.

4. Kwoty osobnych zakupów w celu otrzymania diamentów (punktów) nie kumulują się. Brak kumulacji diamentów (punktów) obrazują przykłady zakupów opisane w § 41 ust. 5 Regulaminu. Możliwe jest uzyskanie maksymalnie 10 diamentów (punktów).

5. Celem rozwiania wątpliwości podane zostają przykłady naliczania diamentów (punktów):

a) jeśli Uczestnik Programu dokonał zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe za kwotę 24 zł a następnie przy kolejnych zakupach za kwotę 26 zł otrzymuje 1 diament (punkt) w związku z drugą transakcją zakupową (z tytułu pierwszej transakcji zakupowej nie otrzyma punktu (diamentu),

b) jeśli Uczestnik Programu dokonał zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe (podczas jednych zakupów) za kwotę 50 zł otrzymuje 2 diamenty (punkty),

c) jeśli Uczestnik Programu dokonał zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe za kwotę 70 zł otrzymuje 2 diamenty (punkty),

d) jeśli Uczestnik Programu dokonał zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe za kwotę 275 zł i więcej otrzymuje 10 punktów (diamentów), które są ważne przez następujące po sobie 90 dni na Karcie Uczestnictwa.

6. Konto VIP uprawnia do uzyskania przywilejów opisanych w Regulaminie w szczególności w § 51 Regulaminu.

7. Konto VIP jest ważne przez 90 dni od dnia jego uzyskania. W tym czasie naliczane są diamenty (punkty) zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 1 Regulaminu. W przypadku ponownego spełnienia warunków o których mowa w § 41 Regulaminu Konto VIP automatycznie zostanie przedłużone o następne 90 dni lub odpowiednio Uczestnik otrzyma Konto VIP (w przypadku jego uprzedniego wygaśnięcia).

8. Przedłużanie ważności Konta VIP po spełnieniu warunków następuje automatycznie.

9. Uzyskanie diamentów (punktów) możliwe jest także w związku z przeprowadzanymi przez Hebe Akcjami promocyjnymi. Warunki poszczególnych akcji określone zostaną w dedykowanych regulaminach akcji.

10. Zakup Karty Podarunkowej Hebe uniemożliwia uzyskania diamentów (punktów). Dopiero zakupy za pośrednictwem Karty Podarunkowej Hebe oraz z użyciem Karty My Hebe umożliwiają zbieranie diamentów (punktów).

11. W przypadku zwrotu zakupionych Produktów w tym także w związku z odstąpieniem od umowy uzyskane w ten sposób diamenty (punkty) zostaną automatycznie anulowane z konta Uczestnika.

§ 5 PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE

1. Uczestnicy Programu, którzy w Formularzu Zgłoszeniowym wyrazili zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną są uprawnieni do otrzymania bonu powitalnego uprawniającego do uzyskania rabatu w wysokości 10 zł brutto do wykorzystania przy zakupach za minimum 40 zł brutto. Szczegółowe zasady wydawania oraz realizacji bonów powitalnych zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu („Regulamin wydawania Bonów Powitalnych w ramach Programu Lojalnościowego My Hebe”).

2. Po spełnieniu warunków i na zasadach, określonych w Regulaminie Promocji „Pierwsze Kroki” (dostępnego na Stronie Drogerii Hebe) stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, Uczestnicy są uprawnieni do korzystania z przywilejów określonych w Regulaminie Promocji „Pierwsze Kroki”.

3. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikom będą przyznawane określone przywileje polegające między innymi na kierowaniu do nich akcji promocyjnych umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych produktów w promocyjnych cenach.

4. W Sklepie Stacjonarnym skorzystanie przez Uczestnika z przywilejów płynących uczestnictwa w Programie, może nastąpić podczas każdych zakupów, wyłącznie przed dokonaniem zapłaty za produkty, po okazaniu Karty My Hebe lub przez podanie numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Zgłoszeniowym lub przy rejestracji Konta.

5. Aby skorzystać z przywilejów płynących z uczestnictwa w Programie w Kanałach Internetowych Hebe, Uczestnik musi posiadać Konto i być do niego zalogowanym w trakcie dokonywania zakupów. Zasady dokonywania zakupów w Kanałach Internetowych Hebe zostały opisane w Regulaminie Zakupów Internetowych w Hebe, dostępnym na Stronie Drogerii Hebe.

6. Hebe zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania Uczestników za zakupy dokonywane w Sklepach Stacjonarnych Hebe lub w Kanałach Internetowych Hebe. Uczestnicy będą informowani poprzez komunikaty zamieszczane w Sklepach Stacjonarnych Hebe, Drogerii Internetowej, Aplikacji Mobilnej oraz gazetkach promocyjnych, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną również w formie sms lub poprzez newsletter na wskazane przez Uczestnika numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail.

7. Osoba, niebędąca Uczestnikiem, która przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym Hebe okaże Kartę My Hebe lub poda numer telefonu przypisany do Karty My Hebe, będzie uprawniona do korzystania z oferty promocyjnej w ramach Programu w Sklepie Stacjonarnym Hebe.

§ 51 PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONTO VIP

1. Konto VIP zawiera wszystkie przywileje Konta.

2. Konto VIP dodatkowo umożliwia:

- bez wyrażania zgód na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną (push, sms, e-mail) :

a) Pokrycie przez Hebe kosztów dostawy przy zakupach za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe za zakupy wynoszące minimum 25 złotych,

b) Rabat 10% na wszystkie Produkty „Hebe Professional” od ceny dostępnej dla Uczestników Programu,

- po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną (push, sms, e-mail):

c) Uzyskanie Bonu rabatowego urodzinowego na zakupy w Hebe w dniu rocznicy urodzin dla Uczestników, którzy podczas rejestracji do Programu podali datę urodzin. Bon rabatowy urodzinowy dla posiadaczy Konta VIP wynosi 20 zł przy zakupach w Hebe za minimum 100 zł, pod warunkiem spełnienia wymogów o których mowa w § 51 ust. 3 Regulaminu,

d) Udział w specjalnych promocjach i ofertach na produkty i usługi dedykowanych wyłącznie dla Kont VIP, które zostaną odrębnie uregulowane,

e) Darmowe konsultacje z ekspertami, dotyczące produktów i usług oferowanych przez Hebe,

f) Dostęp do porad i warsztatów online dot. kosmetyków w tym m.in. nowości kosmetycznych.

Brak wyrażenia zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym uniemożliwia poinformowanie Uczestnika o ww. profitach.

3. Uzyskanie Bonu rabatowego urodzinowego na zakupy w Hebe w dniu rocznicy urodzin dla Uczestników możliwe jest po spełnieniu kumulatywnie następujących warunków:

a) Podania daty urodzin przez Uczestnika w momencie rejestracji lub najpóźniej na jeden dzień przed rocznicą urodzin,

b) Posiadania aktywnego Konta VIP na moment wykorzystywania Bonu rabatowego urodzinowego

c) Wyrażania przed dniem rocznicy urodzin i przez cały dzień jego trwania zgody na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną (push, sms, e-mail):.

4. Możliwe jest uzyskanie w danym roku wyłącznie jednego Bonu rabatowego urodzinowego. Bon rabatowy urodzinowy ważny jest 30 dni licząc od dnia rocznicy urodzin Uczestnika.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administratorem danych osobowych w ramach Drogerii Internetowej Hebe i Programu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5 w Kostrzynie.

2. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem z Drogerii Internetowej Hebe, Aplikacji Mobilnej Hebe i uczestnictwem w Programie.

3. Klientowi przysługuje szereg praw wobec jego danych osobowych, które może wykonać kontaktując się z administratorem w sposób wskazany w Polityce Prywatności.

4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies zostały opisane w (link) Polityce Prywatności.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA

1. W przypadku przystąpienia do Programu Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy dotyczącej jego udziału w Programie bez podania jakichkolwiek przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy (tj. dnia otrzymania na wskazany przez Uczestnika adres e-mail potwierdzenia przystąpienia do Programu), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odstąpienia od umowy dotyczącej udziału Uczestnika w Programie składając Organizatorowi stosowne oświadczenie. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Uczestnik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

3. Oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Uczestnik może złożyć:

a. na piśmie, wysyłając na adres Organizatora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,

b. pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora bok@drogeriahebe.eu.

4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7. ust. 1 Regulaminu, wystarczy wysłanie przez Uczestnika Organizatorowi informacji o chęci wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.

§ 8 USTANIE UCZESTNICTWA

1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez:

a. złożenie stosownego oświadczenia ustnie poprzez kontakt z infolinią Hebe 22 206 54 00, lub

b. wysłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora bok@drogeriahebe.eu.

c. wysłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

2. W przypadku gdy Uczestnik w ciągu 5 lat od dnia rejestracji do udziału w Programie nie dokona zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe lub przez 5 lat nie dokona zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe jego uczestnictwo w Programie ustanie i zastosowanie mieć będą postanowienia dotyczące rezygnacji Uczestnika z Programu.

3. Usunięcie Konta z Drogerii Internetowej Hebe lub Aplikacji Mobilnej Hebe, oznacza równocześnie utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i jest równoznaczne z ustaniem uczestnictwa w Programie.

4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, zakończenie jego uczestnictwa nastąpi w terminie miesiąca od dnia przekazania Organizatorowi stosownego oświadczenia lub w przypadku o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu od upływu 5 letniego okresu czasu.

5. Organizator jest uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy postępowanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, w szczególności w przypadku:

a. podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w związku z udziałem w Programie,
b. podania przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym danych osoby trzeciej,
c. dopuszczenia się przez Uczestnika w ramach Programu nadużycia, skutkującego przyznaniem Uczestnikowi nienależnych korzyści, w tym także w związku z uzyskaniem diamentów (punktów).

6. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail lub sms-em. Wykluczenie z Programu skutkuje utratą przez Uczestnika wszelkich przywilejów związanych z Programem.

7. W związku z wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora, Uczestnik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

§ 9 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, mogą być zgłaszane:

a. pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,

b. pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora bok@drogeriahebe.eu,

c. przy użyciu formularza kontaktowego na Stronie Drogerii Hebe dostępnego pod adresem hebe.pl zakładka Biuro Obsługi Klienta (kontakt).

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Programu.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko Uczestnika,

b. adres lub adres e-mail Uczestnika,

c. numer telefonu Uczestnika,

d. zwięzły opis i powód reklamacji.

4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika składającego reklamację, o jej uzupełnienie o dane wymagane do jej rozpatrzenia.

5. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

6. O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego reklamacja została przesłana.

7. Informujemy, że pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej bok@drogeriahebe.eu.

8. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10 ZAWIESZENIE ORAZ ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, z ważnych przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu w formie e-mail’a lub sms na wskazane przez Uczestnika adres e-mail lub nr telefonu. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będzie również udostępniona na Stronie Drogerii Hebe. W sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzednich Uczestnik ma prawo do skorzystania z profitów przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu funkcjonowania Programu, do dnia zawieszenia lub zakończenia Programu.

2. Po dniu zawieszenie lub zakończenia Programu Uczestnikom nie będą przyznawane profity związane z udziałem w Programie. W przypadku zawieszenia Programu profity związane z uczestnictwie w Programie nie będą przyznawane do czasu wznowienia Programu.

3. Do ważnych przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu należą w szczególności:

a. zmiana w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, mająca jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie Programu,

b. istotna zmiana sytuacji rynkowej,

c. zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora,

d. istotna zmiana sytuacji ekonomicznej Organizatora,

e. konieczność modyfikacji systemów informatycznych,

f. potrzeba zapobiegania nadużyciom.


§ 11 ZMIANA REGULAMINU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach niniejszego Regulaminu w Sklepach Stacjonarnych oraz poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie Drogerii pod adresem hebe.pl. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania.

2. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu.

3. Uczestnicy, którzy przystąpili do Programu przed wejściem w życie zmian, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu, a którzy nie wyrażają zgody na zmianę Regulaminu, mogą zrezygnować z uczestnictwa w Programie w trybie wskazanym w § 7 Regulaminu (w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedzieli się o zmianie Regulaminu). Powyższe nie narusza prawa Uczestnika do rezygnacji z Uczestnictwa w Programie w każdym czasie, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021 r. i zastępuje dotychczasowy Regulamin Programu Lojalnościowego obowiązujący od dnia 6 października 2020 r.

2. Od dnia wejścia w życie Regulaminu (25.09.2020 r.) dotychczasowy Program Lojalnościowy Hebe otrzymuje nową nazwę Program Lojalnościowy „My Hebe”. Ilekroć jakikolwiek regulamin Organizatora odnosi się do programu lojalnościowego Organizatora w tym do Programu Lojalnościowego „My Hebe” należy rozumieć, że taki regulamin odnosi się do niniejszego Regulaminu.

3. Aktualny Regulamin Programu dostępny jest w Sklepach Stacjonarnych Hebe oraz na Stronie Drogerii Hebe oraz w biurze głównym Organizatora tj. pod adresem ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

5. Uczestnicy mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na Stronie Drogerii Hebe pobierając go na urządzenie końcowe, z którego korzystają.

6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.

7. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy i mają charakter wyłącznie informacyjny.

9. Prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.

10. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną cześć. Na równi z załącznikami należy traktować wszystkie inne regulaminy i zasady, do których odsyła niniejszy Regulamin.

§ 13 KONTAKT

1. W sprawach związanych z uczestnictwem w Programie z Organizatorem można się kontaktować:

a. w formie pisemnej na adres Organizatora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@drogeriahebe.eu,

c. telefonicznie pod nr 22 206 54 00, (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora).

2. Dla usunięcia wątpliwości, we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Uczestnika uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Uczestnika ma konto poczty elektronicznej.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2022 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne