Konkursy

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ “POKOCHAJ TEN TWIST”

dalej zwany “Regulaminem”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Pokochaj ten Twist” zwany dalej „ Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Tolino Sp. z o.o. , z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 439303, NIP: 9542738712, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych zwana dalej „Organizatorem”.

3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195, która jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów prawa cywilnego zwanej dalej „COTY”,. Organizator wydaje nagrody Zwycięzcom na zlecenie COTY, jako fundatora nagród w Konkursie.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się w dniu
8 lutego 2024 r., godz.00:00:00 i trwa do 29 lutego 2024 r., godz. 23:59:59, zwany dalej „ Okresem Promocyjnym”. Decyduje data i godzina dostarczenia zgłoszenia do Organizatora.

7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisja.Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanej odpowiedzi (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu.

9. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.

10. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

11. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610
z późń. zm.).

12. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227).

§ 2 Uczestnicy

1. Udział w Konkursie mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późń. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone
w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie
z § 3 (dalej „Uczestnik”).

3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników COTY oraz sieci sklepów Hebe, tj. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja
Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, 62-025 przy ul. Żniwnej 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wydające dowody zakupu potwierdzające zakup produktów promocyjnych zdefiniowanych w §3 ust.1 oraz osoby nabywające produkty promocyjne zdefiniowane w §3 ust.1 w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

4. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wybrane jako zwycięskie, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane, tj. Uczestnik nie otrzymał jeszcze prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).

6. Za zwycięzcę należy uznać Laureata, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji opisany w §6 (dalej „Zwycięzca”).

§ 3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

1. W Konkursie biorą udział wszystkie maskary z serii Bourjois Twist Up The Volume (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Promocyjnym:

1) Dokonać zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego/ Produktów Promocyjnych w jednym ze sklepów sieci Hebe, w tym w sklepie internetowym Hebe pod adresem: www.hebe.pl i zachować paragon fiskalny lub fakturę Vat (dalej jako: „Dowód Zakupu”). Za Dowód Zakupu nie będą uznawane faktury VAT i paragony z numerem NIP, wystawione na rzecz działalności gospodarczej Uczestnika

2) Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie poprzez:

a) wejście na Stronę Konkursową www.pokochajtentwist.pl
a następnie:

b) wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały w nim zawarte minimum następujące dane: adres e-mail, data zakupu Produktu Promocyjnego, numer Dowodu Zakupu oraz NIP wystawcy Dowodu Zakupu;

c) przesłanie pracy konkursowej polegającej na odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Opisz nam swoje wymarzone Walentynki”.

d) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu;

e) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;

f) odznaczenie przycisku ReCapcha

g) wysłaniu zgłoszenia za pomocą dedykowanego przycisku (zwane dalej „Zgłoszeniem”).

3. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na Stronie Konkursowej.

4. Jeden Dowód Zakupu można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik/Uczestnicy zgłosi/zgłoszą ten sam Dowód Zakupu, Organizator uwzględni w Konkursie tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie dotyczące tego Dowodu Zakupu.

5. Każdy Uczestnik może oddać w Konkursie dowolną ilość zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo zostaną spełnione warunki udziału w Konkursie wskazane w §3 ust. 2. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie jedną nagrodę.. Z jednego adresu zamieszkania mogą wygrać maksymalnie dwie osoby.

6. Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych
w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a) potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.22 1 kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.);

b) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane się na nim znajdują i który prowadzi sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

c) zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tę okoliczność u wystawcy Dowodu Zakupu;

d) data i godzina zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 8 lutego 2024 r. o godzinie 00:00:00.

7. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od danych jakie wskazała w Zgłoszeniu.

§ 4 Nagrody

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 26.657,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona
i wynosi 107 (słownie: sto siedem ) sztuk.

2. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda I stopnia: voucher do biura podróży o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). Organizator przewidział
1 (jedną) sztukę Nagrody I stopnia w Konkursie.

b) Nagroda II stopnia: personalizowana torebka marki Pastelier o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto każda. Łącznie Organizator przewidział 5 (pięć) Nagród II stopnia w Konkursie.

c) Nagroda III stopnia: e-karta podarunkowa Hebe o wartości
100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto każda. Łącznie Organizator przewidział 100 (sto) Nagród III stopnia w Konkursie. Termin ważności
e-karty podany zostanie w wiadomości e-mail. Regulamin realizacji kart podarunkowych Hebe znajdują się na stronie www.hebe.pl/kartapodarunkowa.

3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

4. W stosunku do każdej Nagrody ustalono się dodatkowo nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

§ 5 Przyznanie Nagród

1. Wyboru zwycięskiego Zgłoszenia w zakresie Nagrody I, II i III stopnia dokonują uprawnieni członkowie Komisji w dniu 18 marca 2023 r. Komisja dokonuje wyboru spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych podczas Okresu Promocyjnego i nie bierze pod uwagę Zgłoszeń nie spełniających warunków Regulaminu, w szczególności wskazanych w § 3 Regulaminu. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja wybiera również dwa Zgłoszenia rezerwowe do każdej z nagród. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim, a które zgłoszenie jest Zgłoszeniem pierwszym, a które drugim Zgłoszeniem rezerwowym. W skład Komisji wchodzą 2 osoby ze Strony Organizatora oraz 2 osoby ze strony COTY.

2. Decyzja dotycząca wyboru zwycięskich Zgłoszeń (prac konkursowych) podjęta przez Komisję nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. Lista zwycięzców dostępna będzie na stronie konkursowej www.pokochajtentwist.pl .

Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Warunki wydania Nagród

1. Organizator kontaktuje się z Laureatami Nagród do dnia 25 marca 2024 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany przez Laureata w Zgłoszeniu. Organizator informuje Laureatów o wymogach jakie muszą spełnić w celu wydania Nagrody.

2. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Laureat informowany jest o konieczności uzupełnienia w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przedmiotowej wiadomości e-mail, formularza
z oświadczeniem laureata, który to formularz przesyłany jest w formie linku. Po wejściu w link, Laureat ma obowiązek:

a) uzupełnić dane osobowe i adresowe niezbędne do wydania Nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), województwo

b) złożyć oświadczenie, które znajduje się w oświadczeniu Laureata;

c) dołączyć zdjęcie lub skan oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.

3. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych powyżej Organizator może wezwać do przesłania listem poleconym, osobistego doręczenia lub przesłania skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym żądaniem (data nadania), oświadczenia, iż Laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez Laureata Dowodów Zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. Z żądaniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 29 marca 2024 r. Organizator może także żądać okazania osobiście w siedzibie Organizatora lub poprzez komunikatory video np. Teams, Skype, Zoom dowodu tożsamości Laureata w celu potwierdzenia wieku Laureata – Organizator w żaden sposób nie będzie wykonywał kopii ani w inny sposób utrwalał okazanego dowodu tożsamości.

4. W przypadku, gdy Laureat Nagrody nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z Laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata.

5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z Dowodu Zakupu, traci on prawo do Nagrody.

6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, Laureat taki traci prawo do Nagrody.

7. Przesłanie przez Laureata Dowodu Zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności Dowodu Zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji,
o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 2 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.

8. Przesłany przez Laureata Dowód Zakupu musi być zgodny z Dowodem Zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności Laureat traci prawo do Nagrody.

§ 7 Termin wydania Nagród

1. Nagrody I i II stopnia są wydawane przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez Laureata. Nagrody III stopnia są wysyłane drogą mailową. Nagrody wysyłane są do 19 kwietnia
2024 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.

2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 8 Prawa autorskie

1. Zwycięzca, z chwilą zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, udziela nieodpłatnie Organizatorowi oraz COTY bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego oraz jego opracowań – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem pracy konkursowej lub jej opracowaniami albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej lub jej opracowań w sposób inny niż określony w lit. a) lub b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym nadawania za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowania, rozpowszechniania w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu,

d) w zakresie korzystania z Zadania Konkursowego w pełnym zakresie potrzeb Organizatora i COTY lub innego podmiotu produkującego i/lub sprzedającego produkty pod marką Bourjois związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w tym zwłaszcza w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych tych podmiotów oraz ich produktów, w tym w szczególności wykorzystywania pracy konkursowej lub jej części w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, materiały POS lub elementu opakowania produktów podmiotu produkującego i/lub sprzedającego produkty marki Bourjois,

e) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w pracy konkursowej w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części pracy konkursowej oraz korzystania z tak zmienionego pracy konkursowej, jej opracowań, przeróbek i modyfikacji w sposób określony w niniejszym paragrafie,

f) w zakresie udzielania sublicencji do pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

2. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora oraz COTY do wykonywania praw zależnych do pracy konkursowej i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek Utworu, łączenia go z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.

3. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora, COTY lub innych podmiotów, którym Organizator lub COTY udzielili sublicencji do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora, COTY lub te podmioty pracy konkursowej.

4. Zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora, COTY lub inne podmioty, którym Organizator oraz COTY udzielili sublicencji w wykonywaniu praw do pracy konkursowej nabytych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zwycięzca zgadza się, że Organizator, COTY lub inne podmioty, którym Organizator lub COTY udzielili sublicencji są uprawnione korzystać z pracy konkursowej zarówno z oznaczeniem jego autorstwa, jak i bez takiego oznaczenia.

5. Zwycięzca zgadza się, na to, by na żądanie Organizatora lub COTY podpisać stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające udzielenie licencji na korzystanie z praw autorskich do nagrodzonej pracy konkursowej. Organizator jest uprawniony do wstrzymania wydania Nagrody do czasu złożenia przez Zwycięzcę oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie mailowej na adres reklamacje@konkursbourjois.pl . Reklamacje mogą być składane w terminie do
26 kwietnia 2024 r.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) tytuł maila „Pokochaj ten Twist - reklamacja”;

b) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

c) opis żądania.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na adres, z którego dokonał zgłoszenia.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34A. Organizator, Tolino Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-403) przy ul. Oswobodzenia 1, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować także poprzez adres email: data_privacy@cotyinc.com.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody.

3. Dane osobowe niezbędne do uzyskania Nagrody obejmują imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zgłaszających się do Konkursu są art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO), a uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zwycięzców konkursu jest zgoda uczestnika Konkursu.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali żadnej Nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie.

10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

§11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.

2. Regulamin i oświadczenie Laureata dostępne są na stronie konkursowej www.pokochajtentwist.pl.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne