Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Zrób zakupy za min. 100 zł i otrzymaj kupon rabatowy o wartości 20 zł”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Zrób zakupy za min. 100 zł i otrzymaj kupon rabatowy o wartości 20 zł” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

§ 2.

Czas i miejsce trwania promocji

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 02.09.2021 do dnia 30.09.2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”), przy czym:

a) Voucher można otrzymać w terminie od dnia 02.09.2021 do 10.09.2021 (dalej jako „Czas Wydawania Vouchera”)

b) Voucher może zostać wykorzystany w terminie od dnia 11.09.2021 do 30.09.2021 r. (dalej jako „Czas Wykorzystania Vouchera”).

§ 3.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) kupna produktów za minimum 100 zł w sposób określony poniżej.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 100 zł Uczestnik otrzyma kupon rabatowy o wartości 20 zł (dalej jako „Voucher”) do wykorzystania na kolejne zakupy w stacjonarnych Drogeriach Hebe w Czasie Wykorzystania Vouchera.

3. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest dokonaie jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 100 zł w stacjonarnych Drogeriach Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej. Następnie po dokonaniu transakcji spełniającej warunki Akcji Promocyjnej, Uczestnik otrzyma Voucher. Voucher uprawnia do kolejnych zakupów w Drogeriach Hebe .

4. W ramach jednej transakcji za każde wydane 100 zł Uczestnik otrzymuje Voucher o wartości 20 zł.

5. Voucher można wykorzystać przy kolejnych zakupach w Drogeriach Hebe w Czasie Wykorzystania Vouchera. Voucher można wykorzystać wyłącznie jeden raz.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Z Vouchera nie wydaje się reszty, a całkowitą kwotę Vouchera należy zrealizować w jednej transakcji przy czym w Drogeriach Hebe minimalna wartość zakupów przy realizacji vouchera musi wynieść 10 zł więcej niż wartość Vouchera, a więc 30 zł przy wartości Vouchera 20 zł, 50 zł przy wartości Vouchera 40 zł, 70 zł przy wartości Vouchera 60 zł itd.

7. Voucher nie łączy się z innymi Voucherami obniżającymi nominalną wartość koszyka tym samym Uczestnik nie może skorzystać z kilku różnych Voucherów/kuponów rabatowych w ramach jednych zakupów.

8. Warunkiem zrealizowania Vouchera jest wręczenie kasjerowi Drogerii Hebe – nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy – ważnego nie użytego dotychczas Vouchera. Voucher zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera Drogerii Hebe.

9. Akceptowane będą wyłącznie Vouchery nieuszkodzone.

10. Voucher niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Vouchera przepada.

11. W przypadku gdy Klient dokona zwrotu towaru, a do transakcji został wydany kupon rabatowy na dowolną kwotę to Klient zobowiązany jest do zwrotu tego kuponu rabatowego.

W przeciwny razie nie może on wykonać zwrotu.

12. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami. Jednakże warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest zapłata nominalnej wartości za zakupy minimum 30 zł z otrzymanymi obniżkami, rabatami, promocjami itp.

13. Z akcji promocyjnej wyłączone są mleka modyfikowane dla dzieci typu „1”.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.09.2021

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne