Pozostałe

Ignatki, dnia 01.06.2021 r.

REGULAMIN KONKURSU
#REKORDMEDIHEAL

§ 1 Założenia ogólne regulaminu i definicje podstawowych pojęć

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs dla klientów serwisów społecznościowych marki Mediheal Polska https://www.instagram.com/mediheal_polska/ oraz https://www.facebook.com/MedihealPolska oraz https://www.instagram.com/drogeriehebe/ orazhttps://www.facebook.com/hebe

2. Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu jest "EURUS" spółka z o.o. z siedzibą w Ignatkach, (adres: Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000314581, NIP 542-309-43-47, BDO: 000037386, o kapitale zakładowym w wysokości
1 730.000,00zł (dalej: Organizator).

3. Uczestnik Konkursu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski (dalej: Uczestnik).

4. Konkurs jest prowadzony w serwisach internetowych: marki Mediheal Polska: https://www.instagram.com/mediheal_polska/ oraz https://www.facebook.com/MedihealPolska oraz Hebe https://www.instagram.com/drogeriehebe/ orazhttps://www.facebook.com/hebe

5. Organizator informuje, że konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany ani w żadnym zakresie związany czy wspierany przez serwis Facebook.com lub Instagram.com ani przez podmioty nimi zarządzające lub administrujące. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie podmiotowi zarządzającemu serwisem Facebook.com lub Instagram.com i będą one wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach opisanych w regulaminie.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165, z późn. zm.). Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165, z późn. zm.).

7. Organizator jest także fundatorem nagród w Konkursie.

8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Konkurs odbywa się w dniu 20.06.2021 o godz. 20:00 – 23:59.

2. Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska, wizerunku, pracy konkursowej, wyników konkursu na https://www.instagram.com/mediheal_polska/ oraz https://www.facebook.com/MedihealPolska oraz https://www.instagram.com/drogeriehebe/ oraz https://www.facebook.com/hebe

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne, a Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w Konkursie.

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:

a. mają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat), lub posiadają pisemną zgodę udziału w konkursie podpisaną przez opiekuna prawnego.

b. Posiadają kartę my Hebe

c. w dniach 14.06.2021 – 19.06.2021 w jednej z drogerii Hebe na terenie Polski za okazaniem karty my Hebe zakupią 1 maskę Mediheal BTS wraz z ulotką informującą o konkursie za 1gr.

d. poprawnie wykonają zadanie konkursowe

e. zapoznały się z treścią regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia

2. Uczestnik konkursu może brać w nim udział jedynie osobiście oraz może dokonać tylko jednego zgłoszenia zadania konkursowego w czasie trwania konkursu, tj. Organizator nie dopuszcza tworzenia dodatkowych kont przez Uczestników i dokonywania zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem pełnomocników.

3. W celu wzięcia udziału w konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie poniższych wymogów:

a. Wykonania zadania konkursowego zgodnie z regulaminem i jego publikacji na swoim profilu instagramowym w dniu 20.06.2021 w godzinach 20:00 – 23:59 z oznaczeniem w opisie #rekordmediheal.

b. wykonania zadania konkursowego zgodnie z regulaminem, oraz publikacji pracy w dniu 20.06.2021 między godziną 20:00 a 23:59 .

4. Naruszenie przez Uczestników konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika konkursu z konkursu.

5. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:

a. spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie;

b. wyraża zgodę na publikację w na https://www.instagram.com/mediheal_polska/ oraz https://www.facebook.com/MedihealPolska oraz https://www.instagram.com/drogeriehebe/ oraz https://www.facebook.com/hebe danych osobowych (imię i nazwisko), wizerunku oraz zgłoszonego zadania konkursowego.

§ 4 Zasady konkursu

 1. „Zadanie Konkursowe” polega na wykonaniu i opublikowaniu na swoim profilu instagramowym zdjęcia lub filmu z testowania maski Mediheal BTS z oznaczeniem w opisie #rekordmediheal. Na wykonanej fotografii musi być ulokowana maska Mediheal BTS. Prace będę oceniane pod względem walorów artystycznych, kreatywności oraz oryginalności. Zdjęcie lub nagranie musi wywołać pozytywny odbiór marki Mediheal wśród konsumentów, w celu wykorzystania go do promocji marki.
 2. Zgłoszenie do udziału w konkursie musi nastąpić nie później niż 20.06.2021 do godziny 23:59. Zgłoszenia późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach konkursu.
 3. Jeden Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestnika więcej niż jeden raz Organizator pod uwagę będzie brał tylko pierwsze zgłoszenie.
 4. Uczestnik może przesyłać wyłącznie zadanie konkursowe, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie.
 5. Uczestnik oświadcza, że fotografia będąca wykonaniem zadania konkursowego jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w konkursie, jak również, że nie była publikowana w innych serwisach internetowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zadania konkursowego przesłanego przez Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zgłoszenia, w szczególności w zakresie praw autorskich oraz praw do wizerunku osoby przedstawionej na fotografii będącej zadaniem konkursowym. Organizator konkursu nie jest stroną, ani również nie będzie stroną w ewentualnych sporach.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji zgłoszeń i niedopuszczenia do udziału w konkursie zgłoszeń niezgodnych z regulaminem, w szczególności nie będą uwzględniane zgłoszenia zawierające gesty lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo mogące zdaniem Organizatora naruszać dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie lub/i nie wydania nagrody Uczestnikowi, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie zgłoszeń, które: (i) naruszają obowiązujące przepisy prawa, nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, (ii) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, itp. (iii) są sprzeczne z Regulaminem.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub z innych względów w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 11. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 13. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na publikację na https://www.instagram.com/mediheal_polska/ oraz https://www.facebook.com/MedihealPolska oraz https://www.instagram.com/drogeriehebe/ oraz https://www.facebook.com/hebe , danych osobowych (imię i nazwisko), wizerunku oraz zgłoszonego zadania konkursowego.

§ 5 Zasady przyznawania nagród w konkursie

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 23.06.2021, maksymalnie do godziny 15:30 na https://www.instagram.com/mediheal_polska/ oraz https://www.facebook.com/MedihealPolska oraz https://www.instagram.com/drogeriehebe/ oraz https://www.facebook.com/hebe

2. Nagrodę zdobędzie 10 wybranych Uczestników konkursu, którzy opublikowali najciekawsze prace konkursowe pod względem walorów artystycznych, kreatywności oraz oryginalności.

3. Wyboru zwycięzców dokona komisja konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora.

4. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna, wiążąca i nie podlega zmianom. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu. Organizator zastrzega prawo do nieargumentowania wyboru Zwycięzców.

5. Jeśli w ciągu 72 godzin po opublikowaniu wyników konkursu, zwycięzcy nie skontaktują się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną i nie podadzą danych niezbędnych do zrealizowania nagrody, nagroda trafia do kolejnego wybranego przez komisję Uczestnika.

6. W Konkursie przyznawanych jest 10 nagród. Skład każdej nagrody wchodzi „plecak BTS wz2” ze sklepu kpopowo.pl, 8 masek BTS i 10 masek Mediheal Łączna wartość nagrody 288,98 zł brutto.

7. Nagrody zostaną wręczone/ wysłane uczestnikom/ zrealizowane w terminie do 30.07.2021. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia / wysłania uczestnikom/ zrealizowania Nagród w późniejszym terminie z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju.

8. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości lub opóźnienia w wydaniu nagród zwycięzcom z powodu: braku możliwości kontaktu ze zwycięzcami; odmowy przyjęcia nagrody; podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających dostarczenie lub odbiór nagrody.

10. Wydawane nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do każdej nagrody doliczona zostanie dodatkowa suma pieniężna w wysokości 11,1 % wartości każdej z nagród, która nie zostanie wypłacona Uczestnikom, którym przyznane zostały nagrody w konkursie i zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

11. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.

12. Organizator informuje, iż przekazanie Nagród w Konkursie jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu przekazania Nagród w celach podatkowych.

13. Z dniem wyłonienia Zwycięzcy, w zamian za Nagrodę, o której mowa w ust. 6, Zwycięzca zobowiązuje się udzielić Organizatorowi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych licencji do Zadania Konkursowego, obejmującej prawo do jego wykorzystania w całości i we fragmentach na social mediach marki Mediheal Polska oraz Drogerii Hebe i jednocześnie udziela zezwolenia na tworzenie opracowań i zestawienia z innymi utworami oraz rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkami obiektów i osób utrwalonych w utworze.

§ 6 Nadzór nad przebiegiem konkursu

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja powołana przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub regulaminem konkursu oraz regulaminem serwisu Facebook.com oraz serwisu Instagram.com, w szczególności Uczestników, którzy:

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook.com oraz Instagram.com

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.com oraz Instagram.com

d) nadeślą zadanie konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie konkursu oraz realizację nagrody. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności stan wojny, stan zagrożenia atakami terrorystycznymi, stan klęski żywiołowej, strajk.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet oraz dostępność usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych.

5. Organizator monitoruje przebieg konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwym działaniu Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia go bez ostrzeżenia z konkursu, a także opublikowanych przez niego treści.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Eurus Sp. z o.o. Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin, Polska, z dopiskiem „Konkurs Mediheal BTS 20.06.2021r

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do wniesienia reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu. Decyduje data nadania przesyłki.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.

6. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.

7. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu w sposób ugodowy.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanego przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacyjnym adresu lub zmianę tegoż adresu przez Uczestnika.

9. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, firma "EURUS" spółka z o.o. z siedzibą w Ignatkach (adres: Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin. e-mail: mediheal@mediheal.pl.
 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem.
 1. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:
  1. w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie i obsługi zgłoszeń Uczestników oraz w celu ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania Nagród – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
  2. w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. w celach dokonania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Konkursu (podatkowych i księgowych) oraz wykonania innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  4. w celach prowadzenia działań marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli działania takie będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator będzie realizować działania marketingowe drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika na wykorzystanie tej formy komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne.
 1. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji. Odmowa ich podania uniemożliwia również Uczestnikowi otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym w ramach prowadzenia działań marketingowych przez Organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą:
  1. w przypadku prowadzenia Konkursu - przez okres organizacji i prowadzenia Konkursu, aż do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania Nagród związanych z uczestnictwem w Konkursie,
  2. w przypadku rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami - przez cały okres prowadzenia Konkursu, do czasu jego rozstrzygnięcia i przyznania nagród a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym przepisami prawa, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu,
  3. w przypadku dokonywania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Konkursu - przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,
  4. w przypadku prowadzenia działań marketingowych - przez okres trwania udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Klienta.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po upływie okresów, które zostały wskazane powyżej.

7. W ramach realizacji poszczególnych celów, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznane Nagrody, przekazane Nagrody, informacje o udziale w Konkursie, datę zgłoszenia do Konkursu, a dla realizacji celu opisanego w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu dodatkowo nick (identyfikator) Uczestnika.

8. Odbiorcami danych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu.

9. Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem wysyłki wiadomości handlowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: "EURUS" spółka z o.o. z siedzibą w Ignatkach, (adres: Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin), e- mail: mediheal@mediheal.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.mediheal.pl oraz na https://www.facebook.com/MedihealPolska .

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa.

4. Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.05.2021 r.

5. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym Regulaminie traci prawo do otrzymania Nagród, o czym mowa szczegółowo w niniejszym Regulaminie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych.

8. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi w Konkursie ograniczona jest do wysokości wartości Nagród przyznanych w Konkursie.

9. Ograniczenie, o którym mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem Strony Konkursu, dostawców usług internetowych i innych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestników.

14. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z ich ewentualnego opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.


Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne