Voucher

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„25 zł rabatu przy zakupach za minimum 250zł, Sodexo na hebe.pl”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „25 zł rabatu przy zakupach za minimum 250 zł, Sodexo na hebe.pl” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej należy dokonać zakupów z użyciem kuponu promocyjnego Hebe, umieszczonego na tylnej okładce świątecznego katalogu Hebe, na którym umieszczony jest jednorazowy kod rabatowy oraz informacja o możliwości otrzymania 25 zł rabatu przy zakupach za minimum 250 zł (dalej jako „Kupon rabatowy” i „ Kod rabatowy”) Wzór Kuponu rabatowego znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określone zostały w dalszej części Regulaminu.

3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel Drogerii Hebe, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej nahttps://www.hebe.pl/ (dalej jako „ Sklep hebe.pl”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzona w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Kod rabatowy nie może zostać zrealizowany w drogerii stacjonarnej hebe.

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 1 grudnia 2020r. do 31 grudnia 2020r. (zwany dalej „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, posiadająca ważny jednorazowy Kod rabatowy, znajdujący się na tylnej okładce świątecznego katalogu Hebe, uprawniający do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 25 zł przy zakupach za min. 250 zł w Sklepie hebe.pl dostępnym w domenie hebe.pl”

2. Warunkiem wykorzystania Kodu rabatowego w Sklepie hebe.pl, jest wpisanie ważnego, uprzednio niewykorzystanego i oryginalnego ciągu znaków znajdującego się na Kuponie rabatowym w terminie od 01.12.2020 do 31.12.2020 r., w dedykowanym miejscu pod nazwą „kod rabatowy” w zakładce koszyk.

3. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowej transakcji kupna produktów za minimum 250 zł z użyciem Kodu rabatowego na zasadach określonych Regulaminem, Uczestnik na takie zakupy otrzyma rabat w wysokości 25 zł.

4. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik przy jednorazowym zakupie może skorzystać tylko z jednego Kodu rabatowego i otrzymać maksymalnie 25 zł rabatu.

5. Kod rabatowy nie podlegają wymianie na gotówkę.

6. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami. Jednakże warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest zapłata nominalnej wartości za zakupy minimum 150 zł z otrzymanymi obniżkami, rabatami, promocjami itp. (bez uwzględnienia Kuponu rabatowego o którym mowa w Regulaminie).

§ 4. REKLAMACJE

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a) pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b) pocztą na adres ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. ,

4. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:

9. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

10. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

11. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

12. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest nawww.DlaCiebie.sodexo.pl i na hebe.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz regulaminami wskazanymi w §2 ust. 3 stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia Akcji Promocyjnej w trakcie obowiązywania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.DlaCiebie.sodexo.pl oraz na hebe.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania na stronie hebe.pl.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne