Konkursy

REGULAMIN KONKURSU „Odkryj siebie z Hebe”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Odkryj siebie z Hebe” i Fundatorem Nagród jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, BDO: 000041229 (dalej „Organizator Konkursu”), który odpowiada za obsługę Konkursu.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Odkryj siebie z Hebe” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Konkurs”).

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 08.11.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin jest dostępny (nieodpłatnie) w formie papierowej w siedzibie Organizatora Konkursu, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: https://www.hebe.pl/regulaminy/konkursy/11-2021-regulamin-konkursu-odkryj-siebie-z-hebe.html , przez cały okres trwania Konkursu.

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a. są pełnoletnie oraz

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz

c. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

d. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu oraz

e. w Czasie Trwania Konkursu wykonały zadanie konkursowe wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://www.hebe.pl/odkryjsiebiezhebe.html (dalej: „Zgłoszenie”) oraz

f. zawarły z Organizatorem umowę dotyczącą przekazania majątkowych praw autorskich do rozwiązania Zadania Konkursowego o treści jak w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca. Prace zbiorowe, których autorstwo przypisane jest więcej niż jednej osobie, nie będą akceptowane.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a. członkowie władz Organizatora Konkursu oraz członkowie jury konkursowego;

b. pracownicy Organizatora Konkursu, a także osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji Konkursu (bez względu na prawną formę tej współpracy);

c. członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w § 2 ust. 4 pkt a. i b. Regulaminu, tj. osoby pozostające z którąkolwiek z osób wymienionych w § 2 ust. 4 pkt a. i b. Regulaminu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. W razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 – 4 Regulaminu, a także w razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych osobowych, Organizator Konkursu ma prawo zażądać od Uczestnika przedłożenia do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oryginału lub (według wyboru Uczestnika) przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentu tożsamości potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do brania udziału w Konkursie.

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu w tym także do: projektantów, grafików oraz wszystkich aspirujących do tych ról (profesjonalistów i amatorów). Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na: zaprojektowaniu nadruku (grafiki) na tekstylia w szczególności na barwioną na czarno torbę wykonaną z drelichu, będącego kreatywną interpretacją hasła: „Odkryj siebie z Hebe” i zgłoszenie go do Konkursu przesyłając go na adres mailowy media@hebe.pl.

3. Nadesłane prace (rozwiązania Zadania Konkursowego) nie mogą:

a. zawierać logo marki Hebe ani jakiejkolwiek innej marki;

b. koncentrować się na przekazie stricte reklamowym;

4. Nadesłane prace mogą (ale nie muszą) zawierać hasło „Odkryj siebie z Hebe”.

5. Nadesłane prace muszą zawierać projekt nadruku na tekstylia w szczególności na torbę spełniające następujące parametry:

a. Projekt nadruku na tekstylia w szczególności na torbę wyłącznie w postaci cyfrowej zrealizowany techniką komputerową lub techniką tradycyjną (farby, ołówek, techniki mieszane, fotografia, collage, inne). Projekt zrealizowany techniką tradycyjną musi zostać zreprodukowany (zdigitalizowany), zapisany w postaci cyfrowej i w tej formie nadesłany na Konkurs.

b. Projekt nadruku na tekstylia w szczególności barwioną na czarno torbę wykonaną z drelichu należy zgłosić do oceny jury konkursowego w postaci pliku zapisanego w formacie JPG (JPEG) lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi, tak aby rozmiar nadesłanego pliku nie przekraczał 20 MB. W przypadku, gdy oryginalny plik przekracza 20 MB, dla potrzeb zgłoszenia projekt powinien zostać zmniejszony do wielkości 20 MB, bez zmniejszenia rozdzielczości pliku (300 dpi), ale (UWAGA!): oryginalny projekt o większej wadze powinien zostać zachowany przez Uczestnika do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, tak aby osoby nagrodzone mogły przekazać oryginalny plik do Organizatora Konkursu, co będzie podstawą do wydania nagrody.

6. Laureaci Konkursu zobowiązani będą do nadesłania (po rozstrzygnięciu Konkursu) projektu nadruku na tekstylia w szczególności na barwioną na czarno torbę wykonaną z drelichu, które zawierają nagrodzone rozwiązanie Zadania Konkursowego w postaci cyfrowej, zapisanych jako pliki edytowalne z jedną warstwą w terminie 4 dni od dni przesłania zapytania. Każdy Laureat dostarcza obligatoryjne dwa pliki: ai oraz eps z jedną warstwą. Specyfikacja plików: przestrzeń barwna Pantone maksymalnie 7 kolorów, rozdzielczość 300 dpi w skali 1:1, fonty zamienione na krzywe.

7. Złamanie przez Uczestnika któregokolwiek z określonych w niniejszym paragrafie warunków formalnych lub technicznych zgłoszenia może spowodować odrzucenie zgłoszenia przez Organizatora Konkursu, również po rozstrzygnięciu Konkursu.

8. Jeden Uczestnik może zgłosić więcej niż 1 (jedno) rozwiązanie Zadania Konkursowego, nie więcej jednak niż 3 (trzy) takie rozwiązania, z których każde musi zawierać elementy oraz spełniać parametry wskazane w ust. 1-6 niniejszego paragrafu. Jeśli Uczestnik zgłosi więcej niż 3 (trzy) rozwiązania Zadania Konkursowego, zgłoszenia czwarte i dalsze zostaną odrzucone, przy czym decydować będzie w takim przypadku kolejność zgłoszeń. Ponowne przesłanie na adres mailowy media@hebe.pl tego samego rozwiązania Zadania Konkursowego liczone jest jako kolejne zgłoszenie do Konkursu.

9. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż jednego rozwiązania Zadania Konkursowego, każde zgłoszenie należy przesłać odrębnie (w formie osobnego zgłoszenia przesłanego na adres mailowy media@hebe.pl), przy czym w takim przypadku każde rozwiązanie Zadania Konkursowego musi zawierać elementy oraz spełniać parametry wskazane w ust. 1-6 niniejszego paragrafu.

10. Rozwiązania Zadania Konkursowego należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane), na adres mailowy media@hebe.pl, najpóźniej do dnia 05.12.2021 r., do godz. 23:59:59. Data i godzina zgłoszenia zostaną ustalone (zweryfikowane) na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez system informatyczny przyjmujący zgłoszenia.

11. Aby przesłać rozwiązania Zadania Konkursowego, należy wykonać następujące czynności: załączyć i przesłać do Organizatora Konkursu na adres mailowy media@hebe.pl pliki graficzne zgodne z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 2 – 9 Regulaminu;

12. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

a. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;

b. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);

c. zawierają treści obraźliwe albo powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie, np. łamią normy obyczajowe;

d. zawierają treści reklamowe jakiejkolwiek marki innej niż „Hebe”;

e. nawiązują w jakikolwiek sposób do marki innej niż „Hebe”;

f. zostały zrealizowane przy udziale członków jury konkursowego i/lub pracowników (współpracowników) Organizatora Konkursu albo członków najbliższej rodziny osób wyżej wymienionych;

g. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie wskazanym w § 3 ust. 10 Regulaminu.

§ 4

NAGRODY

1. W Konkursie zostaną przyznane 3 (trzy) następujące nagrody finansowe i rzeczowe:

a. I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

b. II miejsce: nagroda finansowa w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);

c. III miejsce: nagroda finansowa w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych).

2. Organizator Konkursu przewiduje, że Zadanie Konkursowe, które uzyska I miejsce zostanie zrealizowane jako nadruk na barwionych na czarno torbach wykonanych z drelichu tj. Zadanie Konkursowe, które uzyska I miejsce w Konkursie zostanie umieszczone jako nadruk na barwionych na czarno torbach wykonanych z drelichu, w formie nadruku o wymiarach 32 x 32 cm wykonanego techniką sitodruku. Wykonane w ten sposób torby będą dostępne do kupienia przez Konsumentki/Konsumentów u Organizatora Konkursu, a część środków ze sprzedaży toreb zostanie przeznaczona na cele charytatywne.

3. Organizator Konkursu przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody finansowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Od łącznej wartości nagród Organizator Konkursu (jako płatnik) potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426, ze zm.) i odprowadzi tę kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

4. Nagrody zostaną wydane laureatom Konkursu zgodnie z treścią zawartej pomiędzy laureatem Konkursu a Organizatorem Umowy (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu).

5. Nagrody finansowe zostaną przekazane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez laureatów Konkursu.

§ 5

PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Laureatów Konkursu wyłoni jury konkursowe, złożone z przedstawicieli wyższych uczelni artystycznych oraz przedstawicieli Organizatora Konkursu.

2. Posiedzenie jury konkursowego odbędzie się w terminie do dnia 08.12.2021 r. Dopuszcza się odbycie posiedzenia jury konkursowego w formie wideokonferencji.

3. Jury dokona najpierw wyboru 12 (dwunastu) najlepszych rozwiązań Zadania Konkursowego według własnego uznania, uwzględniając kryteria takie jak: zgodność z zadanym hasłem „Odkryj siebie z Hebe”, oryginalność (nieszablonowe ujęcie tematu), unikatowość pomysłu i zastosowanych środków wyrazu, rozumienie zasad projektowania na tekstylia, czytelność, jednoznaczność i spójność przekazu, walory estetyczne, artystyczne oraz użytkowe (w tym możliwość 5 adaptacji motywów lub innych elementów projektu na różne formy użytkowe i reklamowe), spójność komunikacji wizualnej z istotą marki Hebe. Następnie każdy z członków jury konkursowego oceni każde z dwunastu wybranych rozwiązań Zadania Konkursowego, przyznając określoną liczbę punktów (od 1 do 12), a końcowa ocena, decydująca o kolejności miejsc w Konkursie, będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wszystkich członków jury. Pierwsze miejsce zostanie przyznane Uczestnikowi, którego rozwiązanie Zadania Konkursowego otrzyma największą liczbę punktów. Kolejne miejsca zostaną przyznane Uczestnikom, których rozwiązania Zadania Konkursowego otrzymają kolejno największą liczbę punktów w porządku malejącym. W razie równej liczby punktów o przyznaniu nagrody zadecyduje przewodniczący(a) jury konkursowego. Kryteria oceny stosowane przez jury są subiektywne i nie są weryfikowalne.

4. Organizator Konkursu zastrzega możliwość ufundowania (według własnego uznania) dodatkowych nagród lub wyróżnień w Konkursie.

5. Z przebiegu obrad jury konkursowego zostanie sporządzony pisemny protokół, podpisany przez wszystkich członków jury, w którym wskazani zostaną laureaci Konkursu z podaniem końcowej oceny i kolejności zajętych przez nich miejsc. Dopuszcza się podpisywanie protokołu z przebiegu obrad jury konkursowego w drodze indywidualnego zbierania podpisów członków jury przez Organizatora Konkursu, wyznaczoną przez niego osobę lub za pośrednictwem kuriera.

6. Decyzje jury konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, z zastrzeżeniem uprawnień laureatów Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie do dnia 22.12.2021 r. na stronie internetowej pod adresem: https://www.hebe.pl/odkryjsiebiezhebe.html .

8. O wynikach Konkursu laureaci zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej do dnia 09.12.2021 r. Do chwili oficjalnego ogłoszenia wyników na stronie https://www.hebe.pl/odkryjsiebiezhebe.html laureaci Konkursu nie mogą upubliczniać informacji o wygranej, o czym zostaną dodatkowo poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

9. W terminie 4 (czterech) dni roboczych od daty posiedzenia jury konkursowego laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej – na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, przy czym Organizator Konkursu zastrzega, że ten sposób powiadomienia o wynikach Konkursu dotyczy jedynie jego laureatów. Pozostali Uczestnicy dowiedzą się o wynikach Konkursu w sposób określony w § 5 ust. 7 Regulaminu. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o wypełnienie Umowy wydrukowanie jej w dwóch egzemplarzach, dołączenie swojego wygranego projektu do umowy wydrukowanego w formacie A4 w dwóch egzemplarzach, podpisanie umowy własnoręcznie i przesłanie jej na adres biura głównego Organizatora tj.:

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja

Dział Marketingu

Konkurs: „Odkryj siebie z Hebe”

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1

00-728 Warszawa

10. Laureat Konkursu jest zobowiązany wysłać Umowę własnoręcznie podpisaną w dwóch egzemplarzach z wypełnionymi danymi jak m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu oraz numer konta bankowego, w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o wygranej w sposób wskazany w § 5 ustępie 9 Regulaminu. Jeden egzemplarz umowy zostanie zwrotnie odesłany laureatowi Konkursu. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wymaganych danych w powyższym terminie, Nagroda nie zostanie przyznana temu Laureatowi i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze jury konkursowe stosując kryteria wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu lub Nagroda pozostanie u Organizatora (będącego jednocześnie fundatorem Nagród).

11. W razie niemożności skontaktowania się z laureatem Konkursu w sposób opisany w § 5 ust. 8 Regulaminu, w terminie do dnia 17.12.2021 r., pomimo podjętych przez Organizatora Konkursu co najmniej 3 (trzech) prób nawiązania takiego kontaktu (za pomocą poczty elektronicznej), a także w razie nieprzekazania przez laureata, w terminie wyżej wskazanym, pomimo nawiązania z nim kontaktu przez Organizatora Konkursu, materiałów, danych, zgód lub umowy zgodnie z Regulaminem, Organizator Konkursu jest zwolniony z obowiązku podejmowania dalszych prób nawiązania kontaktu z takim laureatem.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776. Za przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu będzie odpowiedzialny Administrator - Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776, który będzie przetwarzał je w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród przez czas trwania Konkursu i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów prawa dane będą przechowywane przez okres, w którym Organizator Konkursu jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: Imię i nazwisko, a w przypadku Laureatów przetwarzane są również dane w postaci: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, data urodzenia, numer konta bankowego zgodnie z par. 5 ust. 10 i załącznikiem nr 1 do regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.

5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.

6. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora Konkursu w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: media@hebe.pl.

§ 7

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do wszystkich materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, aplikacji, baz danych, materiałów dźwiękowych oraz wideo oraz innych twórczych elementów związanych lub wykorzystywanych w związku z organizacją Konkursu, w szczególności do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://www.hebe.pl/odkryjsiebiezhebe.html , podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „ustawa o prawie autorskim”), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Żaden z elementów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być powielany i rozpowszechniany w inny sposób niż określony Regulaminem. Wszelkie nazwy handlowe używane przez Organizatora Konkursu w związku z Konkursem, stanowią chronione prawem znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą Organizatora Konkursu.

2. Uczestnik, przekazując Organizatorowi Konkursu rozwiązanie Zadania Konkursowego, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania Zadania Konkursowego Organizatorowi Konkursu nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.

3. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią tego rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem.

4. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego oraz prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego przeniesione zostaną przez laureatów bezpośrednio na Organizatora Konkursu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie odrębnej pisemnej umowy laureata Konkursu z chwilą wydania nagrody. Organizator Konkursu nabywa na własność prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy o prawie autorskim, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, rozpowszechniania całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, w wersjach dwuwymiarowej i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, druku, offsetu, nadrukowywania i drukowania (nanoszenia) na wszelkich materiałach w tym materiałach tekstylnych;

b. w zakresie zapisywania, odtwarzania, rozpowszechniania, prezentowania całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;

c. w zakresie udostępnienia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w tym także w serwisach społecznościowych;

d. w zakresie nadawania za pomocą telewizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną lub satelitarną lub przez sieci komputerowe oraz

e. na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono (reprodukcje utworu) – wprowadzanie do obrotu (w tym na zasadach komercyjnych), użyczenie, najem lub sprzedaż na rzecz dowolnej osoby trzeciej, w tym na rzecz dowolnego przedsiębiorcy, oryginału albo egzemplarzy albo reprodukcji utworu wraz z prawem przeniesienia na dowolnego nabywcę prawa do oznaczania zwycięskimi wzorami graficznymi m.in. odzieży i akcesoriów, obuwia oraz wyrobów skórzanych i innych i wprowadzania tak oznaczonych produktów do obrotu; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Z chwilą wydania nagrody laureat przenosi bezpośrednio na Organizatora Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, także prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego, w szczególności tłumaczenia, przeróbek, adaptacji oraz prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania, w tym na zasadach komercyjnych, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy (prawo zależne) oraz do zezwalania na wykonywanie tych praw.

6. Z chwilą wydania nagrody laureat zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych w odniesieniu do rozwiązania Zadania Konkursowego.

7. Niezłożenie przez laureata oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, upoważnia Organizatora Konkursu do odmowy wydania przyznanej temu laureatowi nagrody.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA KONKURSU

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych laureata, o której Organizator Konkursu nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

2. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść rozwiązania Zadania Konkursowego, przekazanego Organizatorowi Konkursu i w tym zakresie zwalnia Organizatora Konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania Zadania Konkursowego, a w przypadku laureatów Konkursu – przez wykorzystanie rozwiązania Zadania Konkursowego w sposób zgodny w Regulaminem.

3. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie – na zasadach opisanych w Regulaminie.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za materiały konkursowe (rozwiązania Zadania Konkursowego), które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych.

5. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych przekazywanych przez Uczestników.

§

9 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane wyłącznie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o. o., Dział Marketingu, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: media@hebe.pl, niezależnie od formy z dopiskiem „reklamacja – konkurs Odkryj siebie z Hebe”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników Konkursu w sposób opisany w § 5 ust. 7 Regulaminu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. W razie braku potrzebnych informacji, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora Konkursu do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu nie wykluczają ani nie ograniczają w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu lub wprowadzenia istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem strony wynikających z jej rozwoju lub postępu technologicznego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w komunikacie o Konkursie na stronie https://www.hebe.pl/regulaminy/konkursy/

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora Konkursu. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator Konkursu niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie zgłoszenia przesłane przez takiego uczestnika.

5. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora Konkursu, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11.2021 r.


UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH DO UTWORU
(DALEJ JAKO „UMOWA”)

zawarta w dniu ………….. r. w Warszawie

pomiędzy:

1. Panią / Panem ……………., urodzoną/urodzonym ………….., zamieszkałą/zamieszkałym w ……………………………..(kod pocztowy………), przy ul. ……………..……, adres e-mail: ………………………….., nr telefonu ………………….. zwanym dalej Twórcą

a,

2. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, adres do korespondencji: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, o kapitale zakładowym 50.000.000,00 zł, posiadającą NIP: 2090001776, nr BDO 000041229, JMDiF oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą zgodnie z definicją wskazaną wart. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną przez:

- Sacha Djokic – Członka zarządu

- Gonçalo Borges - Pełnomocnika

zwaną dalej Nabywcą” lub „JMDiF”,

w dalszej części łącznie nazywani Stronami, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie praw autorskich do materiałów Nabywcy w postaci zaprojektowanej i wykonanej pracy w postaci projektu mogącego służyć jako nadruk na tekstylia w szczególności na barwioną na czarno torbę wykonaną z drelichu opisaną w Regulaminie Konkursu organizowanego przez Nabywcę pod nazwą "Odkryj siebie z Hebe" (dalej jako „Materiały” lub „Utwory”) w celu wykorzystywania wspomnianych Materiałów na warunkach określonych poniżej.

2. Twórca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone prawa autorskie i majątkowe do Materiałów.

3. Twórca oświadcza, że Utwory nie będą obciążone żadnymi prawa ani roszczeniami osób trzecich.

4. Twórca jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji Umowy.

5. Twórca jest uprawniony do przeniesienia praw autorskich majątkowych w zakresie koniecznym do realizacji Umowy.

6. Twórca gwarantuje Nabywcy, że Utwory powstały w wyniku jego oryginalnej twórczości, przy użyciu własnych materiałów i sprzętu, i stanowią wyłączną własność Twórcy i nie ma przeszkód w zawarciu Umowy.

§ 2

1. Twórca przenosi na Nabywcę majątkowe prawa autorskie do Utworów wraz z prawami zależnymi, niezależnie od formy jego wyrażenia, bez ograniczeń co do terytorium tj. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i na całym świecie, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, rozpowszechniania całości lub części Utworu, za pomocą wszelkich technologii, w wersjach dwuwymiarowej i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, druku, offsetu, nadrukowywania i drukowania (nanoszenia) na wszelkich materiałach w tym materiałach tekstylnych;

b) w zakresie zapisywania, odtwarzania, rozpowszechniania, prezentowania całości lub części Utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;

c) w zakresie udostępnienia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w tym także w serwisach społecznościowych;

d) wykorzystywanie całego Utworu jak i dowolnych fragmentów Utworów dla celów Nabywcy, w tym promocyjnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

e) w zakresie nadawania za pomocą telewizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części Utworu, przez stację naziemną lub satelitarną lub przez sieci komputerowe oraz

f) na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono (reprodukcje Utworu) – wprowadzanie do obrotu (w tym na zasadach komercyjnych), użyczenie, najem lub sprzedaż na rzecz dowolnej osoby trzeciej, w tym na rzecz dowolnego przedsiębiorcy, oryginału albo egzemplarzy albo reprodukcji Utworu wraz z prawem przeniesienia na dowolnego nabywcę prawa do oznaczania zwycięskimi wzorami graficznymi m.in. odzieży i akcesoriów, obuwia oraz wyrobów skórzanych i innych i wprowadzania tak oznaczonych Materiałów do obrotu; 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Twórca wyraża zgodę na zmianę formatu Utworów, w jakim pierwotnie został zapisany, kadrowanie Utworu bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z Utworów.

3. W przypadku powstania jednego lub więcej nowych pól eksploatacji, mających zastosowanie do korzystania z Utworów i jego opracowań, Twórca nie odmówi Nabywcy korzystania przez niego z autorskich praw majątkowych do Utworów oraz autorskich praw zależnych do opracowań Utworów, na wskazanych przez Nabywcę nowopowstałych polach eksploatacji, na pierwsze żądanie Nabywcy, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy w tym zakresie. Udzielenie praw w ww. zakresie może uprawniać Twórcę do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Twórca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do Utworów w sposób utrudniający lub ograniczający Nabywcę w wykonywaniu autorskich praw majątkowych, a w szczególności zezwala, aby Nabywca wykonywał nadzór nad sposobem korzystania z Utworów i decydował o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności. Zobowiązuje się również do niewykonywania prawa do nienaruszalności treści i formy Utworów. Nabywca nie jest zobowiązany umożliwić Twórcy przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed oraz po rozpowszechnieniu Utworów.

5. Twórca zezwala Nabywcy na wyłączne wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz zezwala Nabywcy na dokonywanie zmian w jego elementach. Dokonywanie zmian, przetworzeń oraz innych ingerencji uzasadnionych charakterem Utworu i korzystania z takiego opracowania, nie wymaga informowania oraz uzyskania wcześniejszej zgody Twórcy.

6. Twórca zezwala Nabywcy, aby nie oznaczać Utworów jego imieniem i nazwiskiem i aby udostępniać Utwory anonimowo.

§ 3

1. Twórca oświadcza, że ostateczne i kompletne Utwory w formie plików elektronicznych projektów zostały przesłane za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Nabywcę adres e-mail: media@hebe.pl, co Nabywca potwierdzi pocztą elektroniczną (na adres: …………….. lub w przypadku problemów technicznych przekazane za pomocą nośnika w postaci dysku zewnętrznego przenośnego typu pendrive. Graficzny egzemplarz Utworu został przedstawiony także jako Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 4

1. Twórca ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem Utworów.

2. W razie skierowania przeciwko Nabywcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia w wyniku korzystania przez Nabywcę z Utworów w zakresie określonym przez niniejszą Umowę przysługujących im praw autorskich, Nabywca zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Twórcę, przesyłką poleconą nadaną na adres Twórcy wskazany w komparycji Umowy, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń. Twórca zwróci wszelkie ewentualne poniesione przez Nabywcę z tego tytułu udokumentowane koszty, w tym również kwoty odszkodowań zasądzonych prawomocnym orzeczeniem lub uznanych ugodą oraz koszty zastępstwa procesowego.

§ 5

1. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów Nabywca zapłaci Twórcy zryczałtowane łączne wynagrodzenie w wysokości ……………… zł (słownie …………………. złotych) na następujący nr konta bankowego: …………………………………………………….

2. Wynagrodzenie Twórcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji określonych w Umowie, wszelkie czynności nadzoru autorskiego, a także prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego, w szczególności tłumaczenia, przeróbek, adaptacji oraz prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania, w tym na zasadach komercyjnych, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy (prawo zależne) oraz do zezwalania na wykonywanie tych praw.

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Twórcy w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy (tj. podpisania Umowy przez drugą Stronę podpisującą Umowę).

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Umowę niniejszą zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

3. Klauzula informacyjna Twórcy - Załącznik nr 2 stanowi integralną część Umowy.

................................................. ................................................

/podpis Twórcy/ /podpis Nabywcy/


Załącznik nr 1 do Umowy - Graficzny egzemplarz Utworu


ZAŁĄCZNIK NR 2 –KLAUZULA INFORMACYJNA NABYWCY DO UMOWY DO UMOWY O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH DO UTWORU W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA RODO)

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych Nabywcy (dalej jako „Partner Biznesowy”) uzyskanych w ramach współpracy z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., które są jej przekazywane przez tego Partnera w ramach relacji biznesowych, w szczególności na potrzeby umożliwienia kontaktów służbowych związanych z realizacją Umowy zawartej pomiędzy Partnerem Biznesowym a Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o.

Z chwilą otrzymania danych osobowych pracowników lub współpracowników zaangażowanych w lub odpowiedzialnych za realizację Umowy po stronie Partnera Biznesowego (dalej jako „Dane Osobowe”), ich administratorem staje się Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn (dalej jako „ Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który w tym przypadku przejawia się w następujących celach przetwarzania:

a) kontakt w sprawach związanych z wykonaniem Umowy;

b) cele administracyjne, w tym organizacja współpracy i nadzór nad wykonywaniem usług lub innych zobowiązań przez Partnera Biznesowego na podstawie Umowy;

c) cele dowodowe związane z wykonaniem umowy,

d) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

W celach wskazanych w pkt 1 Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych:

a) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego,

b) dane służbowe: stanowisko, miejsce pracy,

c) dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, numer faksu.

3. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

5. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Partnerem Biznesowym, w której realizację zaangażowane były osoby, których Dane Osobowe dotyczą. W sytuacjach gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych Dane Osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w Umową.

6. Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Dane Osobowe są pozyskiwane co do zasady od Partnera Biznesowego. Partner Biznesowy jest odpowiedzialny za poinformowanie osób, których dotyczą Dane Osobowe o planowanym udostępnieniu ich danych do Administratora oraz o zakresie i powodach tego udostepnienia. Dane Osobowe mogą być pozyskiwane także bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji Umowy. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z pracownikiem lub współpracownikiem Partnera Biznesowego.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c) prawa do żądania usunięcia jej Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem (kontakt: bok@drogeriahebe.eu). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne